Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

6 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015. Svar på remiss

7 Beslut om förlängning av hyresavtal inom fastigheten Klamparen 7 avseende miljö- och hälsonämnden

8 Beslut om att teckna hyresavtal inom fastigheten Strömsborg 1 avseende Regeringskansliet.

9 Överföring av konstverk från fastigheten Valutan 1, Hägerstens Medborgarhus till kulturnämnden.

10 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall - Genomförandebeslut. Reviderat genomförandebeslut

Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 19 kap 3 § och 31 kap 16 § sekretessbelagt av fastighetsnämnden

P

11 Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 på Sveavägen 59. Inriktningsbeslut

12 Försäljning av fastigheten Fiskhallen 2 i Årsta. Inriktningsbeslut

13 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 25 januari i Stadshuset.

.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 4 januari 2011 och den 18 januari 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-11-24 enligt förteckning från den 17 december 2010 anmäls.

§4 Val av ledamöter till miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråd

Dnr 1.1.3-003/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden väljer följande ledamöter till sitt gemensamma handikappråd:

Leenu Hernejärvi –Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO)
Britt-Marie Karlsson – HSO
Seppo Mälkki – HSO
Britt-Inger Stjernström – HSO
Eva Söderberg – HSO
Ann Louise Larsson Kapp – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
Stefan Mattson – Synskadades Riksförbund (SRF)

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 10 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan och budget 2011

Dnr1.2.1-614/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan för år 2011.

2 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2011 till kommunstyrelsen.

3 Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens resultat justeras med 1 mnkr till -15,4 mnkr, med anledning av överföring av egendomsfastigheter till exploateringsnämnden.

4 Fastighetsnämnden anmäler till kommunstyrelsen omslutningsförändringar om 46,4 mnkr.

5 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 3 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden avslår kontorets förslag till verksamhetsplan för 2011

2 Nämnden fastställer en verksamhetsplan utarbetad efter Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige samt därutöver anförs:

Miljömässig hållbarhet

Det är gott att viktiga reformer genomförs för att underlätta en förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet som är långsiktigt hållbar rent ekonomiskt. Men både Stockholms medborgare och kommande generationer förtjänar även miljömässig hållbarhet. Även om vissa steg tagits för att öka energieffektiviteten, så är de långt ifrån tillräckliga och de motiveras också främst utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Detta är ett viktigt perspektiv och Miljöpartiet vill arbeta både lokalt, nationellt och globalt för att göra det långsiktigt hållbara till det kortsiktigt lönsamma.

Men fram tills dess är det nödvändigt att Stockholm tar ett grönt ledarskap och driver på utvecklingen, även när det inte är kortsiktigt lönsamt rent ekonomiskt. Energianvändningen ska minska med 30% till 2014 och vi gröna avsätter 100 miljoner kr per år för att uppnå detta.

Men vi ska inte bara minska energianvändningen, vi måste också öka produktionen av förnybar energi. Därför vill vi utveckla avfallshanteringen i stadens fastigheter och inrätta omfattande system för källsortering och insamling av organiskt avfall för tillverkning av biogas. Det bör utredas var nya återvinningscentraler kan upprättas.

Vi vill därför lägga till ordet ”hållbarhet” i det andra av de tre övergripande målen, så att det lyder:

”Kvalitet, hållbarhet och valfrihet ska utvecklas och förbättras”

De borgerliga allianspartierna och miljöpartiet använder olika språkbruk när energi kommuniceras. I majoritetstexten skrivs det om att minska kostnaderna för energianvändning. Miljöpartiet skriver om att effektivisera och att införa förnybara energisystem för en lokalt och globalt långsiktigt hållbar framtid. Omgående vill vi ha en inventering av stadens tak för att se var vi kan bygga om för solenergi både för uppvärmning och för produktion av el. I dag kan du själv om du är intresserad gå in på nätet och köpa element att hänga upp på balkongen att fånga in sol och värma vatten med. Vi menar att Stockholms stad har möjlighet att bli föregångare inom området. En inventering av stadens badanläggningar bör snarast göras och tidplan fastställas för när dessa ska uppvärmas med förnybar el.

