Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2009-03-19

Sammanträde 2009-03-19

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2009 (A)

6 Säkra cykelparkeringar. Motion 2008:82 av Ann Mari Engel (v). Svar på remiss (A)

7 Genomförande av översvämningsdirektivet. Remiss från Försvarsdepartementet (A)

8 Anmälan av protokoll 1/2009 från nämndens handikappråd (A)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

10 Försäljning av fastigheten Frode 9 i Bromsten till Industriförvaltning i Bromma AB (M&V) Bromma

11 City i samverkan. Begäran om bidrag (I)

12 Lidingöbro Värdshus, del av Ladugårdsgärdet 1:2 på Djurgården. Lägesredovisning (I) Östermalm

13 Exploateringsavtal samt principöverenskommelse med Statens fastighetsverk avseende exploatering inom fastigheten Björnen och Loen 1 m m på Norrmalm (I) Norrmalm

14 Ändrad avtalspart i överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom Brovakten, område vid kv Glädjen i stadsdelen Stadshagen (I) Kungsholmen

15 Ändrad detaljplan för Göta Ark 18 m m i stadsdelen Södermalm. Remiss av planförslag (I) Södermalm

17 Infartsparkeringar. Analys av utbud och efterfrågan (Y + Tk + Sbk)

18 Tomträttsupplåtelse av fastigheter med fördelnings-stationer till Fortum Distribution AB (Y)

19 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms Stad, december 2008 (Y + Sbk + SBR AB)

20 Markanvisning för utbyggnad av livsmedelsbutik och nya bostäder vid kvarteret Attesten 1 i Långsjö till C & C Dahl Fastigheter AB (Y) Älvsjö

21 Detaljplan för Örby 4:1 vid kv Stillbilden i Högdalen för blandningsstation till stadsgasnätet (Y) Enskede-Årsta-Vantör

22 Huvudmannaskapet för Aspuddsbadet. Skrivelse från Malte Sigemalm (s). Remiss (Y) * Hägersten-Liljeholmen

23 Försäljning av mark, tomträttsupplåtelse och arrendeupplåtelse vid Högdalens industriområde, fastigheterna Örby 4:1 och Gubbängen 1:1 i Högdalen (Y) Enskede-Årsta-Vantör

24 Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Norra 1, Norra Djurgårdsstaden, i stadsdelen Hjorthagen. Genomförandebeslut 2 (SP) * Östermalm

25 Slutredovisning - Nya Strandbad. Remiss från kommunstyrelsen (M&T) *

26 Projekten Högdalstopparna och Rågdalen. Svar på skrivelse från Lotten von Hofsten (v) (M&T) Enskede-Årsta-Vantör

27 Markanvisning till Besqab Projektutveckling AB och AB Familjebostäder inom Midsommarkransen 1:18 m m i Midsommarkransen samt till Husab Fastighetsutveckling AB vid kv Ejdern i Aspudden. Startpromemoria för planläggning av ovanstående områden (ca 50 lägenheter). Bordlades den 12 februari 2009 nr 17 (Y + Sbk) Hägersten-Liljeholmen

28 Upplåtelse med tomträtt av Fanjunkarbostället (del av Ladugårdsgärdet 1:2) på Djurgården, Östermalm. Återremiss Östermalm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg ledamoten Kenneth Nilsson (s) att tillsammans med ordföranden Petter Lindfors (m) justera dagens protokoll.

Ledamoten Jari Visshed (s) utsågs att justera § 25 i stället för Kenneth Nilsson (s) på grund av jäv.

Justering sker den 30 mars i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Ordföranden Petter Lindfors (m) hälsade Håkan Thorén, ny ersättare för (kd) välkommen till exploateringsnämnden.

Fastställande av ändrat sammanträdesdatum i augusti 2009

Ordföranden Petter Lindfors (m) tog upp frågan om att nämndens ordinarie sammanträde i augusti flyttas från torsdagen den 27 augusti till måndagen den 24 augusti.

Beslut

Exploateringsnämnden fastställde datumet för sammanträdet till den 24 augusti 2009.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

1. Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 mars 2009 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 mars 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2009-010-00076

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 februari 2009.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2009

Dnr E2009-112-00370

Beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 mars 2009.

