Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2010-12-09

Sammanträde 2010-12-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2010 (A)

7 System för internkontroll för exploateringsnämnden (A)

8 Ändrade reglementen till följd av organisations-förändringar i budget 2011. Svar på remiss (A)

9 Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33). Svar på remiss (A)

10 Anmälan av arrendenämndens beslut angående arrendeavgifter för två helårsbostäder inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 (Skogsberg) (M&V)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

11 Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut (PU) * Kungsholmen

12 Tidig markreservation för överdäckning av buss- terminal vid Tunnlandet, Brommaplan till JM AB. Utredningsbeslut (PU) * Bromma

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 samt Guten 1 och 2 i Blackeberg till JM AB, Byggnads AB Abacus och AB Stockholmshem (PU) Bromma

14 Markanvisning för bostäder vid Lövholmsvägen i Gröndal inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 till JM AB (PU) Hägersten-Liljeholmen

15 Knyt ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22). Svar på remiss (PU + Tk) * Norrmalm

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Borrsvängen 8 och 13 samt Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Heba Fastighets AB (PU) Farsta

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 vid Lingvägen i Hökarängen till JM AB (PU) Farsta

18 Inbjudan till samråd, förstudie Spårväg Syd. Svar på remiss från SL (PU) *

19 Bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fyll den med kultur. Motion av Ylva Wahlström (MP), Mats Berglund (MP) och Stefan Nilsson (MP). Svar på remiss (PU)

20 Kollektivtrafiken vid Slussen. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss. (SP + Tk + Sbk) Södermalm

21 Svar på remiss om remiss av revidering av avsnitt 9 energihushållning Boverkets byggregler, BBR (BFS 2008:20) (M&T)

22 Programsamråd för fastigheterna Godsvagnen 10 och Påsen 10 m m i Södra Hammarbyhamnen. Svar på remiss (SP). Södermalm

23 Försäljning av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Flaten till ägaren av Flaten 1:3 (PU). Bordlades den 18 november, nr 16. Skapnäck

24 Organisation för Norra Djurgårdsstaden Innovation (SP). Bordlades den 18 november, nr 17. Östermalm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser Kenneth Nilsson (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 15 december 2010.

§2 Skrivelser för beredning

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till exploateringsnämnden enligt förteckningar från den
30 november 2010 och den 9 december 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2010-010-00239

Beslut

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 14 och 15/2010 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 26 oktober respektive 9 november 2010 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2010

Dnr E2010-112-00302

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 december 2010.

§7 System för internkontroll för exploateringsnämnden

Dnr E2010-100-01484

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner förslag till system för internkontroll för exploateringsnämnden.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 9 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2011. Svar på remiss

Dnr E2010-001-01568

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadslednings­ kontorets förslag med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33).

Svar på remiss

Dnr E2010-000-01524

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Kommunstyrelsens remiss av motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP) besvaras med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att som svar på motionen anför följande:

En av de viktigaste uppgifterna för staden är att planera och verkställa bostadsbyggandet för de behov som en växande stad har. Vi har dock varit djupt kritiska när det gäller hur planeringen har skett under de senaste åren. Därför finns det en del förslag i motionen som är värda att beaktas på ett seriöst sätt.

Nämnden har ett tidigare beslut om att när ärenden skickas till nämnden så skickas de även till ledamöter i den berörda stadsdelsnämnden. Vi kan konstatera att detta inte har fungerat tillfredställande under mandatperioden. Det vi kan läsa av ärenden är att kommunikationen sker med förvaltningen, inte med nämnden. Det är viktigt att hitta ett sätt att kommunicera med de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna.

Vi förordar att bostadsbyggandet styrs av en områdesplanering som kan vara stadsdelsvis. Då kan man redan på planeringsstadiet utreda sådant som behov av service, parker, idrottsanläggningar etc. Det skall också tas särskilt hänsyn till besluten som har fattats av en enig stadsdelsnämnd

3) Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla motionen samt anför följande:

Exemplen är många som visar att Stockholms planprocess inte fungerar tillfredsställande. Det är bekymmersamt att Exploateringskontoret inte ser problemen med att det är byggföretagen som avgör var och hur det ska byggas i Stockholm.

Om Stockholm ska klara av att bygga 15000 bostäder och samtidigt ha kvar grönområden, skolgårdar och idrottsplatser måste planprocessen förändras. Det kommer att krävas en rad olika åtgärder för att få till stånd en effektiv, hållbar och demokratisk planprocess och motionen tar upp en del av dem.

