Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-02-24

Sammanträde 2005-02-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till SAMMANTRÄDE 3/2005 med fastighets- och saluhallsnämnde Läs mer...n den
24 februari 2005, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god underrätta receptionen snarast möjligt
per tel 508 46 666.
Ordföranden

3 Val av ransoneringsdelegerade

4 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämndens inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

6 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2005/2006

7 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

9 Fastighets- och saluhallsnämndens underlag för planering för år 2006 och inriktning för åren 2007 och 2008.

10 Försäljning av fastigheterna Djurö 4:65 och 4:238, sommargården Börjesvik, Djurhamn i Värmdö kommun

11 Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Barnstugor till SISAB. Genomförandebeslut

12 Försäljningspolicy avseende fastigheter som förvaltas av fastighets- och saluhallskontoret

13 Förslag till handlingsplan beträffande inlösen av andelar (mantal) i Sollentuna Häradsallmänning

14 Inriktningsbeslut för Hanvedenprojektet

15 Inriktningsbeslut för stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand

16 Lägesredovisning av upplåtelse och försäljning av fastigheten Rio 11 till Svenska Bostäder

18 Försäljning av fastigheten Brevik 3:12 i Värmdö kommun

20 Ny organisation – Fastighets- och saluhallskontoretUTDELAS

21 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:

2005-03-08

 

Karin Wanngård   Rolf Könberg

 

Närvarande:

 

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Lamia Elamri (s)

Godfrey Etyang (s)

Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Raymond Hansson (s)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Björn Ljung (fp)

Åke Mezán (v)

Martin Michel (mp)

Sven Påfvels (kd)

Håkan Wahlén (s)

 

Ersättare

Johan Boman (m)

Maria Bosdotter (s)

Stefan Hansson (s)

Sofia Johansson (s)

Anne Kuylenstierna (fp)

Shrin Nasirpour (s)

Eva Nordin (mp)

Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Jan Valeskog (s)

Oskar Öholm (m)

 

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad, t f nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen vid kontoret Barbro Johansson, Anita Granlund, Åke Wahlqvist, Lena Karlsson och Lillemor Öhman (SKTF personalrepresentant).

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 10 mars 2005.

§2 Val av byggnadsdelegerade

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att till ledamöter i nämndens byggnadsdelegerade för år 2005 välja:

Karin Wanngård (s) ordförande

Rolf Könberg (m) vice ordförande

§3 Val av ransoneringsdelegerade

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att till ledamöter i nämndens ransoneringsdelegerade för år 2005 välja:

Karin Wanngård (s) ordförande

Rolf Könberg (m) vice ordförande

§4 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning  över till fastighets- och saluhallsnämnden och saluhallsstyrelsen inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Skrivelse (dnr FS2005/906/9) inkommen den 23 februari 2005 till fastighets- och saluhallsnämnden från Värmdö kommun angående försäljning av fastigheterna

Djurö 4:65 och 4:238, utdelades och anmäldes.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden godkände anmälan av sammanställningen samt den inkomna skrivelsen från Värmdö kommun den 23 februari 2005.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av delegationsbeslut  fattade inom fastighets- och saluhallskontoret till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2005/2006

Dnr FS2005/207/22

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg under säsongen 2005/2006.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr FS2005/111/23

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att förordna stadsjuristen Roland

Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket.

Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontoret förslag.

§8 Delegationsordning för fastighets- och saluhallskontoret samt instruktion för beställning, attest och utanordning

Dnr FS2005/111/4

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner uppdaterat förslag till tillfällig delegationsordning som gäller senast fram till dess att den nya organisationen flyttat samman i gemensamma lokaler.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden medger att förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden som anges i delegationsordningen enligt bilaga.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Fastighets- och saluhallsnämndens underlag för planering för år 2006 och inriktning för åren 2007 och 2008

Dnr FS2005/120/24

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förslag till underlag för planering för år 2006 och inriktning för åren 2007 och 2008.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Åke Mezan (v) och Martin Michel (mp) enligt bilaga A1

Ledamöterna Rolf Könberg (m), Yvonne Fernell-Ingelström (m), Britt-Mari Lagerqvist (m) och Björn Ljung (fp) enligt bilaga A2.

§10 Försäljning av fastigheterna Djurö 4:65 och 4:238, sommargården Börjesvik, Djurhamn i Värmdö kommun

Dnr FS2005/906/9

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 25 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Djurö 4:65 och 4:238, Sommargården Börjesvik, Djurhamn, Värmdö kommun, för en köpeskilling om 7.350.000 kronor SEK.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden uppdrar till fastighets- och saluhallskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Barnstugor till SISAB. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/900/13

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna åtgärderna för överföring av AO Barnstugor till SISAB.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden överlämnar detta ärende till Kommunfullmäktige för beslut så att berörda arkivhandlingar kan överlämnas till SISAB på tillträdesdagen.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till Kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Försäljningspolicy avseende fastigheter som förvaltas av fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/111/25

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna den i detta tjänsteutlåtande redovisade försäljningspolicyn.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Förslag till handlingsplan beträffande inlösen av andelar (mantal) i Sollentuna Häradsallmänning

Dnr FS2005/900/26

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar ge fastighets- och saluhallskontoret mandat att begära inlösen av andelar (mantal) i Sollentuna Häradsallmänning i enlighet med detta ärende.

