Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-05-19

Sammanträde 2008-05-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24). Remiss av klimatberedningens slutbetänkande (A+Tk)

7 Uppdatering av stadens e-strategi. Anmälan av svar på remiss (A)

8 Anmälan av protokoll 4/2008 från nämndens handikappråd

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

10 Överlåtelse av en skolidrottshall inom tomträtten Nätet 2 från SISAB till idrottsnämnden (M&V) *

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Stadshagen 1:1 och 1:5 till Stockholmshem och AB Borätt (I) Kungsholmen

12 Utredning av inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (mp) (I+Sbk+Tk) Södermalm

13 Översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen. Remiss (I) *

14 Förslag till ny detaljplan för Sänket 1, Södermalm. Remiss (I) Södermalm

15 Förslag till ny detaljplan för fastigheten Casablanca 1 m m (Värtapiren) i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Remiss (I) * Östermalm

16 Köp av fastigheten Norra Djurgården 1:9, Djurgården från Stockholm Science City (I) * Östermalm

17 Lägesredovisning för Norra Djurgårdsstaden (I) Östermalm

18 Karolinska - Norra Station. Fördjupning av två översiktsplaner (I+Tk) * Norrmalm

19 Markanvisning för bostäder invid Vårbergsvägen inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Peab Bostad AB (Y) Skärholmen

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder (Y) Hässelby-Vällingby

21 Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför vidare detaljplaneläggning för etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats, som utgör en del av Ulvsunda 1:1 m fl i stadsdelen Riksby (Y+Tk+Sbk) Bromma

22 Detaljplan för del av fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 i Riksby. Remiss (Y) Bromma

23 Detaljplan för fastigheterna Guldfågeln 1 och del av Smedslätten 1:3 i Smedslätten samt markanvisning till Keralb Fastighetsförvaltning AB. Remiss (Y) Bromma

24 Ändrad markanvisning för bostäder inom kv Videbusken vid Valborgsmässovägen i Midsommarkransen till Järntorget Bostaden AB (Y) Hägersten-Liljeholmen

25 Planläggning av Årstafältet i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Lägesredovisning (Y+Sbk) Enskede-Årsta-Vantör

26 Planändring för genomförandet av vision Matstaden i Slakthusområdet (Y+Fsk) Enskede-Årsta-Vantör

27 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba företagsområde till Jan Hammarströms Fjärråkeri AB (Y) * Skarpnäck

28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Tallkrogen till Byggnads AB Abacus (Y) Farsta

29 Stranden - en värdefull miljö. Remiss från Miljödepartementet (M&T)

30 Barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra Kungsholmen. Redovisning av konsultrapport samt svar på skrivelse från miljöpartiet (mp). Bordlades den 10 april 2008 nr 13 (I+Sbk) Kungsholmen

31 Inglasning av arkad inom Fatburen Övre 1 i Södermalm. Ansökningar om disponering av allmän plats. Bordlades den 10 april 2008 nr 18 (I+Tk) Södermalm

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 till Mälarsund Fastighets AB. Bordlades den 10 april 2008 nr 22 (Y) Hägersten-Liljeholmen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 juni 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

 1. Skrivelse om publicering av nämndens handlingar på webben, från Ann-Margarethe Livh (v) och Lotten von Hofsten (v).

 2. Att genomföra åtgärderna i barnkonsekvensanalysen för nordvästra Kungsholmen, från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (mp).

 3. Bygg nytt och varierat i stället för att riva fastigheter, från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s).

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till exploateringskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 13 maj 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 maj 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00195

Exploateringskontoret hade den 24 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Svensk klimatpolitik (SOU 2008:24). Remiss av klimatberedningens slutbetänkande

Dnr E2008-007-00612

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 25 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av klimatberedningens slutbetänkande med kontorens gemensamma utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av klimatberedningens slutbetänkande med kontorens gemensamma utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A2.

§6 Tertialrapport 1/2008

Dnr E2008-111-00727

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga B2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga B3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga B3.

§7 Uppdatering av stadens e-strategi. Anmälan av svar på remiss

Dnr E2008-050-00621

Protokollsutdrag

Anmälan gjordes av exploateringskontorets kontorsyttrande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C.

§8 Anmälan av protokoll 4/2008 från nämndens handikappråd

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 11 mars 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2008-551-00594

Exploateringskontoret hade den 5 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga D.

