Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2013-11-14

Sammanträde 2013-11-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med nämndens råd för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider 2014 för exploateringsnämnden

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2013 (A)

9 Remiss av lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar. Anmälan av svar på remiss (Adm)

10 Avgiftsuttag för upplåtelse av torgplats. Anmälan av svar på remiss (M&V)

11 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss (M&V)

12 Överenskommelse om exploatering inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 med överlåtelse av mark inom Ulvsunda 1:1 och med tomträttsupplåtelse inom Bibliotekarien 3 med Seniorgården AB (PU) Std Bromma

13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Smedslätten 1:1 i Äppelviken till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Std Bromma

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:13 i Bromma till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB, samt utökning av byggrätten inom tomträtts-fastigheten Ammarfjället 1 i Bromma till HSB Stockholm ekonomisk förening. Genomförandebeslut (PU) Std Bromma

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 på Lilla Essingen, inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg, inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga och inom Årsta 1:1 på Årstafältet till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Ändring av tidigare markanvisning till Sjaelsö Sverige AB (PU) Std Kungsholmen, std Skärholmen, std Älvsjö och std Enskede-Årsta-Vantör

16 Exploateringsavtal med JM AB avseende Sjövik 5, del 2 (kajen) i Liljeholmen (PU) Std Hägersten-Liljeholmen

17 Ikanos stadsdelsstudie över Hagsätra. Svar på skrivelse från Clara Lindblom (V) (PU) Std Enskede-Årsta-Vantör

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB (PU) Std Farsta

19 Förslag till riksintresse för friluftslivet. Anmälan av svar på remiss (PU)

20 Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) och Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67) Anmälan av svar på remisser (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering.

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2013-010-00030

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinder-frågor Dnr E2013-005-00036

§6 Minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med nämndens råd för funktionshinderfrågor

§7 Sammanträdestider 2014 för exploateringsnämnden Dnr E2013-010-01773

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2013 Dnr E2013-112-00241

§9 Remiss av lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar. Dnr E2013-000-01609

§10 Avgiftsuttag för upplåtelse av torgplats. Anmälan av svar på remiss Dnr E2013-540-01703

§11 Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss Dnr E2013-540-1682

§12 Överenskommelse om exploatering inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 med överlåtelse av mark inom Ulvsunda 1:1 och med tomträttsupplåtelse inom Bibliotekarien 3 med Seniorgården AB Dnr E2013-511-01748

§13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Smedslätten 1:1 i Äppelviken till Skolfastigheter i Stockholm AB Dnr E2013-513-00576

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Traneberg 1:13 i Bromma till Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB, samt utökning av byggrätten inom tomträttsfastigheten Ammarfjället 1 i Bromma till HSB Stockholm ekonomisk förening. Genomförandebeslut Dnr E2013-511-01752

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 på Lilla Essingen, inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg, inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga och inom Årsta 1:1 på Årstafältet till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Ändring av tidigare markanvisning ill Sjaelsö Sverige AB. Dnr E2013-513-01767

§16 Exploateringsavtal med JM AB avseende Sjövik 5, del 2 (kajen) i Liljeholmen Dnr E2013-513-01772

§17 Ikanos stadsdelsstudie över Hagsätra. Dnr E2013-511-01657

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB Dnr E2013-513-01600

§19 Förslag till riksintresse för friluftslivet. Anmälan av svar på remiss. Dnr E2013-520-01739

§20 Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) och Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67) Anmälan av svar på remisser. Dnr E2013-000-01566 och E2013-000-01719