§6 Säkra cykelparkeringar. Motion 2008:82 av Ann Mari Engel (v). Svar på remiss

Dnr E2009-313-00230

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Kommunstyrelsens remiss av motionen besvaras med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) och ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Motionen bifalles.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är positivt att antalet cyklister ökat med över 75 procent under de senaste tio åren. Det är också positivt att staden har en ambition att förbättra för stadens cyklister, bl.a. genom genomförandet av cykelplan 2006. Trots stadens goda ambitioner finns några områden där det krävs en mer skyndsam lösning och en konkret plan. Det gäller att garantera säkra cykelbanor, skilda från gång och biltrafik, där det behövs en konkret plan för hela staden. Vi menar också att det behövs en konkret plan för att bygga en cykelparkering på parkeringshuset på mäster Samuelsgatan 69 eller annat närliggande parkeringshus. Stockholms central bör som andra stora Centralstationer i Europa ha en stor och säker cykelparkering.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§7 Genomförande av översvämningsdirektivet. Remiss från Försvarsdepartementet

Dnr E2009-000-00286

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Kommunstyrelsens remiss av försvarsdepartementets remiss av Räddningsverkets förslag besvaras med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag bifalls delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

De förslag som Räddningsverket föreslår är i huvudsak bra. Vi delar uppfattningen att det kan komma behövas ytterligare lagstadgat ansvar för kommunerna när det gäller att förebygga och hantera översvämningar Det arbete som görs idag i Stockholm, t ex kartläggningar och riskanalyser är bra, och där är Stockholm en föregångare, men det behövs skärpt policy när det gäller byggnation i närheten till vatten.. Det gäller även i högsta grad andra kommuner kring Mälaren. Det behövs också ett utvecklat arbete med analyser och ekonomiska konsekvenser för att skydda Mälaren från saltvattenintrång Men liksom exploateringsnämnden påpekar, är det viktigt att det klargörs vilka resurser kommunerna har till förfogande. Det gäller inte minst ombyggnationen av Slussen där den ökade avbördningen av Mälaren är en viktig del, liksom att hindra saltvattenintrång, något som påverkar hela Mälardalen.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§8 Anmälan av protokoll 1/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Protokoll 1/2009 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 13 januari 2009.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2009-551-00344

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§10 Försäljning av fastigheten Frode 9 i Bromsten till Industriförvaltning i Bromma AB

§11 City i samverkan. Begäran om bidrag

Dnr E2009-140-00345

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden beslutar att lämna bidrag för år 2009 till organisationen City i samverkan med 1 mnkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Kontoret få i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för hur stora ekonomiska bidrag de övriga olika intressenterna bidrar med.

 3. Kontoret få i uppdrag att återkomma med ett yttrande från exploateringsnämndens handikappråd.

 4. Kontoret få i uppdrag att återkomma med ett förslag där exploateringsnämnden villkorar sitt bidrag med att även gatuteater, stora anslagstavlor för icke- kommersiell affischering och andra kulturella och icke-kommersiella verksamheter finns med i planerna för 2009.

 5. Därutöver anförs följande:

Vi håller med om att det är värdefullt att aktörerna i Stockholms city gemensamt arbetar med att öka värdet och attraktionen på stadens citykärna. Men stadens nämnder har också ett annat uppdrag: att se till att Stockholms city är öppet och tillgängligt för alla stockholmare. Det innebär att staden ska tillse att även icke-kommersiella verksamheter och olika kulturella verksamheter ska finnas i city. Det innebär att till exempel gatuteater är lika viktig som gatuhandel och att anslagstavlor för alternativ kultur är lika viktiga som dyra reklampelare.

Ett stort inslag av kulturella och icke-kommersiella aktiviteter gör stadens centrum både mer attraktivt och tryggare för alla. 2008 var stadens bidrag ca 1/3 av hela budgeten. Det är en orimligt stor summa med tanke på att det är stora ekonomiskt starka företag som ingår i City i samverkan. Innan nämnden fattar beslut om bidrag är rimligt att veta hur mycket stora affärskedjor som Lindex och HM bidrar med och också hur pengarna fördelar sig på de olika projekten . I övrigt måste City i samverkan även ske i samverkan med Tillgänglighetsprojektet. Handboken för utformning av tillgänglig och användbar miljö som har antagits av trafiknämnden 2008 måste följas. Enligt funktionshindersombudsmannen handlar de flesta anmälningar om enkelt avhjälpta hinder om otillgänglighet inom näringslivets lokaler. Gatupratare kan t ex. vara hindrande för rörelsehindrade och synskadade. Det framgår inte i ärendet om handikapprådet har yttrat sig.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och ställde det mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (s), (mp) och (v).

