Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-04-20

Sammanträde 2006-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Enskededalens servicehus, Dalens Allé 10, restaurangen

Information om Agenda 21- arbetet med mera, Anita Parsby stadsdelsförvaltningen.
Allmän Läs mer...hetens frågestund till klockan 19.00. Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i nämnden.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag- anmälan

3 Fotbollsmål på Årstafältet från Muntaga Sallah

4 Behåll de utökade parkeringsmöjligheterna på Sköntorpsvägen från Peter Svahn

Svar

5 Bilpool vid Gullmarsplan-Globen från Lars Burman

Beslutsärenden

6 Detaljplan för bostäder och service på Årstalänken

7 Ny förskola i Blåsut - inriktningsbeslut

8 Utbyggnad gruppbostad för personer med funktionshinder i Blåsut - inriktningsbeslut

9 Bostad med särskilt stöd för funktionshindrade i Enskededalens servicehus, genomförandeärende

10 Ansökan till länsstyrelsen om projektbidrag för "KOMET i förskolan"

11 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

12 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

13 Revidering av Enskede-Årsta alkohol- och drogförebyggande handlingsplan

14 Val av ledamot och ersättare i Enskede-Årsta stadsdelsnämnds pensionärsråd år 2006

15 Delegering till utredare anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade

Remissärenden

16 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

17 Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan- en uppföljning av tidigare genomförd granskning

18 Styckevis och delt- Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

19 Remiss om riktlinjer för handläggning av dödsbon

Anmälningsärenden

20 Månadsrapport mars 2006

21 Ledningssystem för Kvalitet och Patientsäkerhet i sjukvården enligt SOSFS 2005:12 (M)

22 Anmälan av EU-projektansökan - Ungdom för Europa

23 Anmälan om avtal för handledningstjänster för socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings-, utrednings-, omsorgs-, och socialpsykiatriskt arbete

24 Avsägelser och fyllnadsval– anmälan av kommunfullmäktiges protokoll - Christian Jobrant (m) ledamot, Eva Solberg (m) ersättare

25 Balanslista uppdrag från Enskede- Årsta stadsdelsnämnd

26 Anmälan av protokoll från lokala råd

27 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

28 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

29 Stadsdelsdirektörens information

- PM-underhåll av lekutrustning i parker och på parkvägar (del i pärm)
- Östbergaskolans skolrestaurang fått diplom
- information till ungdomsrådet om skolornas arbete mot mobbning
- inför Valborg
- övrigt

31 Slutet sammanträde

S 1 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar
Dnr 06-105/212

S 2 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 9 mars och 29 mars 2006
Mötesinformation

Ledamöter

 

Susanna Brolin (v) ordförande
Arhe Hamednaca (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Anders Hellström (m)
Björn Holmberg (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Rolf Brattström (v), § § 1-30
Jonas Eklund (mp)
Anna Lund (m)
Eva Solberg (m)
Helena Nilsson (fp)
Lennart Mörner (fp)

 

 

 

 

 

 

 


Tjänstgörande ersättare

Claes Karlsson (kd)
Jan Olov Larsson (s)
Katina Staf (s)


Tjänstemän

Ulla Thorslund, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Katarina Höök, Kjell Jansson, Doris Modig, Anette Nederberg, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson


Personalföreträdare

Annalie Robertsson - Sallin LO


Utses att justera

Susanna Brolin (v), Hans Larsson (fp)


Dag för justering

28 april 2006


Sekreterare

Lisbeth Johansson

 

 

Paragrafnr 1 – 32
Antal blad 43

 

 

Allmänhetens frågestund började klockan 18.00 - ett 25-tal medborgare var närvarande.

Ledamoten Hans Larsson (fp) inledde med att hälsa Eva Solberg (m), ny ersättare, välkommen.

Katarina Höök, stadsdelsförvaltningen, informerade om förvaltningens Agenda 21-arbete med mera.

Frågor som framfördes; för få samlingslokaler i Dalen och Stureby för ungdomar, föreningar och andra intressenter, står politikers ålder på valsedlar, dåligt gatuunderhåll i Dalen och Stureby, svår trafikmiljö vid Shell-mack på Grycksbovägen i Stureby, övergångsställe saknas vid förskola Glasmålningen samt lekredskap saknas för småbarn.

§1 Godkännande av dagordning

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog att ärende 6 flyttas och behandlas som första ärende under rubriken remissärenden. Dagordningen godkändes.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin (v) inledde med att hälsa Eva Solberg (m), ersättare, välkommen till nämnden.

