Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskedeskolan, Stockholmsvägen 30, matsalen

Joakim Granstedt, närpolisen Globen, Polisens arbete i Enskede-Årsta.

Allmänhetens f Läs mer...rågestund till klockan 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Inrättande av annexförskola vid Valla torg 53- genomförande

4 Inrättande av provisoriska förskolepaviljonger - inriktningsärende

5 Utökad fixartjänst samt utökning av träfflokaler inom Enskede-Årsta

5 X Lägesrapport- utevistelse, kost, rehabiliterande insatser och anhörigstöd inom äldreomsorgen

6 Elever med mycket hög skolfrånvaro

7 Parkskötsel och barmarksrenhållning i område ’Dalen’

8 Ansökning om kompletterande föreningsbidrag från RSMH Söder om Söder

Remissärenden

9 Översyn av stadens administration

Del utsändes ej
Dnr 06-012/257
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Stödcentrum för unga brottsoffer- verksamhetsrapport

11 Finskt äldrecentrums ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med 53 platser i Stureby

Anmälningsärenden

12 Månadsrapport juli 2006

13 Lägesrapport – utevistelse, kost, rehabiliterande insatser och anhörigstöd inom äldreomsorgen

14 Rapport över Stadsdelsförnyelsen i Östberga 2003-2006

15 Navigatorcentrum Syd

16 Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden –förvaltningssremiss

17 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

18 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

19 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

20 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

21 Stadsdelsdirektörens information

1 PM Beredskap inför spelmissbruk

2 PM Redovisning av ämnet Livskunskap

3 PM Plus-jobb

4 PM Extra insatser vid Gullmarsplan

5 Artikel- äldrekollo

6 Må Bra vecka

7 Barnomsorgsgarantin och gruppstorlek

8 Lärarsituationen

9 Ingångna brukaravtal

10 Avstängning av Östbergavägen

Övrigt

22 Nämndens frågor

23 Ärenden på sluten del

S 1 Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser- remissvar
Dnr 06-004/312

S 2 Begäran om yttrande med anledning av klagomål mot barn- och ungdomsenheten- enskilt ärende
Dnr 06-503/373

S 3 Ärende enligt föräldrabalken

S 4 Ärende enligt föräldrabalken

S 5 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträden 14/6, 5/7, 13/7 och 21/7.
Mötesinformation

Ledamöter
Susanna Brolin (v) ordförande
Karin Falk (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Anders Hellström (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Mervi Mäkinen Andersson § § 7-28
Jonas Eklund (mp)
Kristina Almqvist (m)
Eva Solberg (m)
Lennart Mörner (fp)

Tjänstgörande ersättare
Claes Karlsson (kd)
Jan Olof Larsson (s)
Linnéa Björnstam (s)
Anna Lund (m)

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Katharina Norström, Lena Rabe, Bengt Stenström, Katarina Höök, Kjell Jansson, Pia Korttinen, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Susanna Brolin (v), Hans Larsson (fp)

Dag för justering
1 september 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 – 28

Antal blad 37

Allmänhetens frågestund började klockan 18, ett fåtal medborgare var närvarande. Joakim Granstedt, närpolischef Globen, informerade om polisens arbete i stadsdelsområdet.

Fråga ställdes om städning av park och närliggande områden vid Globen.

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget, 5 XX Ansökan till länsstyrelsen om insatser för anhörigvårdare.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin (v) jämte ledamoten Hans Larsson (fp) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från nämndens sammanträde 2006-06-15 justerades den 22 juni 2006.

§3 Inrättande av annexförskola vid Valla torg 53- genomförande

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner inhyrning av lokal med adress Valla torg 53 och att lokalen tas i drift som annexförskola.

Ärendet

Barngrupperna ska under perioden 2003-2006 minskas med i genomsnitt två barn per grupp med bibehållen personal. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskoleverksamhet från ett års ålder senast inom tre månader från det ansökan inlämnats.