Kommunen måste ta ett helhetsgrepp över varje stadsdel istället för att låta byggföretagens förslag styra planeringen in i minsta detalj. Stockholm ska byggas utifrån vad som är bra för stockholmarna, inte enbart utifrån var och hur byggföretagen vill bygga. För att klara av en hög byggtakt, utan att bygga sönder Stockholm, måste kommunen genomföra en övergripande planering för varje stadsdel och stockholmarnas åsikter ska tas tillvara i ett tidigt skede i planeringen av nya bostäder.

Det systemskifte i bostadsplaneringen som vi vill se har tidigare prövats i Stockholm och används i flera andra kommuner. I stadsdelen Kärrtorp, under mitten av 2000-talet, gjordes en övergripande planering som tog tillvara stockholmarnas åsikter i utformandet av planerna i en s k omvänd planprocess. Revisorernas utvärdering av projektet rekommenderade fortsatt arbete med metoden omvänd planprocess, visade på nöjda invånare, få överklaganden samt slog fast att önskat antal bostäder hade byggts.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§10 Anmälan av arrendenämndens beslut angående arrendeavgifter för två helårsbostäder inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 (Skogsberg)

Dnr E2010-514-01589

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

§11 Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut

Dnr E2010-400-01583

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan omfattande investeringsutgifter om 400mnkr, samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

2 Exploateringsnämnden godkänner för sin del upprättat genomförandeavtal med Trafikverket avseende ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet.

3 Exploateringsnämnden godkänner upprättad utfästelse till Trafikverket avseende utrednings- och projekteringskostnader inför ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan.

4 Exploateringsnämnden godkänner för sin del upprättat samordningsavtal med SL och Trafikverket avseende ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner samordningsavtalet.

4 Exploateringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploaterings­ nämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att teckna erforderliga avtal för att genomföra ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan.

5 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att delvis bifalla förslaget

2 Komplettera förslaget med plan för gång- och cykeltrafik samt därutöver anföra följande:

Föreliggande förslag om ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan kommer att förbättra trafikplatsen och minska ytan som den tar i anspråk vilket är positivt. Det är dock bekymmersamt att förslaget enbart beaktat framkomligheten för biltrafiken, och helt utelämnat gång- och cykeltrafiken i det som redovisas. När en ny trafikplats tas fram måste det finnas en tydlig plan för hur gång – och cykeltrafik kan förbättras i och kring trafikplatsen så att barriäreffekterna minskar och så att det blir lättare att ta sig fram med cykel och till fots.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att godkänna kontorets svar

samt därutöver anföra följande:

Vi ställer oss bakom att trafikplats Lindhagensgatan byggs om men är oroliga att bostäder, idrottsplats och bussgarage som planeras inom området kommer störas av buller, höga partikelhalter och att miljöerna inte kommer bli människovänliga. Alla nya och befintliga byggnader i området måste klara gällande regler för bra boende- vistelse och arbetsmiljö.

Kristinebergsparken kommer att vara en av de platser som de boende kan vistas i på sin fritid och därför är det viktigt att behålla så mycket som möjligt av kultur- och naturmiljön runt slottet. Vi vill att intrånget i parken begränsades och att äldre lövträd skonas från fällning och påverkan så långt det är möjligt.

När det gäller bostäder i området Krillans Krog vill vi ge kontoret i uppdrag att genomföra en genomgripande undersökning för att se om det är möjligt att överhuvudtaget bygga på den aktuella platsen. Miljöförvaltningen har tagit fram underlag för miljöbedömning och menar att det är viktigt att belysa buller och luftkvalitet. Vi menar att en genomgripande miljöanalys bör göras innan en markanvisning ges. Om en miljöanalys visar att det är möjligt att bygga bostäder här ska det självfallet byggas hyresrätter med tomträtt.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§12 Tidig markreservation för överdäckning av bussterminal vid Tunnlandet, Brommaplan till JM AB. Utredningsbeslut

Dnr E2010-513-781

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse, handel och lokaler genom att överdäcka bussterminalen vid Tunnlandet, Brommaplan. Utredningsbeslut

2 Exploateringsnämnden ger en tidig markreservation till JM AB för bostadsändamål, handel och övriga lokaler inom fastigheten Åkeshov 1:1.