§12 Lidingöbro Värdshus, del av Ladugårdsgärdet 1:2 på Djurgården. Lägesredovisning

Dnr E2009-530-00341

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden beslutar att godkänna kontorets lägesredovisning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget bifalls.

 2. Kontoret får i uppdrag att i samband med projektet hitta lämplig plats för badplats.

 3. Därutöver anförs följande:

I samband med den här typen av projekt bör man använda möjligheten att förbättra allmänhetens tillgång till strandområdena. En badplats skulle vara en utmärkt sådan möjlighet som skulle ge ett mervärde till den här delen av Djurgården. Djurgården saknar idag helt ett lockande strandbad.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§13 Exploateringsavtal samt principöverenskommelse med Statens fastighetsverk avseende exploatering inom fastigheten Björnen och Loen 1 m m på Norrmalm

Dnr E2008-512-01471

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande exploateringsavtal avseende exploatering inom fastigheten Björnen och Loen 1.

 2. Nämnden godkänner föreliggande principöverenskommelse rörande utveckling av fastigheterna Björnen och Loen 1, Brunkhalsen 9, Brukhuvudet 1-4, Johannes Större 9, Röda Bodarne 1 och Tigern 7.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att komplettera avtalet med åtaganden för avkontorisering.

 3. Därutöver anförs följande:

Detta är det andra ärende på kort tid där utbyggnad av kontor inte har åtföljts av nybyggnation av bostäder. Om det inte är möjligt att skapa bostäderna i samma fastighet, som i det här fallet, är det mycket viktigt att det tillskapas bostäder i närområdet. Därför bör avtalet kompletteras med tidsatta åtaganden för avkontorisering. Det är en mycket olycklig utveckling om andelen kontor i City ökar. Fler bostäder behövs för att City inte ska vara stelt och dött efter kontorstid. Fastighetsverkets viljeinriktning att omvandla kontor till övernattningsbostäder för riksdagsledamöter är inte tillräckligt. För det första är det inget åtagande i avtalet och för det andra så bidrar inte riksdagsledamöter som övernattar några nätter i veckan till att skapa en levande stadsmiljö.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och ställde det mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§14 Ändrad avtalspart i överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom Brovakten, område vid kv Glädjen i stadsdelen Stadshagen

Dnr E2008-511-01510

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal med KB Myran nr 316 om upphörande av tidigare tecknad överenskommelse om exploatering inom Brovakten, enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering med Wallenstam Fastighetsaktiebolag 8 respektive Wallenstam Fastighetsaktiebolag 9 avseende Brovakten, enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§15 Ändrad detaljplan för fastigheten Göta Ark 18 m m i stadsdelen Södermalm. Remiss av planförslag

Dnr E2008-513-00875

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändraddetaljplan inom fastighetenGöta Ark 18 m m i Södermalm, S-Dp 2007-36047-54.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget bifalls i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

En upprustning av kvarteret Göta Ark välkomnas och kommer sannolikt att innebära ett lyft för området såväl estetiskt som publikt. Att öppna upp fasaden med en mer publik användning mot Medborgarplatsen och Högbergsgatan är bra. Kontorslokaler finns det gott om och för att motivera intrånget i parken måste den absolut största delen av ytan utgöras av bostäder.

Den överdäcknings om av järnvägen som sker i närheten och den nybyggnation som planeras i Johan Helmich Romans park och Göta Ark bör ses i en helhet, så att parken kan bevaras och utvecklas på bästa sätt. Den här utbyggnaden på Göta Ark är att föredra framför en omfattande exploatering av Johan Helmich Romans park.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§17 Infartsparkeringar. Analys av utbud och efterfrågan

Dnr E2007-312-02113

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorens gemensamma förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendets handling

Exploateringskontorets, trafikkontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) och ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) enligt följande:

Exploateringsnämnden konstaterar att det, inte minst mot bakgrund av stadens och Stockholmsregionens prognostiserade befolkningstillväxt, föreligger ett behov av alternativ markanvändning av befintliga infartsparkeringar. Likväl anser nämnden att infartsparkeringar är viktiga för att skapa förutsättningar för resenärer att avstå från bilen vid resor till centrala delar av Stockholm eller målpunkter som har goda kollektivanslutningar.

