Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2009-08-24

Sammanträde 2009-08-24

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Befogenhet för serviceförvaltningen att beordra utbetalning av pengar (A)

6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

7 Skrivelse angående finansborgarrådets privata överenskommelse med enskilda byggherrar. Svar på remiss (A)

8 Anmälan av protokoll 7/2009 från nämndens handikappråd (A)

9 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021. Svar på remiss (Explk+Tk+Sbk+Mf) *

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

11 Försäljning av fastigheten Överkikaren 2 på Södermalm (M&V) Södermalm

12 Försäljning av fastigheten Tigerögat 2 i Solberga till Henriks kök AB (M&V) Älvsjö

13 Försäljning fastigheten Sveaorden 1 i Bredäng till SEKO, Facket för service och kommunikation (M&V) Skärholmen

14 Försäljning av fastigheten Yrkesmannen 3 i Vällingby till Stockholm Yrkesmannen AB (M&V) Hässelby-Vällingby

15 Försäljning av fastigheten Skogsblomman 14 i Äppelviken (M&V) Bromma

16 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Upptäcksresande 4 och 5 i Hammarbyhöjden (M&V) Skarpnäck

17 Detaljplan för kvarteret Plankan m.m. på Södermalm. Remiss av planförslag. Inriktningsbeslut (PU) * Södermalm

18 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom kvarteret Krysantemum och Klöversyran i Hässelby Villastad med IKANO Bostaden AB (PU) Hässelby-Vällingby

19 Överenskommelse om exploatering samt ändrade markanvisningar för bostäder m m inom del av fastigheten Vinsta 5:1 i Vinsta (PU) Hässelby-Vällingby

20 Detaljplan för spårvagnsdepå för del av kvarteret Magneten m m i Ulvsunda industriområde. Remiss (PU) Bromma

21 Markanvisning för bostäder och förskola invid Vårbergsvägen till Svenska Bostäder AB, Peab Bostad AB och SISAB. Inriktningsbeslut (PU) Skärholmen

22 Exploateringsavtal med Stena Fastigheter Västberga KB för del av fastigheten Tvålflingan 5 i stadsdelen Västberga (PU) Hägersten-Liljeholmen

23 Markanvisning till Stockholmshem inom del av Midsommarkransen 1:1 vid Främlingsvägen i Midsommarkransen. Startpromemoria för planläggning av ovanstående område (ca 70 lägenheter) (PU+Sbk) Hägersten-Liljeholmen

24 Markanvisning för butik och bostäder på del av fastigheten Sköndal 1:7 i Sköndal till KF Fastigheter AB. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäck

25 Detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholm stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen)

S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214. Remiss (PU+Tk+Fsk) Skarpnäck

26 Markanvisning för bostäder vid Rubinvägen i Solberga till AB Stockhomshem (PU) Älvsjö

27 Lelånghus byggnader på Bjursätragatan i Rågsved. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (v) (PU) Enskede-Årsta-Vantör

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sommen 9 m m i Årsta till Fotis Fastigheter AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör

29 Program för utvecklingen i söderort. Remiss från kommunstyrelsen (PU)

30 Ängsbotten 8, godkännande av avtal (SP) Östermalm

31 Detaljplan för kv Fredriksdal i stadsdelen södra Hammarbyhamnen. Remiss av planförslag (SP) * Södermalm

32 Ang. Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning m m och Motion (2008:20) om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Remiss (SP) Södermalm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Petter Lindfors (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 3 september.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Konferens ”Bostadsforum 2009, Hållbarhet – en möjlighet!”

Nämnden behandlar deltagande vid konferensen som hålls på Kistamässan den 2 oktober 2009. Anmälan sker till nämndsekretariatet senast den 31 augusti.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att delta med en person från varje parti.

Konferensen ”Det urbana landskapets gröna delar – historia, värde, planering, skötsel och restaurering”.

Nämnden behandlar deltagande vid konferensen som hålls i Stockholm vid Kungliga Vetenskapsakademien på Frescati den 17 – 18 september 2009. Anmälan sker till nämndsekretariatet senast den 31 augusti.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att delta med en person från varje parti.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Exploateringsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 18 augusti 2009 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 24 augusti 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2009-010-00076

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 augusti 2009.

§5 Befogenhet för serviceförvaltningen att beordra utbetalning av pengar

Dnr E2009-100-01297

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att jämte förvaltningschef Krister Schultz ge serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att från och med den 1 november 2009 för exploateringsnämndens räkning beordra utbetalning av pengar.

 2. Nämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef rätt att utse namngivna ställföreträdare att beordra utbetalning av pengar.