Vi vill därför komplettera de fem angivna nämndmålen med ett sjätte mål:

”6. Minskad energianvändning genom energieffektivisering och klimatsmarta lösningar inom befintligt fastighetsbestånd och ytor som nämnden ansvarar för.”

Stadens grönområden

Idag säljs Stockholms lantbruks- och skogsegendomar ut. Pedagogiska och ekologiska bondgårdar öppna för alla blir privata sommarställen. Stora natur- och kulturvärden förloras. Stockholm bör ta ett initiativ till samverkan kring friluftsfrågor och naturturism med kommuner i Stockholms län. Det behöver också tar nya initiativ för att värna den biologiska mångfalden.

Jämställdhet och mångfald, bilaga 4

Miljöpartiet konstaterar att jämställdhet och mångfald hanteras i samma plan med gemensamma skrivningar. Vi vill istället se två separata planer som utgår i från de två olika lagstiftningar som avses.

Då både fastighetskontoret och branschen i övrigt domineras av män så är det viktigt att man inte bara på lång sikt försöker skapa mer jämställdhet, utan också viktigt att arbeta mot begränsande och stereotypa normer och könsroller.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämndens beslutar att avslå kontorets förslag till beslut, samt

därutöver anföra följande:

Staden behöver ändamålsenliga, funktionella och miljöanpassade lokaler för stadens egna verksamheter, men också externa hyresgäster när det är befogat. Tillgången till närproducerad mat i Stockholmsregionen, liksom tillförseln av mat- och färskvaror ska säkerställas och främjas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:

Genom sitt fastighetsinnehav och ett aktivt fastighetsförvaltande bidra till utvecklingen av staden och dess verksamheter, samt omställningen av Stockholm till en ekologiskt uthållig stad.

Stadens egna fastighetsbestånd bör användas för två övergripande målsättningar. Den första är att skapa goda förutsättningar för stadens egna samt för staden viktiga verksamheter. Den andra är att inom sitt område bidra till omställningen av Stockholm till en ekologiskt uthållig stad. Ett verktyg för att uppnå båda dessa mål är att avbryta den ideologiskt motiverade utförsäljningen av stadens mark och fastigheter. Istället bör mark och byggnader användas för att trygga Stockholms bostadsförsörjning, utveckling och invånarnas tillgång till natur och områden för rekreation.

Stockholms stad har behov av goda förvaltningsbyggnader för sin verksamhet. Nämnden ska därför vara en aktiv fastighetsförvaltare och verka för god kvalitet i de lokaler, byggnader och anläggningar som staden behöver. Fastighetsnämnden ska leda arbetet med att säkerställa att stadens nämnder har moderna, yt- och energieffektiva lokaler samt att dessa miljöanpassas. Den politik som förts inom fastighetskontoret den senaste mandatperioden har lett till eftersatt underhåll som på sikt kommer att ge Stockholm försämrade fastigheter. Den förda politiken innebär att man visar ett bättre ekonomiskt resultat på kort sikt, men att fastigheterna skadas, deras värde sjunker och det gör även trivseln i husen. Ett hus som inte underhålls håller sämre och kräver akuta reparationer. Där underhållet varit eftersatt ska detta stärkas enligt en långsiktig underhållsplan som nämnden ska upprätta.

Miljöaspekterna är en viktig del av stadens fastighetsförvaltning. För att förbättra processerna med att energieffektivisera fastigheter och verksamheter bör nämnden införa en redovisning av energikostnaderna när dessa ingår i hyran. Då blir också energikostnaden tydlig för verksamheten som i slutändan betalar kostnaderna. Det blir också ett sätt att få fastighetsägare och verksamheter att se effekterna av sina egna verksamheter och uppmuntra till besparingar. Nämnden ska ha som målsättning att energieffektivisera sitt bestånd med 30 procent under mandatperioden.

I stadens nya organisation får fastighetsnämnden ansvar för alla anläggningar som tidigare förvaltats av idrottsnämnden. Tillgången till ändamålsenliga och flexibla anläggningar av hög klass är en förutsättning för att stadens föreningsliv ska kunna fortsätta växa. Underhåll och anpassning ska ske kontinuerligt och i nära samarbete med idrottsnämnden och dess samarbetspartners. I takt med att Stockholm växer måste byggtakten av nya anläggningar ska vara hög. Placering av nya anläggningar ska göras med utgångspunkt från både idrottsliga, socioekonomiska och folkhälsomässiga skäl.