Staden ska inte agera på ett sätt som bidrar till att resenärer väljer att ta bilen till arbetet genom att infartsparkeringsmöjligheterna och tillgången på parkeringsplatser försämras. För att resenärerna ska utnyttja infartsparkeringar måste det vara enkelt att parkera och resenärerna måste få ett mervärde. Exploateringsnämnden efterfrågar därför en helhetssyn innefattande god logistik, ett fungerande biljettsystem och attraktiva och trygga parkeringsplatser.

Exploateringsnämnden ser även ett problem med att infartsparkeringar saknas längs tunnelbanans röda linje från Norsborg och längs den blå linjen från Hjulsta och Akalla. Det är kollektivtrafiksträckningar som är belägna nära stora infartsleder. Nya infartsparkeringar längs dessa linjer skulle skapa bättre förutsättningar för resenärerna att ställa bilen.

Exploateringsnämnden efterfrågar också ny teknik såsom så kallade komodala (eng. co-modal) reseplanerare, ett internetbaserat verktyg som omfattar alla färdsätt (bil, kollektivtrafik, gång, cykel) samt kombinationer av dessa. I en komodal reseplanerare är det möjligt att söka resor från A till B och få bilresa, kollektivtrafik, cykel och gång samt kombinationer av dessa presenterade bredvid varandra för jämförelser avseende restid, kostnad och miljöbelastning. Sådan teknik kommer avsevärt att förbättra förutsättningarna för regionens resenärer att vid strategiska knutpunkter övergå från bil till kollektivtrafik.

Avslutningsvis framhåller exploateringsnämnden att avstämning framgent bör göras med landstingets regionplane- och trafikkontor, för att säkerställa att stadens och kranskommunernas planering för infartsparkering harmonierar med SL:s planering och behov.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

Det är bra att man i analysen problematiserar effekten av infartsparkeringar och diskuterar att de kan ha olika trafikeffekter på olika platser. Ifall man tar bort bil-infartsparkering på vissa platser och samtidigt kunde göra en satsning på infartsparkering för cyklar och underlättar för gående skulle man både få en ökning av den fysiska aktiviteten, en minskning av bilåkandet och öka byggande på exploaterad mark i kollektivtrafiknära lägen. Det är även bra att man belyser att infartsparkeringar inte är lika motiverade längre in mot centrum, där kollektivtrafiknära bebyggelse kan få företräde.

Ersättaryttrande

Ersättaren Håkan Thorén (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) instämmer i särskilt uttalande från (m) och (fp) och (s).

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§18 Tomträttsupplåtelse av fastigheter med fördelningsstationer till Fortum Distribution AB

Dnr E2009-620-00288

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner villkoren för tomträttsupplåtelse av åtta fastigheter med fördelningsstationer till Fortum Distribution AB och ger kontoret i uppdrag att verkställa upplåtelserna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§19 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms Stad, december 2008

Dnr E2009-511-00191

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorens gemensamma förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner anmälan av Mark och plan­projekt för arbetsplatser i Stockholms stad, läges­rapport december 2008.

Ärendets handling

Exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och Stockholm Business Region AB:s gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Återigen har nämnden fått ett ärende som stadsdelsnämnderna inte har fått ge sina synpunkter på. Det är oerhört viktigt att de lokala synpunkterna kan tilläggas ärendet. Därför vill vi att ärendet remitteras till stadsdelsnämnderna och att exploateringsnämnden godkänner ärendet efter det.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och ställde det mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt följande:

Miljöpartiet kan konstatera att rapporten tar upp problemet att outnyttjad mark för kontors och industriändamål minskar i staden. Det är viktigt att bibehålla funktionsblandade stadsdelar för att ha en levande stad. Särskilt arbetsplatser i Söderort bör värnas och utvecklas.

Helhetssynen rörande näringslivets behov, speciellt ur småföretagarnas perspektiv, kommunaltekniska områden och terminalområden måste lyftas fram i den kommande översiktsplaneringen.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (s), (mp) och (v) och i det särskilda uttalandet från (mp).