 3. Nämnden godkänner revidering av nämndens attestinstruktion med anledning av ovanstående.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§6 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr E2009-120-01564

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner den i bilaga till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§7 Skrivelse angående finansborgarrådets privata överenskommelse med enskilda byggherrar.

Svar på remiss

Dnr E2009-500-00974

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Delvis godkänna kontorets svar på skrivelsen. Därutöver anförs följande:

Det är positivt för stockholmarna att det byggs fler hyresrätter nu och att både allmännyttan men även privata fastighetsbolag, bland dem Wallenstam, vill bygga i staden.

Kontoret beskriver i svaret hur markanvisningspolicyn fungerar. Trots att vi har reservationer mot den gällande markanvisningspolicyn så är det givetvis korrekt av kontoret att påpeka att de löften finansborgarrådet har gett är i enlighet med policyn.

Vår synpunkt är dock att finansborgarrådet i sitt handslag har förekommit nämndbehandling av t ex Wallenstams ansökningar av markanvisningar i staden.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§8 Anmälan av protokoll 7/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Exploateringsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 7/2009 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 12 maj 2009.

§9 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021. Svar på remiss

Dnr E2009-300-01098

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handlingar

Exploateringskontorets, trafikkontorets, stadsbyggnadskontorets och miljö-förvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2009-551-1059

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§11 Försäljning av fastigheten Överkikaren 2 på Södermalm

Dnr E2008-514-00205

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Överkikaren 2 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser håva in pengar inte räcker som skäl.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag.

§12 Försäljning av fastigheten Tigerögat 2 i Solberga till Henriks kök AB

Dnr E2007-514-00005

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Tigerögat 2 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser håva in pengar inte räcker som skäl.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§13 Försäljning fastigheten Sveaorden 1 i Bredäng till SEKO, Facket för service och kommunikation

Dnr E2008-514-00769

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Sveaorden 1 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och föreslår följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser håva in pengar inte räcker som skäl.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag.

§14 Försäljning av fastigheten Yrkesmannen 3 i Vällingby till Stockholm Yrkesmannen AB

Dnr E2007-514-00005

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Yrkesmannen 3 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser håva in pengar inte räcker som skäl.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§15 Försäljning av fastigheten Skogsblomman 14 i Äppelviken

Dnr E2007-514-00005

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Skogsblomman 14 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och tjänstgörande ersättare Torkel Tigerschiöld (MP) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser håva in pengar inte räcker som skäl.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag.

§16 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Upptäcksresande 4 och 5 i Hammarbyhöjden

Dnr E2008-551-01589

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§17 Detaljplan för kvarteret Plankan m.m. på Södermalm. Remiss av planförslag. Inriktningsbeslut

Dnr E2009-512-00870

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Plankan på Södermalm, S-Dp 2004-15720-54.

 2. Nämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta (inriktnings­beslut).

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag (se

beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

 1. Tillstyrka kontorets förslag till påbyggnad på befintliga hus.

 2. Avslå kontorets förslag till byggnation på gården. Därutöver anförs följande:

Vi anser att den tänkta runda byggnaden på gården inte är lämplig. Kontoret beskriver i sitt remissvar hur den tilltänkta byggnaden förändrar ljusförhållandena för de boende. Däremot anser vi att överbyggnationen är ett välbehövligt tillskott av bostäder.

Det är också viktigt att bevara gården som en viktig lekplats för barnen i området. En eventuell byggnad på gården skulle enligt vår mening försämra framför allt barnens möjligheter till lek.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§18 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom kvarteret Krysantemum och Klöversyran i Hässelby Villastad med IKANO Bostaden AB

Dnr M2006-513-01110

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran i Hässelby Villastad och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal, samt vidta de åtgärder som erfordras för marköverlåtelsens fullföljande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår återremiss enligt följande:

1 Återremittera förslaget med hänvisning till Miljöpartiets reservation i samband med markanvisningen att enbart markanvisa en husrad flerbostadshus närmast Växthusvägen. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att bevara ett sammanhängande obebyggt stråk, som kan utgöra spridningskorridor mellan skogsområdena i norr och söder. Då området ligger långt från spårbunden kollektivtrafik är det viktigt att det i planeringen finns med en strategi för att minska klimatpåverkan. Därför bör enbart en husrad flerbostadshus planeras på platsen.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

Omröstning

Ordföranden ställer först de framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutar nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

Vi hänvisar till vår reservation vid nämndens behandling av markanvisning i området. Vi ville att kontoret återkommer till nämnden med en markanvisning med tomträtt.