Fastighetsnämnden ska från och med 2011 inom beslutad budget avsätta medel för fortsatt tillgänglighetsanpassning. Som torgplatsförvaltare och fastighetsägare vid flera av stadens torg ansvarar nämnden för att i samverkan med andra berörda nämnder och aktörer skapa attraktivare mötesplatser. En levande stadsmiljö i hela staden ska understödja, det kan gälla allt från café- och restaurangverksamhet till butiker och service. En särskild ansträngning bör göras för att utveckla lokala saluhallar i fler delar av staden.

Särskilda uppdrag 2011:

• Inventera det kvarvarande beståndet och utarbeta en ny fastighetsstrategi med utgångspunkt i kommunens behov av verksamhetslokaler, kommunens bostadsförsörjningsmål och behov av områden för fritid och rekreation.

• Understödja utvecklingen av små saluhallar i förortscentrum.

• Årsta partihallsområde utvecklas och blir centrum för distribution och partihandel i staden, med nya moderna anläggningar, genom att den befintliga verksamheten i slakthusområdet flyttas dit.

4) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnde beslutar att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2010 med hänvisning till Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§6 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015. Svar på remiss

Dnr1.6-565/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 17 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att återremittera förslaget till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 – 2015 samt därutöver anföra följande.

Det är positivt att staden har arbetat så brett och i samverkan med handikapprörelsen för att ta fram det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi hade dock gärna sett att staden parallellt hade utbildat förtroendevalda, som ska besluta om programförslaget, i den nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som har varit vägledande för programarbetet.

Vi menar att indikatorn om Stockholms stads inne- och utemiljö ytterligare behöver förtydligas. Detta gäller i synnerhet enkelt avhjälpta hinder där en tydlig mätmetod behövs. Vi vill också se en indikator som mäter andel möteslokaler, samlingslokaler och skolaulor med fungerade hörselteknisk utrustning. Till detta kommer att det inte är tillräckligt med den indikator som föreslås under mål 4 om utbildning. Den är för allmän och behöver ersättas eller kompletteras med en specificerad indikator. Även under mål 5 om bostad finns endast en indikator. Där anser vi att en indikator som till exempel visar väntetider för att få en bostad med särskild service skulle behövas.

Det finns viktiga förtjänster med förslaget när det gäller anpassningen till stadens ledningssystem, ambitionen att konkretisera målen och att lyfta fram de resultat som ska uppnås. Hur indikatorer och uppföljningsmetoder utformas kommer dock att vara avgörande för tilltron till utvärderingen, eftersom en kritik har funnits den senaste mandatperioden mot mätningen av måluppfyllelsen i stadens budgetdokument.

Ett avgörande perspektiv som berörs allför lite i programmet är jämställdheten. Därmed bör även FN:s konvention om kvinnors rättigheter ingå som ett av de vägledande styrdokumenten. Som en konsekvens behöver indikatorerna formuleras så att de speglar situationen för såväl flickor/kvinnor som pojkar/män. Ett genusperspektiv kan också synliggöra behovet av att lyfta fram andra mål, exempelvis mot våld i nära relationer.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§7 Beslut om förlängning av hyresavtal inom fastigheten Klamparen 7 avseende miljö- och hälsonämnden

Dnr3.2.2 -588/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet med Miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende lokal i fastigheten Klamparen 7 (Tekniska nämndhuset) med ytterligare tre år enligt de villkor som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetsdirektören att underteckna hyresavtalet.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 2 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Beslut om att teckna hyresavtal inom fastigheten Strömsborg 1 avseende Regeringskansliet

Dnr 3.2.2-021/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att teckna ett ettårigt hyresavtal med Regeringskansliet avseende lokal i fastigheten Strömsborg 1 enligt de villkor som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 10 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Det är positivt att Stockholms stad nu tecknar ett hyresavtal med Regeringskansliet avseende lokalen i fastigheten Strömsborg 1, och att den avgiftsfria uthyrningen av lokalen därmed upphör. Strömsborg – denna kulturhistoriska pärla – har en historia som såväl restaurang, bad och danspalats och det vore önskvärt om även kommande verksamheter i fastigheten kan ha en kulturell prägel.

