Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2010-11-18

Sammanträde 2010-11-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Sammanträdestider 2011 för exploateringsnämnden (A)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2010 (A)

8 Ändring av reglementet för exploateringsnämnden (A) *

9 Ombyggnad av Rinkeby Allé m m inom stadsdelen Rinkeby. Utredningsbeslut (PU) Rinkeby-Kista

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB (PU) Rinkeby-Kista

11 Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till AB Borätt och JM AB (Kista Torn) (PU) Rinkeby-Kista

12 Upplåtelse av fastigheten Blackeberg 2:23 i Blackeberg med arrende på 15 år till Stockholms Stads Parkerings AB (PU) Hässelby-Vällingby

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction Sverige AB (PU) Bromma

15 Markanvisning för industri inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och tomträttsupplåtelse för industri på fastigheten Hangaren 3 i Skarpnäcks gård till Active Bygg AB (PU) Skarpnäck

16 Försäljning av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Flaten till ägaren av Flaten 1:3 (PU) Skapnäck

17 Organisation för Norra Djurgårdsstaden Innovation (SP) Östermalm

18 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Utredningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 25 november 2010.

§2 Inga inkomna skrivelser för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till exploateringsnämnden enligt förteckningar från den
9 november 2010 och den 18 november 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2010-010-00239

Beslut

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 13/2010 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 5 oktober 2010 anmäls.

§6 Sammanträdestider 2011 för exploateringsnämnden

Dnr E2010-010-01570

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden fastställer datum för sammanträdestider 2011 enligt följande:

20 januari

17 februari

17 mars

14 april

19 maj

16 juni

25 augusti

29 september

20 oktober

24 november

15 december

2 Exploateringsnämnden fastställer datum för möte med stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråd till den 29 september 2011 i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 10 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2010

Dnr E2010-112-00302

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) enligt följande:

Vi kan konstatera att nämnden har fortfarande problem med träffsäkerheten när det gäller budgeten. Nämnden har tidigare fått kritik från stadens revisorer när det gäller att följa de beslut som har fattats i budgeten. Revisorerna har även kritiserat nämndens prognossäkerhet i stort, vilket framstår i detta ärende. Nämnden får allt oftare på sitt bord ärenden där nämnden får justera budgeten eller prognosen för de ekonomiska konsekvenserna. Vi kan överlag säga att det finns en ryckighet i budgetuppföljningen. Revisorernas kritik har även gällt uppföljningen av försäljningsbeting, nämnden säljer mark i större utsträckning än vad som har beslutits i budgeten. Vi konstaterar att det finns ingen anledning att sälja mark under resten av året eftersom nämnden har redan nått den gränsen som har satts upp i budgeten för 2010.

Därtill så anser vi att kontorets beskrivning om aktiv markförvaltning innebär enbart försäljning. Vår uppfattning är att aktiv markförvaltning innebär att nämnden både säljer och köper mark.

Avslutningsvis anser vi att det är märkligt att exploateringskontoret bedriver båttrafik i en tid då annan verksamhet, som inte uppfattas som kärnverksamhet, avförs från staden. Det naturliga vore ändå båten skall ingå i den kollektivtrafiken som bedrivs av Stockholms läns landsting och taxorna är som för all annan kollektivtrafik

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Tyvärr bedriver majoriteten i exploateringsnämnden en aktiv försäljningspolitik och inte en aktiv markförvaltning. Försäljningen styrs enbart av målet att privatisera Stockholmarnas gemensamt ägda mark och inte av vad som på lång sikt är strategiskt viktigt och bra för att kunna planera och utveckla Stockholm. Revisorerna har kritiserat nämnden för att sälja mer mark än vad som har beslutats i budgeten. Tyvärr verkar majoriteten i exploateringsnämnden inte lyssna på kritik från revisorerna. Vi anser att budgeten ska följas och ingen mer mark ska säljas under året.

§8 Ändring av reglementet för exploateringsnämnden

§9 eslutsgång i delen om återremiss

Dnr E2009-511-01357

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ombyggnad av Rinkeby Allé och anslutande områden enligt kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Nämnden återremitterar ärendet

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram en barnkonsekvensanalys

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram en trafiksäkerhetsanalys samt

därutöver anförs följande:

Det är bra att ta fram ett förslag om hur Rinkebyborna ska kunna ha tillgång till Tvärspårvägen och givetvis ser vi positivt på att det arbetet framskrider. Utvecklingen av Rinkeby Allé bör ingå i en områdesplanering för Rinkeby.

Vi ser dock problem med delar av förslaget. Den trafiksepareringen som är utmärkande för Järvafältet innebär också en trygghet för föräldrarna och för barnen eftersom de aldrig behöver röra sig bland trafiken. Därför måste både en barnkonsekvensanalys och en trafiksäkerhetsanalys genomföras innan nämnden kan fatta ett slutgiltigt beslut.

