Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-12-12

Sammanträde 2011-12-12

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen avseende beslut om och verkställighet vid fastighetskontoret

6 Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt. Svar på revisionsrapport

7 Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Svar på motion

8 Förslag till kulturvision 2030. Svar på remiss

9 Nya konstytor i stadsmiljön. Svar på remiss

10 5-årig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Lägesrapport

11 Modernisering av Farsta sim- och idrottshall, fastigheten Farsta 2:1. Lägesrapport

12 Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan. Lägesrapport

13 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Reviderat utredningsbeslut samt utreda utvecklingsmöjligheterna för de byggnader staden avser att äga långsiktigt i Slakthusområdet och utföra en lokaliseringsstudie av nytt livsmedelscentrum i Larsboda

14 Bäckahagens bollplan, anläggande av 7-manna- konstgräsplan. Slutrapport

15 Ängby Södra bollplan, anläggande av konstgräsplan. Slutrapport

16 Rapport från tillförordnade förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
+.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) och Billy Östh (M) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen 20 december 2011 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 1 december 2011 och den 12 december 2011 anmäls.

§3 Anmälan av beslut om vidaredelegering av nämndens delegationsordning

Dnr 1.4.-025 2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av förvaltningschefens beslut den 2 november 2011 om vidaredelegation.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§4 Verksamhetsplan och budget 2012 för fastighetsnämnden

Dnr2.5-476/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan för år 2012.

2 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2012 till kommunstyrelsen.

3 Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens avkastningskrav justeras ner med 12 mnkr till 135,9 mnkr i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

4 Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens investeringsram justeras ner med 171,3 mnkr till 649,7 mnkr

5 Fastighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utöka nämndens limit från 5,2 miljarder kronor till 5,3 miljarder kronor på sitt konto inom kommunkoncernens samlade koncernkontostruktur.

6 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 30 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår följande:

Miljöpartiet föreslår fastighetsnämnden att besluta:

1 avslå verksamhetsplan med budget för Fastighetsnämnden 2012

2 fastställa verksamhetsplan för Fastighetsnämnd 2012 utarbetad efter 3 Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige

samt att vidare anföra följande:

Det är glädjande att i Fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2012 utläsa att förvaltningens arbete ska präglas av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Bra är även att kontoret ska fortsätta sitt inventeringsarbete som syftar till att skapa fler bostäder för unga och studenter samt att kontoret under 2012 kommer att färdigställa formerna för att kunna erbjuda möjligheterna att teckna gröna hyresavtal.

Miljöpartiet skulle dock önska att fastighetskontoret påskyndade arbetet med energieffektiviseringar. Verksamhetsplanen innehåller många bra principiella skrivningar, men tyvärr saknas resurser och tydlig politisk styrning för att göra dem rättvisa.

Även om det är kortsiktigt kostsamt med energieffektiviseringar är det ynkligt att kontoret endast uppnår en tre procentig värmebesparing efter genomförda energieffektiviseringar. Det är anmärkningsvärt att fastighetskontoret, trots att kontoret i verksamhetsplanen konstaterar att kostnadsökningarna varit större utan energibesparande åtgärder, inte investerar mer i energieffektivisering. Miljöpartiet vill att Fastighetsnämnden ska arbeta för att långsiktigt förvalta och utveckla stadens fastigheter och idrottsanläggningar samt att Stockholms klimatpåverkan inte ska vara högre än vad som är hållbart i ett globalt perspektiv.

Vi välkomnar att fastighetskontoret har utarbetat förslag på bra utökat ansvar för stadsutveckling. Vi vill att fastighetskontoret ska vara en aktiv del i formandet av vår stad.

Exempelvis vill vi att fastighetskontoret tar del i ansvaret för att Norra Djurgårdsstan inte ska bli bara ett bostadsområde utan få en sådan helhetsutformning attraktiv för såväl Stockholmare som besökare av vår stad. Ett annan viktig fråga är utvecklingen för Stadsmuseet, där vi kontoret bör ger ett aktivt mandat.

Kontorets förslag på 3 framtagna planer för strandbad 2012 är mycket positivt. Det är då angeläget att vidga begreppet strandbad till fontänbadande vid strand, vinterbadande och bastubadande. Exempelvis skulle Paris skenbadstrand med duschar kunna prövas i Stockholm, som med sitt rena och ibland strömmande vatten kan ge unika badkvaliteter.

