Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

4 Månadsrapport mars 2019

5 Inhyrning av lokal på Livdjursgatan 4

Dnr 233-2019-2.6. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ny friliggande förskola, Ålandsvägen 13 - inriktningsärende

7 Ny friliggande förskola på Enskede gårdsväg, Enskede gård - inriktningsärende

8 Ny friliggande förskola på Bägerstavägen, Enskede gård - inriktningsärende

9 Uppföljning av avtal och anbud för korttidshem Attendo LSS och förlängning av avtal

10 Skolchef för skolformen förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

11 Tillsyn folköl och tobak, rapport 2018 och plan 2019

12 Revidering av delegationsordning och ny rutin för Lex Sarah-hantering

Remissärenden

13 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socilatjänstens verksamheter

14 Motion om nollvision mot hemlöshet bland äldre

15 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Självstarten 22 i stadsdelen Örby

16 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Siljan 5 i stadsdelen Årsta (Omedelbar justering)

17 Ansökan om serveringstillstånd Creperie Rustique

18 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen,
(se pärm)

20 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

21 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah

22 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, kap. 14 kap 3§ socialtjänstlagen (SoL)

23 Tilldelningsbeslut parkskötsel i Enskede, Årsta och Vantör - sekretess (Omedelbar justering)

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§4 Månadsrapport mars 2019

§5 Inhyrning av lokal på Livdjursgatan 4

§6 Ny friliggande förskola, Ålandsvägen 13 Inriktningsärende

§7 Ny friliggande förskola på Enskede gårdsväg, Enskede gård

§8 Ny förskola på Bägerstavägen i Enskede gård

§9 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning ­ Bränninge/Stureby/Örby korttidshem och förlängning av avtal

§10 Skolchef för skolformen förskola Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

§11 Tillsynsrapport för tobak och folköl 2018 samt tillsynsplan 2019

§13 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

§15 Samråd om förslag till detaljplan för Självstarten 22 i stadsdelen Örby Svar på samråd

§16 Samråd om förslag till detaljplan för Siljan 5 i stadsdelen Årsta Svar på samråd

§17 Ansökan om serveringstillstånd för Creperie Rustique, Hjälmarsvägen 8, Årsta Remissvar

§20 Stadsdelsdirektörens information