Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2016 (A)

7 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109). Svar på remiss (A)

8 Humanitärt undantag i Plan- och bygglagen. Svar på skrivelse (A)

9 Stadens bostadsbyggande. Svar på remiss från stadsrevisionen (A)

10 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Diamantsliparen 3 i Västberga (M&V)

Dnr: E2016-00498

OJ

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §. Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

13 Lantmäteriförrättningar för genomförandet av Förbifart Stockholm. Fullmakt för Trafikverket att företräda staden i vissa ärenden (PU)

14 Samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

15 Alvik - programarbete för stadsutveckling. Reviderat utredningsbeslut (PU)

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening. Genomförandebeslut (PU)

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fruängsgården 5 samt Fruängsgården 6 i Fruängen till AB Familjebostäder (PU)

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gångaren 10 i Stadshagen till INREEF-PropCo AB (PU)

19 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för Nobel Center inom del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. på Norrmalm med Nobelhuset AB. Genomförandebeslut (PU)

20 Utveckling av Järnvägsparken till temapark. Motion (2015:68) från Anna König Jerlmyr (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU+Sbk+Tk)

21 Dome of Visions på Brunkebergstorg, Motion (2015:67) från Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU+Tk)

22 Transformatorstation inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen. Inriktningsbeslut (PU)

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till AB Familjebostäder (PU)

24 Markanvisning för industri till Fastighets AB Brostaden och drivmedelsanläggning till OK-Q8 AB inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga (PU)

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna All-gunnen 7 och Enskede gård 1:1 i Johanneshov till Fastpartner AB. Markanvisning för skola och idrottshall till SISAB och fastighetskontoret och för parkeringsgarage till Stockholm parkering inom fastigheten Enskede gård 1:1 (PU)

Dnr: E2014-513-00169, E2015-03420, E2016-00461
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Markanvisning för förskola inom fastigheten Gubbängen 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB och utökad markanvisning till Besqab Projekt och Fastigheter AB tillsammans med Besqab Projektutveckling AB inom fastigheterna Skottåret 2 och Gubbängen 1:1 i Hökarängen (PU)

27 Markanvisning för kontor m.m. inom fastigheterna Hangö 1, Bristol 1 och del av Ladugårdsgärdet 1:9, 1:40, Neapel 3 och Antwerpen 2 i Norra Djurgårdsstaden till Bonnier Fastigheter AB (SP)

28 Motion (2015:71) av Hanna Gerdes (L) och Anne-Lie Elfvén (L) om utredning av möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 106-1570/2515 (SP)

29 Projekt Sjöstadshöjden. Utredningsbeslut (SP)

30 Ansökan om kompletterande bidrag för åtgärdsförberedande utredningar avseende förorenat område inom Vinterviken (M&T)

31 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering. Svar på remiss (M&T Sbk)

32 Rapport från Kemikalieinspektionen om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter - förslag till nationella regler, ett regeringsuppdrag. Anmälan av svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2015-00001

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2016, Dnr E2016-00288

§7 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109). Svar på remiss, Dnr E2016-00035

§8 Humanitärt undantag i Plan- och bygglagen. Svar på skrivelse, Dnr E2016-00006

§9 Stadens bostadsbyggande. Svar på remiss från stadsrevisionen, Dnr E2016-00379

§10 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Diamantsliparen 3 i Västberga, Dnr E2016-00498

§11 Tomträttsavgälder för flerbostadshus, Dnr E2016-00630

§12 Tomträttsavgäld för småhus, Dnr E2016-00629

§13 Lantmäteriförrättningar för genomförandet av Förbifart Stockholm. Fullmakt för Trafikverket att företräda staden i vissa ärenden, Dnr E2016-00433

§14 Samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-03672

§15 Alvik ­ programarbete för stadsutveckling. Reviderat utredningsbeslut, Dnr E2011-550-01315

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00406

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fruängsgården 5 samt Fruängsgården 6 i Fruängen till AB Familjebostäder, Dnr E2016-00401

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gångaren 10 i Stadshagen till INREEF-PropCo AB, Dnr E2016-00259

§19 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för Nobel Center inom del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. på Norrmalm med Nobelhuset AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-03770

§20 Utveckling av Järnvägsparken till temapark. Motion (2015:68) från Anna König Jerlmyr (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-03434

§21 Dome of Visions på Brunkebergstorg, Motion (2015:67) från Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-03433

§22 Transformatorstation inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-00402

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till AB Familjebostäder, Dnr E2015-0245

§24 Markanvisning för industri till Fastighets AB Brostaden och drivmedelsanläggning till OK-Q8 AB inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga, Dnr E2015-03774

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna All- gunnen 7 och Enskede gård 1:1 i Johanneshov till Fastpartner AB. Markanvisning för skola och idrottshall till SISAB och fastighetskontoret och för parkeringsgarage till Stockholm parkering inom fastigheten Enskede gård 1:1, Dnr E2014-513-00169, E2015-03420, E2016-00461

§26 Markanvisning för förskola inom fastigheten Gubbängen 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB och utökad markanvisning till Besqab Projekt och Fastigheter AB tillsammans med Besqab Projektutveckling AB inom fastigheterna Skottåret 2 och Gubbängen 1:1 i Hökarängen, Dnr E2016-00218

§27 Markanvisning för kontor m.m. inom fastigheterna Hangö 1, Bristol 1 och del av Ladugårdsgärdet 1:9, 1:40, Neapel 3 och Antwerpen 2 i Norra Djurgårdsstaden till Bonnier Fastigheter AB, Dnr E2016-00524

§28 Motion (2015:71) av Hanna Gerdes (L) och Anne-Lie Elfvén (L) om utredning av möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-03510

§29 Projekt Sjöstadshöjden. Utredningsbeslut, Dnr E2016-00458

§30 Ansökan om kompletterande bidrag för åtgärdsförberedande utredningar avseende förorenat område inom Vinterviken, Dnr E2016-00284

§31 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering. Svar på remiss, Dnr E2015-0383

§32 Rapport från Kemikalieinspektionen om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter ­ förslag till nationella regler, ett regeringsuppdrag. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2015-03907