§10 Överlåtelse av en skolidrottshall inom tomträtten Nätet 2 från SISAB till idrottsnämnden

Dnr E2008-514-00807

Exploateringskontoret hade den 25 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal och genomföra de markförvaltningsåtgärder som krävs för överlåtelsen av idrottshallen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Stadshagen 1:1 och 1:5 till Stockholmshem och AB Borätt

Dnr E2008-513-00768

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 24 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 och 1:5 till Stockholmshem och AB Borätt och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden beställer ändrade detaljplaner hos Stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Utredning av inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (mp)

Dnr E2008-510-00385

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 17 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på motion 2008:20.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på motion 2008:20.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E.

§13 Översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen. Remiss

Dnr E2008-512-00538

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga F.

§14 Förslag till ny detaljplan för Sänket 1, Södermalm. Remiss

Dnr E2008-512-00683

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G.

§15 Förslag till ny detaljplan för fastigheten Casablanca 1 m m (Värtapiren) i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Remiss

Dnr E2008-512-00657

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för fastigheten Casablanca 1 m m (Värtapiren) i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2006-06878- 54.

 2. Nämnden beslutar att utöka NCC Property Developments markanvisning invid Värtaterminalen till att även gälla hotell samt att uppdra åt kontoret att förlänga träffat markanvisningsavtal med detta tillägg.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för fastigheten Casablanca 1 m m (Värtapiren) i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2006-06878- 54.

 2. Nämnden beslutar att utöka NCC Property Developments markanvisning invid Värtaterminalen till att även gälla hotell samt att uppdra åt kontoret att förlänga träffat markanvisningsavtal med detta tillägg.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilagaH1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga H2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga H3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga H3.

§16 Köp av fastigheten Norra Djurgården 1:9, Djurgården från Stockholm Science City

§17 Lägesredovisning för Norra Djurgårdsstaden

Dnr E2008-511-00806

Exploateringskontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende Norra Djurgårdsstaden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende Norra Djurgårdsstaden.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I.

§18 Karolinska - Norra Station. Fördjupning av två översiktsplaner

Dnr E2007-512-00900

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 24 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd inkommen den 5 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som inlägg överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som inlägg överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga J3.

§19 Markanvisning för bostadsändamål invid Vårbergsvägen inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Peab Bostad AB

Dnr E2008-513-00204

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål invid Vårbergsvägen inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Peab Bostad AB och godkänner av Peab Bostad AB undertecknat markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder

Dnr E2007-513-02439

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 22 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Staffan Stavling inkommen den 14 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom område beläget på del av fastigheten Grimsta 1:2 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att avslå kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga K1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga K2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga K3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga K1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga K3.

§21 Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför vidare detaljplaneläggning för etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats, som utgör en del av Ulvsunda 1:1 m fl i stadsdelen Riksby

Dnr 2006-512-02085

Exploateringskontoret samt trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 22 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner lämnad redovisning i det gemensamma utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner lämnad redovisning i det gemensamma utlåtandet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga L2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga L2.

§22 Detaljplan för del av fastigheterna Gångmattan 2 och Riksby 1:1 i Riksby. Remiss

Dnr E2008-512-00458

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom del av fastigheternaGångmattan 2 och Riksby 1:1 i Riksby, S-Dp 2007-02308-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom del av fastigheternaGångmattan 2 och Riksby 1:1 i Riksby, S-Dp 2007-02308-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga M3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga M3.

§23 Detaljplan för fastigheterna Guldfågeln 1 och del av Smedslätten 1:3 i Smedslätten samt markanvisning till Keralb Fastighetsförvaltning AB. Remiss

Dnr E2008-512-00691

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 17 april 2008 tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom fastigheternaGuldfågeln 2 och del av Smedslätten 1:3 i Smedslätten, S-Dp 2007- 36740-54.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Smedslätten 1:3 till Keralb fastighetsförvaltning AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga N1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga N2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga N1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N2.

§24 Ändrad markanvisning för bostäder inom kv Videbusken vid Valborgsmässovägen i Midsommarkransen till Järntorget Bostaden AB

Dnr E2008-513-00705

Exploateringskontoret hade den 10 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden medger att markanvisningen för planerade bostäder vid kvarteret Videbusken i Midsommarkransen ändras från hyresrätt för studenter till hyresrätt för vårdboende.

Yrkanden

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden medger att markanvisningen för planerade bostäder vid kvarteret Videbusken i Midsommarkransen ändras från hyresrätt för studenter till hyresrätt för vårdboende.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld enligt bilaga O.

§25 Planläggning av Årstafältet i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Lägesredovisning

Dnr E2007-511-00904

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 21 april 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga P2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga P3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga P3.

