Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Öppet möte
Torsdag den 7 december kl. 18:30

Förslag till Verksamhetsplan 2018- förvalt Läs mer...ningen informerar

Den akademiska noden vid Stureby vård- och omsorgsboende
Hanne Rönnback, enhetschef och Leif Kananen, avdelningschef informerar

Välkommen att träffa din politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av föredragningslista

4 Månadsrapport för november

Dnr 1.2.1.-122/2017 (kommer senare)

5 Uppföljning inom äldreomsorgen - Mårtensgårdens vård - och omsorgsboende inklusive Solgårdens dagverksamhet (Intraprenad)

6 Uppföljning inom äldreomsorgen - Årsta vård- och omsorgsboende inkl. Skedvikens gruppboende och Sländans dagverksamhet

7 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2017

8 Föreningsbidrag för verksamhetsår 2018 till föreningar med verksamhet för äldre och personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning

Dnr 527-2017-5.4. Dnr 673-2017-5.4.

9 Föreningsbidrag för verksamhetsår 2018 till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

10 Föreningsbidrag 2018 avseende verksamhetsområde missbruk

11 Reviderad delegationsordning

1.1.-704/2017 (redovisas i pärm)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

14 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

15 Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen - svar till Stadsrevisionen

16 Ansökan om serveringstillstånd för Olssons Kök, Marknadsvägen 6

Slutet sammanträde

17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

21 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Vantörs kommunala hemtjänst

22 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL - Enskededalens servicehus

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§4 Månadsrapport för november

§5 Uppföljning inom äldreomsorgen - Mårtensgårdens vård - och omsorgsboende inklusive Solgårdens dagverksamhet (Intraprenad)

§6 Uppföljning inom äldreomsorgen - Årsta vård- och omsorgsboende inkl. Skedvikens gruppboende och Sländans dagverksamhet

§7 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2017

§8 Föreningsbidrag för verksamhetsår 2018 till föreningar med verksamhet för äldre och personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning

§9 Föreningsbidrag för verksamhetsår 2018 till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör

§10 Föreningsbidrag 2018 avseende verksamhetsområde missbruk

§11 Reviderad delegationsordning

§14 Stadsdelsdirektörens information

§15 Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen - svar till Stadsrevisionen

§16 -23 Slutet sammanträde