Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-10-14

Sammanträde 2008-10-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Förordnande av rättegångsombud vid fastighetskontoret

5 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadslednings-kontorets juridiska avdelning

6 Tillsättning av biträdande fastighetsdirektör på fastighetskontoret

7 Sammanträdestider för fastighetsnämnden under år 2009

8 Rutiner för diarieföring och ärendehantering vid fastighetskontoret

10 Förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet). Svar på remiss*

11 Redovisning av fastigheter som är donationer samt syftet med donationer. Svar på skrivelse från Martin Michel (mp) och Yildiz Kafkas (mp)

12 Ombyggnad av Kulturhuset för läsesalong m.m. Inriktningsbeslut

13 Uthyrning och ombyggnad av lokaler till Regeringskansliet i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport

14 Försäljning av del av fastigheten Betsede 1:13 och 1:113 i Värmdö kommun. Genomförandebeslut

15 Rivning av byggnad på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, Trohetsvägen 1, Skarpnäck. Slutredovisning

16 Rivning av fritidsbostad på fastigheten Näs 2:1 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

17 Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 I Botkyrka kommun. Genomförandebeslut. Återremiss

19 Rapport om förvaltningens ekonomi

20 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) att tillsammans med vice ordföranden Martin Michel (mp) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 28 oktober 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 26 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-09-02 – 2008-09-26

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 26 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Förordnande av rättegångsombud vid fastighetskontoret

Dnr2008/111/076

Fastighetskontoret hade den 29 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att förordna fastighetsdirektören Torbjörn Johansson och juristen Lars Mattsson att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde enligt nedan.

Förordnande av

rättegångsombud vid

fastighetskontoret

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Fullmakt för fastighetsdirektören Torbjörn Johansson och juristen Lars Mattsson att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Rättegångsfullmakt för jurister inom stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 2008/111/076

Fastighetskontoret hade den 30 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att ge stadsledningskontorets juridiska avdelning rättegångsfullmakt enligt nedan.

Förordnande av

rättegångsombud vid

Stadsledningskontorets

juridiska avdelning.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Fullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Tillsättning av biträdande fastighetsdirektör på fastighetskontoret

Dnr2008/150/399

Fastighetskontoret hade den 29 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att tillsätta Thomas Perslund som biträdande fastighetsdirektör vid fastighetskontoret.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillse att anställningen av Thomas Perslund genomförs.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga A1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Vice ordföranden Martin Michel (mp) upptog först yrkande från ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann vice ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet idag.

Reservation i denna del

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga A1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att tillsätta Thomas Perslund som biträdande fastighetsdirektör vid fastighetskontoret.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillse att anställningen av Thomas Perslund genomförs.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A2.

§7 Sammanträdestider för fastighetsnämnden under år 2009

Dnr2008/101/391

Fastighetskontoret hade den 25 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner föreslagna sammanträdesdagar för fastighetsnämnden under år 2009.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Rutiner för diarieföring och ärendehantering vid fastighetskontoret

Dnr2008/105/118

Fastighetskontoret hade den 29 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av kontorets redovisning av rutinerna för diarieföring och ärendehantering.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Revisionsrapport ”Styrning och kontroll av fastighetsnämndens skogsförvaltning”. Svar på rapport

§10 Förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet). Svar på remiss

Dnr 2008/106/372

Fastighetskontoret hade den 29 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Reserveration

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga B3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga B3.

§11 Redovisning av fastigheter som är donationer samt syftet med donationer. Svar på skrivelse från Martin Michel (mp) och Yildiz Kafkas (mp)

Dnr2008/206/355

Fastighetskontoret hade den 1 oktober 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på rubricerade skrivelse och anser att skrivelsen därmed är besvarad.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga C.

§12 Ombyggnad av Kulturhuset för läsesalong m.m. Inriktningsbeslut

Dnr 2008/201/394
Dnr KUF 005/3836/2008

Fastighetskontoret och Kulturförvaltningn hade i juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att genomföra projektering för programhandlingar för ombyggnad av Kulturhuset plan K1- Ny läsesalong och renovering av plan K 1 - till en kostnad av 1,5 mnkr.

 2. Kulturnämnden godkänner inriktningen för projektering av - Ny läsesalong och renovering av plan K 1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (m) och ersättaren Lars Wyke (kd) beslöt att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga D1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (m) enligt bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga D1.

Ersättaryttrande gavs av ersättare Lars Wyke (kd) enligt bilaga D2.