§20 Markanvisning för utbyggnad av livsmedelsbutik och nya bostäder vid kvarteret Attesten 1 i Långsjö till C & C Dahl Fastigheter AB

Dnr E2009-513-00284

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för utbyggnad av livsmedelsbutik och ca 6 lägenheter vid kvarteret Attesten 1 till C & C Dahl Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) och ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Förslaget bifalls i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att hitta en lösning så att parkeringsplatserna inte tar grönmark i anspråk.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är positivt att det byggs hyresrätter i ett område som domineras av småhusbebyggelse men det är inte acceptabelt att ett grönområde tas i anspråk för parkeringsplatser. Exploateringskontoret bör återkomma till nämnden med ett förslag där parkeringsfrågan löses på ett annat sätt och där en mindre del av grönområdet tas i anspråk.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) enligt följande:

Det är bra med både livsmedelsbutik och bostäder i området. Men vi vill ändå påpeka att det är viktigt i det fortsatta arbetet se till att både trafiken och parkeringssituationen blir det bästa möjliga. Det finns dock en viss oro lokalt för att trafiken kommer att öka eftersom butiken är rätt så stor och kommer att dra till sig kunder i större omfattning.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§21 Detaljplan för Örby 4:1 vid kv Stillbilden i Högdalen för blandningsstation till stadsgasnätet

Dnr E2008-513-01729

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för del av Örby 4:1 vid kv Stillbilden i Högdalen för att möjliggöra en blandningsstation för stadsgas.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

1. Ärendet bordläggs.

Högdalens industriområde är av stor strategisk betydelse och det finns många viktiga verksamheter som behöver lokaliseras där. Samtidigt är ytan begränsad och omgiven av rekreationsområden, vilket gör att en utvidgning inte är okomplicerad. För att kunna få tillräckligt bra kunskapsunderlag och ha möjlighet till samråd önskar vi bordlägga ärendet.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att bordlägga ärendet och ställde det mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag om bordläggning.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§22 Huvudmannaskapet för Aspuddsbadet. Skrivelse från Malte Sigemalm (s). Remiss

Dnr E2009-500-00181

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skrivelsen med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

Aspuddenbadet fyller en viktig funktion och ska bevaras som bad. Som framförs är byggnaden långsmal och platsen inte lämpad för bostadsbebyggelse. Att inrymma en barnstuga i området är i och för sig lovärt men måste lösas på annat sätt. Stockholm stad behöver fler bad, inte färre. Aspuddenbadet används av grupper som har svårt att använda kommunens andra bad. Badet fungerar dessutom som en mötesplats och stamkunderna är många. Aspuddenbadet är i stort behov av upprustning och staden bör bekosta nödvändiga investeringar för att trygga fortsatt användning. Badhusföreningen bör bjudas in till en fortsatt diskussion om Aspuddenbadets framtid.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (s), (mp) och (v).

§23 Försäljning av mark, tomträttsupplåtelse och arrendeupplåtelse vid Högdalens industriområde, fastigheterna Örby 4:1 och Gubbängen 1:1 i Högdalen

Dnr E2008-512-00257

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 februari 2009. i Utlåtandet föreslogs:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och tomträttsavtal med SITA Sverige AB för återvinningsverksamhet inom fastigheterna Örby 4:1 och Gubbängen 1:1 enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för terminalområde för tunnelbanetrafiken inom fastigheten Örby 4:1 med Storstockholms lokaltrafik (SL) enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och arrendeavtal för biogastankstation och LNG-anläggning för stadsgas med AGA Gas AB enligt förslag i utlåtandet.

§24 Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Norra 1, Norra Djurgårdsstaden, i stadsdelen Hjorthagen. Genomförandebeslut 2

Dnr E2009-511-00333

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med planering och utredning av förutsättningarna för detta samt underställer beslutet för kommunfullmäktiges godkännande.

 2. Nämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom detaljplanen Norra 1 i Norra Djurgårdsstaden omfattande investeringsutgifter om 313mnkr, vilket innebär en total investeringsram om 1 513 mnkr, och investeringsinkomster om 174mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och de markanvisade byggherrarna inom detaljplanen Norra 1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 4. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år. Investeringsutgifterna åren därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Exploateringskontoret får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret omarbeta projektet i enlighet med vad som anförs nedan:

Norra Djurgårdsstaden har goda förutsättningar att bli en klimatneutral stadsdel med ekologisk spjutspetsteknik. Stadsdelen har också goda förutsättningar att bli en bra boendemiljö. Den detaljplan som antagits för det första området innehåller flera problem, vilket gjorde att Miljöpartiet i samband med behandlingen i kommunfullmäktige föreslog att planen skulle omarbetas. Alternativa förslag till bebyggelseutformning och omfattning bör därför tas fram då förslaget styrs av ett för högt exploateringstal och gör för stora intrång på kultur- och naturlandskap. Förslaget innebär att viktiga spridningsvägar skärs av mellan södra och norra Nationalstadsparken.