3 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att bifalla fortsatt utredning av förutsättningarna för bostadsbebyggelse, handel och lokaler etc.

2 Nämnden uppdrar åt exploateringskontoret att inkludera ett större område kring Brommaplan i planeringen samt anföra följande:

Det är positivt att förutsättningarna för att bygga om Brommaplan nu kommer att utredas, inte minst med tanke på det goda kollektivtrafiknära läget. Detta borde dock rimligtvis ha skett efter en områdesplanering, där det tas ett helhetsgrepp över hela området kring Brommaplan och med en tidig medborgardialog. För att kunna bygga så många bostäder som möjligt, så yteffektivt som möjligt måste man se till hela områdets förutsättningar. För att få fler aktörer att medverka och se till att området nyttjas på bästa möjliga sätt bör markanvisningstävling föregå markanvisningar. Kriterier kan vara yteffektivitet, klimatsmart boende mm.

Den planerade parkeringsnormen på 0,8 är för hög i ombyggnationen av kollektivtrafikknutpunkten Brommaplan. Den bör sänkas till 0,5 eller lägre.


Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 samt Guten 1 och 2 i Blackeberg till JM AB, Byggnads AB Abacus och AB Stockholmshem

Dnr E2010-513-00577

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 samt Guten 1 och 2 till JM AB, Byggnads AB Abacus och AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 11 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremittera ärendet

2 Kontoret får ett uppdrag att återkomma till nämnden med en markanvisning med tomträtt

3 I detaljplan se till att idrottsplatsen och omklädningsrummen inte berörs av exploateringen samt att därutöver anförs följande:

Den föreslagna exploateringen utgör ett välbehövligt tillskott av bostäder i Stockholm. Vi vill dock att det görs ytterligare utredningar om området. Det är nämligen svårt att utläsa av ärendet hur exploateringen påverkar den idrottsplatsen som finns i området. Vi anser också att det är viktigt att redan i detta tidiga skede av exploateringen ha en idé om förskolans placering.

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv

fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

3) Torkel Tigerschiöld (MP) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera förslaget

2 Förbereda för markanvisningstävling samt att anföra följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. Vi bedömer att det finns förutsättningar för nya bostäder i närheten det kollektivtrafiknära Islandstorget.

När övergripande områdesplanering gjorts bör en markanvisningstävling genomföras.

4) Ann-Margarethe Livh (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet

2 Uppdra åt kontoret att återkomma med ett förslag om att majoriteten av bostäderna ska vara hyresrätter och samtliga bostäder upplåtas med tomträtter samt därutöver anföra:

I Stockholm är behovet av billiga och bra hyresrätter skriande. Ändå föreslås här att 2/3 delar av de planerade bostäderna ska vara bostadsrätter och 1/3 hyresrätter. Vi anser att Stockholm ska planeras utifrån Stockholmarnas behov och inte utifrån enskilda byggherrars önskemål om att få så stor vinst som möjligt på byggandet.

Det finns fördelar att bygga i det föreslagna området, bl.a. för att en bebyggelse binder ihop de olika stadsdelarna och kan bidra till en positiv miljö runt Islandstorget. Det är också positivt att bygga i kollektivnära lägen. Men i det aktuella området finns grönytor som används av de boende. Därför är det viktigt att redovisa hur grönkompensationen kommer att ske och försäkra att den förskola som finns i området kan vara kvar eller att man hittar en lösning som stadsdelsförvaltningen anser vara acceptabel.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Torkel Tigerschiöld (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§14 Markanvisning för bostäder vid Lövholmsvägen i Gröndal inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 till JM AB

Dnr E2009-513-00674

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid Lövholmsvägen i Gröndal inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 till JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår ärendet samt därutöver anförs:

Den planerade exploateringen är inte lämplig i området eftersom vi befarar att den kommer att helt förstöra områdets karaktär. Dessutom är det en grönområde och det kommer den alldeles för nära den befintliga byggnationen i området.

Sannadalsparken är den enda lekparken för barn i Gröndal och är redan idag mycket välbesökt. Vinterviken ligger på andra sidan en hårdtrafikerad gata.

Vi kan återigen konstatera att den här typen av planering skulle kunna undvikas om staden tog ett helhetsgrepp om planeringen

3) Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå markanvisningen

2 Uppdra åt kontoret att genomföra helhetsplanering av området samt anföra följande:

Ärendet bör avslås eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. Vi bedömer att det finns förutsättningar för nya bostäder i Gröndalsområdet, men var den bästa placeringen är kan inte göras förrän en helhetsbedömning gjorts. En utgångspunkt i planeringen ska vara att inte ta parkmark i anspråk.

4) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå markanvisningen samt därutöver anföra:

Det är angeläget att försöka hitta all tänkbar mark för byggandet av bostäder och då i synnerhet hyresrätter som det finns ett skriande behov av. Den föreslagna marken är dock synnerligen olämplig för bebyggelse. Dels tar man i anspråk en av de få gröna plättar som finns i området, dels passar de föreslagna husen in i den tidigare bebyggelsen. Låghusen på Sannadalshöjden kommer i stor utsträckning att hamna i skuggan av de föreslagna nya byggnaderna. Bredvid går en starkt trafikerad gata vilket gör området olämpligt för barn. Det kommer heller knappast att finnas plats för någon gård för barnen i anslutning till husen. Den enda parken i området, Sannadalsparken, kan inte tillgodose behovet av lekytor för barnen.

Liksom när det gäller andra områden anser vi att man även i Gröndal bör ha en områdesplanering så att både boende, politiker och planerare får en helhetsbild av stadsdelens utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§15 Knyt ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22). Svar på remiss

Dnr E2010-410-01207

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att som svar på motionen anför följande:

Det har varit många turer kring Odenplan under den senaste mandatperioden. Framförallt har medborgarnas protester varit mycket synliga under tiden. Stadsdelsnämnden har dessutom beslutat att tillskriva exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och SL om ett förnyat översyn med möjlighet för Norrmalms stadsdelsnämnd att kunna bidra med konstruktiva förslag. Vi anser att en sådan begäran borde bifallas av alla berörda nämnder, det är viktigt att staden tar större hänsyn till de boende

3) Torkel Tigerschiöld (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att tillstryka motionen samt anföra följande:

Motionen tar upp en rad aspekter som är viktiga att ta med i processen inför ordningsställandet av torget vid Odenplan. Staden har ansvar för att utformningen av torget blir så bra som möjligt och att medborgardialog/rådslag hålls med medborgarna om detta. Detta borde ha genomförts även om det inte krävs enligt Plan- och bygglagen.

Exploateringskontoret anser att en sammankoppling mellan kyrkogården och torget inte bör göras och hänvisar till att det skulle försämra för kollektivtrafikresenärerna.

Vi anser att den utredning som gjorts har en rad brister och att detta måste utredas i ett bredare perspektiv. Detta bör inkludera såväl investeringskostnader som de värden som en sammanbindning av kyrkan med Odenplan kan tillföra detta betydelsefulla nav för Stockholms kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Torkel Tigerschiöld (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Borrsvängen 8 och 11 samt Gubbängen 1:1 i Gubbängen till HEBA Fastighets AB

Dnr E2009-513-01923

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheterna Borrsvägen 8 och 11 samt Gubbängen 1:1 till HEBA Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 8 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Torkel Tigerschiöld (MP) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera förslaget samt anföra följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. Vi bedömer att det finns förutsättningar för nya bostäder i Gubbängen och det kollektivtrafiknära läget, men var den bästa placeringen är kan inte göras förrän ett helhetsbedömning gjorts.

När övergripande områdesplanering gjorts bör en markanvisningstävling genomföras.

3) Ann- Margarethe Livh (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet

2 Återkomma till nämnden med en redovisning för hur grönkompensation ska och en eventuellt reviderad markanvisning samt därutöver anföra följande:

Marken som föreslås anvisas ligger till stor del inom ett område med värdefull grönmark för de boende. En viss del av denna mark kan säkerligen bebyggas, men det är synnerligen viktigt att en diskussion förs med lokala politiker och boenden redan innan markanvisningen sker.

Vi anser att omvänd planprocess ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Ofta kan man då hitta lokala lösningar som både tillgodoser de boendes önskemål och stadens behov av att bygga fler bostäder.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Torkel Tigerschiöld (MP) och Ann- Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 vid Lingvägen i Hökarängen till JM AB

Dnr E2010-513-00159

Protokollsutdrag

Beslut

Ärendet bordläggs.

