Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017. Återremiss från exploateringsnämnden den 2 februari 2017 (A)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2017 (A)

8 Lokalt tiggeriförbud. Motion (2016:118) från Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss (M&V)

9 Lokalt tiggeriförbud i Stockholm Stad. Motion (2016:113) från Per Ossmer (SD) och Martin Westmont (SD). Svar på remiss (M&V)

10 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Väsby 5:1, Kronåsen, Tureberg. Anmälan av svar på remiss (PU)

11 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Genomförandeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering och markavtal med Trafikverket. Genomförandebeslut (PU + Tk)

12 Kungörande och inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans ombyggnad av delen Duvbo-Spånga i Stockholms och Sundbybergs kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (PU)

13 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

14 Exploateringsavtal med försäljning, för bostäder inom fastigheten Vandenbergh 9 i Mariehäll med Niam V SIC AB. Genomförandebeslut (PU)

15 Bostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg med Elsafemhundranio KB. Tilläggsmarkanvisning (PU)

16 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-11-10, § 26, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng och Mälarhöjden till HSB Bostad AB som ankarbyggherre (PU)

17 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-11-10, § 24, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till ByggVesta AB som ankarbyggherre (PU)

18 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 29, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till JEF Fastigheter AB och Einar Mattson Projekt AB (PU)

19 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 35, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till Åke Sundvall Projekt AB (PU)

20 Markanvisning för återvinningscentral, förbehandlingsanläggning, matavfallsanläggning, värmeverk och därmed samhörigt ändamål inom del av fastigheterna Tippen 2, Tippen 4 och Örby 4:1 i Högdalen och del av Gubbängen 1:1 i Fagersjö till Stockholm Vatten Avfall AB, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och Suez Recycling AB (PU)

21 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 44, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till MA Living & Partners AB (PU)

22 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 28, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till AB Stockholmshem (PU)

23 Tillägg till och ändring i Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hagastaden, Norrmalm, del av fastigheten Vasastaden 1:118 (kvarteren Helix & Innovationen) med Fastighetsaktiebolaget Hagasta (SP)

24 Slutredovisning av utbyggnad för handel inom fastigheten Södermalm 3:1 på Södermalm med Bonnier Fastigheter AB (SP)

25 Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (SP + Tk + Sbk)

26 Slutreglering av bytesavtal mellan Stockholms kommun och Stockholms läns landsting avseende Sabbatsberg 23 m.fl. inom Vasastaden (SP)

27 Nya hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Svar på remiss (M&T)

28 Boverkets förslag till ändring av byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd och (2016:12) byggnadens energianvändning. Anmälan av svar på remiss (M&T)

29 Markanvisning för kontor, handel m.m. inom fastigheten Orgelpipan 7 m.fl. på Norrmalm till Hufvudstaden AB (SP)

Dnr: E2016-01456

Bordlagt den 2 februari 2017, pkt 23
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017. Återremiss från exploateringsnämnden den 2 februari 2017, Dnr E2016-04201

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2017, Dnr E2017-00363

§8 Lokalt tiggeriförbud. Motion (2016:118) från Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss, Dnr E2016-04090

§9 Lokalt tiggeriförbud i Stockholms stad. Motion (2016:113) från Per Ossmer (SD) och Martin Westmont (SD). Svar på remiss, Dnr E2016-04091

§10 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Väsby 5:1, Kronåsen, Tureberg. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-04328

§11 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Genomförandeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering och markavtal med Trafikverket. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00052

§12 Kungörande och inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans ombyggnad av delen Duvbo-Spånga i Stockholms och Sundbybergs kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2015-01215

§13 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Dnr E2017-00320

§14 Exploateringsavtal med försäljning, för bostäder inom fastigheten Vandenbergh 9 i Mariehäll med Niam V SIC AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-00382

§15 Bostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg med Elsafemhundranio KB. Tilläggsmarkanvisning, Dnr E2015-00504

§16 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-11-10, § 26, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng och Mälarhöjden till HSB Bostad AB som ankarbyggherre, Dnr E2016-02822

§17 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-11-10, § 24, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till ByggVesta AB som ankarbyggherre, Dnr E2016-02816

§18 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 29, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till JEF Fastigheter AB och Einar Mattson Projekt AB, Dnr E2016-03349

§19 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 35, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2016-02576

§20 Markanvisning för återvinningscentral, förbehandlingsanläggning, matavfallsanläggning, värmeverk och därmed samhörigt ändamål inom del av fastigheterna Tippen 2, Tippen 4 och Örby 4:1 i Högdalen och del av Gubbängen 1:1 i Fagersjö till Stockholm Vatten Avfall AB, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och Suez Recycling AB, Dnr E2015-01082

§21 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 44, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till MA Living & Partners AB, Dnr E2016-03230

§22 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 28, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till AB Stockholmshem, Dnr E2016-03502

§23 Tillägg till och ändring i Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hagastaden, Norrmalm, del av fastigheten Vasastaden 1:118 (kvarteren Helix & Innovationen) med Fastighetsaktiebolaget Hagasta, Dnr E2017-00226

§24 Slutredovisning av utbyggnad för handel inom fastigheten Södermalm 3:1 på Södermalm med Bonnier Fastigheter AB, Dnr E2016-04250

§25 Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr E2015-01315

§26 Slutreglering av bytesavtal mellan Stockholms kommun och Stockholms läns landsting avseende Sabbatsberg 23 m.fl. inom Vasastaden, Dnr E2017-00290

§27 Nya hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Svar på remiss, Dnr E2016-04181

§28 Boverkets förslag till ändring av byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd och (2016:12) byggnadens energianvändning. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-00187

§29 Markanvisning för kontor, handel m.m. inom fastigheten Orgelpipan 7 m.fl. på Norrmalm till Hufvudstaden AB, Dnr E2016-01456, Bordlagt den 2 februari 2017, pkt 23