Det är mycket viktigt att en bostadsutbyggnad går hand i hand med utbyggd kollektivtrafik. Det miljöprogram som tagits fram för området är ännu inte antaget vilket innebär att den första etappen av miljöprofilområdet nu planeras utan några fastlagda miljömål. Miljömålen måste vara tydliga och ha en hög ambitionsnivå tex när det gäller energieffektiva byggnader, bilsnålhet, förnybara energikällor, avfallshantering och modern miljöteknik. En miljösamordnare måste finnas med i planeringen från början.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§25 Slutredovisning – Nya Strandbad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr E2009-520-00146

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt förslag av ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) och ledamoten Emilia Hagberg m fl (mp):

 1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämnas och åberopas exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringskontoret ges i uppdrag att lämna förslag på lämpliga åtgärder för iordningställande av badplatser inom ramen för de 1,5 mnkr som är avsatta i 2009 års budget.

 3. Exploateringskontoret ges i uppdrag att lämna förslag på lämpliga åtgärder för iordningställande av badplatser som kan ligga till grund för en ansökan om bidrag från centrala investeringsmedel för åtgärder enligt vattenprogrammet, samt att inlämna sådan ansökan.

 4. Därutöver anförs följande:

Denna remiss avser miljö- och hälsoskyddsnämndens rapport ”Slutredovisning nya bad. Provtagning vid nya strandbad 2007-2008”. Vad konkret avser rapporten och dess slutsatser har exploateringsnämnden inget att tillföra utöver vad som anförs i kontorets yttrande. Nämnden vill däremot inskärpa vikten av att åtgärder vidtas för att fullfölja nämndens av kommunfullmäktige givna uppdrag att under 2009 iordningställa badplatser för 1,5 mnkr. Detta uppdrags slutförande är inte avhängigt av beredningsprocessen för miljö- och hälsoskyddsnämndens rapport. Rapportens provtagningsresultat tjänar tvärtom som underlag för exploateringsnämndens uppdrag.

Exploateringskontoret ska därför, utifrån de bedömningar och förslag på ur vattenkvalitetshänseende lämpliga platser för strandbad som redovisas i miljö- och hälsoskyddsnämndens rapport, återkomma till nämnden med förslag på platser där de avsatta investeringsmedlen bedöms ge bäst resultat. Kontoret ska dessutom lämna förslag på badplatser som skulle kunna vara aktuella för åtgärder bekostade med centrala medel och snarast färdigställa en ansökan om sådana.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 februari 2009. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) och ledamoten Emilia Hagberg m fl (mp) föreslog: (se beslutet)

2) Ledamoten Jari Visshed m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag av ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) och ledamoten Emilia Hagberg m fl (mp).

Reservation

Ledamoten Jari Visshed m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Hagberg m fl (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

Det är positivt att Stockholm får fler allmänna badplatser där vattenkvalitén är säkerställd. Möjligheten till bad ”runt knuten” är en fantastisk tillgång för Stockholm. De flesta av de utpekade badplatserna används redan idag av många människor, så några nya badmöjligheter innebär förslaget knappast i realiteten. En viktig slutsats man kan dra av utredningen är att det behöver göras insatser för att höja vattenkvaliteten, t ex i Rålambshov. Det är ju oacceptabelt med bräddavlopp som släpper orenat dagvatten rätt ut i Mälaren.

Ersättaryttrande

Ersättaren Håkan Thorén (kd) och ersättaren Christer Mellstrand (c) instämmer i beslut från (m), (fp) och (mp).

Ledamoten Kenneth Nilsson (s) har på grund av jäv inte deltagit i eller närvarat vid handläggningen av detta ärende.

§26 Projekten Högdalstopparna och Rågdalen. Svar på skrivelse från Lotten von Hofsten (v)

Dnr E2009-520-00165

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Skrivelsen besvaras med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

I kontorets svar på skrivelsen framgår att en öppen upphandling med anbudsförfarande ligger till grund för upphandlingen av entreprenadföretaget. Under arbetet med projektet uppmärksammades att arbetshandlingarna hade stora brister och felaktigheter. Konsekvenserna av dessa brister och felaktigheter är ökade kostnader och försening av projektet. Vi menar att en sådan upphandling bör utvärderas? Vilka faktorer låg bakom förseningarna? Ligger problemet hos entreprenadföretaget, i kontakten mellan staden och företaget eller var budgeten redan från början så snävt tilltagen att projektet var dömt att misslyckas?

