Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-04-10

Sammanträde 2008-04-10

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Underlag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 (A)* P

6 Anmälan av protokoll 2/2008 och 3/2008 från nämndens handikappråd

7 Projektdirektiv - Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens kommunikation. Remiss (A+Tk)*

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2008 (A)

9 Dricksvattenförekomster i Stockholms län - prioritering för långsiktigt skydd (version 2008-02-08). Remiss från Länsstyrelsen m fl (A)

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

11 Ansökningar om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Alnen i Åkeslund och fastigheten Blåsut 2 i Johanneshov. Yttrande till hyresnämnden (M&V)*

12 Motion om principerna inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Remissvar (I+Sbk) Norrmalm

13 Barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra Kungsholmen. Redovisning av konsultrapport samt svar på skrivelse från miljöpartiet (mp) (I+Sbk) Kungsholmen

14 Ändrad detaljplan för fastigheten Vallgossen 13 på Kungsholmen. Remiss av planförslag (I)* Kungsholmen

15 Stadsplanetävling för att utveckla Norra Stationsområdet till en klimatneutral stadsdel - skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp) (I) Norrmalm

16 Rådslag om Odenplans utformning - skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp) (I) Norrmalm

17 Begäran om tillbakadragande av detaljplan Dp 2004-05707 för studentbostäder i Albano, del av norra Djurgården 1:1 och 2:2, samt återtagande av marknämndens genomförandebeslut p g a ändrade förutsättningar (I) Östermalm

18 Inglasning av arkad inom Fatburen Övre 1 i Södermalm. Ansökningar om disponering av allmän plats (I+Tk) Södermalm

19 Markanvisning för bostadsändamål vid Måbärsstigen inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 10:1 och Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Villastad till Folkhem Produktion AB (Y)* Hässelby-Vällingby

20 Markanvisning samt planbeställning för bostäder vid Björketorpsvägen inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Stockholmshem (Y) Bromma

21 Detaljplan för delar av kv Telefonfabriken m m i Midsommarkransen och Hägerstensåsen. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 till Mälarsund Fastighets AB (Y) Hägersten-Liljeholmen

23 Detaljplan för fastigheten Tippen 1 m fl inom stadsdelarna Högdalen och Fagersjö. Remiss (Y) Enskede-Årsta-Vantör

24 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Tegelstenen 3 i Bandhagen till Riksbyggen (Y) Enskede-Årsta-Vantör

25 Detaljplan för område vid Kärrtorps idrottsplats inom fastigheterna Kärrtorp 1:1, Skarpnäcks Gård 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Remiss (Y) Skarpnäck

26 Ny detaljplan för Kistahöjden, del av Akalla 4:1 i Kista. Remiss. Genomförandebeslut (Y) Rinkeby-Kista

27 Lägesrapport för Hammarby Sjöstad (HS) Södermalm

28 Startpromemoria för detaljplan för nya bostäder utmed Västerled i stadsdelarna Abrahamsberg och Ålsten (ca 100 lgh). Markanvisning till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB. Bordlades den 13 mars 2008 nr 24 (Y+Sbk) Bromma

29 Markanvisning för bostäder vid Tranebergsängen och Bergsringen inom fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB. Inriktningsbeslut. Bordlades den 13 mars 2008 nr 25 (Y) Bromma

30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Primula Byggnads AB. Bordlades den 13 mars 2008 nr 28 (Y) Skarpnäck

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 24 april 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

1. Utvärdering av markresurshushållning i exploateringsprojekt. Skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (båda mp). Dnr E2008-500-00713

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till exploateringskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 1 april 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 10 april 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00195

Exploateringskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Underlag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011

Dnr E2008-110-00540

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för 2009 och inriktning 2010 och 2011 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för 2009 och inriktning 2010 och 2011 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga A2.

§6 Anmälan av protokoll 2/2008 och 3/2008 från nämndens handikappråd

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträden den 5 februari och 19 februari 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga B.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B.