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och klara målet att minska barngruppernas storlek föreslås att Valla torg 53 inhyrs som förskoleannex till Valla förskola. Lokalen beräknas klara ett barnantal på cirka 14-16 barn och ombyggnad planeras vara klar senare delen av september. Förvaltningen föreslår att ansökan om stimulansbidrag görs i tertialrapport 2.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2006.

Dnr 05-399/584

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall förvaltningens förslag jämte tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut tillstyrkes.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att i kontakter med enskilda förskolor utröna möjligheterna att de kan utöka antalet platser i sina förskolor.

 3. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en informations- och rekryteringssatsning så att föräldrar kan erbjudas plats för barnen i familjedaghem.

 4. Därutöver anföres följande.

I vårt stadsdelsnämndsområde finns ett flertal förskolor som drivs i enskild regi. Det finns såväl privata förskolor som personal- och föräldrakooperativ. I den nya majoritetens politik ingår att dessa driftsformer hålls på sparlåga. Avknoppningar uppmuntras inte längre, bidraget till stora lokalkostnader för enskilt drivna förskolor har tagits bort och utbyggnadsbidrag ges inte. Denna politik försvårar för staden att minska barngrupperna. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att i kontakter med enskilda förskolor utröna möjligheterna att de kan utöka antalet platser i sina förskolor.

Familjedaghem ska vara ett likvärdigt alternativ till förskola. Stadsdelen bör därför göra en rekryteringssatsning och erbjuda allsidig information om olika barnomsorgsformer för att fler föräldrar ska uppleva familjedaghem som ett fullvärdigt alternativ.’

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Vi tre majoritetspartier är både stolta och nöjda över att Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning under hela mandatperioden i princip har uppfyllt barnomsorgsgarantin. Samtidigt har vi minskat barngruppernas storlek i förskolan med i genomsnitt två barn per grupp- allt detta under en period då antalet barn i förskoleåldern har ökat kraftigt i hela stadsdelsområdet. Nämnden ger nu stadsdelsförvaltningen i uppdrag att fortsätta sitt målmedvetna och väl genomförda arbete med att säkerställa tillgången på förskoleplatser med god kvalitet.’

§4 Inrättande av provisoriska förskolepaviljonger - inriktningsärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om bygglov och förstudie inleds för uppförande av två förskolepaviljonger vid Svärdlångsvägen och Enskedefältets skola.

Ärendet

Barngrupperna ska under perioden 2003-2006 minskas med i genomsnitt två barn per grupp med bibehållen personal. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskoleverksamhet från ett års ålder senast inom tre månader från det ansökan inlämnats.

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och klara målet att minska barngruppernas storlek föreslås att bygglov söks för två provisoriska förskolepaviljonger, en invid Valrossens förskola vid Svärdlångsvägen och en vid Enskedefältets skola. Förskolepaviljong är en byggnad som kan monteras med tillfälligt bygglov. SISAB är vidtalat och kommer att stå som uthyrare av paviljongerna. Förvaltningen återkommer om behov finns att genomföra beställningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2006.

Dnr 05-399/584

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) ) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut tillstyrkes.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att i kontakter med enskilda förskolor utröna möjligheterna att de kan utöka antalet platser i sina förskolor.

 3. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en informations- och rekryteringssatsning så att föräldrar kan erbjudas plats för barnen i familjedaghem.

 4. Därutöver anföres följande.

I vårt stadsdelsnämndsområde finns ett flertal förskolor som drivs i enskild regi. Det finns såväl privata förskolor som personal- och föräldrakooperativ. I den nya majoritetens politik ingår att dessa driftsformer hålls på sparlåga. Avknoppningar uppmuntras inte längre, bidraget till stora lokalkostnader för enskilt drivna förskolor har tagits bort och utbyggnadsbidrag ges inte. Denna politik försvårar för staden att minska barngrupperna. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att i kontakter med enskilda förskolor utröna möjligheterna att de kan utöka antalet platser i sina förskolor.

Familjedaghem ska vara ett likvärdigt alternativ till förskola. Stadsdelen bör därför göra en rekryteringssatsning och erbjuda allsidig information om olika barnomsorgsformer för att fler föräldrar ska uppleva familjedaghem som ett fullvärdigt alternativ.’

