Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-02-06

Sammanträde 2020-02-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Åtgärder i Snösätra industriområde

Beslutsärenden

5 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds verksamhetsberättelse 2019

Dnr: EÅV 2019/661
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
5 Bilaga 1 Sdn14 - blankettset.pdf (431 kb) 5 Bilaga 2 Balans- och resultaträkning.pdf (225 kb) 5 Bilaga 3a Slutrapport Elcyklar - ÄO docx.pdf (106 kb) 5 Bilaga 3b Slutrapport Vitvaror och värmepumpar - KFD docx.pdf (151 kb) 5 Bilaga 3c Slutrapport LED - Förskola .pdf (150 kb) 5 Bilaga 3d Slutrapport LED - KFD .pdf (148 kb) 5 Bilaga 3e Slutrapport LED - ÄO,LSS,Socpsyk docx.pdf (148 kb) 5 Bilaga 3f Slutrapport LED och Bassängtäcke, - Beställaravdelningen.pdf (104 kb) 5 Bilaga 3g Slutrapport Vitvaror - Förskola docx.pdf (206 kb) 5 Bilaga 3h Slutrapport Vitvaror - ÄO,LSS,Soc.psyk., LSSdocx.pdf (150 kb) 5 Bilaga 3i Slutrapport Vitvaror o LED - Förskola docx.pdf (250 kb) 5 Bilaga 3j Slutrapport Växtbäddar med Biokol - Avdelningen för Lokal och stadsmiljö .pdf (149 kb) 5 Bilaga 4a Uppföljning av trygghetsinvestering Bandängen naturstig.pdf (279 kb) 5 Bilaga 4b Uppföljning av trygghetsinvestering Dalbotten.pdf (151 kb) 5 Bilaga 4c Uppföljning av trygghetsinvestering Ledstjärna i Högdalen.pdf (253 kb) 5 Bilaga 4d Uppföljning av trygghetsinvestering motionsspår i Högdalen.pdf (230 kb) 5 Bilaga 4e Uppföljning av trygghetsinvestering Årsta partihandelområde.pdf (262 kb) 5 Bilaga 5 - Återrapportering öppen fritidsverksamhet.pdf (561 kb) 5 Bilaga 6 Kvalitetsredovisning förskola 2019 slutversion EÅV.pdf (412 kb) 5 Bilaga 7 - Uppfoljning av intern kontroll (Enskede-Arsta- (5).pdf (300 kb) 5 Bilaga 8 Nyckeltal 2019 Enskede-Årsta-Vantör.pdf (790 kb)

6 Återuppta planering till kulturpark Snösätra, Rågsved

7 Tilldelning parkinvesteringar Söderförort

Dnr: EÅV 2019/000097 (dukas vid gruppmöten)

8 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Svedmyrabadet

9 Implementering av dataskyddsförordningen – projektrapport från stadsrevisionen

10 Delegation enligt LVM och förordnanden enligt LVU

11 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2020

13 Miljöprogram 2020-2023 för Stockholm stad, KS 2019/1040

14 Klimathandlingsplan 2020 -2023, KS 2019/1041

15 Stadens arbete mot våldsbejakande extremism, Stadsrevisionen dnr 3.1.3 -91/2019

16 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen,
(delas ut på gruppmötet)

18 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§5 Enskede - Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds verksamhetsberättelse 2019

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
5 Bilaga 1 Sdn14 - blankettset.pdf (431 kb) 5 Bilaga 2 Balans- och resultaträkning.pdf (225 kb) 5 Bilaga 3a Slutrapport Elcyklar - ÄO docx.pdf (106 kb) 5 Bilaga 3b Slutrapport Vitvaror och värmepumpar - KFD docx.pdf (151 kb) 5 Bilaga 3c Slutrapport LED - Förskola .pdf (150 kb) 5 Bilaga 3d Slutrapport LED - KFD .pdf (148 kb) 5 Bilaga 3e Slutrapport LED - ÄO,LSS,Socpsyk docx.pdf (148 kb) 5 Bilaga 3f Slutrapport LED och Bassängtäcke, - Beställaravdelningen.pdf (104 kb) 5 Bilaga 3g Slutrapport Vitvaror - Förskola docx.pdf (206 kb) 5 Bilaga 3h Slutrapport Vitvaror - ÄO,LSS,Soc.psyk., LSSdocx.pdf (150 kb) 5 Bilaga 3i Slutrapport Vitvaror o LED - Förskola docx.pdf (250 kb) 5 Bilaga 3j Slutrapport Växtbäddar med Biokol - Avdelningen för Lokal och stadsmiljö .pdf (149 kb) 5 Bilaga 4a Uppföljning av trygghetsinvestering Bandängen naturstig.pdf (279 kb) 5 Bilaga 4b Uppföljning av trygghetsinvestering Dalbotten.pdf (151 kb) 5 Bilaga 4c Uppföljning av trygghetsinvestering Ledstjärna i Högdalen.pdf (253 kb) 5 Bilaga 4d Uppföljning av trygghetsinvestering motionsspår i Högdalen.pdf (230 kb) 5 Bilaga 4e Uppföljning av trygghetsinvestering Årsta partihandelområde.pdf (262 kb) 5 Bilaga 5 - Återrapportering öppen fritidsverksamhet.pdf (561 kb) 5 Bilaga 6 Kvalitetsredovisning förskola 2019 slutversion EÅV.pdf (412 kb) 5 Bilaga 7 - Uppfoljning av intern kontroll (Enskede-Arsta- (5).pdf (300 kb) 5 Bilaga 8 Nyckeltal 2019 Enskede-Årsta-Vantör.pdf (790 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20200206.pdf (59 kb)

§7 Tilldelning parkinvesteringar Söderförort

§8 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Svedmyrabadet

§9 Implementering av dataskyddsförordningen – projektrapport från stadsrevisionen

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2020

§16 Anmälningsärenden

§18 Stadsdelsdirektörens information

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 januari 2020 och 30 januari 2020