När det gäller gröna tak vill vi ha i högre ambitioner. Fastighetskontoret bör säkra att det inte blir Sedum-monokultur, utan också ökad mångfald i vegetativ utveckling och möjlighet till mänsklig delaktighet i det vegetativa taklandskapet.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

- I delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Utöver detta anföra

Vi konstaterar att med vår budget i kommunfullmäktige hade förutsättningarna för hela staden varit annorlunda. Vi ser att följande mål ska vara vägledande för fastighetsnämndens arbete:

Staden ska vara en aktiv fastighetsägare som genom aktivt fastighetsinnehav bidrar till att utveckla Stockholms kultur-, idrotts-, närings- och bildningsklimat.

Vi ser att stadens roll som fastighetsägare är en viktig roll. Genom en aktiv fastighetspolitik kan staden inte bara se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik, vårt kulturliv och hälsan hos stadens invånare. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skapar vi en stad som står stark inte bara idag utan också om 20 år.

Stopp för omotiverade, ideologiska utförsäljningar av stadens fastigheter
Utförsäljningar och dåligt underhåll av stadens fastigheter har präglat och fortsätter att prägla fastighetsnämnden under den borgerliga majoriteten. Det är inte bara beklagligt, det är också oansvarigt. Stadens egna fastighetsinnehav är rätt använt en stor tillgång för Stockholm. De ideologiskt drivna utförsäljningarna av stadens fastigheter ska avslutas.

En fastighetsstrategi för kreativitet, tillväxt och hälsa
Under den förra mandatperioden halverades kostnaderna för planerat underhåll av stadens fastigheter, per kvadratmeter. Som följd av de nedskärningarna är många av stadens fastigheter i dåligt skick. Det dåliga underhållet används nu som skäl för försäljning av stadens fastigheter. Vi ser stadens fastighetsinnehav som en resurs, en resurs vi kan använda för att skapa möjligheter för ett levande småföretagande, för ett rikt kulturliv och för stockholmarnas idrottande.

Fastighetsnämnden ska under året i samråd med övriga berörda nämnder, såsom kulturnämnden och idrottsnämnden, skapa en seriös strategi för sitt fastighetsinnehav. Strategin ska beskriva hur stadens fastighetsinnehav ska utvecklas för att gynna ett kreativt företagsklimat, ett rikt kulturliv och bildningsklimat samt stockholmarnas idrottande och hälsa. I strategin ska även stadens bostadsbrist och behov av grönområden tas i beaktande. Strategin ska tas fram av fastighetsnämnden, i nära samråd med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och idrottsnämnden.

Som en del i stadens större strategi för jobb och utveckling ska fastighetsnämnden under året undersöka möjligheten att flytta verksamheten från slakthusområdet till nya och moderna anläggningar i Årsta partihallområde.

Ett hållbart fastighetsinnehav
Vi konstaterar också att energieffektiviseringen av stadens fastigheter fortsatt släpar efter. Nämnden når inte de mål om energieffektiviseringar som nämnden själv satt upp. Med den teknik som idag finns tillgänglig och med den kunskap vi besitter finns det inget försvar för att inte minska energiförbrukningen i stadens fastigheter. En framtidsinriktad fastighetspolitik är att gå i framkant för energieffektiviseringen och utmana med modern teknologi.

Vi tror att stockholmarna vill göra hållbara val, och ser det som en del i fastighetsnämndens praktiska arbete att möjliggöra de valen. En del i det arbetet innebär att fastighetsnämnden ska införa en redovisning av elkostnaderna i de fall dessa ingår i hyran. Det blir ett sätt att se effekterna av den egna verksamheten, vilket skapar incitament att sänka energiförbrukningen.

Levande torg och mötesplatser
Som torgförvaltare och fastighetsägare vid flera av stadens torg ansvarar nämnden för att i samarbete med andra berörda aktörer se till att Stockholm har attraktiva och levande mötesplatser. Fastighetsnämnde spelar en viktig roll i att skapa en levande stadsmiljö i hela staden och ska under året understödja utvecklandet av små saluhallar i ytterstaden.