§7 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation. Remiss

Dnr E2008-050-00158

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 25 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorens utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorens utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2008

Dnr E2008-112-00318

En av exploateringskontoret den 7 april 2008 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för mars 2008 anmäldes.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§9 Dricksvattenförekomster i Stockholms län – prioritering för långsiktigt skydd (version 2008-02-08). Remiss från Länsstyrelsen m fl

DnrE2008-000-00298

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av rapporten om dricksvattenförekomster med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av rapporten om dricksvattenförekomster med kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2008-551-402

Exploateringskontoret hade den 4 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas

 4. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) framställda yrkandet dvs:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar inte heller prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

 5. Nämnden anför därutöver

Nuvarande lagstiftning avseende förvärv av hyresfastigheter är föråldrad. En praxis har utvecklats där prövningstillstånd påkallas utan egentlig saklig motivering och utan stöd i de intentioner lagstiftaren har haft. Målsättningen med lagen är att skydda hyresgäster från att fastighetsägare använder fastigheter i spekulationssyfte och för att tjäna pengar. Behovet av en långsiktig fastighetsförvaltning bedömer vi som nödvändigt när en hyresfastighet byter ägare. Hyresnämndens tolkning av lagen gällande bildande av bostadsrättsföreningar åsidosätter det faktum att en bostadsrättsförening har ett långsiktigt intresse i fastigheten och att transaktioner som är förenade med bildandet av bostadsrättsföreningar således inte kan tolkas som vare sig spekulativa eller menliga för de boende.

Flera fall av denna karaktär är aktuella för prövning i Hovrätten. I maj månad beräknas den rättsliga behandlingen av frågan komma upp. En allmänjuridisk bedömning av lagstiftningen är nödvändig i denna fråga, och i avvaktan på avgörande väljer Stockholms stad att inte påkalla prövning eftersom lagstiftningen i detta fall är omodern. Syftet med förvärvet i de fall som här är aktuella är uppenbart en långsiktigt förvaltning.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga E3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga E1.

§11 Ansökningar om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Alnen 1 i Åkeslund och fastigheten Blåsut 2 i Johanneshov. Yttrande till hyresnämnden

Dnr E2007-551-01807 och E2007-551-01808

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 17 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Avstyrka Nenla Fastighets AB ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Alnen 1 och Utblåset Fastighets AB ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Blåsut 2.

 2. Omedelbart justera beslut i detta ärende med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 16 april 2008.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) framställda yrkandet dvs:

 1. Exploateringsnämnden tillstyrker Nenla Fastighets AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Alnen 1 och Utblåset Fastighets AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Blåsut 2.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 16 april 2008.

 3. Därutöver anförs

Nuvarande lagstiftning avseende förvärv av hyresfastigheter är föråldrad. En praxis har utvecklats där prövningstillstånd påkallas utan egentlig saklig motivering och utan stöd i de intentioner lagstiftaren har haft. Målsättningen med lagen är att skydda hyresgäster från att fastighetsägare använder fastigheter i spekulationssyfte och för att tjäna pengar. Behovet av en långsiktig fastighetsförvaltning bedömer vi som nödvändigt när en hyresfastighet byter ägare. Hyresnämndens tolkning av lagen gällande bildande av bostadsrättsföreningar åsidosätter det faktum att en bostadsrättsförening har ett långsiktigt intresse i fastigheten och att transaktioner som är förenade med bildandet av bostadsrättsföreningar således inte kan tolkas som vare sig spekulativa eller menliga för de boende.

Flera fall av denna karaktär är aktuella för prövning i Hovrätten. I maj månad beräknas den rättsliga behandlingen av frågan komma upp. En allmänjuridisk bedömning av lagstiftningen är nödvändig i denna fråga, och i avvaktan på avgörande väljer Stockholms stad att inte avstyrka förvärv eftersom lagstiftningen i detta fall är omodern. Syftet med förvärvet i det fall som här är aktuellt är uppenbart en långsiktigt förvaltning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga F1.