Ordföranden Susanna Brolin (v) jämte ledamoten Hans Larsson fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från nämndens sammanträde den 23 mars justerades den 31 mars.

§3 Fotbollsmål på Årstafältet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Muntaga Sallah.

 2. Nämnden överlämnar förslaget med tillstyrkan till trafiknämnden.

Ärendet

Medborgarförslag från Muntaga Sallah om fotbollsmål på Årstafältet kom till förvaltningen den 31 mars, att många ungdomar klagar på att det saknas fotbollsmål och att gräsfälten är tomma på sommaren.

Förvaltningen anser att förslaget om fotbollsmål på Årstafältet för spontana fotbollsmatcher är viktigt att uppmuntra. En yta för lek och bollspel är sedan tidigare inplanerad men är inte iordningställd förrän tidigast 2007. Förutsättningen för spontanidrott är att den inte är bokningsbar, utan kan användas av alla medborgare. Från och med 1 januari 2006 ansvarar trafiknämnden för Årstafältet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2006.

Dnr 06-320/203

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Behåll de utökade parkeringsmöjligheterna på Sköntorpsvägen från Peter Svahn- anmälan av medborgarförslag

Dnr 06-320/214

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§5 Bilpool vid Gullmarsplan-Globen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Lars Burman.

Ärendet

Nämnden gav den 24 november 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Lars Burman, som påpekar att det saknas en bilpool i stadsdelen. Fördelarna med bilpool är stora för medborgarna vad gäller ekonomi, bekvämlighet och miljö.

Förvaltningen instämmer med förslagsställaren att fördelarna med en bilpool är många, exempelvis bensinsnåla och bra försäkrade bilar samt lättare att få tillgång till parkeringsplats. En privat bilpool har startat vid Gullmarsplan februari/ mars 2006. Genom www.stockholmsbilpool.nu och vägverkets hemsida www.vv.se ges information om tillgängliga bilpooler i Stockholmsområdet. Förvaltningen kommer under våren 2006 att anordna ett informationsmöte om bilpool.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2006.

Dnr 05-320/597

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ny förskola i Blåsut - inriktningsbeslut

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Planeringen för en ny förskola med fyra avdelningar i Blåsut, kv. Åstorp godkänns.

 2. 0,1 mnkr i beställarstöd och 0,5 mnkr för förprojektering och projektering begärs hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 3. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till fastighets- och saluhallsnämnden att förhandla med HSB om köp av bostadsrätt för förskoleverksamhet.

Ärendet

I nämndens yttrande den 27 januari 2005 över förslag till detaljplan för kv. Åstorp, Kolonisten och Kolonistugan i Blåsut redovisas planeringen för en ny förskola med fyra avdelningar i kv. Åstorp. Sammanlagt planeras cirka 730 lägenheter att byggas.

För de nya bostäderna har en särskild befolkningsprognos tagits fram. När området är färdigbyggt beräknas befolkningen öka med cirka 1 600 invånare. Förvaltningen bedömer att det behövs en permanent fyraavdelnings förskola och under perioden 2010 till 2028 provisoriska avdelningar. Antalet barn i skolåldern beräknas till 170-180. Förvaltningen bedömer att det ökade antalet elever ryms inom Nytorpsskolans befintliga lokaler.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2006.

Dnr 06-402/201

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

Vi vill framhäva möjligheten till etablering av alternativt anordnade barnomsorgsformer som privata barnstugor, dagbarnvårdare, familje- eller personalkooperativ med flera. Det är viktigt att föräldrar ges möjlighet att välja mellan många olika alternativ vad det gäller barnomsorgen.

Än en gång bör det också betonas att detta ärende berör ett område som många människor upplever hör till Skarpnäck. Hela stadsdelsnämndsreformen är behäftad med en mängd konstlade och tillrättalagda gränser. Tyvärr har de som beslutade om reformen inte använt sig av tydliga barriärer som Nynäsvägen eller Örbyleden med flera exempel. Något som hade varit det mest naturliga i detta sammanhang.’

§7 Utbyggnad gruppbostad för personer med funktionshinder i Blåsut - inriktningsbeslut

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Fortsatt planering och utredning för en ny gruppbostad i kv. Kolonisten i Blåsut godkänns.

 2. 0,1 mnkr för beställarstöd och 0,5 mnkr för förprojektering och projektering begärs hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendet

I nämndens yttrande den 27 januari 2005 över förslag till detaljplan för kv. Åstorp, Kolonisten och Kolonistugan i Blåsut redovisas planeringen för en gruppbostad i områdets södra del, kv. Kolonisten. Sammanlagt planeras cirka 730 lägenheter att byggas.

Den gruppbostad som planeras i kv. Kolonisten består av sex lägenheter. Gruppbostaden är integrerad i den normala bostadsbebyggelsen. De boende har egna kontrakt och betalar hyra enligt bruksvärdesprincipen. Förvaltningen betalar för hyran för de gemensamma utrymmena. 17 personer boende i stadsdelsområdet beräknas ha ett behov av gruppbostad under perioden fram till 2009. Utbyggnaden av gruppbostäder för personer med psykiska och fysiska funktionshinder är angelägen och högt prioriterad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2006.

Dnr 06-505/200

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) lämnade följande uttalande.

Än en gång bör det också betonas att detta ärende berör ett område som många människor upplever hör till Skarpnäck. Hela stadsdelsnämndsreformen är behäftad med en mängd konstlade och tillrättalagda gränser. Tyvärr har de som beslutade om reformen inte använt sig av tydliga barriärer som Nynäsvägen eller Örbyleden med flera exempel. Något som hade varit det mest naturliga i detta sammanhang.’

§8 Bostad med särskilt stöd för funktionshindrade i Enskededalens servicehus, genomförandeärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Gruppbostad om 4 lägenheter med särskilt stöd för funktionshindrade, personkrets 2 inrättas inom Enskededalens servicehus.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansmedel med 400 tkr för nytillkomna lägenheter och med 0,5 mnkr i startbidrag.

Ärendet

Nämnden beslutade den 27 januari 2005 att tillstyrka att inrätta bostad med särskilt stöd för funktionshindrade i Enskededalens servicehus.

Socialtjänstförvaltningens genomförandegrupp beslutade den 6 april 2006 för sin del att tillstyrka stimulansmedel för detta.

Förvaltningen har behov av gruppbostad som ersättning för gruppbostaden på Täppgränd 9, som inte är fyller dagens krav på gruppboende. Inom Enskededalens servicehus finns en enhet med 5 lägenheter som ligger avskilt i servicehuset med ingång via en av servicehusets bostadsentréer. Lägenheternas standard är god och en utredning har visat att enheten efter ombyggnad och anpassningsåtgärder är lämpad för personer med funktionshinder. Ombyggnaden kan starta i höst och bostaden vara inflyttningsklar vid årsskiftet 2006/2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2006.

Dnr 04-504/481

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan till länsstyrelsen om projektbidrag för "KOMET i förskolan"

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om medel om 640 tkr för projekt ’Komet i förskolan’ tiden 2006-08-01- 2008-07-30.

Ärendet

Stockholms stad har sedan 2003 med stöd av länsstyrelsen utvecklat ett föräldrastöds- och ett skolprogram under namnet KOMET, som har visat på goda resultat.

Forskningen visar att stöd till barn i förskoleåldern kan minska förekomsten av utagerande problembeteenden, den visar också att insatser under tidiga år har stor betydelse för att förebygga en senare antisocial utveckling. En studie visar också att KOMET är ett framgångsrikt program för att påverka lärares förhållningssätt mot elever med beteendeproblem. En referensgrupp med personal från Bromma, Enskede-Årsta och Hässelby- Vällingby kommer att delta under hösten 2006. Höstterminen 2007 och vårterminen 2008 kommer programmet att spridas genom utbildning till flera förskolor inom dessa stadsdelar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2006.

Dnr 06-402/206

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade beviljas för 2006 med 100 000 kronor enligt följande.

Årsta Hem och Samhälle 2 000

Enskede Pensionärers Bowlingklubb 2 000

Årsta Folkets husförening 2 000

Konstnärer på Torget 1 000

DHR Söder om Söder 5 000

Enskede Gårds Hobby 2 000

Frivillig väntjänst 5 000

PRO Enskededalen 6 000

PRO Gullmarsplan 6 000

PRO Stureby 5 000

PRO Årstaplan 9 000

Seniortjänst Stureby 5 000

Pensionärsföreningen SPF Stureby 6 000

SPF Dalen 9 000

SPF Enskede-Årsta 6 000

Verdandi Årsta 21 000

47:ans Trivsel och Bingoklubb 1 000

RSMH Söder om Söder 7 000

Ärendet

Nämnden kan bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer, vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade. Bidrag beviljas endast till verksamheter inom stadsdelen eller till regionala verksamheter där stadsdelen ingår och viss andel av medlemmarna bor inom området.

Föreningarna har informerats om möjligheten att söka bidrag genom annons i lokalpressen. Förvaltningen har i fördelningen av fördelningsbidrag tagit hänsyn till gällande riktlinjer och hur utåtriktad och stödjande verksamheten är mot äldre ensamma människor. Andelen medlemmar boende i stadsdelen har också tagits med i bedömningen. Förutom dessa medel för föreningsbidrag finns 100 000 kronor avsatta för extra kulturinsatser inom äldreomsorgen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2006.

Dnr 06-008/193

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Naturprojekt i Östberga godkännes.

Ärendet

Målet med stadsdelsförnyelsen är att öka medborgarnas delaktighet och engagemang för det egna närsamhället och skapa en långsiktigt positiv utveckling för Stockholms ytterstad. Stadsdelsförnyelsen i Östberga är inne på sitt sista år.

Den föreslagna insatsen ’Skogen som vardagsrum’ sker i samverkan med Östbergaskolan och stiftelsen ’Håll Sverige Rent’. Projektet ska ge elever i skolår F-6 kunskaper om vad som gäller vid vistelse i skogen, samt vad nedskräpning och annan miljöförstöring kan få för konsekvenser i naturen. Insatsen ligger i linje med de lokala utvecklingsmålen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga och 200 000 finansieras av dessa medel. Resterande 300 000 söker Håll Sverige Rent från Skogsstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2006.

Dnr 05-004/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Revidering av Enskede-Årsta alkohol- och drogförebyggande handlingsplan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Alkohol- och drogförebyggande program fastställes.

Ärendet

Programmet är en revidering av det alkohol- och drogförebyggande program som nämnden tog beslut om den 19 februari 2004.

Den reviderade upplagan av stadsdelens handlingsplan innehåller mål, arbetssätt, uppföljning och utveckling för det drogpreventiva arbetet med en vision om att droger inte ska förekomma bland barn och unga. Handlingsprogrammet innehåller en långsiktig strategi vilken stämmer överens med de nationella och kommunala målen samt den lokala situationen i stadsdelen. Programmet syftar till att minska användandet av droger samt skjuta upp drogdebuten bland unga genom att effektivisera och samordna insatser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2006.

Dnr 06-599/148

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Val av ledamot och ersättare i Enskede-Årsta stadsdelsnämnds pensionärsråd år 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Ulla Andersson, PRO Enskededalen, utses till ledamot efter Gunborg Setréus.

 2. Till ersättare utses Léon Carlsson, PRO Enskededalen.

Ärendet

Nämnden beslutade den 15 december 2005 om val till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2006.

En ledamot har avsagt sig uppdraget. PRO Enskededalen har nominerat ny ledamot samt ersättare för år 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2006.

Dnr 05-002/681

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Delegering till utredare anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

De utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS. Denna delegering ska gälla under tiden 2006-05-01- 2008-12-31.

Ärendet

En översyn av resursfördelningssystemet inom omsorgen om funktionshindrade har genomförts i staden. Ett centralt kansli, bedömningskansliet, behöver tillgång till stadens system i frågan.

De utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen bör få rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Delegeringen ska gälla under tiden 2006-05-01- 2008-12-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2006.

Dnr 06-505/189

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Detaljplan för bostäder och service på Årstalänken

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Därutöver anföres föl­jande.

Nämnden finner det även angeläget att ytterligare betona kravet på att färdigställandet av Årstafältets landskapspark nu omgående måste komma till stånd. En tydlig markering måste även göras beträffande kraven på att upprätthålla de gröna förbindelselänkarna från Årstafältet till Årstaskogen och via Hemskogen till Nackareservatet. Eftersom bebyggelsen på Årstalänken enligt gällande detaljplan utgör en minskning av parkmarken i området bör ett säkerställande och en upprustning av Årstafältet samt dess förbindelselänkar ingå som en villkorad kompensation i föreliggande detaljplan.

Nämnden anser vidare att en ordentlig översyn måste ske beträffande parkeringssituationen i detaljplaneområdet och i de närliggande bostadsområdena vid Sandfjärdsgatan i Årsta och i Östberga. I bägge dessa stadsdelar planeras ytterligare förtätningar och nybyggen som kommer att påverka parkeringsmöjligheterna för de boende i området. Därutöver måste tydligt markeras var besökare till landskapsparken skall kunna parkera. Det bör även påtalas att det är nödvändigt att parkeringssituationen för de boende i området kan lösas på ett tillfredställande sätt även under byggtiden.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och service på Årstalänken. Planområdet utgörs av före detta Årstalänkens vägbana med slänter, totalt cirka 50 000 kvm. Detaljplanen syftar till att möjliggöra att 11 flerbostadshus med cirka 450 lägenheter samt en förskola kan byggas.

Nämnden yttrade sig över förslaget till program den 16 juni 2005 och nämndens synpunkter har i huvudsak beaktats i förslaget till detaljplan.

Förvaltningen anser att det är bra att antalet hus har begränsats. Enligt förvaltningens uppfattning är det angeläget att värna om stadsmiljön och de som idag bor i den befintliga bebyggelsen. Förvaltningen anser att föreslagen placering av lokalgatan är bra, dock bör den vara av en halv meter bredare för att möjliggöra snöröjning. Förvaltningen anser att det är nödvändigt att studera parkerings- och trafiklösningar för hela Vallaområdet. Med hänsyn till all nybebyggelse i Årsta som minskar tillgången på friytor och förtätar stadsdelen är det nödvändigt att förstärka grönstrukturer och spridningskorridorer. Kvarvarande park- och naturmark måste därför rustas upp och kompletteras. Förvaltningen beräknar ett behov av förskola/skola för cirka 60 barn för de bostäder som byggs på länken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2006.

Dnr 05-302/333

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Arhe Hamednaca m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Förvaltningens förslag till beslut tillstyrkes delvis.

2 Därutöver anföres följande.

- Den nya byggnationen bör skymma utsikten från den befintliga bebyggelsen så lite som möjligt.

- Det saknas en redovisning över parkeringsnormen i det nya området

- En utfart från mitten av området mot Valla torg skulle minska trafiken på lokalgatan utmed fältet.

För snart ett år sedan påpekade vi att den planerade bebyggelsen på Årstalänken genom sin utformning skulle kunna ge upphov till konflikter mellan de boende i den befintliga bebyggelsen utmed Sandfjärdsgatan och den planerade nybebyggelsen. Det är viktigt att de nya husen grupperas och placeras på ett sådant sätt att sikten mot Årstafältet störs så lite som möjligt för de boende i den nuvarande bebyggelsen närmast Årstalänken. Det är också angeläget att husen får ett omväxlande utseende, några med lägre höjder, för att bryta enformigheten. I det nya förslaget har man delvis tagit till sig detta genom att placera femvåningshusen i grupper med tre hus i varje framför de befintliga trevåningshusen och lämnat luckor med utsikt framför tolvvåningshusen. Enligt vår mening borde man gjort tvärt om.

Årstafältet är av stor betydelse för hela söderort. Vi instämmer därför med förvaltningen om hur viktigt det är att i den fortsatta planeringen av gång- och cykelvägar stödja en integration med såväl Östberga som med de olika grönstråken i Johanneshov och Årsta.

I detaljplanen redovisas parkering i garage under de nya husen. Det saknas dock fortfarande uppgifter om vilken norm som skall gälla för antalet parkeringsplatser i förhållande till antalet lägenheter. Vi anser att antalet p-platser bör anpassas till krav som är förenat med ett modernt samhälle och inte upprepa misstaget som gjorts i Hammarby sjöstad där man nu har stora problem med parkeringarna.

Vi anser att Stadsbyggnadskontoret gör ett misstag då man låter förbindelsen med Valla torg utgå ur förslaget. Utfarten skulle minska en del av trafiken på den nya lokalgatan, som nu istället får onödiga körningar till ändutfarterna då de boende har ärenden till området kring Valla torg.

För övrigt instämmer vi i förvaltningen synpunkt om nödvändigheten att studera hela parkerings- och trafik lösningarna för hela Vallaområdet.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§16 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över förslag til folkhälsoprogram. Det övergripande målet för programmet är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för boende och anställda i staden. I programmet beskrivs elva delområden som sammanfaller med det nationella folkhälsomålet.

Förvaltningen anser att det är positivt att ett förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad utarbetats och att barn och unga är en prioriterad grupp. I förvaltningen görs mycket av det som berörs i programmet exempelvis friskvårds/ livsstilsprojekt i äldreomsorg och förskola samt skapande av trygga miljöer för unga genom det lokala brottsförebyggande arbetet. Förvaltningen framhåller att det är av största vikt att det lokala arbetet fortsätter att vara grunden i folkhälsoarbetet och anser att en mindre central funktion inrättas till samordning och stöd till förvaltningarna. Slutligen framhåller förvaltningen att uppföljningen av folkhälsoarbetet samordnas med övriga uppföljningar i staden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2006.

Dnr 06-099/133

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Arhe Hamednaca m.fl. (s), Elin Låby (mp), Hans Larsson m.fl. (fp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Anders Hellström m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Förvaltningens förslag bifalles delvis.

2 Därutöver anföres följande.

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Vi anser även att viktiga områden glömts bort i programmet. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

Det är också viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§17 Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan- en uppföljning av tidigare genomförd granskning

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över rapport om arbete med elever i behov av särskilt stöd. Kontoret har följt upp en tidigare granskning av hur staden arbetar med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan, 2003:5. I yttrandet ska nämnden utveckla på vilket sätt dialogen med skolenheterna förs.

Förvaltningen anför att dialogen mellan nämnden och skolenheterna fungerar bra. Arbetet har tydliggjorts genom mål i verksamhetsplanen som bland annat gäller individuella utvecklingsplaner med tydliga mål för lärande och utveckling, små särskilda undervisningsgrupper samt övergripande särskilda undervisningsgrupper. För uppföljning av målen följs regelbundet dialogmöten mellan förvaltningsledningen och skolenheterna. För att vidareutveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan har bland annat Kompetensfondens utbildningar använts för denna målgrupp.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2006.

Dnr 05-104/514

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Arhe Hamednaca m.fl. (s), Elin Låby (mp), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande förslag.

Reservation

Ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1 Som svar på remissen anföres följande:

Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har socialdemokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödundervisningen har skurits ned i många stadsdelar.

Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val.

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser. Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighetsgarantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor.’

§18 Styckevis och delt- Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över kartläggning av samverkan kring multisjuka äldre i ordinärt boende.

En undersökning pågick perioden juni-december 2005 och bygger på 29 fallstudier av äldre multisjuka personer. Enligt redovisningen saknas en helhetssyn på de äldres behov av medicinsk behandling, rehabilitering och omsorg.

Förvaltningen instämmer i att det ska vara den enskildes behov som ska utgöra grund för den insats som ska utföras och inte vad som kan erbjudas. I stadsdelen pågår ständigt ett aktivt utvecklingsarbete inom hemtjänsten och bland biståndshandläggarna. Det råder god samverkan mellan förvaltningen, Dalens geriatriska klinik samt de fyra vårdcentralerna inom stadsdelsområdet. Förvaltningen och de olika enheterna inom landstinget ser allvarligt på de brister som framförts och ett gemensamt handlingsprogram för att säkra rutinerna kommer att arbetas fram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2006.

Dnr 06-104/90

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Arhe Hamednaca m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Anders Hellström m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Claes Karlsson (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Granskningen av de multisjuka som bor kvar i egna hemmet ger en mörk bild av vården och omsorgen för de multisjuka äldre. Denna rapport bekräftar dessutom tidigare granskningar som visar på betydande brister i vården och omsorgen, vilket även ger vid handen att generella slutsatser kan dras av resultaten. Kunskap och medvetenhet om problemen finns – trots det finns problemen kvar och har t o m förvärrats.

Kärnan i revisorernas kritik handlar om att det saknas struktur och samverkan i vården och omsorgen. Ingen läkare tar samlat ansvar för medicinering biståndsbesluten motsvarar sällan de äldres behov och önskemål. Det visar sig också att många äldre tycker att husläkarna inte är tillgängliga, varför de istället söker sig till sjukhusets akutmottagningar.

I rapporten konstateras att gapet mellan de äldres vård- och omsorgsbehov och tillgängliga resurser har ökat, vilket leder till en bristande överensstämmelse mellan de politiskt formulerade målen och den verklighet som många äldre, anhöriga och personal befinner sig i. Man menar vidare att prioriteringar istället för att göras på ledningsnivå pressas långt ned i organisationen och bl. a medför att biståndshandläggarna ställs inför ”omöjliga” avvägningar.

Uppföljning av beslutade hemtjänstinsatser verkställs inte på ett systematiskt sätt trots att detta är en viktig del av biståndsbedömarens arbete. Ansökningar om hemtjänst innehåller ofta standardformuleringar, vilket påverkar rättssäkerheten om formuleringarna inte motsvarar den äldres önskemål och behov. De beslutade insatserna från hemtjänsten stämmer långt ifrån alltid med de äldres behov och önskemål. Även kvalitén bedöms som bristfällig av många.