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Vi tre majoritetspartier är både stolta och nöjda över att Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning under hela mandatperioden i princip har uppfyllt barnomsorgsgarantin. Samtidigt har vi minskat barngruppernas storlek i förskolan med i genomsnitt två barn per grupp- allt detta under en period då antalet barn i förskoleåldern har ökat kraftigt i hela stadsdelsområdet. Nämnden ger nu stadsdelsförvaltningen i uppdrag att fortsätta sitt målmedvetna och väl genomförda arbete med att säkerställa tillgången på förskoleplatser med god kvalitet.’

§5 Utökad fixartjänst samt utökning av träfflokaler inom Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Fixartjänsten utökas till att omfatta hela Enskede-Årsta.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att verka för utökat antal träfflokaler i stadsdelen.

Ärendet

Fixartjänst- Årstaprojektet är ett samverkansprojekt, mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting, kring förebyggande och folkhälsoinriktade insatser för att främja kvarboende, förebygga ensamhet och minska antalet fallolyckor för målgruppen äldre 75 + i Årsta som bor i ordinärt boende eller med marginella hjälpinsatser.

Fixartjänsten är efterfrågad och behov finns av att den utökas till hela stadsdelsförvaltningens område. Fixartjänsten erbjuder hembesök och hjälp med olika vardagssysslor i hemmet där det kan finnas risk för att falla. Det kan exempelvis handla om att hänga upp gardiner, byta glödlampor och sätta upp tavlor med mera.

I projekt Språnget har i rådslagsmöten, fokusgrupper, möten med pensionärsorganisationer och pensionärsråd framförts önskemål om fler träfflokaler inom stadsdelen. Samnyttjande av lokaler bör särskilt studeras, inledningsvis i Östberga.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2006.

Dnr 06-504/463

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Med stor tillfredsställelse kan vi i majoriteten konstatera att vi genom politiskt medvetna beslut och förvaltningens arbete har lyckats med att förbättra de äldre invånarnas situation i Enskede-Årsta. I samband med juninämnden 2006 kunde vi öka anslagen till verksamheter som öppen hemtjänst och Enskededalens servicehus. Med dagens ärende gör vi också historiska förstärkningar inom det förebyggande arbetet för äldre. Beslutet om att utöka fixartjänsterna till hela Enskede-Årsta och att utöka antalet träfflokaler i stadsdelen kommer att innebära en förhöjd livskvalitet och minskad social isolering för de äldre invånarna i Enskede, Årsta, Dalen, Östberga och Stureby.’

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) lämnade följande uttalande.

Projektet med att hjälpa äldre människor med diverse ”fixartjänster” har flera goda aspekter. Inte bara med fokus mot att minska risken för fallskador utan även med att hjälpa äldre människor som efter ett långt yrkesliv valt att bo kvar hemma.

Vi är däremot något undrande över hur detta system skall komma att se ut framöver. I dagsläget finansieras det hela via statliga anslag och plustjänster riktade mot att anställa arbetssökande. Man ställer sig därför lätt frågan om projektets fortsatta finansieringsform också förutsätter en fortsatt hög arbetslöshet? Dagens regeringspolitik har i många stycken präglats av en fortsatt besvärlig arbetslöshet och många dylika projekt av mer temporär natur.

§6 Lägesrapport- utevistelse, kost, rehabiliterande insatser och anhörigstöd inom äldreomsorgen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Kostprojektet utvidgas till hela Enskede-.Årsta.

 2. Rapporten godkännes.

Ärendet

Inom stadsdelen finns tre dagverksamheter som erbjuder alla äldre i ordinärt boende eller boende på servicehus en mötesplats och möjlighet till samvaro. Tanken är att utöka antalet dagverksamheter i stadsdelsområdet och genom dem erbjuda flera anhörigvårdare möjlighet till avlastning och att skapa nätverk.

