Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3 Månadsrapport för maj 2017 (utsändes senare)

4 Utredning förnyat förvaltningshus

5 Föreningsbidrag våren 2017 till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

6 Inrättande av ungdomsråd

7 Föreslagna åtgärder för att stärka civilsamhället - förvaltningens svar på förslagen i rapporten "För ett starkt föreningsliv i Enskede-Årsta-Vantör"

(utsändes senare)
Dnr 1.2.5.-315/2017

8 Familjens Hus i Högdalen

9 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Bränninge, Stureby, Örby korttidshem

10 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - gruppbostäderna i Vantör

11 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2017

12 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

14 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

15 Årsrapport 2016 för yttrande

16 Gångplan för Huddinge kommun

17 Motion om att låta stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad (Ärendet utgår)

18 Samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Dalen 21 m.fl. i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2013 -16992

19 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter

20 Kommunikationsprogram för Stockholms stad

21 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare och om revidering av befintlig klausul för meddelandefrihet och meddelarskydd

22 Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

Slutet sammanträde

23 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

24 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

25 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

26 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Månadsrapport för maj 2017

§5 Föreningsbidrag våren 2017 till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

§6 Inrättande av ungdomsråd

§7 Föreslagna åtgärder för att stärka civilsamhället

§8 Familjens Hus i Högdalen

§9 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Bränninge, Stureby, Örby korttidshem

§10 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - gruppbostäderna i Vantör

§11 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2017

§11:a Verksamhetschef till ungdomsmottagningen

§14 Stadsdelsdirektörens information

§17 Motion om att låta stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad (Ärendet utgår)

§18 Samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Dalen 21 m.fl. i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2013 -16992

§19 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter

§20 Kommunikationsprogram för Stockholms stad

§21 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare och om revidering av befintlig klausul för meddelandefrihet och meddelarskydd

§22 Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid