Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-12-13

Sammanträde 2007-12-13

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

6 Granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption, yttrande över revisionsrapport (S&E)

7 Betänkandena Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) samt Banverkets rapport Ett strategiskt när av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet. Remisser (S&E + Sbk + Tk + Mf)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2007 (S&E)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

10 City i samverkan. Begäran om bidrag (I)

11 Kulturmötesplats Slussen. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp) (I) Södermalm

12 Slutbetänkande av klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Remiss (I + Tk)*

13 Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, mellan Svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden (I)

14 Infartsparkeringar inom Stockholm stad, lägesrapport (Y + Sbk + Tk)

15 Program för framtida markanvändning i Hägerstalundsområdet (Y + Fsk + Idf) Rinkeby-Kista

16 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom Hässelby Strands Centrum mellan Exploateringsnämnden och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Genomförandebeslut (Y) Hässelby-Vällingby

17 Detaljplan för del av kv Baltic i Mariehäll. Remiss (Y) Bromma

18 Exploateringsavtal för kv Margretero med Residenset Stockholm AB, Matthiola AB och Matthiola KB samt försäljning av del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Matthiola AB (Y) Bromma

19 Detaljplan för fastigheten Barlasten 3 m m i Gröndal. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

20 Detaljplan för fastigheten Herbariet 3 i Liljeholmen. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

21 Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 invid kv Rämen i Årsta till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) (Y) Enskede-Årsta-Vantör

22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Maxera Bostad AB (Y) Skarpnäck

23 Detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro. Remiss (Y) Älvsjö

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Värmlandsvägen i Farsta till Svenska Hem i Bromma Mark AB (Y) Farsta

25 Ändrad markanvisning för bostäder för fastigheten Limkakan 3 m m i Gubbängen till AB Familjebostäder och Besqab Projekt och Fastigheter AB (Y) Farsta

26 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Tingsstugan 1 i Svedmyra till AB Familjebostäder (Y) Farsta

27 Markanvisning för bostäder vid Enskedevägen och Grycksbovägen i Svedmyra till AB Familjebostäder och JM AB (Y) Farsta

28 Återtagande av tomträttsfastigheten Kållandsö 1 (Västbodaskolan) i Farsta samt del av tomträttsfastigheten Rustmästaren 2 (Bergholmsskolan) i Bagarmossen (Y) Farsta

29 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. inom området Kölnan i Hammarby Sjöstad (HS) Södermalm

30 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. inom området Forsen i Hammarby Sjöstad (HS) Södermalm

31 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. inom området Vågskvalpet i Hammarby Sjöstad (HS) Södermalm

32 Avveckling av Riddersviks trädskola (M&T) Hässelby-Vällingby

33 Synpunkter på Naturvårdsverkets vägledningsmaterial om förorenade områden. Remiss (M&T + Tk)*

34 Utfyllnad av Värtapiren. Inriktningsbeslut, Bordlades den 15 november 2007 nr 13 (I) Östermalm

35 Försäljning av fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till Småa AB samt redogörelse inför utställning av plan för del av Lunda 6:1 vid Tumultet i Lunda, Bordlades den 15 november 2007 nr 16 (Y) Hässelby-Vällingby Spånga-Tensta

36 Markanvisning för bostäder och en förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till AB Svenska Bostäder, Bordlades den 15 november 2007 nr 31 (Y) Skarpnäck

Mötesinformation

Justerat:

21 december 2007

Joakim Larsson Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter

Joakim Larsson (m), ordförande

Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande

Jan Tigerström (m)

Kerstin Gustavsson (m)

Helena Bonnier (m)

Sören Swärd (m)

Gulan Avci (fp)

Mustafa Tümtürk (s)

Karin Wanngård (s)

Jari Visshed (s)

Emilia Hagberg (mp)

Ersättare

Göran Kindvall (m) tjänstgörande

Anders Alvebäck (m)

Per Hallberg (m)

Claes Fleming (fp)

Christer Mellstrand (c)

Kenneth Nilsson (s)

Margareta Malm (s)

Bo Holmberg (s)

Lotten von Hoffsten (v) tjänstgörande

Torkel Tigerschiöld (mp)

Tjänstemän

Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Ann-Charlotte Nilsson, Gunnar Jensen, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt borgarrådssekreteraren från roteln Thomas Andersson.

Ordföranden Joakim Larsson (m) hälsade nya ledamoten Karin Wanngård (s) välkommen till exploateringsnämnden.

 

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 27 december 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Dukat till nämnden

En komplettering till ärende 10, ”City i samverkan. Begäran om bidrag”, är dukad till nämnden.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 4 december 2007 och,

vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 december 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringskontoret hade den 22 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan 2008

Dnr E2007-110-02066

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden.

 3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2008.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om justering av budget 2008 för utökade kostnader med 6 mnkr för att i förtid lösa hyresavtal med Stockholmshem AB.

 5. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden.

 3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2008.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om justering av budget 2008 för utökade kostnader med 6 mnkr för att i förtid lösa hyresavtal med Stockholmshem AB.

 5. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga A3.

§6 Granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption, yttrande över revisionsrapport

Dnr E2007-000-01983

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att, som yttrande över revisionsrapport Granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption, överlämna kontorets utlåtande till nämndens revisorer.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga B.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att, som yttrande över revisionsrapport Granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption, överlämna kontorets utlåtande till nämndens revisorer.

Deltog inte i beslutet

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet.

§7 Betänkandena Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) samt Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet. Remisser

Dnr E2007-330-01922

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen hade den 8 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen som svar på rubricerade remisser.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen som svar på rubricerade remisser.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga C3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C2.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2007

Dnr E2007-112-00233

En av exploateringskontoret den 5 december 2007 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2007 anmäldes.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

DnrE2007-551-01984

Exploateringskontoret hade den 23 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

§10 City i samverkan. Begäran om bidrag

Dnr E2007-000-02082

Exploateringskontoret hade den 12 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lämna bidrag för år 2008 till organisationen City i samverkan med 1 mnkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Förvaltningschefen Krister Schultz presenterade ärendet. En kompletterande information är delad till nämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Kulturmötesplats Slussen. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2007-510-01699

Exploateringskontoret hade den 20 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppgift att arbeta vidare enligt de föreslagna riktlinjerna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Slutbetänkande av klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Remiss

Dnr E2007-007-01941

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 23 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen och åberopar det som svar på remissen.

 2. Nämnden beslutar för sin del att exploateringskontoret får i uppgift att bedriva arbetet såsom beskrivits.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen och åberopar det som svar på remissen.

 2. Nämnden beslutar för sin del att exploateringskontoret får i uppgift att bedriva arbetet såsom beskrivits.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga E3.

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga E4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga E3.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E2.

§13 Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, mellan Svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden

§14 Infartsparkeringar inom Stockholm stad, lägesrapport

Dnr E2007-312-02113

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret hade den 20 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga F2.

§15 Program för framtida markanvändning i Hägerstalundsområdet

Dnr E2007-511-02061

Exploateringskontoret samt fastighetskontoret och idrottsförvaltningen hade den 20 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta ett gemensamt program med idrottsförvaltningen och fastighetskontoret för Hägerstalundsområdet i

enlighet med kontorens gemensamma utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta ett gemensamt program med idrottsförvaltningen och fastighetskontoret för Hägerstalundsområdet i

enlighet med kontorens gemensamma utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G1.

§16 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom Hässelby Strands Centrum mellan Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-02139

Exploateringskontoret hade den 26 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom Hässelby Strands centrum omfattande investeringsutgifter om ca 46mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner bilagd överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan Exploateringsnämnden och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB avseende Hässelby Strands centrum med försäljningsinkomster om ca 26 mnkr, enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2008 – 2010. Resterande utgifter beräknas kunna inrymmas i nämndens kommande budgetarbete.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till i första hand återremiss och i andra hand till avslag i förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga H1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom Hässelby Strands centrum omfattande investeringsutgifter om ca 46mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner bilagd överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering mellan Exploateringsnämnden och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB avseende Hässelby Strands centrum med försäljningsinkomster om ca 26 mnkr, enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2008 – 2010. Resterande utgifter beräknas kunna inrymmas i nämndens kommande budgetarbete.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga H1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H2.

§17 Detaljplan för del av kv Baltic i Mariehäll. Remiss

Dnr E2007-512-02036

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 7 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom del av kvarteret Baltic i Mariehäll, S-Dp 2007-03384-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom del av kvarteret Baltic i Mariehäll, S-Dp 2007-03384-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga bilaga I1.

§18 Exploateringsavtal för kv Margretero med Residenset Stockholm AB, Matthiola AB och Matthiola KB samt försäljning av del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Matthiola AB

Dnr E2007-511-02117

Exploateringskontoret hade den 15 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal rörande fastigheterna Margretero 5, 6 och 7 i Mariehäll.

 2. Nämnden godkänner köpeavtal rörande del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal rörande fastigheterna Margretero 5, 6 och 7 i Mariehäll.

 2. Nämnden godkänner köpeavtal rörande del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J2.

§19 Detaljplan för fastigheten Barlasten 3 m m i Gröndal. Remiss

Dnr E2007-512-02060

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Barlasten 3 i Gröndal, S-Dp 2006-22241-54.

Yrkanden

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Barlasten 3 i Gröndal, S-Dp 2006-22241-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga K3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K2.

§20 Detaljplan för fastigheten Herbariet 3 i Liljeholmen. Remiss

Dnr E2007-512-01335

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 10 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten Herbariet 3 i Liljeholmen, S-Dp 2007-36152-54.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga L.

§21 Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 invid kv Rämen i Årsta till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Dnr E2007-513-01894

Exploateringskontoret hade den 16 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 invid kv Rämen i Årsta till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Maxera Bostad AB

Dnr E2007-513-00314

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Maxera Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga M1.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Maxera Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga M3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M3.

§23 Detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro. Remiss

Dnr E2007-512-02030

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 9 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro, S-Dp 2007-03929-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro, S-Dp 2007-03929-54.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga N2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N1.

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Värmlandsvägen i Farsta till Svenska Hem i Bromma Mark AB

Dnr E2007-513-02050

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 till Svenska Hem i Bromma Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 till Svenska Hem i Bromma Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O3.

§25 Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Limkakan 3 m m i Gubbängen till AB Familjebostäder och Besqab Projekt och Fastigheter AB

Dnr E2007-515-0712

Exploateringskontoret hade den 11 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsrättsändamål inom fastigheten Geringslådan i Gubbängen till Besqab Projekt och Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga P1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga P1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsrättsändamål inom fastigheten Geringslådan i Gubbängen till Besqab Projekt och Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet.

§26 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Tingsstugan 1 i Svedmyra till AB Familjebostäder

Dnr E2007-513-00839

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för hyresrättsändamål invid fastigheten Tingsstugan i Svedmyra till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads­ kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga Q1.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från Ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga Q1

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för hyresrättsändamål invid fastigheten Tingsstugan i Svedmyra till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads­ kontoret.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga Q2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q2.

§27 Markanvisning för bostäder vid Enskedevägen och Grycksbovägen i Svedmyra till AB Familjebostäder och JM AB

Dnr E2007- 513-0287

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsrättsändamål invid Enskedevägen och Grycksbovägen i Svedmyra till AB Familjebostäder och JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos Stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga R1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga R3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga R1 och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga R3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsrättsändamål invid Enskedevägen och Grycksbovägen i Svedmyra till AB Familjebostäder och JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos Stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga R3.

§28 Återtagande av tomträttsfastigheten Kållandsö 1 (Västbodaskolan) i Farsta samt del av tomträttsfastigheten Rustmästaren 2 (Bergholmsskolan) i Bagarmossen

Dnr E2007-514-02112

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner återtagandet av tomträttsfastigheterna Kållandsö 1 och Rustmästaren 2 och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal med SISAB enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för båda fastigheterna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. inom Kölnan i Hammarby Sjöstad

Dnr E2007-511-02154

Exploateringskontoret hade den 21 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen avseende utbyggnad av bostäder, skola och lokaler samt gatumark och parkmark inom detaljplaneområdet Kölnan i Hammarby Sjöstad.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. inom Forsen i Hammarby Sjöstad

Dnr E2007-511-02151

Exploateringskontoret hade den 21 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen avseende utbyggnad av bostäder, förskola m.m. samt iordningställande av mark och anläggning av gator och parker inom detaljplaneområdet Forsen i Hammarby Sjöstad.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. inom Vågskvalpet i Hammarby Sjöstad

Dnr E2007- 511- 02152

Exploateringskontoret hade den 21 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen avseende utbyggnad av bostäder m.m. samt iordningställande av mark och anläggning av gator och parker inom detaljplaneområdet Vågskvalpet i Hammarby Sjöstad.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Avveckling av Riddersviks trädskola

Dnr E2007-510-02024

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 27 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även förhandlingsprotokoll från MBL-förhandling den 7 december 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att avveckla trädodlingen vid Riddersviks trädskola samt uppdrar åt exploateringskontoret att avveckla verksamheten i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Synpunkter på Naturvårdsverkets vägledningsmaterial om förorenade områden

Dnr E2007-007-02115

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 20 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från Naturvårdsverket.

 2. Exploateringsnämnden överlämnar beslutet för kännedom till Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt till Miljödepartementet och Finansdepartementet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från Naturvårdsverket.

 2. Exploateringsnämnden överlämnar beslutet för kännedom till Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt till Miljödepartementet och Finansdepartementet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga S2.

§34 Utfyllnad av Värtapiren. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-510-00943

Bordlagt den 15 november 2007 nr 13

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt Stockholms Hamn AB hade den 13 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering och utveckling inom kvarteret Valparaiso m.m. samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger nämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering och utveckling inom kvarteret Valparaiso m.m. samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger nämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga T1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilagaT2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga T2.

§35 Försäljning av fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till Småa AB samt redogörelse inför utställning av plan för del av Lunda 6:1 vid Tumultet i Lunda

Dnr E2007-510-01781

Bordlagt den 15 november 2007 nr 16

Exploateringskontoret hade den 15 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom del av fastigheten Aniara 2 inom Hässelby- Vällingby.

 2. Nämnden godtar kontorets redogörelse för detaljplan för del av Lunda 6:1 vid Tumultet inom Spånga-Tensta.

 3. Nämnden förklarar beslutet enligt punkt 1 omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga U1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga U2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga U2.

§36 Markanvisning för bostäder och en förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till AB Svenska Bostäder

Dnr E2007-513-00328

Bordlagt den 15 november 2007 nr 31

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och en förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och en förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga V2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga V2.

*******

Ordföranden Joakim Larsson (m) avslutade mötet med att önska samtliga tjänstemän och politiker en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) önskade ordföranden det samma. Förvaltningschefen Krister Schultz tackade nämnden för året som gått och önskade god jul och gott nytt år.