Förvaltningen redogör för hur måltidssituationen ser ut på olika boendeformer och i eget boende. Exempelvis startade ett kostprojekt under april 2006 inom Årsta hemtjänst med 16 pensionärer. Syftet är att ge brukaren en meningsfull och trevlig avkoppling kring måltiden i vardagen. Detta projekt planeras under hösten att utökas.

Alla boende i vård- och omsorgsboende som är i behov av rehabilitering får en bedömning och rehabiliteringsplan upprättas.

Förvaltningen vill pröva nya former för stöd och avlastning till anhörigvårdare som inte kräver biståndsbeslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2006.

Dnr 06-504/154

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Majoriteten inom Enskede-Årsta har under den här mandatperioden prioriterat att våra äldre invånare ska få ett ökat inflytande över sin vardag. Detta ärende om utevistelse, kost, rehabiliterande insatser och anhörigstöd inom äldreomsorgen är en viktig och uppskattad del.’

§7 Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel om 2 060 tkr till insatser för anhörigvårdare.

Ärendet

Länsstyrelsen inbjuder kommunerna i Stockholms län att ansöka om stimulansbidrag för att stärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

Förvaltningens mål är att göra en satsning på stöd till anhöriga som vårdar de sina i hemmet som innehåller tre delar- anställa en anhörigkonsulent, utöka antalet öppna sociala dagverksamheter inom de områden i stadsdelen som saknar sådana samt öppna en verksamhet som utan biståndsbeslut tar emot hemmaboende som vårdas av anhörig för avlastning under några timmar alternativt för boende under en period.

Budget för anhöriginsatserna är beräknad för perioden 1 oktober 2006 till 31 december 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2006.

Dnr 06-504/262

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Elever med mycket hög skolfrånvaro

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkännes.

 2. Därutöver anföres.

Förvaltningens förslag till åtgärder för att komma tillrätta med elever med mycket hög frånvaro, i detta fall skolkande elever, är i huvudsak att inrätta ytterligare en stadsdelsövergripande grupp lokaliserad till Skanskvarnsskolan. Vi stödjer förvaltningens förslag men vill också framhålla riskerna med särskilda grupper. Dessa elever kan påverka varandra negativt, genom att förstärka varandras beteende. De kan uppleva sig stigmatiserade vilket i sin tur kan göra att de blir utagerande gentemot andra elever. Vi förutsätter att förvaltningen gör kontinuerliga uppföljningar och senast strax efter denna termins slut återkommer till nämnden med en enklare utvärdering av verksamheten.

Ärendet

I verksamhetsplanen för 2006 aktualiseras frågan om elever med mycket hög skolfrånvaro. En sammanställning visade på ett tiotal elever som hade eller var i behov av åtgärder på grund av hög frånvaro.

Rektor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas för de elever som har hög frånvaro. Åtgärdsprogrammet följs upp med täta intervall då elev och/eller vårdnadshavare deltar. Som ett komplement till den enskilda skolans åtgärder och placering i de befintliga stadsdelsövergripande grupperna föreslås att Skanskvarnsskolan startar ytterligare en stadsdelsövergripande grupp. Verksamheten ska vara kopplad till skolresursteamet och socialtjänsten. Antalet elever bör uppgå till minst fyra. Finansiering sker inom budgetram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti 2006.

Dnr 06-403/455

Beslutsgång

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd), ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

§9 Parkskötsel och barmarksrenhållning i område ’Dalen’

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Parkskötsel och barmarksrenhållning drivs i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

I samband med beslut den 16 februari 2006 om ny upphandling av driftentreprenad för kontraktsområde Enskede undantogs område Dalen avseende parkskötsel och barmarksrenhållning i syfte att driva detta i egen regi.

För att klara grundläggande parkskötsel och barmarksrenhållning i området anställs en arbetande förman med trädgårdsutbildning. Denna ansvarar för all löpande skötsel av området enligt de normer som gäller för övriga områden inom stadsdelsområdet. För att ytterligare höja standarden inrättas en ny arbetsverksamhet som ska vara en del av områdets skötsel. Arbetsverksamheten planeras bestå av cirka 8 arbetstagare och byggs successivt upp under hösten och vintern.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2006.