§26 Planändring för genomförandet av vision Matstaden i Slakthusområdet

Dnr E2008-215-00597

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt fastighetskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området Matstaden i Slakthusområdet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga Q1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga Q2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q2.

§27 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba företagsområde till Jan Hammarströms Fjärråkeri AB

Dnr E2008-513-00002

Exploateringskontoret hade den 17 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner att köpeavtal tecknas med Jan Hammarström Fjärråkeri AB rörande försäljning för del av fastigheten Skrubba 1:1 för cirka 3 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner att köpeavtal tecknas med Jan Hammarström Fjärråkeri AB rörande försäljning för del av fastigheten Skrubba 1:1 för cirka 3 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga R.

§28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Tallkrogen till Byggnads AB Abacus

Dnr E2007-513-00236

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 17 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Stranden – en värdefull miljö. Remiss från Miljödepartementet

Dnr E2008-520-00646

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 11 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga S2.

§30 Barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra Kungsholmen. Redovisning av konsultrapport samt svar på skrivelse från miljöpartiet (mp)

Dnr E2008-511-00119

Bordlagt den 10 april 2008 nr 13

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 19 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorens redovisning av barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra Kungsholmen och ger kontoret i uppdrag att beakta analysen i den fortsatta planeringen.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (båda mp) samt skrivelse från Cecilia Obermüller och Martin Hansson (båda mp) och lägger dessa ärenden till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorens redovisning av barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra Kungsholmen och ger kontoret i uppdrag att beakta analysen i den fortsatta planeringen.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld (båda mp) samt skrivelse från Cecilia Obermüller och Martin Hansson (båda mp) och lägger dessa ärenden till handlingarna.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga T.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga T.

§31 Inglasning av arkad inom Fatburen Övre 1 i Södermalm. Ansökningar om disponering av allmän plats

Dnr E2008-514-00478

Bordlagt den 10 april 2008 nr 18

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 25 mars 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden avslår begäran från Wallfast AB om ändring i tomrättsavtal för Fatburen Övre 1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) framställda yrkandet dvs:

 1. Exploateringskontorets förslag till beslut avslås.

 2. Begäran från Wallfast AB om ändring i tomträttsavtalet för fastigheten Fatburen Övre 1 beviljas, under förutsättning att inglasningen utökas så att pelarna införlivas.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att förebyggande åtgärder utformas med syfte att hindra nedskräpning, skadegörelse och klotter. Exploateringsnämnden anser att inglasningen ska utökas så att pelarna införlivas i den samt att bolaget bekostar samtliga anpassningsåtgärder som kan komma att aktualiseras.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga U2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga U1.

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 till Mälarsund Fastighets AB

Dnr E2008-513-00546

Bordlagt den 10 april 2008 nr 22

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 14 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Karin Hermansson inkommen den 9 april 2008, Elisabet Jonsson inkommen den 10 april 2008, Berit och Lars Sjöberg inkommen den 23 april 2008, Landahl Öhman Advokatbyrå KB inkommen den 23 april 2008, Martin Biesheuvel inkommen den 12 maj 2008, Anders Sjösten inkommen den 14 maj 2008, Olov Blomkvist inkommen den 14 maj 2008, Bengt Johansson inkommen den 15 maj 2008 samt från Mälarhöjdens Villaägareföreningen inkommen den 19 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Mälarhöjden 1:1 till Mälarsund Fastighets AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga V2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) gemensamt framställda yrkandet dvs:

 1. Exploateringskontorets förslag till beslut avslås.

 2. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom Fastigheten Mälarhöjden 1:1 till Mälarsunds Fastighets AB samt ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal i enlighet med vad som nedan anförs:

Vi är positiva till detta projekt, som medför ett attraktivt boende och som uppvisar en god ekonomisk kalkyl. Av hänsyn till det omkringliggande området och det närliggande naturreservatet i Sätraskogen anvisas emellertid inte den del av stadens mark som är belägen söder om Pettersbergsvägen. Marken norr om vägen är däremot nödvändig för att ansluta de tilltänkta vattennära fastigheterna till vägen och anvisas därför i enlighet med exploateringskontorets förslag.

En förutsättning för projektets förverkligande är att miljöaspekten och trafiksituationen beaktas i den fortsatta processen. Inte minst den i ärendet berörda problematiken med en dagvattenledning måste lösas.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Sarah Lundgren (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga V1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga V2.

***

Efter sammanträdet höll tjänstemannen från exploateringskontoret, Staffan Lorentz, en föredragning om Norra Djurgårdsstaden, samt övriga delar i stadsutvecklingsområdet som sträcker sig från Hjorthagen till Loudden.

***