Därför anser vi att det är viktigt att i utredningsarbetet noggrant analysera hur ombyggnationen påverkar barnens trygghet i området och att kontoret återkommer till nämnden när uppdragen ovan är genomförda. Det är viktigt att i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Rinkeby ha en god dialog med medborgarna. I det fortsatta arbetet bör även förutsättningar för att flytta ut delar av stadens förvaltningar till Rinkeby övervägas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att exploateringsnämnden beslutar enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag

samt därutöver anföra följande:

Det aktuella området i Rinkeby står inför en stor omvandling och vi håller med om att en utredning behövs om hur området ska rustas upp och utvecklas. Men Rinkebybornas erfarenheter av dialog när det gäller utvecklingen av stadsdelen är mycket negativa. Framförallt finns i utgångspunkterna för såväl denna utredning som för andra utredningar om ombyggnad och utveckling på Järvafältet ett förakt för och en okunnighet om miljonprogrammens fördelar. Detta leder till okänsliga förslag som till exempel att plötsligt börja blanda bilar och cyklar på samma gata, trots att trafiksepareringar är trygga för barnen och positiva för miljön.

Samma misstag när det gäller förankring och dialog som gjordes när man rev förvaltningshuset eller började planera för att förtäta det område i Rinkeby där man för bara några år sedan rev för att få ljus och luft, får inte ske igen.

Utvecklingen och ombyggnaden av Rinkeby Allé och anslutande områden ska ske i dialog med Rinkebyborna. Planerna ska redovisas på Medborgarkontoret/biblioteket och kontinuerligt redovisas och diskuteras i stadsdelsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förlagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Förslaget i stort är positivt. Idag är Rinkeby allé trafikseparerad och dessutom på ett sådant sätt att körbanan ligger högt och gångbanorna ligger långt under gatunivå med otrygga gångtunnlar under gatan. Detta gör gatan ful och otrygg. Här finns möjligheter att skapa en levande stadsgata med butiker, alléträd, uteserveringar, småföretagarlokaler, den nya moskén, fler bostäder med mera. Rinkeby allé bör fortsätta till tvärbanans nya hållplats Stora Ursvik på andra sidan om Ulvsundaleden.

Det finns mycket att vinna på att förtäta denna del av Rinkeby. Rinkeby centrum får en intressant stadsmässig fortsättning via Rinkeby allé över till Ursvik, spårvagnshållplatsen och arbetsplatsområdet i Rissne. Rinkeby plan kan bara bli bättre än den är idag. Det är viktigt att bevara det småskaliga socialt sammanhållna torget i Rinkeby Centrum.

Trafiksepareringen i Järvastadsdelarna har fördelar men bör vägas mot möjligheten att skapa andra kvaliteter så som mer stadskänsla med butiker, caféer, träd, breda gångstråk, planteringar och möjlig biltrafik, men på fotgängarnas villkor.

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB

Dnr E2010-513-01433

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 till Fabege Storstockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

2 Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 21 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Nämnden återremittera ärendet

2 Nämnden ger kontoret får ett uppdrag att återkomma till nämnden med en markanvisning med tomträtt samt därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Nämnden har tidigare fattat beslut om att de ärenden som kommer till nämnden, även skickas till ledamöter i stadsdelsnämnden. I detta specifika ärende påpekar förvaltningen att det finns ett behov av gruppbostäder. Vi är givetvis angelägna om att den lokala stadsdelsnämnden får ärendet till sig och också kan uttala sig om behoven i området.

3) Emilia Hagberg (MP) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Nämnden beslutar att återremittera ärendet

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att ta fram förslag på markanvisning som möjliggör att större antal bostäder kan uppföras genom en sänkt parkeringsnorm, max 0,3-0,5. samt därutöver anföras följande:

Det här området borde kunna inrymma fler lägenheter än de planerade. Det är orimligt att i ett så kollektivtrafiknära område ha en parkeringsnorm på 1,0. Med en lägre parkeringsnorm max 0,3-0,5, skulle fler bostäder inrymmas. Markanvisningen bör dessutom inrymma hyresrätter för unga och studenter. Bostäderna ska vara uppnå högt ställda miljökrav, och vara energi effektiva, dvs motsvarande passivhusstandard.

4) Ann-Margarethe Livh (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet

2 Nämnden beslutar att återkomma med ett förslag som innefattar ett större antal lägenheter med tonvikt på billiga hyresrätter samt därutöver anföra följande:

Vi anser att markanvisningen ska inrymma hyresrätter som är möjliga att hyra även för människor med låga inkomster. Speciellt efterfrågas små lägenheter för ungdomar och studenter.