Dnr 06-306/461

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Beslutet att återta renhållning och parkskötsel i stadsdelens regi är efterlängtat av Dalenborna. Renhållningen i Dalen, speciellt tillfartsvägarna Täppgränd, Bersågränd, Dalgränd, Grusåsgränd och Åsgärdevägen har skötts dåligt av nuvarande entreprenör.

När nu Enskede-Årsta Stadsdelsnämnd beslutar att ta över ansvaret blir det lättare för Dalens invånare att kontakta ansvariga personer för att kunna framföra synpunkter på renhållning och parkskötsel. Verksamheten kommer närmare medborgarna.

Beslutet innebär också att det skapas arbetstillfällen för personer som kan behöva arbetsträning, vilket förbättrar stadsdelens möjligheter att bedriva framgångsrikt socialt arbete.’

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

Vi anser att man framöver generellt inte bör undanta delområden inom en verksamhet från upphandling. Det är också viktigt att poängtera vår inställning om ett fokus mot att åstadkomma en effektivare organisation i staden med tydlig ansvarsuppdelning där allt ansvar för parker bör läggs centralt istället för att som i dag vara uppdelat mellan facknämnd och stadsdelsnämnderna.’

§10 Ansökning om kompletterande föreningsbidrag från RSMH Söder om Söder

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Bidrag om 12 000 kronor beviljas för år 2006 utöver de 7 000 kronor som beviljats den 20 april 2006.

Ärendet

Nämnden kan bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade.

RSMH Söder om Söder har totalt 152 medlemmar varav 18 är boende i Enskede-Årsta. Föreningen ansöker nu om kompletterande bidrag för öppen träffpunkt. Förvaltningen gör bedömningen att dess verksamhet är ett viktigt komplement till förvaltningens insatser och bidrar till att förbättra livssituationen för personer med psykisk problematik. Förslag att föreningen beviljas ytterligare 12 000 kronor för år 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 juli 2006.

Dnr 06-008/193

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Översyn av stadens administration

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

I budget för 2005 beslöt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till administrativa effektiviseringar. Översynen har omfattat den interna stöd- och serviceadministrationen inom funktionsområdena ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/ inköp samt kontorsadministration.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Införandet av centrala funktioner kan leda till en ökad tydlighet i uppdraget, minskad sårbarhet, ökade möjligheter till kompetensutveckling och specialkompetens. Det är förvaltningens uppfattning att det är viktigt att stöd och service till stadens chefer i deras arbetsgivarroll inte försämras med den nya organisationen.

Förvaltningen anser att vid bemanning av den gemensamma växelfunktionen är det viktigt att rutiner och kompetens svarar upp mot stadens myndighetsansvar. Om föreslagna centraliseringar genomförs anser förvaltningen att behov av lokala funktioner som besitter kompetens inom berörda även fortsättningsvis kommer att behövas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2006.

Dnr 06-012/257

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Karin Falk m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§12 Stödcentrum för unga brottsoffer- verksamhetsrapport

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över stödcentrum för unga brottsoffer. Remissen innehåller en rapport om verksamheten och hur den är organiserad. Ett beslut som inte är löst är den framtida finansieringen.

Förvaltningen anför att det är viktigt att ungdomar som råkar ut för brott får det stöd de behöver för att kunna leva tryggt i vardagen. Stödcentra på sex polisstationer i Stockholm fyller en viktig funktion för att ge ungdomarna detta stöd. Förvaltningen har ett etablerat samarbete med stödcentra och hänvisar ungdomar som råkat ut för brott till verksamheten. Förvaltningen anser att en stadsövergripande verksamhet lämpligast bör finansieras med centrala medel och att det är stadens ansvar att garantera stödcentras fortsatta versksamhet 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 juli 2006.

Dnr 06-004/367

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) lämnade följande uttalande.

Den utökning av stödverksamheten för unga brottsoffer som nu föreslås i ärendet är mycket positiv. Erfarenheterna från stödcentrum för unga brottsoffer i City, Vällingby och Skärholmen är goda. Vi vänder oss dock mot den form av extraordinär finansieringslösning som kompetensfonden innebär.