Tjänsteman Åke Wahlqvist höll ett kort redovisning i ärendet efter fråga från

Åke Mezán (v) och Godfrey Etyang (s).

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Inriktningsbeslut för Hanvedenprojektet

Dnr FS2005/901/15

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret skall arbeta vidare med Hanvedenprojektet enligt intentionerna i detta tjänsteutlåtande.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret medverkar i en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till Hanvedenprojektet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Inriktningsbeslut för stadens fastigheter i Forsenområdet, Farsta Strand

Dnr FS2005/906/17

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret efter prövning av lantmäteriemyndigheten ansöker om förhandsbesked om bygglov för ytterligare enfamiljshus i Forsenområdet enligt tjänsteutlåtandet.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret förhandlar med ägaren till Farsta Strand 2:2 om förvärv av ca 350 kvm tomtmark, och återkommer till nämnden för genomförandebeslut om fastighetsbildning och bygglov är möjliga.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret återkommer till nämnden för genomförandebeslut om VA-försörjning till Forsenområdet förutsätter markförvärv.

4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att stadens fastigheter i området bjuds ut till försäljning när förutsättningar för detta föreligger.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Lägesredovisning av upplåtelse och försäljning av fastigheten Rio 11 till Svenska Bostäder

Dnr FS2005/906/16

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att bekräfta gatu- och fastighets-nämndens beslut att upplåta fastigheten Rio 11 med tomträtt till Svenska Bostäder. Ersättning för befintlig byggnad skall erläggas med det bokförda värdet vid upplåtelsetillfället.

2. I övrigt beslutar nämnden att godkänna denna redovisning samt att lägga ärendet till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Försäljning av fastigheten Brevik 3:12 i Värmdö kommun

Dnr 2004-785-3668

Dnr FS2005/906/8

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna avtal om försälj­ning av  fastigheten Brevik 3:12 (Norrängen) i Värmdö kommun.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Ärende som utgått

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§20 Ny organisation – Fastighets- och saluhallskontoret (utdelades)

Dnr FS2005/110/10

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport angående kontorets omorganisation.

2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande strukturorganisation och i övrigt delegera till förvaltningschefen att göra och bemanna detaljorganisationen samt göra framtida justeringar.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tillsättandet av Anita Granlund som avdelningschef för administration.

Jan Lind som avdelningschef för projekt.

Åke Wahlqvist som avdelningschef för egendom.

Mikael Forkner som avdelningschef för fastigheter.

Pia Palm som avdelningschef för kund och kontorsservice.

Förvaltningschef Sten Wetterblad informerade om kontorets omorganisation, strukturorganisation, planering av bemanning i detaljorganisationen samt presentation av ovan nämnda chefer.

Beslut

Efter ajournering begärd av ordföranden Karin Wanngård (s) beslöt fastighets- och saluhallsnämnden enligt kontorets förslag.

§21 Rapport från förvaltningschefen

FSN:s uppdrag:

1. Angående överförandet av fastigheter till FB-servicehus AB planeras att under våren 2005 föra över två gruppboenden och fyra korttidshem. I oktober planeras att Blackebergs sjukhem förs över och ett mindre gruppboende. Våren 2007 överförs Gärdets sjukhem. Sedan återstår sex byggnader enligt överföringsbeslutet där det är vissa problem med fastighetsbildningar. Kontoret räknar med att till nämnden i mars 2005 utreda frågan och ta upp ett ärende.

2. Angående överförande av fastigheter till Stadsholmen har kontoret täta kontakter och diskuterar överförandet. Ett stort antal fastigheter kan överlåtas före sommaren och planen är att resterande fastigheter överlåts under hösten. Kontoret räknar med att till nämnden i mars 2005 utreda frågan och ta upp ett ärende.

3. Angående stiftelsefrågan har ett utlåtande om det nuvarande upplägget kommenterats av juridiska avdelningen. Enligt dem kan delar av nuvarande upplägg vara olagliga. Kontoret räknar med att till nämnden i mars 2005 utreda frågan och ta upp ett ärende.

4. Överförandet av AO barnstugor går planenligt. En del fastigheter blir dock kvar, främst parklekar men även några korttidshem. Dessa skall eventuellt föras över till FB servicehus AB.

5. För att uppfylla den stora höjningen av avkastningskravet som ålagts nämnden minskas ordentligt på servicen och det periodiska underhållet av fastigheterna. Detta är dock inte bra i förlängningen. Risken finns också att viktiga hyresgäster lämnar kontorets lokaler på grund av sämre service. Våra prognoser pekar dock på att avkastningskravet går att uppfylla.

6. Kommunstyrelsens ekonomiutskott har godkänt kontorets flytt till Bangårdsposten. Beräknad flytt till Nya Klara är den 1 maj 2005.

7. En överenskommelse har gjorts med SISAB och med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om en ombyggnad av fastigheten Grusvivan 5 i Hässelby. Ombyggnaden kostar under 5 mnkr men över de 2 mnkr som kontoret har delegation att fatta beslut om. Då ärendet brådskar önskar kontoret att byggnadsdelegerade kan fatta beslut om detta.

§22 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.