Vi ser mycket allvarligt på den framförda kritiken. Multisjuka äldre befinner sig i en särskilt utsatt position och hamnar ofta mellan vårdens och äldreomsorgens insatser. Det behövs krafttag för att garantera att äldre multisjuka får den vård och omsorg de behöver. Vi vill inrätta äldrevårdscentraler för att de äldre ska få god tillgång till vård, utan att behöva söka sig till akutmottagningar, vilket nu är fallet. Vi vill också införa ett trygghetskvitto, som innebär att varje äldre garanteras tillräcklig vård och omsorg, genom att en person är ansvarig för helhetsbilden.

Utöver dessa två åtgärder, behövs fler handfasta insatser. Rapporten är ett i raden av exempel på hur majoriteten under en längre tid misskött äldreomsorgen. Sedan 2002 har mer än 1000 platser i äldreboenden försvunnit i Stockholm. Den skamliga nedprioriteringen av äldreomsorgen måste få ett stopp.’

§19 Remiss om riktlinjer för handläggning av dödsbon

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över riktlinjer för handläggning av dödsbon. Förslaget till riktlinjer syftar till att få en enhetlig handläggning i staden samt att tillhandahålla formell vägledning och administrativt stöd i handläggningsförfarandet. De nya riktlinjerna ger vägledning på detaljnivå i arbetet med handläggning av dödsbon samt beslutsfattande i olika led.

Förvaltningen anser att det är viktigt att alla formella krav som finns i lagstiftning ska uppfyllas. Den formalisering som riktlinjerna medför, kommer att göra det lättare att följa ett ärendes gång och se att en rättssäker handläggning skett. Förvaltningen stödjer förslaget att hantering av dödsboanmälan och dödsboförvaltning ska betraktas som ärendehantering inom socialtjänsten med dokumentation av utredningar och beslut i paraplysystemet. Förankring av arbetsordningen hos berörda myndigheter förutsätts ske innan riktlinjerna träder i kraft. Förvaltningen tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2006.

Dnr 06-599/106

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§20 Månadsrapport mars 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Månadsrapport för mars 2006 godkännes.

Ärendet

Månadsrapporten för mars visar på att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. För att uppnå detta krävs fortsatta åtgärder vid de enheter som uppvisade underskott 2005.

Utvecklingen inom försörjningsstöd visar dock tendenser att inte minska i den takt som förväntats varför ytterligare åtgärder för att framför allt få ungdomar till egen försörjning intensifieras för att undvika underskott.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Nämnden lämnade följande uttalande.

Vi finner det djupt oroande att försörjningsstödet inte minskar i den takt som förväntats trots högkonjunktur i landet och god tillväxt. Särskilt allvarligt är att ungdomsarbetslösheten biter sig fast på historiskt sett mycket höga nivåer och fler ungdomar än tidigare uppbär försörjningsstöd. Vi förväntar oss att förvaltningen återkommer med planer för hur försörjningsstödet ska minska och redovisar de åtgärder som vidtas för att ungdomar ska kunna försörja sig själva.’

§21 Ledningssystem för Kvalitet och Patientsäkerhet i sjukvården enligt SOSFS 2005:12 (M)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i vården systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. All hälso- och sjukvård ska ha ett ledningssystem framhåller Socialstyrelsen i en särskild författning.

Förvaltningen har reviderat det tidigare kvalitetssystemet samt gjort det mer tydligt och hanterbart. Ledningssystemet gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet i stadsdelens särskilda boendeformer och i delar för viss dagverksamhet. I tillämpliga delar bör ledningssystemet också gälla som riktmärke vid tillsyn/ uppföljning av hälso- och sjukvården i entreprenader och köp av platser i enskilt boende. Systemet ska ses över och revideras fortlöpande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2006.

Dnr 06-506/209

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av EU-projektansökan - Ungdom för Europa

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram ’Ungdom’ genomförs decentraliserat för att verksamheten ska kunna bedrivas så nära deltagarna som möjligt och för att kunna anpassas till de många olika nationella system och förutsättningar som finns på ungdomsområdet.

Denna projektansökan avser delprogram 1, som stöder kortare utbyten mellan grupper av ungdomar i åldern 15-25 år, och har utarbetats av ungdomar i Östberga och Ponta Delgada, Portugal. Ungdomarna har liknande bakgrund, de bor i ett mångkulturellt område där integrationen behöver utvecklas. Mål är att ge de deltagande ungdomarna en första inblick i att studera eller arbeta utomlands i ett europeiskt land.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2006.

Dnr 06-099/175

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Anmälan om avtal för handledningstjänster för socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings-, utrednings-, omsorgs-, och socialpsykiatriskt arbete

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan godkänns.