§12 Principerna inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Remiss

Dnr E2007-512-02410

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 17 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga G2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G1.

§13 Barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra Kungsholmen. Redovisning av konsultrapport samt svar på skrivelse från miljöpartiet

Dnr E2008-511-00119

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorens redovisning av barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra Kungsholmen och ger kontoret i uppdrag att beakta analysen i den fortsatta planeringen.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (båda mp) samt skrivelse från Cecilia Obermüller och Martin Hansson (båda mp) och lägger dessa ärenden till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Ändrad detaljplan för fastigheten Vallgossen 13 på Kungsholmen. Remiss av planförslag.

Dnr E2008-512-00330

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 11 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändraddetaljplan inom fastighetenVallgossen 13 på Kungsholmen, S-Dp2006-22037-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) framställda yrkandet dvs:

 1. Kontorets förslag till beslut bifalls i huvudsak.

 2. Därutöver anförs:

Stockholms sjukhem bedriver en högkvalitativ och uppskattad vård- och omsorgsverksamhet. Det är därför angeläget att förutsättningarna att utöka verksamheten inte onödigtvis försvåras.

Vi ser därför ingen anledning att uttala tveksamhet kring storleken på den byggnad som vetter mot Drottningholmsvägen, då den inte nämnvärt avviker i sina dimensioner från omkringliggande befintlig eller planerad bebyggelse.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till kontorets förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten deltog inte i beslutet.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga H2.

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga H3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga H1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§15 Stadsplanetävling för att utveckla Norra Stationsområdet till en klimatneutral stadsdel - skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2007-512-01116

Exploateringskontoret hade den 14 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I.

§16 Rådslag om Odenplans utformning – skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2008-511-00158

Exploateringskontoret hade den 20 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J.

§17 Begäran om tillbakadragande av detaljplan Dp 2004-05707 för studentbostäder i Albano inom del av norra Djurgården 1:1 och 2:2, samt återtagande av marknämndens genomförandebeslut på grund av ändrade förutsättningar

Dnr E2008-512-00573

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att begära att stadsbyggnadsnämnden drar tillbaka sitt överklagande till regeringen avseende detaljplan Dp 2004-05707 för studentbostäder i Albano, Norra Djurgården 1:1 och 2:2.

 2. Nämnden återtar marknämndens beslut 2006-09-21 om genomförande av exploatering och tomträttsupplåtelse inom del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2 till Svenska Bostäder.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga K1.

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga K2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K1.

§18 Inglasning av arkad inom Fatburen Övre 1 i Södermalm. Ansökningar om disponering av allmän plats

Dnr E2008-514-00478

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 25 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden avslår begäran från Wallfast AB om ändring i tomrättsavtal för Fatburen Övre 1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Markanvisning för bostadsändamål vid Måbärsstigen inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 10:1 och Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Villastad till Folkhem Produktion AB

Dnr E2008-513-00210

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 11 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet har skrivelse från Karin Rudhe inkommit den 1 april 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Måbärsstigen inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 10:1 och Grimsta 1:2 till Folkhem Produktion AB och godkänner av Folkhem Produktion AB godkänt markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga L3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkanden från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilaga L1 och L3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Måbärsstigen inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 10:1 och Grimsta 1:2 till Folkhem Produktion AB och godkänner av Folkhem Produktion AB godkänt markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L2.

§20 Markanvisning samt planbeställning för bostäder vid Björketorpsvägen inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Stockholmshem

Dnr E2007-513-01221

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 10 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid Björketorpsvägen inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid Björketorpsvägen inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M.

§21 Detaljplan för delar av kv Telefonfabriken m m i Midsommarkransen och Hägerstensåsen. Remiss

Dnr E2008-512-00411

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 11 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för delar av kv Telefonfabriken m m (Mobilvägen) i stadsdelarna Midsommarkransen och Hägerstensåsen, S-Dp 2006-03485-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för delar av kv Telefonfabriken m m (Mobilvägen) i stadsdelarna Midsommarkransen och Hägerstensåsen, S-Dp 2006-03485-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N1.

