Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Välkommen att träffa dina lokala politiker!

Områdesmöte i Dalens bibliotek

Torsdag d Läs mer...en 20 september kl. 18:00-20:00, kommande annons

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Inrätta ett elljusspår för löpning nära Högdalen - svar på medborgarförslag

4 Vatten till Perssons betong - svar på medborgarförslag

5 Utegym i Lindeparken - svar på medborgarförslag

7 Riktlinjer för uthyrning av lokaler i Östberga kulturhus

8 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2018

9 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

Remissärenden

10 Motion från (KD) om att minska barngruppernas storlek i förskolan - svar till kommunstyrelsen

11 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad, förslag till ändringar - svar till kommunstyrelsen

12 Ansökan om serveringstillstånd för Dahlak bar & restaurang, Trädskolevägen 5- svar till socialförvaltningen

13 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, se pärm

15 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

16 Upphandling av färdiglagad mat till förskolor-

Godkännande av förfrågningsunderlag och delegering av beslutanderätt (omedelbar justering)
Dnr 662-2018-2.2.1.

17 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden - lex Sarah 24 e LSS, Brobackens gruppbostad

18 Utredning enligt lex Sarah - avdelning individ- och familj mottagningsenheten

19 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL, avdelning individ- och familj, barn och unga

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § FB

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Inrätta ett elljusspår för löpning nära Högdalen - svar på medborgarförslag

§4 Vatten till Perssons betong - svar på medborgarförslag

§5 Utegym i Lindeparken - svar på medborgarförslag

§7 Riktlinjer för uthyrning av lokaler i Östberga kulturhus

§8 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2018

§9 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§10 Motion från (KD) om att minska barngruppernas storlek i förskolan - svar till kommunstyrelsen

§11 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad, förslag till ändringar -svar till kommunstyrelsen

§12 Ansökan om serveringstillstånd för Dahlak bar & restaurang, Trädskolevägen 5- svar till socialförvaltningen

§15 Stadsdelsdirektörens information