Staden ska givetvis ha höga ambitioner för fortbildning och

§13 Finskt äldrecentrums ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med 53 platser i Stureby

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd beslut

Finskt äldrecentrums ansökan tillstyrks under förutsättning att ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas) utses för verksamheten.

Ärendet

Länsstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i Stureby.

Föreningen planerar att inrätta ett äldreboende med 53 platser, minilägenheter med modern standard inom Sturebyområdet.

Finskt äldrecentrum har drivit verksamhet sedan 1995 och ingår som en av de av staden ramavtalsupphandlade enheterna för enstaka platser i särskilda boendeformer. Förvaltningen tillstyrker föreningens ansökan under förutsättning att uppgiften om mas för verksamheten i ansökan ändras och att en mas utses i enlighet med SOFS 1997:10 som anger att det ska finnas en verksamhetschef som är medicinskt ansvarig för verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2006.

Dnr 06-504/437

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Månadsrapport juli 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd beslut

Månadsrapport för juli 2006 godkännes.

Ärendet

Månadsrapporten för juli visar på att nämndens verksamhet ryms inom budgetramen. Det förutsätts att enheter som uppvisar underskott fortsätter vidta åtgärder.

Utfallet till och med juli visar på en förbrukning på 56,8 % att jämföra med riktvärdet 58,3 %.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Rapport över Stadsdelsförnyelsen i Östberga 2003-2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Rapporten är en lägesrapport över det arbete som gjorts inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga till och med sommaren 2006.

Under visionsmötet i februari 2004 kom deltagarna fram till fyra prioriterade områden. De fyra prioriterade områdena är lokaltrafik, centrum och marknadsföring, kultur och fritid samt barn- och ungdomsverksamhet. Utifrån de fyra områdena har idéer och projektförslag planerats och genomförts.

Hittills har stadsdelsnämnden fattat beslut om insatser motsvarande 6,5 miljoner. Det återstår cirka 400 000 kronor för hösten 2006. Planering för hösten är bland annat: diskutera bibliotekets framtid i Östberga, sammanställa broschyr om insatserna och som distribueras till hushållen i Östberga samt en uppföljande boendeenkät.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2006.

Dnr 06-004/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Navigatorcentrum Syd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Navigatorcentrums målgrupp är ungdomar 16-19 år som inte har påbörjat eller som har avbrutit sina gymnasiestudier. Navigatorcentrum (NC) ska arbeta uppsökande och erbjuda individuellt utformade insatser som ger en god grund för fortsatta studier eller bidrar till en framtida etablering på arbetsmarknaden.

Navigatorcentrum är uppdelat i NC Syd och NC Nord.

Verksamheten ska genomsyras av helhetstänkande, betona ungdomars delaktighet och ta fram och prova nya former för samarbete mellan arbetsförmedlingar, socialtjänst, skola, lokala näringslivet med flera. Projektledaren för NC Syd har utarbetat en projektplan för verksamheten. Betydelsen av samarbete med föräldrarna kommer att lyftas fram. Ungdomarna ska vara delaktiga i utformandet av NC Syds verksamheter. Lokalen är belägen på Långholmsgatan 27.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2006.

Dnr 06-499/462

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) lämnade följande uttalande.

Det finns mellan 25 000 och 30 000 unga människor i Sverige som varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. En stor del av dessa ungdomar har inte klarat grundskolan. För att lösa de grundläggande problemen hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t.ex. ett extra år i grundskolan.

Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning skapas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst – som inte är jobbinriktad – bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet.’

§17 Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden –anmälan av förvaltningssremiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Infrastrukturavdelningen Stadshuset har i remiss begärt förvaltningens yttrande över bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden.

Förvaltningen ser positivt på att ungdomars och svaga gruppers svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden uppmärksammas och att åtgärder vidtas för att förbättra situationen. Förvaltningen ställer sig dock tveksam till förslaget om införande av kommunala hyresgarantier. Med beaktande den kommunala likställighetsprincipen ser förvaltningen uppenbara svårigheter att kunna göra en prövning av behovet då i stort alla ungdomar kan befinna sig i en situation som innebär svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 juli 2006.

