Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-04-14

Sammanträde 2005-04-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till EXTRA SAMMANTRÄDE 5/2005 med fastighets- och saluhalls Läs mer...nämnden den
14 april 2005, kl 08.00 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god underrätta receptionen snarast möjligt
per tel 508 46 666.
Ordföranden

Mötesinformation

 

Justerat: 2005-04-25

 

Karin Wanngård                                        Rolf Könberg


 

Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Godfrey Etyang (s)

Raymond Hansson (s)

Håkan Wahlén (s)

Åke Mezán (v)

Martin Michel (mp)

Yvonne Fernell-Ingelsltröm (m)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Johnny Munkhammar (fp)

Sven Påfvels (kd)

 


Ersättare

Maria Bosdotter (s), tjänstgörande

Jan Valeskog (s)

Shrin Nasirpour (s)

Sofia Johansson (s)

Eva Nordin (mp)

Petra Gardos (m)

Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Ann Kuylenstierna (fp)

 


Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad, t f nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänsteman vid kontoret: Åke Wahlqvist

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 28 april 2005.

§2 Stiftelse för AO Egendom. Genomförandebeslut

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerat ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner kontorets redovisning i tjänsteutlåtandet och förslaget till överföring av egendom från Stockholms stad till Egendomsstiftelsen i Stockholms län i huvudsaklig överensstämmelse med vad som framgår av utlåtandet och dess bilagor.

  2. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet göra en bedömning av berörda byggnaders status för att stärka den ekonomiska kalkylens tillförlitlighet.

  3. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att förhandla med Naturvårdsverket angående ett statligt bidrag.

  4. Fastighets- och saluhallsnämnden ställer sig bakom kontorets förslag till svar på revisorernas frågor.

  5. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att bilda den föreslagna egendomsstiftelsen.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandena av vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m) och ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) respektive ledamoten Sven Påfvels (kd) att återremittera ärendet, bilaga A1 och A2. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer, vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) respektive ledamoten Sven Påfvels (kd).

Beslutsordning

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först till behandling beslutsmeningarna 1, 3, 4 och 5 samt därefter beslutsmening 2.

Yrkanden avseende beslutsmeningarna 1, 3, 4 och 5

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m) samt ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) yrkade avslag enligt bilaga A3.

Beslut avseende beslutsmeningarna 1, 3, 4 och 5

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1. Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner kontorets redovisning i Tjänsteutlåtandet och förslaget till överföring av egendom från Stockholms stad till Egendomsstiftelsen i Stockholms län i huvudsaklig överensstämmelse med vad som framgår av utlåtandet och dess bilagor.

3. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att förhandla med Naturvårdsverket angående ett statligt bidrag.

4. Fastighets- och saluhallsnämnden ställer sig bakom kontorets förslag till svar på revisorernas frågor.

5. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att bilda den föreslagna egendomsstiftelsen.

Reservation avseende beslutsmeningarna 1, 3, 4 och 5

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m) samt ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) enligt det av vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m) samt ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) framställda avslagsyrkandet, bilaga A3.

Ledamoten Sven Påfvels (kd) deltog ej i beslutet.

Yrkande avseende beslutsmening 2

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Karin Wanngård (s) finna bifall till kontorets förslag.

Omröstning begärdes.

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner.

Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej.

Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m) samt ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) och ledamoten Sven Påfvels (kd) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja                                                                      Nej

Karin Wanngård (s)                                          Rolf Könberg (m)

Godfrey Etyang (s)                                           Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Maria Bosdotter (s), tjänstgörande                    Britt-Mari Lagerqvist (m)

Raymond Hansson (s)                                       Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Håkan Wahlén (s)                                              Johnny Munkhammar (fp)

Åke Mezán (v)                                                   Sven Påfvels (kd)

Martin Michel (mp)

Beslut avseende beslutsmening 2

Fastighets- och saluhallsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

2. Fastighets- och saluhallsnämnden ger kontoret i uppdrag att inför Kommunstyrelsens behandling av ärendet göra en bedömning av berörda byggnaders status för att stärka den ekonomiska kalkylens tillförlitlighet.

Reservation avseende beslutsmening 2

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Johnny Munkhammar m fl (fp) samt ledmoten Sven Påfvels (kd) enligt bilaga A5.

§3 Rapport från förvaltningschefen

En skrivelse daterad 2005-03-31, tillställd fastighets- och saluhallsnämnden, från Ola Jansson, Olas blommor, delades ut. Skrivelsen innehåller en önskan om att förlänga torgupplåtelsen på Östermalmstorg. Förvaltningschefen föredrog bakgrunden till varför förvaltningen ej avser att förlänga denna upplåtelse samt vilka beslut saluhallsförvaltningen tidigare fattat. Förvaltningen kommer att besvara skrivelsen snarast.

Beslut

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.