Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-08-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Rusta upp hundrastgården bakom Bäckahagens skola

4 Renovering av gångtunnel under Önskehemsgatan

Beslutsärenden

5 Månadsrapport juli, 2019

6 Avskaffande av rätten till heltid - svar på skrivelse från (S)

7 Förskolegårdar inom stadsdelsnämndens förskolor - svar på skrivelse från (V)

8 Omvandling av hyresrätter i vår stadsdel - svar på skrivelse från (S) och (Fi)

9 Inriktningsärende - Utökning av förskola på Spårfinnargränd 17A med en avdelning

10 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2019

Remissärenden

11 Motion från (V) om stöd till äldre vid flytt, KS 2019/206

12 Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, KS 2019/765

13 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm, KS 2019/656

14 Fria eller fälla 2.0. En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer, KS 2019/915

15 Utkast till lagrådsremiss - En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket, KS 2019/1131

16 Ansökan om serveringstillstånd - O´Learys Tolv

17 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen,
(delas ut på gruppmötet)

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Försäljningsförbud av tobaksvaror enligt 20 a § Tobakslagen (1993:581)

Dnr: EÅV 2019/325 (Omedelbar justering)

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§5 Månadsrapport juli 2019

§7 Förskolegårdar inom stadsdelsnämndens förskolor

§9 Inriktningsärende – Utökning av förskolan på Spårfinnargränd 17A med en avdelning

§10 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2019

§11 Motion från (V) om stöd till äldre vid flytt, KS 2019/206

§12 Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, KS 2019/765

§13 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm, KS 2019/656

§15 Utkast till lagrådsremiss – En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket, KS 2019/1131

§16 Ansökan om serveringstillstånd - O´Learys Tolv

§17 Anmälningsärenden

§19 Stadsdelsdirektörens information

§20 Försäljningsförbud av tobaksvaror enligt 20 a § Tobakslagen (1993:581)

§21 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 27 juni, 9 juli, 26 juli och 15 augusti 2019

§24 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken (FB)