§13 Uthyrning och ombyggnad av lokaler till Regeringskansliet i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport

Dnr2008/201/169

Fastighetskontoret hade den 23 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande ombyggnad av lokaler till Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Försäljning av del av fastigheten Betsede 1:13 och 1:113 i Värmdö kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/101

Fastighetskontoret hade den 25 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheterna Betsede 1:13 och 1:113 i Värmdö kommun, för en köpeskilling om 3.025.000 kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheterna Betsede 1:13 och 1:113 i Värmdö kommun, för en köpeskilling om 3.025.000 kronor.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

§15 Rivning av byggnad på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, Trohetsvägen 1, Skarpnäck. Slutredovisning

Dnr2006/201/122

Fastighetskontoret hade den 22 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivningen av byggnad på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, Trohetsvägen 1 i Skarpnäck.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Rivning av fritidsbostad på fastigheten Näs 2:1 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/201/390

Fastighetskontoret hade den 23 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämden beslutar att delegera åt kontoret att riva ett fritidshus på fastigheten Näs 2:1 i Botkyrka kommun

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 I Botkyrka kommun. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 2008/206/366

Återremitterat FN 2008-09-16 § 10

Fastighetskontoret hade den 23 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att sälja av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 samt del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun, för 60,5 mnkr, och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra försäljningen.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall att avslå kontorets förslag som redovisas i bilaga F.

Propositionsordning

Vid propositioner på bifall respektive avslag till att bifalla kontorets förslag till beslut förklarade vice ordföranden Martin Michel (mp) att han fann propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Omröstning

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstnings-propositioner. Den som vill avslå kontorets förslag till beslut röstar ja, den som inte vill det röstar nej. Vinner ja har nämnden beslutat att avslå kontorets förslag till beslut.

Omröstningen utföll med sex ja och sju nej enligt nedan:

Ja Nej

Martin Michel (mp) Britt-Mari Lagerqvist (m)

Helene Lilja (s) Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Rana Khosravi (s) Ingvar Snees (m)

Håkan Wahlén (s) Johan Bohman (m)

Katrin Nyström (s) Camilla Lindberg (m)

Åke Mezán (v) Anna Wersäll (m)

Björn Ljung (fp)

Beslut i denna del

Fastighetsnämnden hade alltså beslutat att godkänna kontorets förslag till beslut.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på framställda yrkanden i sakfrågan, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar att sälja av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 samt del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun, för 60,5 mnkr, och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra försäljningen.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

§18 Rapport om klottersanering

Avdelningschef Mikael Forkner informerade:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2008 är fram till den 10 oktober 332.000 kronor vilket är en minskning i förhållande till motsvarande period förra året med 414.000 kronor.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader.

Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Fr.o.m. den 1 april 2008 överfördes 49 bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut.

Många av ingångarna till bergrummen är föremål för mycket klotter och nedskräpning. Kontoret har genom anslutning till trafikkontorets avtal begärt sanering av 15 nedklottrade bergrum. Saneringen ska ha genomförts under september.

Under andra halvåret 2007 har kontoret deltagit i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 62 personer gripits för nedklottring.

Ingripandena har skett vid 34 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

I förhållande till föregående rapport till nämnden finns inget nytt att rapportera.

D.v.s. 15 av de 34 tillfällena är under utredning, elva fall ligger hos åklagare och åtta av fallen har lett till åtal.

Det kan ta lång tid från griptillfället till att dom faller. Som exempel kan nämnas att för ett gripande av en klottrare vid stadsbiblioteket i april 2007 dömdes förövaren i maj 2008.

Kontoret har under månaderna januari – juni gjort ett uppehåll med väktarinsatserna. Skälet är att trafikkontoret inte kunnat prioritera dessa åtgärder av ekonomiska skäl. Fastighetskontoret har under perioden 27 augusti – 11 oktober, utökat väktarinsatserna inom vissa klotterutsatta områden i staden. Under denna tid har vid 13 tillfällen gripits 30 klottrare. Samtliga har överlämnats till polisen för utredning.

§19 Rapport om förvaltningens ekonomi

Avdelningschef Anita Granlund rapporterade att den ekonomiska prognos för 2008 som lämnades i tertialrapport 2 ligger fast. Det finns dock en osäkerhet när det gäller kostnaderna för planerat underhåll. På grund av svårigheter att få in rimliga anbud vid upphandlingar finns en risk att alla de underhållsinsatser som planerats för året inte kommer att kunna genomföras fullt ut.

§20 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Torbjörn Johansson hade inga aktuella rapporter att delge nämnden.

§21 Övrigt

Ersättare Yildiz Kafkas (mp) återupptog frågan om att i inrätta återvinningscentraler i bergrum. Kontoret besvarar frågan vid nämndens nästa sammanträde.