Dnr 06-502/397

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Anmäldes protokoll från sammanträden, lokala handikapprådet den 8 maj samt 8 juni 2006, stadsdelsnämndens pensionärsråd den 9 juni 2006 och biblioteksrådet den 8 juni 2006.

§20 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 20.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§21 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes beslut enligt delegationsordning –

Förordnanden under sommaren, avslag på begäran at ta del av handlingar, avgångsersättning, tilldelningsbeslut i upphandling av drift och underhållsarbete i område Enskede samt godkännande av studieresor till Italien.

§22 Stadsdelsdirektörens information

- PM Beredskap inför spelmissbruk.

- PM Redovisning av ämnet Livskunskap.

- PM Plus-jobb.

- PM Extra insatser vid Gullmarsplan.

- Artikel- äldrekollo i Sävnäs på Gålö.

- Må Bra vecka för personalen - en vecka med olika fysiska aktiviteter där många deltog.

- Barnomsorgsgarantin klaras augusti och september, räknar med att klara garantin hela hösten – gruppstorleken är 14,3 barn.

- PM Antal elever och obehöriga lärare läsåret 06/ 07.

- Avstängning av Östbergavägen - många klagomål på skyltning och smitvägar i Östberga har inkommit.

- Flyktingar - inom Enskede-Årsta bor idag 37 personer.

- Två demokratinformatörer har anställts i förvaltningen En demokrati för alla? Inbjudan till diskussion– 30/8 i Östbergaskolan och 6/9 i Nytorpsskolan.

- Förtidsröstning sker 30/8-15/9 i biblioteken i stadsdelen, medborgarkontoret på Gullmarsplan samt på Årstavägen 56 A.

Ytterligare information kommer att lämnas.

- Språnget - en sammanställning av idéer och förslag är planerad.

- Seniorsprånget, ett nytt möte sker i september.

- Skolverket gör inspektion i Enskede-Årsta skolor med början i september.

- Ungdomens dag 25/ 8, Gullmarsplans dag 26/8, Östbergadagen 2/9, Årstadagen 9/9, inspirationsdag för äldre och funktionshindrade 13/9 i Årsta Folkets Hus samt Stureby sjukhem 70 år 19/9.

§23 Nämndens frågor

Ledamoten Anders Hellström (m) överlämnade för beredning en skrivelse från Jan Nygren om Olycksrisk träd på Hjälmarsvägen.

Dnr 06-399/479.

Tjänstgörande ersättaren Jan Olof Larsson (s) efterfrågade visning av Stureby äldreboende före inflyttning.

Förvaltningen återkommer.

Ledamoten Hans Larsson (fp) frågade om ombyggnationen av Hjälmarsvägen som är försenad. Förslag att information läggs på Enskede-Årsta webbplats.

Förvaltningen återkommer.

§24 Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser- svar på rapport

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens remissvar till kommunstyrelsen gällande rapporten ’anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser’ åberopas.

 2. Svaren på frågorna är sekretessbelagda enligt sekretesslagen 5 kap 8 §.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande gällande risk- och ledningsanalyser för stadsdelsnämnden Enskede-Årsta.

Kommunerna ska varje ny mandatperiod genomföra en risk- och sårbarhetsanalys avseende konsekvenserna av extraordinära händelser för den egna verksamheten. Utifrån denna analys ska dessutom en plan för hanteringen av extraordinära händelser fastställas.

Förvaltningen redovisar svar på de frågor som kommunstyrelsen har ställt i rapporten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2006.

Dnr 06-004/312

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§25 Begäran om yttrande med anledning av klagomål mot barn- och ungdomsenheten

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande i enskilt ärende.

Förvaltningen redogör för ärendets handläggning och redovisar svar på de frågor som länsstyrelsen begärt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2006.

Dnr 06-503/373

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.