§9 Överföring av konstverk från fastigheten Valutan 1, Hägerstens medborgarhus till kulturnämnden. Genomförandebeslut

Dnr1.6-587/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner överföring av konstverk av Randi Fischer till Kulturnämnden.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 1 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§10 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 4.4-010/2011

Sekretess enligt

19 kap 3 § och 31 kap 16 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) sekretessbelagt av fastighetsnämnden

§11 Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 på Sveavägen 59. Inriktningsbeslut

Dnr 5.3.2-615/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att påbörja försäljningsprocessen för fastigheten Våghalsen 12, med adress Sveavägen 59, och återkomma till fastighetsnämnden för genomförandebeslut.

Nämndens behandling av ärendet

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 december 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut

samt därutöver anföra följande:

Det är häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen fortsätter att sälja ut Stockholm. Trots hård kritik, inte minst från stadens revisorer fortsätter majoriteten med utförsäljningarna som ett politiskt egenvärde. Denna politik har sin grund i majoritetens dogmatiska politik om att allt som kan säljas ska säljas och allt som kan privatiseras ska privatiseras. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det finns förutom de sakliga argument som framförts, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det finns goda grunder för detta, men att som huvudprincip att sälja ut så mycket som möjligt är inte en ansvarsfull, långsiktig politik.

3) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden avslår kontorets förslag samt därutöver anföras följande:

Miljöpartiet ser inget egenvärde i varken kommunal eller privat regi av fastigheten, utan att detta ska bedömas från fall till fall. Då kommunen bör ta ett större ansvar för att säkra tillgång till studentbostäder så gör vi i detta ärende en annan bedömning än den borgerliga majoriteten och yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sittförslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Fastigheten Våghalsen 12 inrymmer inte någon kommunal verksamhet av strategisk vikt. Då fastigheten har tekniska brister, samt då marknadsläget bedöms vara bra, är den således lämplig för försäljning.

Det är dock viktigt, i den fortsatta processen, att hänsyn tas för de studentbostäder som inryms i fastigheten idag. Det är fantastiskt att Stockholm lockar många som vill studera vid våra högskolor, och vi vill gärna att ännu fler studerar här. Bostadsförsörjningen för Stockholmsregionens studenter är en nyckelfaktor för fortsatt tillväxt och avgörande för regionens framtid.

För att lyckas inrymma fler studenter är det viktigt att vi bygger fler studentbostäder, men även att vi behåller de som finns idag. Fastighetskontoret ska därför ta detta i beaktande under den fortsatta försäljningsprocessen.

§12 Försäljning av fastigheten Fiskhallen 2 i Årsta. Inriktningsbeslut

Dnr 5.3.2-617/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att påbörja försäljningsprocessen för fastigheten Fiskhallen 2 i Årsta och återkomma till fastighetsnämnden för ett genomförandebeslut.

Nämndens behandling av ärendet

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att se över investeringsbehovet och påbörja underhållet på fastigheten Fiskhallen 2 samt att utveckla hela Årsta/Västberga industriområde enligt nedan.

Fastigheten Fiskhallen 2 har strategisk betydelse för Stockholms stad. Den ligger i ett område som skulle kunna få större betydelse för att stärka näringsliv med livsmedelsinriktning – ett kluster för matproduktion – och därmed säkra hundratals arbetstillfällen. Den skulle kunna var en (1) pusselbit i en förädling av Årsta partihandelsområde. Socialdemokraterna ser därför hellre utveckling, än avveckling, av Fiskhallen 2 och området i stort. Det kan aldrig vara ett självändamål att sälja ut stadens egendom – så som stadens styrande borgerliga majoritet verkar mena. Det är dessutom upprörande att majoriteten medvetet har undvikit att underhålla fastigheten – när den nu ska säljas ut är den förstås mindre värd.

Staden har idag tre strategiska områden där det bedrivs industriell produktion av någorlunda storlek. Dessa är Slakthusområdet, Lunda industriområde och Årsta Partihallar med Västberga.