§18 Inbjudan till samråd, förstudie Spårväg Syd. Svar på remiss från SL

Dnr E2010-330-01372

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 15 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att besvara remissen enligt följande:

Spårväg syd är ett oerhört viktigt projekt som måste prioriteras. Flertalet remissinstanser för Söderortsvisionen, berörda stadsdelsnämnder, partirepresentanter från samtliga partier – alla menar att de kollektiva tvärförbindelserna i Söderort måste förbättras och att ett snabbt genomförande av Spårväg Syd är grundläggande för Söderorts utveckling. Ändå prioriterar ledande politiker i landsting och Stockholms stad andra spårprojekt som samtliga finns i city eller norrort. Det handlar om prioriteringar, Spårväg City tidigarelades och ”pressas” fram, det går att tidigarelägga även Spårväg Syd.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Torkel Tigerschiöld (MP) enligt följande:

Byggnationen av Spårväg Syd är mycket angeläget och bör påskyndas. Spårvägen kommer att bli en viktig kollektivtrafikförbindelse som kommer knyta samman Flemingsberg – Masmo - Kungens Kurva – Skärholmen – Fruängen – Älvsjö. Den kommer att möjliggöra byten mellan olika kollektivtrafikslag och passerar stora bostadsområden, arbetsplatser och handelsplatsen i Kungens Kurva. Vi vill dock poängtera att projektet inte kommer bli verklighet förrän finansiering finns, något som saknas i nuläget. Det är viktigt att kollektivtrafiken prioriteras. Det är också viktigt att staden i den framtida planeringen av t ex bostäder, beaktar Spårväg Syd och de möjligheter till pendling som projektet kommer att ge. Vi vill värna Älvsjöskogen och är angelägna om att projektet inte påverkar skogen negativt.

§19 Bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fyll den med kultur. Motion av Ylva Wahlström (MP), Mats Berglund (MP) och Stefan Nilsson (MP). Svar på remiss

Dnr E2010-500-00983

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 17 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att som svar på motionen anföra följande:

Den gamla brandstationen har ett kulturvärde som bör bevaras. Därför är det viktigt att i den fortsatta planeringen för området ta hänsyn till detta. Vi vill inte i detta skede besluta hur huset skall användas framöver, eller binda oss för att just kulturen skulle vara det enda användningsområdet.

Det finns många sätt att använda en gammal kulturbyggnad, till ex kan den fungera som ungdomens hus. Det viktiga är att ta fram ett sådant förslag tillsammans med medborgarna, de är bäst lämpade att beskriva behoven i området

3) Torkel Tigerschiöld (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka motionen samt därutöver anföra följande:

Vi förutsätter att fastigheten på Brandstegen 1, Hägerstens brandstation, kommer att bevaras. Det är positivt att fastigheten föreslås ingå i det kommande områdesprogrammet för Aspudden och Midsommarkransen. Det är viktigt att det arbetet sker med en tidig medborgardialog.

Vi anser att det är viktigt att fastigheten kommer att användas på bästa möjliga sätt, och att t ex idrottshallen behålls. Lokalerna bör också kunna användas till kulturverksamhet och eventuellt bostäder.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Torkel Tigerschiöld (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

§20 Kollektivtrafiken vid Slussen. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr E2010-330-01523

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på skrivelse.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets, trafikkontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att delvis godkänna kontorens svar

samt därutöver anförs följande:

Slussen är efter T-centralen Stockholms viktigaste kollektivtrafikknutpunkt. I planeringen av Slussens ombyggnad måste självklart kollektivtrafiken och kollektivtrafikanternas behov vara huvudfokus. Nya Slussen måste erbjuda bra omstigningsmöjligheter mellan trafikslagen buss, tunnelbana, båt och framtida spårväg. Tillgängligheten måste vara god i hela anläggningen med få nivåskillnader och god orienterbarhet. För smidigare inpassering byten mellan trafikslag föreslår vi öppna spärrlinjer in till tunnelbana och bussar. Spärrvaktskuren ska ersättas med informationsdiskar och trafikvärdar ska finnas i anläggningen för att hjälpa resenärer att hitta rätt.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Torkel Tigerschiöld (MP) enligt följande:

Exploateringskontoret gör i ärendet en redovisning av kollektivtrafikplaneringen för Slussen, vilket också efterfrågas i skrivelsen. Vi kan dock konstatera att den redogörelse som Exploateringskontoret presenterar inte är komplett. T ex saknas en plan för utökad kollektivtrafik på vattnet vid Slussen, Stockholm har unika möjligheter att driva delar av kollektivtrafiken på vatten. Förslaget på utformning av Slussen har goda förutsättningar att innefatta båttrafik. Det krävs dock ett aktivt planeringsarbete för att detta ska genomföras.

