Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Remissen om Remiss av delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

7 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A Tk)

8 Remiss av Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. KS dnr 2015:35. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

10 Innovationsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

11 Motion (2015:22) av Erik Slottner (KD) om halverad tomträttsavgäld för fler bostäder för unga. Svar på remiss från kommunstyrelsen (M&V)

12 Utvecklingen av Vinsta Företagsområde. Motion (2015:23) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU Sbk)

13 Programarbete för centrala Bromma. Reviderat utredningsbeslut (PU)

14 Uppsägning av tomträtten för Riksby 1:13 i Riksby (PU)

15 Markanvisning för kontor inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till AP-fondens Fastighets nr 63 KB (PU)

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Wästbygg Projektutveckling i Stockholm AB och Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut (PU)

17 Markanvisning för skola och kommersiell verksamhet inom fastigheten Storsätra 1 i Sätra till Corem Storsätra AB (PU)

18 Avtal om fastighetsreglering m.m. rörande fastigheterna Kristinebergs Slott 10, Kristinebergs Slott 11 samt Kristineberg 1:3 med AB Storstockholms Lokaltrafik (PU)

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 m.m. i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB (PU)

20 Reviderat inriktningsbeslut för Årstafältet samt genomförandebeslut för Årstafältet, etapp 1, med överenskommelse om exploatering med Byggnads AB Abacus, Järntorget Bostad AB, Ebab AB, Negroni Management AB, Einar Mattsson Projekt AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Gyllenforsen Fastigheter AB, HSB Bostad AB, Ikano Bostad AB, Maxera Bostad AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholms Kooperativa

Dnr: E2010-512-00187

forts. rubrik:
Bostadsförening, AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB med försäljning respektive tomträtt, för bostäder och förskola inom del av fastigheten Årsta 1:1 (PU)

21 Markanvisning för sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning inom del av fastigheterna Tippen 4 och Örby 4:1 i Högdalen till Stockholm Vatten Avfall AB. Inriktningsbeslut (PU)

22 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till HSB Bostad AB (PU)

23 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom område vid kv. De gamlas vänner m.m. i Kärrtorp med Järntorget Bostad AB och Reinhold Gustafsson Förvaltning AB (PU)

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1 i Hökarängen till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB (PU)

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Tisdagsvägen i Hökarängen till Besqab (PU)

26 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Kållandsö 1 m.fl. i Farsta med AB Familjebostäder och AB Borätt (PU)

27 Järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby i Stockholms kommun, begäran om fastställelse (Trv 2015/58740). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

28 Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

29 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden. Motion (2015:40) från Karin Ernlund och Christina Linderholm båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (SP Tk)

30 VINNOVA ansökan - Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 (SP)

31 Ansökan om statliga medel för efterbehandling av förorenade områden i Vinterviken (M&T)

32 Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (M&T)

33 Trafikverkets Framkomlighetsprogram för Storstockholm samt Funktionellt prioriterat vägnät. Svar på två remisser från kommunstyrelsen (M&T Tk Sbk Mf)

Dnr: E2015-00946, E2015-01247

OJ
*


Förkortningar:
A = Administration
M&V = Mark och värdering
PU = Avdelning för projektutveckling
SP = Stora Projekt
M&T = Miljö och teknik

P = Ärende med personalföreträdare
OJ = Omedelbar justering
* = Beslut erfordras vid dagens sammanträde


Mf = Gemensamt med miljöförvaltningen
Sbk = Gemensamt med stadsbyggnadskontoret
Slk = Gemensamt med stadsledningskontoret
Tk = Gemensamt med trafikkontoret
Fsk = Gemensamt med fastighetskontoret
KuF = Gemensamt med kulturförvaltningen
Idf = Gemensamt med idrottsförvaltningen
stdf = Gemensamt med respektive stadsdelsförvaltning
Sida 6 (6)


Fleminggatan 4
Box 8311

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2015-00001

§6 Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-02259

§7 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01586

§8 Remiss av Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01934

§10 Innovationsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01552

§11 Motion (2015:22) av Erik Slottner (KD) om halverad tomträttsavgäld för fler bostäder för unga. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01311

§12 Utvecklingen av Vinsta Företagsområde. Motion (2015:23) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01984

§13 Programarbete för centrala Bromma. Reviderat utredningsbeslut Dnr E2015-02231

§14 Uppsägning av tomträtten för Riksby 1:13 i Riksby Dnr E2015-02380

§15 Markanvisning för kontor inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till AP-fondens Fastighets nr 63 KB Dnr E2015-01555

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Wästbygg Projektutveckling i Stockholm AB och Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut Dnr E2015-02228

§17 Markanvisning för skola och kommersiell verksamhet inom fastigheten Storsätra 1 i Sätra till Corem Storsätra AB Dnr E2015-02233

§18 Avtal om fastighetsreglering m.m. rörande fastigheterna Kristinebergs Slott 10, Kristinebergs Slott 11 samt Kristineberg 1:3 med AB Storstockholms Lokaltrafik Dnr E2015-02247

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 m.m. i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB Dnr E2015-01933

§20 Reviderat inriktningsbeslut för Årstafältet samt genomförandebeslut för Årstafältet, etapp 1, med överenskommelse om exploatering med Byggnads AB Abacus, Järntorget Bostad AB, Ebab AB, Negroni Management AB, Einar Mattsson Projekt AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Gyllenforsen Fastigheter AB, HSB Bostad AB, Ikano Bostad AB, Maxera Bostad AB, Skolfastigheter i Stockholm AB,

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB med försäljning respektive tomträtt, för bostäder och förskola inom del av fastigheten Årsta 1:1
Dnr E2010-512-00187

§21 Markanvisning för sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning inom del av fastigheterna Tippen 4 och Örby 4:1 i Högdalen till Stockholm Vatten Avfall AB. Inriktningsbeslut Dnr E2015-01082

§22 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till HSB Bostad AB Dnr E2015-02235

§23 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom område vid kv. De gamlas vänner m.m. i Kärrtorp med Järntorget Bostad AB och Reinhold Gustafsson Förvaltning AB Dnr E2015-02124

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1 i Hökarängen till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB Dnr E2015-02125

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Tisdagsvägen i Hökarängen till Besqab Dnr E2015-00885

§26 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Kållandsö 1 m.fl. i Farsta med AB Familjebostäder och AB Borätt Dnr E2015-02206

§27 Järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby i Stockholms kommun, begäran om fastställelse (Trv 2015/58740). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-02091

§28 Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01829

§29 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden. Motion (2015:40) från Karin Ernlund och Christina Linderholm båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01826

§30 VINNOVA ansökan - Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr E2015-02296

§31 Ansökan om statliga medel för efterbehandling av förorenade områden i Vinterviken Dnr E2015-01690

§32 Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2015-01693

§33 Trafikverkets Framkomlighetsprogram för Storstockholm samt Funktionellt prioriterat vägnät. Svar på två remisser från kommunstyrelsen Dnr E2015-00946, E2015-01247