§19 Överenskommelse om exploatering samt ändrade markanvisningar för bostäder m m inom del av fastigheten Vinsta 5:1 i Vinsta

Dnr E2009-513-00861

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark till Svenska Bostäder AB för bostäder med 57 lägenheter för hyresrätt, till Abacus AB för 15 radhus, Botrygg AB för bostäder med 60 lägenheter för bostadsrätt samt till Pysslingen AB för byggande av förskola.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med Skanska AB och Abacus AB avseende överlåtelse av fastigheter enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår återremiss enligt följande:

 1. I huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut.

 2. Återremittera markanvisningen till Pysslingen AB. Därutöver anförs följande:

Majoriteten verkar i detta ärende frångå från det normala förfarandet för byggande av förskole- och skollokaler. Vi anser att det är otryggt att lämna byggandet till ett företag vars huvudsakliga kompetens är att driva förskolor, inte att bygga dem.

Vi vill att kontoret markanvisar till Sisab och att Pysslingen AB i så fall får hyra sina lokaler av staden.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Avslå förslaget med hänvisning till tidigare yttranden i ärendet. Därutöver anförs följande:

Johannelundstoppen norr om Lövstavägen utgör rekreationsyta för många i området och är utpekat som viktig spridningskorridor i översiktsplanen. Därför kan området inte exploateras.

Omröstning

Ordföranden ställer först de framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§20 Detaljplan för spårvagnsdepå för del av kvarteret Magneten m m i Ulvsunda industriområde.

Remiss

Dnr E2009-512-00939

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan för spårvagnsdepå inom kvarteret Magneten m.m. i Ulvsunda industriområde, S-Dp 2008-17117-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

 1. Delvis bifalla kontorets förslag.

 2. Utreda ifall det är möjligt med bostadsbebyggelse ovanpå depån. Därutöver anförs följande:

Depån är en nödvändighet för Tvärspårvägens fortsatta utbyggnad. När det ändå görs en stor ombyggnation i området bör det utredas ifall det är möjligt med bostäder ovanpå depån, för att på så sätt nyttja redan exploaterad mark för bostäder.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Christer Mellstrand (C) enligt följande:

Centerpartiet är mycket positivt till utbyggnaden av tvärbanan. Vi känner oss dock inte komfortabla med placeringen av denna vagnsdepå. Depån ligger mycket nära bostadshusen i området och konsekvenserna för de boende blir så stora att vi starkt ifrågasätter lokaliseringen. Centerpartiet anser därför att en annan lokalisering för depån borde sökas, exempelvis på andra sidan av Norrbyvägen/ Huvudstaleden.

På grund av jäv har ersättaren Per Hallberg (M) inte deltagit i handläggningen av detta ärende.

§21 Markanvisning för bostäder och förskola invid Vårbergsvägen till Svenska Bostäder AB, Peab Bostad AB och SISAB. Inriktningsbeslut

Dnr E2008-513-00204

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Skärholmen 2:1 och Hagholmen 3 till Svenska Bostäder AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Skärholmen 2:1 och Puttisholmen 1 till Peab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Skärholmen 2:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Delvis godkänna kontorets förslag till beslut.

 2. Återremittera markanvisningen till Peab Bostad AB. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark

vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Här efter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) ställer sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet idag. Nämnden beslutar avgöra ärendet idag.

Därefter beslutar nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§22 Exploateringsavtal med Stena Fastigheter Västberga KB för del av fastigheten Tvålflingan 5 i stadsdelen Västberga

Dnr E2009-511-00841

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal med Stena Fastigheter Västberga KB för del av fastigheten Tvålflingan 5 i stadsdelen Västberga.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§23 Markanvisning till Stockholmshem inom del av Midsommarkransen 1:1 vid Främlingsvägen i Midsommarkransen. Startpromemoria för planläggning av ovanstående område (ca 70 lägenheter)

Dnr E2008-513-00103

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 till AB Stockholmshem och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta utredningsarbetet för projektet.

Ärendets handlingar

Exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår återremiss enligt följande:

1 Återremittera förslaget. Därutöver anförs följande:

I tjänsteutlåtandet ges en bild av vilka övriga projekt som är möjliga i området, vilket ger ett bra beslutsunderlag och en helhetsbild som oftast saknas. Det saknas dock en uttalad prioriteringsordning och beskrivning av hur planeringen har gått till. Alldeles intill planområdet, längs Bäckvägen och Tellusborgsvägen, finns ytor som idag utgörs av överdimensionerad parkerings- och vägytor, vilka bör bebyggas i första hand.

