Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-11-16

Sammanträde 2010-11-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Angående remissen om ändrade reglemente till följd av organisationsförändringar i budget 2011. Svar på remiss

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Bengt Sandberg (S) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 16 november 2010 i Stadshuset.

§2 Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2011. Svar på remiss

Dnr 1.6. – 560/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa fastighetskontorets svar avseende remissen ”Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2011”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M) och Yildiz Kafkas (MP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet samt därutöver anföra följande:

Vi saknar en konsekvensanalys av vad ärendet innebär och yrkar därför på återremiss av ärendet.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Bengt Sandberg m.fl. (S) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Yildiz Kafkas (MP) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna överföring av Liljevalchs konsthall från kulturnämnden till fastighetsnämnden samt

2 Nämnden godkänner överföring av badanläggningar från Idrottsnämnden till fastighetsnämnden samt

3 Nämnden avslår förslaget om överföring av markegendomar från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden samt att i övrigt anföra följande:

Stockholmsregionen planeras att växa med cirka en halv miljon människor fram till år 2030. Alliansen genomförde 2007 – 2010 massiva utförsäljningar av jordbruks- och skogsfastig-heter. 16000 ha mark har sålts utan någon långsiktigt hållbar strategi för stadens markbehov i framtiden och utan någon konsekvensbedömning av andra värden än rent fastighetsekonomiska. Att sälja återstående skogsfastigheter och endast spara ett mindre antal naturreservat är kortsiktigt och oklokt. Människors behov som lever i en storstad av tätortsnära grönska är väl utredda och dokumenterade men den kunskapen negligeras tyvärr helt av alliansen.

Stadens återstående skogsfastigheter tillsammans med grannkommunernas skogar bör samförvaltas i ett kommunövergripande förbund med inriktning för ett bevarande av de så kallade ’gröna kilarna’ genom ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Stadens kvarvarande skogsegendomar utanför kommungränsen bör även i framtiden förvaltas av fastighetsnämnden där kunskap finns för detta.

Liljevalchs konsthall är en av landets mest välkända. Vi tycker det är bra att konsthallen flyttas över till fastighetsnämnden, särskilt med tanke på en eventuell utökning av verksamheten i form av tillbyggnader och liknande. Det är också ytterst viktigt att fastighetsnämnden som konsthallens nya hyresvärd visar stor respekt, ödmjukhet och frihet för den konstnärliga verksamhet som pågår där.

Vi tycker det är bra att stadens badanläggningar flyttas från idrottsnämnden till fastighetsnämnden. Det är viktigt att den nya personalgruppen som medföljer badanläggningarna känner sig välkomna till fastighetskontoret och den nya arbetsplatsen där. Genom de synergi-effekter som uppstår enligt ärendet utgår vi från att hyresnivåerna kan behållas och att bad-avgifterna kan sänkas. Tensta simhall liksom andra förortsbad är näst intill tom på dagarna för att barnfamiljerna inte har råd att bada.

Badanläggningarna slukar mycket energi. Vi förutsätter därför att fastighetskontoret blir ännu bättre på energieffektivisering och får mer pengar för detta viktiga arbete så att det nationella miljömålet om minskad energianvändning kan uppfyllas. Vanadisbadet förfaller och behöver en ordentlig upprustning.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Yildiz Kafkas (MP) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Ansvaret för försäljning av markinnehav utanför kommungränsen har hittills legat på fastighetsnämnden. Vid en överflyttning av ansvaret till exploateringsnämnden vill vi understryka vikten av att den kompetens som har upparbetats på fastighetsförvaltningen behålls oberoende av vilken förvaltning ärendena handläggs på.