Ärendet

Nämnden beslutade den 19 maj 2005 att delta i en gemensam ramavtalsupphandling av handledningstjänster och uppdrog åt Kista stadsdelsförvaltning att genomföra densamma.

I upphandlingsarbetet har representanter från sex av de sjutton förvaltningarna deltagit som medverkat i upphandlingen. Kista stadsdelsförvaltning har ansvarat för projektledning och administrativ samordning. Ramavtal har tecknats med 61 företag som erbjuder 63 kvalificerade handledare för perioden 2006-01-01- 2008-12-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2006.

Dnr 04-105/499

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Avsägelser och fyllnadsval– anmälan av kommunfullmäktiges protokoll - Christian Jobrant (m) ledamot, Eva Solberg (m) ersättare

Anmäldes protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2006 § 11, avsägelser och fyllnadsval.

Kommunfullmäktige valde Christian Jobrant (m) till ledamot samt Eva Solberg (m) till ersättare.

Dnr 05-002/699

§25 Balanslista uppdrag från Enskede- Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Anmälan av protokoll från lokala råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 17 mars 2006.

§27 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 27.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§28 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

Anmäldes beslut enligt delegationsordningen - studieresa till Tallin samt bygglov för regnskydd.

§29 Stadsdelsdirektörens information

Ulla Thorslund informerade

- PM-underhåll av lekutrustning i parker och på parkvägar.

- Östbergaskolans skolrestaurang har fått diplom för sin mat.

- Ungdomsrådet har informerats om skolornas arbete mot mobbning och lämnat synpunkter på denna fråga.

- Kommunfullmäktige har beslutat att återuppbygga nedbrunnen omklädningsbyggnad på Årstagårdens bollplan.

- Inför Valborg kommer personal från förvaltningen att stå vid systemen på Gullmarsplan och i Globen.

- Skolverket kommer att inspektera skolor i hela Stockholm stad september 2006- mars 2007.

- Äldreomsorgsinspektörerna har granskat äldreomsorgen i Enskede-Årsta och rapporten beräknas vara klar december 2006.

- Revisorerna granskar lönetransaktioner från enheter.

- Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering är det socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet som beslutar om tillstånd. Förvaltningen är remissinstans.

- Tussmötegården föreslås bli namnet på ’nya Dalen’, vård- och omsorgsboende som flyttar till Stureby sjukhemsområde.

- Stockholm- ren och vacker, ett pågående arbete för att staden ska bli renare med olika kampanjer. Vid Årsta partihallar kommer PLUS-jobbare att medverka.

- På telefon 651 00 00 kan alla anmäla plats där skräp, klotter och fulla papperskorgar finns.

Storstadskonferens Urban Futures den 3-5 maj 2006 anordnas i Folkets Hus/ Norra Latin och stadens förtroendevalda är inbjudna.

Nämnden beslutade om ersättning för utebliven inkomst för nämndens deltagare i konferensen.

§30 Nämndens frågor

Följande frågor:

I samband med redovisning av underhåll av lekutrustning i parker och på parkvägar efterfrågades åtgärdsplan, tidsplan och prioriterad lista för lekutrustningen.

Östbergaparken saknas i redovisningen.

Karta med lekparker och parkleksverksamhet samt papperskorgar markerade.

Redovisa ingångna brukaravtal.

Skrivelse om postservicen i västra Stureby och del i Gamla Enskede.

Flexiblare påsläpp samt avstängning av vatten i plaskdammar.

§31 Gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förfrågningsunderlaget för en gemensam ramavtalsupphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar godkänns.

 2. Socialtjänstförvaltningens förvaltningschef får i uppdrag att på Enskede-Årsta stadsdelsnämnds vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda vårdgivare.

 3. I eventuellt kommande ärenden för ramavtalen i upphandlingen ges socialtjänstförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare uppdras att besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

 4. Nämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.

Ärendet

Under 2003 deltog nämnden i en för staden gemensam upphandling av vård och behandlingsinsatser för barn och ungdomar. Socialtjänstförvaltningen har på uppdrag av stadsdelsnämnderna ansvarat för ramavtalet och ramavtal slöts med cirka 90 vårdgivare.

Förfrågningsunderlaget skiljer sig inte i några väsentliga delar från de förfrågningsunderlag som arbetades fram inför den senaste upphandlingen. Avtalstiden är 2007-01-01 -2009-12-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förfrågningsunderlag och ger socialtjänstförvaltningens förvaltningschef att besluta om frågor i upphandlingen. En redovisning av upphandlingen kommer att föreläggas nämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2006.

Dnr 06-105/212

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.