Det bör i första hand ges markanvisningar till Stockholmshem på dessa områden, i annat fall en förklaring till varför dessa mer lämpliga områden inte prioriteras.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

Omröstning

Ordföranden ställer först de framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutar nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§24 Markanvisning för butik och bostadsändamål inom fastigheten Sköndal 1:7 i Sköndal till KF Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr E2009-513-00809

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för butik och bostadsändamål inom fastigheten Sköndal 1:7 till KF Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Återremittera kontorets förslag till beslut.

 2. Uppdra till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt.

Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Avslå förslaget. Därutöver anförs följande:

Förslaget innebär, tillsammans med redan antagna planer i området, ett stort intrång i grönstrukturen. Bostäder bör i första hand planeras i flerbostadshus, då nya småhus innebär ett ineffektivt nyttjande av marken.

Omröstning

Ordföranden ställer först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§25 Detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholm stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006-03490-54, KFKS 2006/622 214. Remiss

Dnr E2009-512-00868

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnderna i Stockholm respektive Nacka som svar på remiss angående detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba i Stockholm stad och del av fastigheten Erstavik 6:1 i Älta i Nacka kommun (Trafikplats Skrubba-Lindalen och del av Ältabergsvägen) S-Dp 2006- 03490-54, KFKS 2006/622 214.

 2. Nämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att teckna avtal med Vägverket om upprättandet av bygghandlingar.

Ärendets handlingar

Exploateringskontorets, trafikkontorets och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

 1. Bifalla kontorets förslag.

 2. Besluta att en miljöbedömning ska upprättas. Därutöver anförs följande:

Den föreslagna vägdragningen kommer säkert att förbättra trafiksituationen för närboende och verksamheter i alla tre kommuner. Men vägen planeras över ett markområde med mycket högt innehåll av grundvatten, en del av Stockholmsåsen. Sådana åsar är klassade som Ändlig resurs, genom sin stora förmåga att hålla och rena vatten, samtidigt som många åsar successivt försvinner genom grustag.

Dessutom befinner sig planområdet mitt över vattendelaren mellan Tyresåns och Nackasjöarnas respektive sjösystem. Den utredning av dagvattenhanteringen inom området som pågår, kan med fördel ingå i en miljöbedömning.

Det är bra att man aktar den nedlagda soptippen i planeringen, men i närområdet finns även flera illegala tippar som även bör beaktas.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§26 Markanvisning för bostäder vid Rubinvägen i Solberga till AB Stockholmshem

Dnr E2009-513-01079

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Rubinvägen i Solberga till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§27 Lelånghus byggnader på Bjursätragatan i Rågsved. Skrivelse från Ann-Margrethe Livh (V)

Dnr E2009-511-00877

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 juni 2009, i utlåtandet föreslogs:

1 Skrivelsen besvaras med exploateringskontorets utlåtande.

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sommen 9 m m i Årsta till For tis Fastigheter AB

Dnr E2008-513-01109

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Sommen 9 m m till Fortis Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 maj 2009.

- Skrivelse från RB Brf Årstaterassen, inkommen den 24 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) föreslår följande:

 1. Återremittera ärendet.

 2. Kontoret återkommer med en markanvisning enligt nedan. Därutöver anförs följande:

Vi vill att kontoret återkommer med en markanvisning där nämnden kan se helheten för området. Vi anser att det är viktigt att området planeras så nämnden i sina markanvisningar kan ta hänsyn till naturområden men också till parkeringssituationen i området.

Dessutom anser vi att mark inom stadens gränser inte skall säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Villkora markanvisningen med att naturreservatet för Årstaskogen-Årsta holmar kommer till stånd. Därutöver anförs följande:

Så länge Årstaskogen inte skyddas som naturreservat är det svårt att tillstyrka markanvisningar som minskar grönområdet för de boende i Årsta. Grönstrukturen måste ses i ett helhetsperspektiv. Under förutsättning att Årstaskogens naturreservat blir verklighet skulle detta kunna vara ett bra bostadsprojekt.

Positivt i projektet är att man samlokaliserat parkeringsplatser i en grannfastighet. Denna möjlighet bör alltid prövas.

Omröstning

Ordföranden ställer först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag.

§29 Program för utvecklingen i söderort. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr E2009-511-00875

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av programmet med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag (se beslutet).

2) Ledamoten Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Delvis bifalla kontorets svar på remissen. Därutöver anförs följande:

Ett helhetsgrepp på planeringen och utvecklingen i Söderort är positivt. Det är dock viktigt att det inte blir ännu ett program som stoppas i byrålådan.