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§27 Markanvisning till Besqab Projektutveckling AB och AB Familjebostäder inom Midsommarkransen 1:18 m m i Midsommarkransen samt till Husab Fastighetsutveckling AB vid kv Ejdern i Aspudden. Startpromemoria för planläggning av ovanstående områden (ca 50 lägenheter)

Dnr E2008-513-00932 och E2007-513-01794

Bordlades den 12 februari 2009 nr 17

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom delar av fastigheterna Midsommarkransen 1:18 och Midsommarkransen 1:1 till Besqab Projektutveckling AB och AB Familjebostäder och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta utredningsarbetet för projektet.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Aspudden 2:1, vid kv Ejdern, till Husab Fastighetsutveckling AB och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta utredningsarbetet för projektet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog att nämnden beslutar att avgöra hela ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Den andra punkten i kontorets förslag till beslut återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Vad gäller bygget av hyresrätter vid Blommenbergsvägen är vi i princip positiva till bygget, men återremitterar förslaget så att kontoret kan återkomma med ett förslag som innebär inte bara hyresrätter och tomträtt utan också bra, billiga och allmännyttiga hyresrättslägenheter.

Härefter framlades följande förslag till besluts:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) föreslog följande:

 1. Försäljningen avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

3) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Markanvisningen avslås i allt utom förskolebyggnaden.

 2. Därutöver anförs följande:

Projektet tar i anspråk viktiga grönstrukturer och saknar helhetssyn. Den omfattande byggnationen vid Telefonplansområdet är bra och tillför mycket nya lägenheter. De grönstråk som finns kvar i närområdet får därmed också ökad betydelse för de boendes fysiska och psykiska välbefinnande. Förskolebyggnaden bör dock föras vidare i planeringen.

4) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslog följande:

 1. Avslå den första punkten i kontorets förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande:

Vänsterpartiet avslår den del av förslaget som innebär bygge på det som bedöms vara grön infrastruktur med rekreativa och biologiska värden. Vänsterpartiet säger också nej till den delen av förslaget som innebär försäljning av mark och bygge av bostadsrätter.

Omröstning

Ordföranden ställde först de framlagda förslaget om att återremittera en del av ärendet mot förslaget att avgöra hela ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra hela ärendet i dag.

Därefter ställde ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om att delvis återremittera ärendet och därefter med hänvisning till sitt förslag i övrigt.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§28 Upplåtelse med tomträtt av Fanjunkarbostället (del av Ladugårdsgärdet 1:2) på Djurgården, Östermalm. Återremiss

Dnr E2008-514-01907

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp), ledamoten Kenneth Nilsson m fl (s) och ledamoten Ann-Margarehe Livh (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget bifalls i huvudsak.

 2. Nämnden uttalar att nybyggnation i form av beskriven ”lada” inte är förenligt med Nationalstadsparkens inriktning.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är positivt om det går att hitta en långsiktig verksamhet i Fanjunkarbostället som samtidigt ligger inom ramen för intentionerna och regelverket kring Nationalstadsparken. Utgångspunkten måste vara att verksamheten ska kunna nyttja befintliga byggnader utan att behöva bygga ut. Utformningen på området måste vara så att det uppfattas som offentligt och inte hindrar från att gå igenom. Den planerade nya byggnaden bör undvikas.

Antalet parkeringsplatserna i direkt anslutning bör begränsas till några få för att enbart användas för verksamhetens servicebehov och för handikapplatser. Besökarna och deras mattar och hussar kan använda sig kan använda sig av den befintliga besöksparkeringen en bit bort.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§29 Ordföranden Petter Lindfors (m) överlämnade en blomma från hela nämnden och gratulerade ledamoten Jari Visshed (s) som nyligen fyllt jämna år.

***

Efter sammanträdet hölls en föredragning inför inriktningsbeslut av stadsutvecklings-

området Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan samt genomförandebeslut avseende

delen Värtapiren av tjänstemannen från exploateringskontoret Ann-Christine Nyberg.

***