En fastighetspolitik som uppmuntrar lek och idrott

Sedan 2011 sorterar stadens idrottsfastigheter, simhallar och bollplaner under fastighetsnämnden vilket ställer krav. Vi ser att fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska ha ett nära samarbete under året. Följande uppdrag ser vi som särskilt prioriterade under 2012:

- Fastighetsnämnden ska under året i samråd med övriga berörda nämnder, såsom kulturnämnden och idrottsnämnden, skapa en seriös strategi för sitt fastighetsinnehav.

- Fastighetsnämnden ska i enlighet med tidigare planer anlägga en ersättningsplan för den tidigare bollplanen i Solberga under 2012

- Som en del i stadens större strategi för jobb och utveckling ska fastighetsnämnden under året undersöka möjligheten att flytta verksamheten från slakthusområdet till nya och moderna anläggningar i Årsta partihallområde.

- Fastighetsnämnden ska införa en redovisning av elkostnaderna i de fall dessa ingår i hyran. Det blir ett sätt att se effekterna av den egna verksamheten, vilket skapar incitament att sänka energiförbrukningen.

- Fastighetsnämnden spelar en viktig roll i att skapa en levande stadsmiljö i hela staden och ska under året understödja utvecklandet av små saluhallar i ytterstaden.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd som består av omkring 1700 byggnader. Fastighetsinnehavet består av förvaltningsbyggnader, idrottshallar, kommersiella lokaler, slott, industrier, lagerbyggnader, naturreservat, bad, saluhallar, torg, kulturbyggnader med mera. Arbetet med att utveckla och förädla det heterogena fastighetsbeståndet kommer under 2012 att fortsätta på bred front. Exempelvis ska tänkbara platser för studentbostäder identifieras, idrottsanläggningar utvecklas, utvecklingsplaner för baden tas fram och ett flertal nya gatumarknader startas upp.

Fastighetsnämnden har från och med den 1:a januari 2011 tagit över ägandet av stadens idrottsanläggningar från idrottsnämnden. Ansvaret för verksamheten som bedrivs på anläggningarna ansvarar dock fortfarande idrottsnämnden för. Idrottsnämnden beslutar om vilka projekt som ska genomföras samt vilken prioriteringsordning dessa ska ha. Detta är således inget som fastighetsnämnden har rådighet över. Idrottsnämnden fungerar i sammanhanget som en beställarenhet och fastighetsnämnden som en utförarenhet.

Under 2012 kommer vidare arbetet med att utveckla stadens tre saluhallstorg, Östermalmstorg, Hötorget och Medborgarplatsen, dra igång. Målet är att torgen åter ska bli den mötesplats de varit tänkta att vara. Förhoppningen är att skapa sammanhållna, attraktiva och trygga offentligt rum i världsklass med temat kultur, upplevelser, handel och torg.

Nämnden kommer under året lägga ett stort fokus, och stora resurser, på att minska verksamhetens och fastighetsbeståndets miljöpåverkan. Arbetet med energiprojektet, driftoptimering, gröna hyresavtal, miljöklassningar, anläggandet av gröna tak och urbana odlingar och den påbörjade uppbyggnaden av ett miljö- och kvalitetsledningssystem kommer att intensifieras. Under året ska även en ny miljöhandlingsplan, med utgångspunkt i Stockholms nya miljöprogram 2012- 2015, tas fram. Fastighetsnämnden arbetar således på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Det ska vi fortsätta med.

Arbetet med att inventera nämndens marktillgångar, i syftet att möjliggöra för fler placeringar av tillfälliga studentbostäder, går under året in i en ny fas. De områden som pekats ut som tänkbara platser för tillfälliga studentbostäder ska utredas juridiskt, ekonomiskt och tekniskt. Det är vår ambition att de första paviljongerna ska stå på plats innan årets slut.

Under 2012 kommer vidare ett flertal nya permanenta gatumarknader, som säljer annat än livsmedel, startas upp. Evenemang, torghandel och gatumarknader skapar liv och rörelse och är därför viktiga delar i det som skapar en levande stad. Vi välkomnar denna komplettering av dagens torghandelsplatser med nya intressanta marknader.

Nämnden kommer avslutningsvis fortsatt att aktivt delta i stadsutvecklingen. Det handlar exempelvis om att tillsammans med berörda förvaltningar skapa ett nytt kulturkluster vid Ferdinand Bobergs gasklockor, i kommande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i City, där torgytan omdisponeras så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget.

