Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2009-02-03

Sammanträde 2009-02-03

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 15 december 2008 av ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden för år 2009

6 Projekt Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholm stad.

9 Torgtaxor för torghandel i Stockholms kommun

13 Försäljning av Ängsholms gård, fastigheterna Ängsholm 4:7, Ängsholm 5:1 och Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun. Genomförandebeslut

15 Upplåtelse av bergtäkt på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

16 Nybyggnation av kök och renovering av Långholmens restaurang, fastigheten Alstavik 1. Lägesrapport 1

17 Rivning av byggnader på fastigheterna Nolinge 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun. Slutrapport

18 Rivning av byggnader på fastigheten Eknäs 3:1 i Huddinge kommun. Slutrapport

19 Rivning av byggnader på fastigheten Svendal 1:1 i Huddinge kommun. Slutrapport

20 Rapport från förvaltningschefen

- Muntlig information om ny struktur på fastighetskontoret
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 17 februari 2009.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 13 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-11-28 – 2009-01-13.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr2009/130/30

Fastighetskontoret hade den 16 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 15 december 2008 av ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden för år 2009

Dnr2009/101/014

Fastighetskontoret hade den 13 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av kommunfullmäktiges val, den 15 december 2008, §16, av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden för år 2009, till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§5 Handikapprådets protokoll nr 6/2008

Dnr 2009/109/009

Fastighetskontoret hade den 8 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2008 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A.

§6 Projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholm stad.

Svar på remiss

Dnr2008/106/504

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms Stad”.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Kristina Alvendal m.fl.(m), tjänstgörande ersättaren Per Altenberg (fp) enligt bilaga B1.

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Mattias Ericson (v) enligt bilaga B2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Lars Wyke (kd) enligt bilaga B1.

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut 2008

Dnr 2009/121/022

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för år 2008.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen med bokslut till kommunfullmäktige.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Mattias Ericson (v) enligt bilaga C1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga C2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga C1.

§8 Ordningsföreskrifter rörande torghandel i Stockholms kommun

Dnr2009/207/019

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att anta förslaget till nya ordningsföreskrifter rörande torghandeln i Stockholm.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga D.

§9 Torgtaxor för torghandel i Stockholms kommun

Dnr2009/207/020

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till torgtaxor för Stockholms kommuns torgplatser.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga E1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Mattias Ericson (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till torgtaxor för Stockholms kommuns torgplatser.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Mattias Ericson (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga E1.

§10 Energieffektiviseringsprojekt. Genomförandebeslut

Dnr2008/208/316

Fastighetskontoret hade den 13 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att genomföra energieffektiva åtgärder i fastighetsbeståndet enligt konceptet EPC till en investeringskostnad om totalt ca 85 mnkr och godkänna avtalet med YIT.

 2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna investeringen och avtalet med YIT.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Mattias Ericson (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att genomföra energieffektiva åtgärder i fastighetsbeståndet enligt konceptet EPC till en investeringskostnad om totalt ca 85 mnkr och godkänna avtalet med YIT.

 2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna investeringen och avtalet med YIT.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. och ledamoten Mattias Ericson (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga F.

§11 Försäljning av mark till Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/165

Fastighetskontoret hade den 12 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner försäljning av mark till Vallentuna kommun, omfattande fastigheterna Olhamra 1:2, Åsta 1:14, Bällsta 2:215, 2:23- 2:29 samt del av fastigheterna Karby 3:1, Lussinge 1:7 och Lövsättra 1:1 samtliga i Vallentuna kommun, för en köpeskilling om 119.000.000 kronor.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att slutföra försäljningen och teckna erforderliga avtal för att genomföra försäljningen.

 3. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna ovan nämnda försäljning.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga G1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mattias Ericson (v) enligt bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga G1.

§12 Försäljning av naturreservatsmark till Huddinge kommun. Genomförandebeslut

Dnr2008/206/512

Fastighetskontoret hade den 13 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna överföring av naturreservatsmark till Huddinge kommun för en sammanlagd ersättning om 14.000.000 kronor enligt bilagd överenskommelse om fastighetsreglering.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mattias Ericson (v) enligt bilaga H.

§13 Försäljning av Ängsholms gård, fastigheterna Ängsholm 4:7, Ängsholm 5:1 och Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/190

Fastighetskontoret hade den 12 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Ängsholm 4:7, Ängsholm 5:1 samt Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun, för 35,5 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga I1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga I2.

Ledamoten Mattias Ericson (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av Ängsholm 4:7, Ängsholm 5:1 samt Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun, för 35,5 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mattias Ericson (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga bilaga I1.

§14 Nybyggnation av stall på Ågesta. Genomförandebeslut

Dnr 2009/201/026

Fastighetskontoret hade den 8 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt fastighetskontoret att genomföra en ombyggnad av häststall och ridhus samt uppföra en biobränslepanna på Ågesta gård till en kostnad av 40 mnkr.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ordföranden Kristina Alvendal (m) gav kontoret i uppdrag att återkomma med återrapportering om bl.a. arrendets storlek.

§15 Upplåtelse av bergtäkt på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2009/207/029

Fastighetskontoret hade den 5 december 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner att kontoret arrenderar ut mark för bergtäktverksamhet till Swerock AB på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun med en arrendetid på 25 år.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Nybyggnation av kök och renovering av Långholmens restaurang, fastigheten Alstavik 1. Lägesrapport 1

Dnr2008/201/302

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande nybyggnad och renovering av lokaler till Långholmens värdshus

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Rivning av byggnader på fastigheterna Nolinge 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun. Slutrapport

Dnr2008/219/163

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivningen av byggnader på fastigheterna Nolinge 3:2 och Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Rivning av byggnader på fastigheten Eknäs 3:1 i Huddinge kommun. Slutrapport

Dnr2008/219/161

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivningen av byggnader på fastigheten Eknäs 3:1 Haninge kommun

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Rivning av byggnader på fastigheten Svendal 1:1 i Huddinge kommun. Slutrapport

Dnr2008/209/160

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2009 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivningen av byggnader på fastigheten Svendal 1:1 Huddinge kommun

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Rapport från förvaltningschefen

· Fastighetsdirektören Torbjörn Johansson informerade om förslaget till ny struktur på fastighetskontoret.

§21 Övriga frågor

· Inga övriga frågor konstaterades.