Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
19:00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

Öppet möte

Ordningsvakter och deras uppdrag på allmän plats
Leila Baksi från säkerhets Läs mer...avdelningen på SLK informerar

Välkommen att träffa Dina lokala politiker!

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Stackens parklek - svar på medborgarförslag

4 Hundrastplats i Enskede - svar på medborgarförslag

6 Månadsrapport för februari

8 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

9 Uppföljning inom äldreomsorgen - Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende inklusive Solrosens dagverksamhet (intraprenad)

10 Uppföljning inom äldreomsorgen - Årsta Hemtjänst, Stureby hemtjänst, Vantörs kommunala hemtjänst och Enskede hemtjänst

11 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer (kommer senare)

12 Inspektionsrapport över hantering av allmänna handlingar hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning - svar till stadsarkivet

13 Fler seniorboenden - svar på skrivelse från (V)

14 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen,
(se pärm)
G. Patientsäkerhetsberättelse 2018
Dnr 1.2.1.-071/2019 (se pärm)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

19 Återkallande av ansökan enligt 6 kap 7 § FB om överflyttning av vårdnad.

20 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 a § FB

21 Information om anmälan av en händelse som kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)

22 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap SoL - Enskede hemtjänst

23 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt lex Sarah 24 e § LSS Sköntorps gruppbostad

24 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - Individ och familj, vuxen

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Stackens parklek -­ svar på medborgarförslag

§4 Hundrastplats i Enskede -­ svar på medborgarförslag

§6 Månadsrapport februari 2019

§8 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktions-nedsättning Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

§9 Uppföljning inom äldreomsorgen -­ Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende inklusive Solrosens dagverksamhet (intraprenad)

§11 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer

§12 Inspektionsrapport över hantering av allmänna handlingar hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§13 Fler seniorboenden ­- svar på skrivelse

§14 Medverkan i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt Arbetsmiljö och hälsa i fokus

§15 Anmälningsärenden

§17 Stadsdelsdirektörens information