§5 Nedskrivning av tillgångar 2011

Dnr 2.5-465/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av en osäker kundfordran om totalt434 955 kronor.

2 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna utrangeringar av förbrukade anläggningstillgångar om totalt2440685,99 kronor.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt. Svar på revisorernas rapport

Dnr1.6-205/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt förslag från Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C):

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets yttrande över revisorernas rapport angående Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt.

2 Fastighetskontoret överlämnar och åberopar kontorets yttrande över revisorernas rapport till revisorerna för fastighetsnämnden.

3 Fastighetsnämnden anför därutöver följande

Revisorernas rapport konstaterar att fastighetsnämnden har relevanta rutiner och processer inom de granskade områdena, men revisorernas anser samtidigt att nämndens interna kontroll i byggprocessen kan utvecklas ytterligare. Detta gäller särskilt vad gäller riskanalyser, seriositetskontroll, kontroller i entreprenadgenomförandet samt förebyggande arbete avseende skydd mot mutor. Nämnden tar dessa påpekanden på största allvar.

Vi förväntar oss att kontoret snarast rättar till de brister som revisionsrapporten tar upp, och under kommande verksamhetsår arbetar för att revisorernas rekommendationer ska implementeras i verksamheten, så att staden kan leva upp till sina högt ställda mål. Kontoret ska fortlöpande informera nämnden kring hur detta arbete fortskrider.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 november 2011. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets yttrande över revisorernas rapport angående intern kontroll i entreprenader och byggprojekt.

2 Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över revisorernas rapport till revisorerna för fastighetsnämnden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag (se handlingar i ärendet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) enligt följande:

Vi vill framhålla vikten av att kontoret vid offentlig upphandling inte bara ställer höga krav vid upphandlingsförfaranden, utan även följer upp under projektets gång.

Vi vill se en utveckling av systematiska kontroller och viten när krav inte upprätthålls.

Vi vill även att höga krav ställs när det gäller socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande i all offentlig upphandling.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Revisorerna anser i sin rapport att fastighetsnämndens interna kontroll i byggprocessen kan utvecklas, bland annat vad gäller riskanalyser, seriositetskontroll och kontroller i entreprenadgenomförandet samt förebyggande arbete avseende skydd mot mutor. Som ett led i arbetet för att få bättre kontroll över byggprocesserna ska fastighetsnämnden i avtal kräva kollektivavtal.

§7 Motion från Jan Valeskog (S) angående anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken.

Svar på remiss Dnr 1.6-447/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på remissen från kommunstyrelsen gällande motion från Jan Valeskog (S) angående anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi sympatiserar i stort med motionären. Fastighetskontoret bör verka för att föredömliga sanitära förhållanden finns att tillgå i hela staden. Bajamajor vid våra fotbollsplaner och strandbad är en nödlösning och bidrar sannolikt ej till ett Stockholm i världsklass.

§8 Förslag till kulturvision 2030. Svar på remiss

Dnr1.6-436/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på remissen från kommunstyrelsen angående förslag till kulturvision 2030.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Kulturvision 2030 anger en tydlig vision av ett Stockholm där kultur, skapande och bildning står i centrum för medborgarnas och näringslivets utveckling. Ett rikt kulturliv är alldeles nödvändigt för att fler människor skall känna sig hemma tillsammans i en växande stad. Stockholms kulturliv skall växa och nå fler människor oftare. Teatrar, bibliotek, offentlig konst, evenemang, konstnärliga högskolor, gallerier, biografer mm – allt detta är delar i en kulturell infrastruktur och ett samtal som vi vill att fler skall delta i. Fastighetskontoret har således som en av stadens stora fastighetsförvaltare en nyckelroll i förverkligandet av kulturvisionen.

Stockholm skall vara en magnet för kulturutövare från hela världen – kultur skapas i mötet mellan människor som har olika erfarenheter och talanger. Då kan Stockholm vara den mötesplats för kulturinnovatörer, producenter och finansiärer från hela världen, som beskrivs i Kulturvisionen och för detta krävs bl.a. ändamålsenliga lokaler.

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) enligt följande:

Det tydliga ansvar och ambition för stadsutveckling som kommer till uttryck i Verksamhetsplanen 2012 saknar vi i i viss utsträckning denna remiss.

