Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 5/2018

6 Ändring i reglemente för exploateringsnämnden (FL)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per september 2018 (A)

8 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder (PU) Hässelby-Vällingby stdf

9 Exploateringsavtal för bostäder och handel inom fastigheten Ferdinand 9 i Sundby med KF Fastigheter AB. Genomförandebeslut (PU) Spånga-Tensta stdf

10 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB AB (PU) Kungsholmens stdf

11 Slutredovisning av utbyggnad för Lindhagensgatan etapp 3 inom fastigheten Stadshagen 1:1 i Kristineberg och Stadshagen (PU) Kungsholmens stdf

12 Markanvisning för handel, kontor och bostäder m.m. inom fastigheten Stubinen 2 och del av Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Citycon Liljeholmstorget Galleria AB och Citycon Liljeholmen bostad AB. Inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

13 Avsiktsförklaring för Söderstaden Slakthusområdet mellan Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg AB (PU + Fsk + S:t Erik Markutveckling AB) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

Dnr: E2018-03482

Bilagan sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 31 kap. 16 § 1 st.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Mecon Bostad AB. Fokus Skärholmen (PU) Skärholmens stdf

15 Markanvisning för gruppbostad inom fastigheten Svansätra 1 i Sätra till Svansätra 2 Fastigheter AB (PU) Skärholmens stdf

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Älvsjö 3:2-12 i Älvsjö till AB Familjebostäder (PU) Älvsjö stdf

17 Markanvisning för bostäder, kontor och industri inom fastigheten Påsen 7 i Södra Hammarbyhamnen till KB Påsen 7 (SP)

18 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi. Svar på remiss (M&T)

19 Rivning av trävaruhandel och kontor inom fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde. Delgenomförandebeslut (PU) Bromma stdf

Dnr: E2018-03222

Bordlagt den 27 september 2018, pkt 15

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Humboldt 1 och Bologna 1 i Hagastaden, Norrmalm, med Folkhem Trä AB, Folkhem Al AB, Folkhem Lärk AB, Folkhem Lönn AB samt Folkhem Björk AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§6 Ändring i reglemente för exploateringsnämnden, Dnr E2018-01234

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning per september 2018, Dnr E2018-00499

§8 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder, Dnr E2016-04077

§9 Exploateringsavtal för bostäder och handel inom fastigheten Ferdinand 9 i Sundby med KF Fastigheter AB. Genomförandebeslut, Dnr E2013-512-00846

§10 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB AB, Dnr E2018-02422

§11 Slutredovisning av utbyggnad för Lindhagensgatan etapp 3 inom fastigheten Stadshagen 1:1 i Kristineberg och Stadshagen, Dnr E2018-02698

§12 Markanvisning för handel, kontor och bostäder m.m. inom fastigheten Stubinen 2 och del av Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Citycon Liljeholmstorget Galleria AB och Citycon Liljeholmen bostad AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2018-03649

§13 Avsiktsförklaring för Söderstaden Slakthusområdet mellan Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg AB, Dnr E2018-03482

§14 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Mecon Bostad AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03279

§15 Markanvisning för gruppbostad inom fastigheten Svansätra 1 i Sätra till Svansätra 2 Fastigheter AB, Dnr E2018-03447

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Älvsjö 3:2-12 i Älvsjö till AB Familjebostäder, Dnr E2018-03436

§17 Markanvisning för bostäder, kontor och industri inom fastigheten Påsen 7 i Södra Hammarbyhamnen till KB Påsen 7, Dnr E2018-03428

§18 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi. Svar på remiss, Dnr E2018-02460

§19 Rivning av trävaruhandel och kontor inom fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde. Delgenomförandebeslut, Dnr E2018-03222 Bordlagt den 27 september 2018, pkt 15

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Humboldt 1 och Bologna 1 i Hagastaden, Norrmalm, med Folkhem Trä AB, Folkhem Al AB, Folkhem Lärk AB, Folkhem Lönn AB samt Folkhem Björk AB, Dnr E2018-03016