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 till Mälarsund Fastighets AB

Dnr E2008-513-00546

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Karin Hermansson inkommen den 9 april 2008 och från Elisabet Jonsson inkommen den 10 april 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Mälarhöjden 1:1 till Mälarsund Fastighets AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Detaljplan för fastigheten Tippen 1 m fl inom stadsdelarna Högdalen och Fagersjö. Remiss

Dnr E2008-512-00257

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 7 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastighetenTippen 1 i stadsdelarna Högdalen och Fagersjö, S-Dp 2007-03732-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastighetenTippen 1 i stadsdelarna Högdalen och Fagersjö, S-Dp 2007-03732-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga O3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O1.

§24 Markanvisning för bostäder invid fastigheten Tegelstenen 3 i Bandhagen till Riksbyggen

Dnr E2007-513-00315

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 4 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder invid fastigheten Tegelstenen 3 till Riksbyggen och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga P1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga P2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkanden från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilagorna P1 och P2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder invid fastigheten Tegelstenen 3 till Riksbyggen och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga P3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilagaP3.

§25 Detaljplan för område vid Kärrtorps idrottsplats inom fastigheterna Kärrtorp 1:1, Skarpnäcks Gård 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp. Remiss

Dnr E2008-512-00143

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid Kärrtorps idrottsplats inom fastigheterna Kärrtorp 1:1, Skarpnäcks Gård 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp, S-Dp 2006-14210-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Ny detaljplan för Kistahöjden, del av Akalla 4:1 i Kista. Remiss. Genomförandebeslut

Dnr E2008-512-00216

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 17 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ny detaljplan för Kistahöjden, del av Akalla 4:1 i Kista, S-Dp 2005-18083-54.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom projektet Kistahöjden omfattande investeringsutgifter om ca 24mnkr.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering med Byggmästargruppen AB, Einar Mattsson AB, Folkhem, NCC och Sundvalls Bygg AB för genomförande av projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ny detaljplan för Kistahöjden, del av Akalla 4:1 i Kista, S-Dp 2005-18083-54.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom projektet Kistahöjden omfattande investeringsutgifter om ca 24mnkr.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering med Byggmästargruppen AB, Einar Mattsson AB, Folkhem, NCC och Sundvalls Bygg AB för genomförande av projektet.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q1.

§27 Lägesredovisning för Hammarby Sjöstad

Dnr E2008-511-00585

Exploateringskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Startpromemoria för detaljplan för nya bostäder utmed Västerled i stadsdelarna Abrahamsberg och Ålsten (ca 100 lgh). Markanvisning till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB

Dnr E2008-513-00272

Bordlagt den 13 mars 2008 nr 24

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 februari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Peter Wahlström och Kari Fredheim inkommen den 10 mars 2008, och skrivelse från Västerleds Trädgårdsstadsförening inkommen 10 mars 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisnings­avtal enligt förslag i kontorens utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att återkalla ärendet.

§29 Markanvisning för bostäder vid Tranebergsängen och Bergsringen inom fastigheten Traneberg 1:13 i Traneberg till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB. Inriktningsbeslut

Dnr E2008-513-00286

Bordlagt den 13 mars 2008 nr 25

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:13 till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i gemensamt förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först det gemensamma yrkandet från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga R1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:13 till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga R2.

§30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Primula Byggnads AB

Dnr E2008-513-00282

Bordlagt den 13 mars 2008 nr 28

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Primula Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga S2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga S2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Primula Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S1.

Deltog inte i beslutet

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga S3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga S1.

***

Ordföranden Joakim Larsson (m) avslutade sammanträdet med att gratulera ersättaren Claes Fleming (fp) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) som båda firar jämna bemärkelsedagar i nära anslutning dagens sammanträde.

***

Efter sammanträdet höll tjänstemannen från exploateringskontoret, Gustaf Schneidler, en presentation om utvecklingen av Telefonplan.

***