Det är viktigt att inte bara förvalta, utan också utveckla tillgång och möjligheter till både produktion, konsumtion och utbyte av kultur.

Här efterfrågar vi större samverkan mellan stadens nämnder och kontor för att ge förutsättningar till utveckling av exempelvis museiverksamheten.

§9 Motion av Åke Askensten (MP) om nya konstytor i stadsmiljön. Svar på remiss

Dnr1.6-448/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på remissen från kommunstyrelsen angående motionen från Åke Askensten (MP) om nya konstytor i stadsmiljön

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi stödjer motionen, då det är viktigt att staden har en generös inställning till konstutställningar på offentlig plats. Kultur ska finnas tillgängligt för alla och vara ett naturligt inslag i stadsmiljön i hela Stockholm.

§10 5-årig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Lägesrapport

Dnr4.2.1-167/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten för den 5-åriga underhållsplanen för fastighetskontorets byggnader under 2011.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) enligt följande:

Vi tycker det är bra att den 5-åriga underhållsplanen bidrar till en mer långsiktig underhållnings av fastighetsbeståndet. Ett mer långsiktigt perspektiv är inte bara mer effektivt, utan är även ekonomiskt mer lönsamt.

Vi vill dock än inte planera för minskade underhållskostnader. I vår budget satsar vi 25 miljoner på att stärka underhållet och ge utrymme för exempelvis satsningar på ytterligare energieffektiviseringar.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Det är positivt att fastighetsnämnden nu antar en underhållsplan för stadens fastigheter. De senaste fem åren har fastighetsnämnden mer än halverat sina satsningar på underhåll av stadens fastigheter. Det kan inte ses som annat än kapitalförstöring. Vi hoppas att underhållsplanen också kommer att innebära att staden är beredd att satsa på sina fastigheter. Ett aktivt fastighetsinnehav kan vara en resurs i stadens arbete, för såväl folkhälsa som näringsliv.

§11 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Lägesrapport

Dnr412/267/10

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport gällande upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan. Lägesrapport

Dnr5.2-227/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten om Engelbrektshallen, en fullstor idrottshall som byggs vid Engelbrektsskolan.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§13 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Reviderat utredningsbeslut samt utreda utvecklingsmöjligheterna för de byggnader staden avser att äga långsiktigt i Slakthusområdet och utföra en lokaliseringsstudie av nytt livsmedelscentrum i Larsboda

Dnr 5.2-464/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag till en budget om 3 mnkr att genomföra en lokaliseringsstudie för eventuell etablering av ett nytt livsmedelscentrum inom Larsboda industriområde.

2 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att till en budget om 6 mnkr, för de fastigheter staden avser att äga långsiktigt, utreda utvecklingsmöjligheterna i enlighet med planeringsinriktningen för Slakthusområdet.

3 Fastighetsnämnden och exploateringsnämnden anmäler beslutet till kommunstyrelsens ekonomiutskott, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, samt till berörda styrelser i Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Vatten AB, AB Stokab och Stockholms Stads Parkering AB.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 28 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Billy Östh m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår följande:

Fastighetsnämnden beslutar att

- I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut - Ge fastighetskontoret i uppdrag till att genomföra en jämförande lokaliseringsstudie för eventuell etablering av ett nytt livsmedelscentrum inom Larsboda industriområde samt Årsta partihallar. I studien ska en miljökonsekvensanalys ingå. - - Föreslå staden att öka exploateringstalen för bostäder i området för att i samband med en bomässa för området skapa en ny, hög stadsdel. - Utöver detta anföra

Arbetet med den nya Slakthusområdet är spännande och de nya bostadstillskotten är viktiga för Stockholm. När arbetet nu sätts igång är ett par frågor av vikt ännu obesvarade.

Här i Stockholm har vi länge sett hur industrins förutsättningar och möjligheter har fått stå tillbaka. Vår stad växer och pressen är hård på arbetsplatsområdena, när nya bostäder skall byggas. Missuppfatta oss inte: Visst behöver vi nya bostäder, speciellt hyresrätter som vanliga människor kan ha råd med. Men Stockholm behöver också arbetsplatser.

