Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Öppet möte

kl 18:00-18:30

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Upprustning Östberga torg - svar på medborgarförslag

4 Cykelstråk i Östberga - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Föreningsbidrag 2017 till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

7 Kvalitetsgarantier 2017 för Enskede-Årsta-Vantör

(Bilagor i pärm vid sammanträdet)
Dnr 816-2016-1.1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utredning om möjligheterna för utökning av förskolan Bägerstavägen 41 - inriktningsärende

9 Nybyggnation av förskola på Rämensvägen i kv. Glavsfjorden, Etapp 2 för Årstastråket - genomförandeärende

10 Strategi för utveckling av fritidsgårdarna i Enskede-Årsta-Vantör

11 Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin- svar till

12 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo)

Remissärenden

13 Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Stockholm- svar till stadsbyggnadskontoret

14 Naturvårdsverkets förslag till åtgärder för minskad nedskräpning - svar till kommunstyrelsen

15 Revisionsrapport om "Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga"-svar till Revisionskontoret

16 Motion om ett jobbtorg för validering, svar till kommunstyrelsen

17 Anmälningsärenden

a) Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m. b) Tjänstemannabeslut (se pärm) c) Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde, (utsändes senare) d) Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) e) Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare) f) Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Godkännande av förfrågningsunderlag för elektroniska nyckelskåp (omedelbar justering)

21 Tillsynsärende enligt 20 § TL (1993:581)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § FB

26 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § FB

27 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § FB

28 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § FB

29 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § FB

30 Lex Sarah rapport enligt 14 kap SoL, Enskede gruppbostad

31 Lex Sarah rapport enligt 14 kap SoL, Enskede gruppbostad

32 Lex-Sarah- rapport enligt LSS - Sofielunds gruppbostad

33 Information om anmälan enligt lex Maria- Skedvikens vård- och omsorgsboende

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Upprustning av Östberga torg ­- svar på medborgarförslag

§4 Cykelstråk i Östberga - svar på medborgarförslag

§5 Föreningsbidrag VT-2017 till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

§7 Kvalitetsgarantier 2017

§8 Utredning om möjligheterna för utökning av förskolan på Bägerstavägen 41- inriktningsärende

§9 Nybyggnation av förskola på Rämensvägen i kv. Glavsfjorden, Etapp 2 för Årstastråket - genomförandeärende

§10 Strategi för utveckling av fritidsgårdarna i Enskede-Årsta-Vantör

§11 Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin - svar till kommunstyrelsen

§12 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet

§12:a Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, enligt HSL § 29 för ungdomsmottagningen

§14 Naturvårdsverkets förslag till åtgärder för minskad nedskräpning - remissvar

§15 Revisionsrapport om "Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga"

§16 Motion om ett jobbtorg för validering

§19 Stadsdelsdirektörens information