Några viktiga aspekter saknas i programmet:

Förhållandet arbetsplatser/bostäder

Trots att det i programmet lyfts fram att det saknas arbetsplatser i Söderort i förhållande till antalet bostäder är det ett alltför endimensionellt fokus på nya bostäder. Det finns goda förutsättningar för nya och bra bostäder i Söderort som både kan ge bra boendemiljöer och utveckla områdena. Men det måste också ske en särskild satsning på att lokalisera arbetsplatser till ytterstaden. Ett bra sätt kan vara att utlokalisera fler av stadens förvaltningar till förorter. Samtidigt som fler arbetsplatser skapas i ytterområden kan nya bostäder i city tillskapas.

Tvärförbindelser

Liksom kontoret påpekar saknas fokus på tvärförbindelser i Söderort. Det är idag oacceptabelt komplicerat och tidsödslande att fördas kollektivt i öst-västlig riktning i Stockholms södra kommundelar. Det behövs både spårförbindelser och nya busstråk, liksom attraktiva påstigningsplatser. Det är viktigt att stadens vattenvägar tillvaratas och utvecklas som en del av kollektivtrafiken.

Utveckling av grönområden och bostäder

Söderorts grönområden nämns som något positivt men det saknas tillräckligt fokus på hur dessa kan utvecklas och säkras för framtiden. Det är inte ett självändamål att i alla lägen bygga ihop stadsdelar även om det ibland är positivt. Det måste i så fall ske i ett helhetsperspektiv i hur grönstrukturen, bostadsutveckling och stadsliv kan utvecklas i samklang.

Ett exempel på ett område som med fördel kan bebyggas och skapa en ny god miljö är Skärholmsvägen. Det arbetet har helt stannat av medan man istället planerar bostäder på olämpliga platser såsom intill Sätraskogens naturreservat. I ett program som Söderortsvisionen måste man kunna ta ett helhetsgrepp, så att detta undviks.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

Det är positivt att Söderortsvisionen börjar ta form på ett mer konkret plan. Men det kan inte nog påpekas hur viktig dialogen med medborgarna är. Men det är minst lika viktigt att det finns medel avsatta för utvecklingsarbetet.

§30 Ängsbotten 8, godkännande av avtal

Dnr E2009-511-01247

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat avtal rörande Ängsbotten 8.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ny detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (MP) enligt följande:

Ängsbotten 8 ligger inom det som ska bli stadens nya spjutspetsområde i miljöanpassat byggande, Norra Djurgårdsstaden. Ändå nämns inte med ett ord några krav som visar att staden menar allvar med den inriktningen.

Det saknas fortfarande ett antaget miljöprogram för området trots att planeringen i högsta grad fortsätter. Det visar att än så länge är miljöprofilområdet mycket fina ord men väldigt lite verklighet.

§31 Detaljplan för kv Fredriksdal i stadsdelen södra Hammarbyhamnen. Remiss av planförslag

Dnr E2008-512-00262

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag tilldetaljplan för kv Fredriksdal i
  stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 2007-36164-54.

 2. Nämnden godkänner principöverenskommelse med Skanska Nya Hem Blå AB avseende utbyggnad av kv Fredriksdal.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Petter Lindfors m fl (M):

Exploateringsnämnden anser att detaljplanen är positiv ur flera aspekter. Planförslaget medför ett tillskott av 380 attraktiva bostadsrätter på mark som idag är dåligt utnyttjad industrimark samtidigt som Sjöstadens västra entré förbättras avsevärt. Dessutom möjliggörs på sikt uppförandet av omkring 800 lägenheter inom kvarteret Persikan på Södermalm genom flytten av SL:s bussterminal.

Nämnden anser dock att planen är väl försiktig vad avser den föreslagna exploateringsgraden. Med hänsyn taget till omgivande bebyggelse torde särskilt den västligaste delen av planområdet lämpa sig väl för en betydligt högre exploatering än som nu föreslås. Högre bebyggelse intill Skansbron skulle dessutom utgöra en skärm mot buller och partikelemissioner för bakomliggande bebyggelse österut.

Innovativa tekniska lösningar har möjliggjort omfattande bostadsbebyggelse i höga hus alldeles intill Essingeleden i projektet Brovakten på Kungsholmen. Enligt nämndens mening bör förutsättningarna prövas för en liknande lösning i detta område.

Ersättaryttrande

Ersättaren Håkan Thorén (KD) och ersättaren Christer Mellstrand (C) instämmer i särskilt uttalande från (M).

§32 Ang. Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning m m och Motion (2008:20) om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Remiss

Dnr E2008-510-2173

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

***

Ordföranden Petter Lindfors (M) överlämnar en blomma som tack till Åse Geschwind som slutar i Exploateringsnämnden som nämndsekreterare.

***