Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-02-14

Sammanträde 2019-02-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 8/2018

6 Verksamhetsplan 2019 för exploateringsnämnden (A)

Dnr: E2019-00031

OJ

7 Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67). Anmälan av svar på remiss (FL)

8 Inbjudan till samråd om Vattenfall eldistribution AB:s två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan Barkarby och Akalla. Remiss från stadsledningskontoret. Anmälan av svar på remiss (PU) Rinkeby-Kista stdf

9 Utveckling av Husby. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB. Markanvisning för förskola inom fastigheten Lillehammer 1 i stadsdelen Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Dnr: E2018-04147

Markanvisning för handel inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (PU)
Rinkeby-Kista stdf

10 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2018-09-27, §12, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 28:1, 40:21 och 29:9 i Hässelby Villastad till AB Svenska Bostäder (PU) Hässelby-Vällingby stdf

11 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Tegelbruket 4 i stadsdelen Kungsholmen (PU) Kungsholmens stdf

12 Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden med mera. Två aktieöverlåtelseavtal, det ena mellan Staden och Atrium Ljungberg AB, och det andra mellan S:t Erik Markutveckling AB och staden å den ena sidan och Atrium Ljungberg AB å den andra sidan (PU + Fsk + S:t Erik Markutveckling AB) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

Dnr: E2018-03482

Bilagorna 1 och 2 sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen 31 kap. 16 § 1 st.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden


OJ

13 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Lillstugan 1 och Lekstugan 2 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

14 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Krokholmen 1 och del av Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Skärholmens stdf

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Svanholmen 1 till Fastighetsaktiebolaget Vårbergstoppen och för vårdboende, förskola och skola inom fastigheten Svanholmen 1 till Fastighets AB Vårholmen i Vårberg (PU) Skärholmens stdf

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Sköndals Projektering AB (PU) Farsta stdf

17 Markanvisning för idrottsändamål inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till idrottsnämnden (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

18 Markanvisning för kontor och bostäder inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarter Sorbonne, Greifswald och Harvard i Hagastaden, Norrmalm, till Castellum Stockholm AB (SP)

19 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden till AB Stockholmshem, Åke Sundvall Projekt AB och Wåhlin Fastigheter AB (SP)

20 Markanvisning för flytande studentbostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden till Studieflyt AB (SP)

21 Tidig markreservation för idrottsändamål, tennishall, inom del av fastigheten Södermalm 5:2 på Södermalm, till Hellas Tennis AB (SP)

22 Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen. Projektrapport nr 6, 2018. Svar på remiss (M&T)

23 Promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt. Anmälan om svar på remiss (M&T)

24 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden till Besqab Bostadsmark VIII AB och Besqab Bostadsmark XVIII AB (SP)

25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarteret Ribosomen i Hagastaden, Norrmalm, till Fastighets AB Stenhöga Ettan (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2019-00150

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§6 Verksamhetsplan 2019 för exploateringsnämnden, Dnr E2019-00031

§7 Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-04375

§8 Inbjudan till samråd om Vattenfall eldistribution AB:s två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan Barkarby och Akalla. Remiss från stadsledningskontoret. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2019-00060

§9 Utveckling av Husby. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB. Markanvisning för förskola inom fastigheten Lillehammer 1 i stadsdelen Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Markanvisning för handel inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder.

§10 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2018-09-27, §12, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 28:1, 40:21 och 29:9 i Hässelby Villastad till AB Svenska Bostäder, Dnr E2017-04431

§11 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Tegelbruket 4 i stadsdelen Kungsholmen, Dnr E2019-00037

§12 Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden med mera. Två aktieöverlåtelseavtal, det ena mellan Staden och Atrium Ljungberg AB, och det andra mellan S:t Erik Markutveckling AB och staden å den ena sidan och Atrium Ljungberg AB å den andra sidan, Dnr E2018-03482

Bilagorna 1 och 2 sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen 31  kap. 16 § 1 st. Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

§13 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Lillstugan 1 och Lekstugan 2 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2018-04448

§14 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Krokholmen 1 och del av Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2018-04517

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Svanholmen 1 till Fastighetsaktiebolaget Vårbergstoppen och för vårdboende, förskola och skola inom fastigheten Svanholmen 1 till Fastighets AB Vårholmen i Vårberg, Dnr E2018-04365

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Sköndals Projektering AB, Dnr E2018-03396

§17 Markanvisning för idrottsändamål inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till idrottsnämnden, Dnr E2019-00231

§18 Markanvisning för kontor och bostäder inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarter Sorbonne, Greifswald och Harvard i Hagastaden, Norrmalm, till Castellum Stockholm AB, Dnr E2015-01670

§19 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden till AB Stockholmshem, Åke Sundvall Projekt AB och Wåhlin Fastigheter AB, Dnr E2018-04336

§20 Markanvisning för flytande studentbostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden till Studieflyt AB, Dnr E2018-03611

§21 Tidig markreservation för idrottsändamål, tennishall, inom del av fastigheten Södermalm 5:2 på Södermalm, till Hellas Tennis AB, Dnr E2018-04366

§22 Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen. Projektrapport nr 6, 2018. Svar på remiss, Dnr E2018-04009

§23 Promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-04192

§24 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden till Besqab Bostadsmark VIII AB och Besqab Bostadsmark XVIII AB, Dnr E2019-00072

§25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarteret Ribosomen i Hagastaden, Norrmalm, till Fastighets AB Stenhöga Ettan, Dnr E2019-00232