Speciellt behöver vi en modern livsmedelsindustri som kan hålla vår stad med närproducerade livsmedel. För att långsiktigt värna livsmedelsindustrin i vår stad vill att man samtidigt som man utreder Larsboda industriområde också utreder möjligheterna att flytta Slakthusområdet till Årsta Parti Hallar och Västberga industriområde. Enligt vårt förmenande så har Årsta Parti Hallar och Västbergaindustri område större möjligheter att utvecklas till ett nytt miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde för stockholmarna. Där ska livsmedelsindustrin inte bara skyddas från att tvingas längre från konsumenterna, utan också kunna växa. Runt detta område kan det skapas en ”ringmur” av lokalerna vilka på ett effektivt sätt skärmar av området mot bostäder och annan bebyggelse. Detta tankesätt har inspirerats av hur man tänkte med byggandet av ”trädgårdsstäderna tidigt 1900- tal tex Gamla Enskede. I dessa områden byggde man en ”ringmur” av flerbostadshus runt om trädgårdsstaden för att sedan i området skapa det nya samhället.

Stockholm har stolta traditioner i att tillverka mat. Detta måste tas tillvara på ett helt annat sätt än vad nuvarande styret i Staden gör idag. Vi är överens om att vi vill värna jobben, tryggheten och den lokala livsmedelsproduktionen.

Årsta partihallar med Väsberga skulle kunna vara en möjlig och lämplig plats för morgondagens livsmedelsindustri ur flera perspektiv. Platsen har ett bättre läge än exempelvis Slakthusområdet med mer utvecklat järnvägsnät vilket gynnar en hållbar industri. I en tid då efterfrågan på närproducerad ekologisk mat ökar kraftigt i Stockholm är det logiskt för Staden att finna möjligheter att utveckla sådan industri. Möjligheten att utveckla Årsta partihallar med Väsberga till ett ekologiskt hållbart och miljövänligt industriområde bör ses över i samband med utvecklandet av Söderstaden.

Söderstaden har potential att bli ett område där staden initierar en spännande och nydanande arkitektur. Ett sätt att göra det är genom en bomässa. En bomässa i Slakthusområdet skulle kunna skapa en unik och mångfunktionell karaktär. En bomässa om framtidens lägenheter skulle dels stimulera kreativitet och entreprenörskap i Stockholm och dels åter sätta Stockholm på kartan som en stad som går före i stadsplanering och hållbar teknik. Genom att exempelvis bevara delar av Slakthusområdets speciella industrikaraktär samtidigt som området skulle moderniseras skulle en spännande och livfull miljö skapas. Det är en möjlighet vår stad inte bör gå miste om.

Det nya området kommer att bli ett attraktivt bostadsområde med goda kollektivtrafikförbindelser. Det lämpar sig därför utmärkt för att bygga bostäder, men det är viktigt att ha en strategi för att Söderstaden inte blir ytterligare ett område som förstärker segregationen i Stockholm. Därför bör minst hälften av lägenheterna som byggs vara hyresrätter. Möjligheterna att bygga studentbostäder i området ska också undersökas.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Billy Östh m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§14 Bäckahagens bollplan, anläggande av en 7-manna konstgräs-fotbollsplan. Slutrapport

Dnr5.2-047/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapporten avseende anläggandet av en 7-manna konstgräsfotbollsplan vid Bäckahagens skola.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§15 Anläggande av 11-manna konstgräsplan på Ängby Södra bollplan. Slutrapport

Dnr5.2-048/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapporten för ombyggnaden av Ängby Södra bollplan.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§16 Rapport från tillförordnade förvaltningschefen

- Ingrid Gyllfors informerar om att studiebesök i Slakthusområdet planeras till våren, förslag till datum tas fram till fastighetsnämndens sammanträde den 17 januari

- Ingrid Gyllfors informerar om att den 17 januari kl 15.45 kommer fastighetsnämndens råd för funktionshindersfrågor och nämnden träffas i samband med sammanträde.

- Ingrid Gyllfors tackar nämnden för i år och önskar God Jul.

§17 Övriga frågor

- Ordföranden Madeleine Sjöstedt tackar de avgående ledamöterna Mattias Ericsson (V) och Maj-Len Eklund (V) för deras insats i nämnden.

- Ordföranden tackar förvaltningen och önskar alla en God Jul