I Stockholm finns en skriande brist på billiga hyresrätter. Självklart måste man ta hänsyn till Stockholmarnas behov när man ger markanvisningar.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§11 Ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till AB Borätt och JM AB (Kista Torn)

Dnr E2008-512-11946

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner, bilagt till tjänsteutlåtandet, förslag till markanvisningsavtal mellan staden, AB Borätt och JM AB om utbyggnad av bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 (Kista Torn).

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 1 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Nämnden beslutar att bifalla markanvisningen

2 Nämnden beslutar hålla en mycket låg parkeringsnorm.

3 Nämnden beslutar var femte ny bostad ska vara för unga och studenter

samt därutöver anförs följande:

Att bygga yteffektiva bostäder i detta mycket goda kollektivtrafiknära läge är mycket positivt. Husens omedelbara närhet till tunnelbanan, service och arbetsplatser gör att parkeringstalet ska hållas mycket lågt. Eftersom det råder brist på små, yteffektiva lägenheter för unga och studenter, bör var femte nybyggd bostad vara i detta projekt vara för unga eller studenter. En hög byggnad kräver också varsamhet i den fortsatta planeringen för att skapa en helhetsmiljö som positiv.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§12 Upplåtelse av fastigheten Blackeberg 2:23 i Blackeberg med arrende på 15 år till Stockholms Stads Parkerings AB

Dnr E2010-514-01410

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse och arrendeavtal avseende fastigheten Blackeberg 2:23 enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 22 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction Sverige AB

Dnr E2010-513-01443

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i tjänstutlåtandet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Nämnden återremitterar ärendet

2 kontoret får ett uppdrag att återkomma till nämnden med en markanvisning med tomträtt samt därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Dessutom är kompensationen för den grönmarken som tas i anspråk för litet. Enligt ärendet är grönmarken värdefull och kontoret vill ersätta den med en trappa och en lekplats. Vi anser att detta är inte tillräckligt som grönkompensation.

3) Emilia Hagberg (MP) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Nämnden beslutar att återremittera ärendet enligt nedanstående

Samt därutöver anförs följande:

Nya bostäder i anslutning till Stora Mossens tunnelbanestation skulle kunna vara ett bra sätt att skapa nya bostäder i kollektivtrafiknära läge och man kan hålla en låg parkeringsnorm. Det är dock viktigt att det görs en helhetssyn över utvecklingen av området, så att man tillskapar så många bostäder som möjligt på så liten yta som möjligt, och samtidigt bevarar eller förbättrar boendemiljön för de som redan bor i området. Man måste också se till att grönstrukturen finns kvar. Det finns det goda förutsättningar för här.

Det finns goda förutsättningar för ett bättre utformat projekt, på den här platsen eller i närheten men då räcker det inte att enbart förhålla sig till det inkomna förslaget och förlita sig på byggbolagen. Det krävs att Exploateringskontoret, tillsammans med stadsbyggnadskontoret, har resurser och möjligheter att aktivt ta ett helhetsgrepp över ett större område. Så är det inte idag. Det är också viktigt att det sker en bra medborgardialog.

Ett sätt att förändra projektets genomförande skulle kunna vara att flytta huskropparna maximalt nära spåren och även ha garageinfart längs spåret. Då skulle stort antal fler lägenheter kunna ges plats. Detta kunde också resultera i mer bevarad naturmark samt större avstånd till befintliga villor. Med ljudavskärmande glasade balkonger mellan huskropparna skulle också en tystare utemiljö utvecklas. Det skulle kunna utredas parallellt med andra lösningar.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§15 Tomträttsupplåtelse för industri på fastigheten Hangaren 3 och markanvisning för industri inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäcks gård till Active Bygg AB

Dnr E2010-513-01348

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden upplåter fastigheten Hangaren 3 med tomträtt för industri till Active Bygg AB.

2 Exploateringsnämnden anvisar mark för industri inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 till Active Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Försäljning av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Flaten till ägaren av Flaten 1:3

Dnr E2010-514-00588

Beslut

Ärendet bordläggs

§17 Organisation för Norra Djurgårdsstaden Innovation

Dnr E2010-000-01496

Beslut

Ärendet bordläggs

§18 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Utredningsbeslut

Dnr E2010-511-01463

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna upp till 20 mnkr för projekt Slakthusområdet.

2 Exploateringsnämnden godkänner projektdirektivet för slakthusområdet.

3 Exploateringsnämnden anmäler beslutet till fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Vi är positiva till att kontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Projekt Slakthuset. Vi vill tillägga att det är viktigt att få till en blandning mellan bostäder och verksamheter samt att det är önskvärt att en del av den industri- och livsmedelsverksamhet som finns i området idag får finnas kvar. Det är viktigt att det även i framtiden finns arbetstillfällen i söderort. Vad gäller trafiklösningarna så ser anser vi att gång- cykel- samt kollektivtrafik ska prioriteras.

För att projektet ska bli framgångsrikt bör en demokratisk process in i projektet i ett tidigt stadium.