Det är viktigt att samarbetet mellan Stockholms stad, Nacka och Värmdö kommuner samt SL förbättras i planeringen av kollektivtrafiken vid Slussen.

§21 Svar på remiss om remiss av revidering av avsnitt 9 energihushållning Boverkets byggregler, BBR (BFS 2008:20)

Dnr E2010-000-01539

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anser remissen besvarad med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 11 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Torkel Tigerschiöld (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att delvis bifalla förslaget samt anföra följande:

Miljöpartiet menar att tydliga och höga energikrav är en förutsättning för en energisnål och hållbar stadsbyggnad. Det är positivt att även Exploateringskontoret anser att Boverkets förslag på energikrav inte är tillräckligt höga. Miljöpartiet anser dock att inte heller 75 kWh/m2/år är särskilt framåtsyftande och att energikraven bör bli ännu högre. Vi menar att staden ska ställa energikrav på motsvarande passivhusnivå, d v s 45 kWh/m2/år. Kraven måste också följas upp, och om det är nödvändigt måste staden vidta sanktioner för de som inte följer kraven.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens förslag.

Reservation

Torkel Tigerschiöld (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

De positiva erfarenheterna från arbetssättet kring Hammarby Sjöstad ska vara vägledande. År 2011 ska nya bostäder som markanvisas i Stockholm högst förbruka 45 – 55 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. År 2010 ska hälften av de bostäder som markanvisas högst förbruka 45-55 kWh/kvm/år.

§22 Detaljplaneprogram för Påsen 10 och Godsvagnen 10 m m i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Remiss av programförslag

Dnr 2010-04380-53

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag tilldetaljplaneprogram för Påsen 10 och Godsvagnen 10 m m i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 17 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§23 Försäljning av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Flaten till ägaren av Flaten 1:3

Dnr E2010-514-00588

Bordlades den 18 november, nr 16

Beslut

Ärendet utgår.

§24 Organisation för Norra Djurgårdsstaden Innovation

Dnr E2010-000-01496

Bordlades den 18 november, nr 17

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att anta föreliggande tjänsteutlåtande om organisation för Norra Djurgårdsstaden Innovation.

2 Exploateringsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med olika parter för verksamheten inom Norra Djurgårdsstaden Innovation.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) enligt följande:

Norra Djurgårdsstaden Innovation utgör en viktig del i konceptet att bygga en stadsdel med miljöprofil. Norra Djurgårdsstaden byggs och utvecklas med den tuffa målsättningen att vara ett föregångsexempel för den hållbara stadsutvecklingen i Stockholm och även statuera ett gott exempel internationellt. För att inte detta ska stanna vid att rent konceptuellt marknadsföra idén med hållbar planering utan även leda till att aktivt främja svensk miljöteknikexport, måste de levererande företagen tydliggöras och få en plattform. Detta är en del av innovationscentrets uppgift.

Norra Djurgårdsstaden kommer att byggas i etapper under relativt många år och under denna tid kommer teknikutvecklingen på det här området otvivelaktigt att gå framåt. För att förmå fånga upp och anamma nya idéer bör centret inte endast förbehållas leverantörerna till området, utan där måste även finnas ett visst utrymme för små innovativa spjutspetsföretag från regionen att visa sina idéer. Centret kan i denna del också utgöra en mötesplats mellan byggherrar och underleverantörer. Detta ryms inom den generella målbeskrivningen som återfinns i tjänsteutlåtandet och för att dessa mål ska kunna nås bör representationen i den föreslagna styrgruppen vidgas till att även inbegripa de i staden som har de nära företagskontakterna som Stockholm Business Region och Stockholm Innovation and Growth (STING).

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) enligt följande:

Det framgår inte av ärendet i vilken drift arbetet skall drivas vidare. Avses det att kontoret bedriver arbetet är eller avses det att det skall bildas ett bolag är tämligen oklart. När staden väl bedriver samarbete med andra så är det viktigt att klargöra den juridiska formen.

Ersättaryttrande

Erik Slottner (KD) och Christer Mellstrand (C) instämmer i ordföranden Joakim Larssons (M) särskilda uttalande.

25

Information

Ordförande Joakim Larsson (M) önskar nämnden och kontoret en God Jul.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) önskar ordföranden en Gsod jul.

Förvaltningschefen önskar nämnden en God Jul.