I Slakthusområdet finns ca 200 företag som sysselsätter drygt 3 000 personer. Företagens samlade omsättning överstiger 11 miljarder kronor. De flesta företagen har inriktning på matproduktion till restauranger och butiker. I samband med att den nya Stockholmsarenan ska byggas kommer den åtråvärda marken där Slakthusområdet ligger användas till andra ändamål, främst en sportarena. Dessutom ska en så kallad matstad etableras. Denna matstad ska vara inriktad på konsumtion av mat och inte på produktion av mat.

Vi skulle vilja att staden ger livsmedelsindustrin tydliga och långsiktiga förutsättningar till en fortsatt verksamhet i staden. Det är därför viktigt att livsmedelsindustrin i Stockholm erbjuds ny samlad etablering inom staden.

Livsmedelsarbetareförbundet har arbetat fram en idé som innebär att

livsmedelsindustrin i Slakthusområdet flyttas till i Västberga industriområde (Årsta partihallar). Västberga är ca fyra gånger så stort som Slakthusområdet och här finns stora möjligheter för att skapa ett bra näringslivsklimat med utvecklingsmöjligheter för industriarbete inom framförallt livsmedelsindustrin. Undertecknade ser detta som ett välkommet initiativ och vi vill att staden, i samråd med berörda företag, utreder möjligheten att utveckla Västberga industriområde till ett miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde för närproducerat livsmedel till Stockholm.

3) Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden avslår enligt vänsterpartiets förslag om försäljning och vill i övrigt anföra följande:

Den massiva, dogmatiska försäljningen från den moderatledda alliansen, trots kraftig kritik från revisorerna fortsätter, med effekter för all framtid. Vi finner det djupt beklagligt med politiker som intar en sådan passiv hållning till stadens utveckling att den främsta metoden för demokratiskt styrning är att avhända sig den demokratiska makten.

Istället för att skaffa en kortsiktig ekonomisk vinning vill Vänsterpartiet att staden ska vara en aktiv ägare och förvaltare som med sitt ägande utvecklar staden för att minska klyftorna i samhället. Att sälja av stadens ägande är att minska inflytandet och demokratin och på sikt öka klyftorna och motsättningarna i samhället.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda besluten mot varandra finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sittförslag till beslut.

§13 Rapport från förvaltningschefen

- Årsbokslutet rapporteras i nästa nämnd.

- Utbildning kommer att ske den 22 februari för nämndledamöter.

- KF beslöt i budgeten för 2011 att per den 1 januari 2011 överföra ägandet och idrottsnämndens uppdrag att svara för förvaltningen av stadens idrotts-, bad- och motionsanläggningar till fastighetsnämnden. Den personal som i samband med överförandet går över från Idf till Fsk gör detta per den 15 februari 2011.

- Snö och is, kontoret har i dagsläget extra ronder kring fastigheterna då det gäller istappar, de är anslutna till istappjouren. Inga personskador har rapporterats dock två fordon.

- Rutinerna med tätare ronderingar runt våra fastigheter har gjort att antalet inrapporterade skador inte är högre. Rutinerna innebär att kontoret hellre ringer Kontorets egna takskottningsentreprenörer en gång för mycket än missar en skottning eller en nedtagning av istappar. Det finns också avtalat att kontorets entreprenörer ronderar fastighetsnämndens fastigheter under helger. Vi har bara indikationer på 2 mindre skador på fordon till följd av snö och isras. Ingen personskada är inrapporterad. Däremot finns det ett antal fall med inläckage tillföljd av snö och is på taken. Fastighetskontorets fastigheter i Stockholm är anslutna till Istappsjouren dit allmänheten kan ringa och anmäla istappar. Vid larm via SOS rings kontorets jour ut för avspärrning och jouren kallar även ut skottare. För Idrottsförvaltningens fastigheter sköts detta genom att deras personal kallar ut ramade entreprenörer

- Läckage i Stadshuset – hösta prioritet att få bukt med detta.

- Information angående Djurlingsö.

- Information angående skrivelser till nämnden, ledamöter är välkomna att höra av sig till kontoret för att få faktainformation till skrivelser.

§14 Övriga frågor