Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kristallen, Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av protokoll från möte mellan fastighetsnämnden och rådet för funktionshinderfrågor den 23 oktober 2012

5 Anmälan av beslut om ändring avseende verkställighet vid fastighetskontoret gällande makulering av utestående fordringar

6 Nytt IT-program för Stockholms stad - "It-program för digital förnyelse 2013-2018". Svar på remiss

7 Nedskrivning av utestående fordringar 2012

9 Utveckling av Brunkebergstorg. Utredningsbeslut (Expl) (Tk) (Sbk)

10 Arbetsprocess för framtagande av vårdprogram (KuF)

11 Arbetet med femårig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Lägesrapport

Dnr 4.2.1-512/2012
Ärendet utsändes senare

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Utveckling Sturehof. Lägesrapport

13 Försäljning av fastigheten Klamparen 8 "Separatorhuset", Fleminggatan 8, Stockholm. Inriktningsbeslut

14 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Förslag till genomförandebeslut

15 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 17 december 2012 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 30 november 2012 och den 11 december 2012 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-005/2012

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2012-04-25 – 2012-11-08.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 20 november 2012.

§4 Anmälan av protokoll från nämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Protokoll från nämndens möte med fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 23 oktober 2012.

§5 Anmälan av beslut om ändring avseende verkställighet vid fastighetskontoret gällande makulering av utestående fordringar

Dnr 2.5-489/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner anmälan av förvaltningschefens beslut den

16 november 2012 avseende ändring av verkställighet vid fastighetskontoret gällande makulering av utestående fordringar.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Nytt IT-program för Stockholms stad – ”It-program för digital förnyelse 2013-2018”. Svar på remiss

Dnr 1.6-445/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Nytt it-program för Stockholms stad”.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 20 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§7 Nedskrivning av utestående fordringar 2012

Dnr 2.5-511/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av fordran om totalt 1171 275 kronor.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2012.

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Verksamhetsplan och budget för fastighetskontoret 2013

Dnr 1.3-535/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan för år 2013.

2 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2013 till kommunstyrelsen.

3 Fastighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att nämndens avkastnings­krav justeras upp med 12,4 mnkr till 147,4 mnkr i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

4 Fastighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utöka nämndens limit från 5,3 miljarder till 5,7 miljarder på sitt konto inom kommunkoncernens samlade koncernkontostruktur.

5 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

1 Avslå verksamhetsplan med budget för Fastighetsnämnden 2012

2 Fastställa verksamhetsplan för Fastighetsnämnd 2012 utarbetad efter Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige

3 Samt att vidare anföra följande:

I kontorets förslag till verksamhetsplan ligger ett starkt fokus på ekonomisk lönsamhet. Detta är visserligen gott i sig, men perspektivet är ändå kortsiktigt. Med ett längre perspektiv skulle det även vara ekonomiskt lönsamt att investera mer i förebyggande underhåll, energieffektivisering och andra gröna insatser, såsom gröna tak.

Miljöpartiet skulle dock önska att fastighetskontoret påskyndade arbetet med energieffektiviseringar. Verksamhetsplanen innehåller många bra principiella skrivningar, men tyvärr saknas resurser och tydlig politisk styrning för att göra dem rättvisa.

De energieffektiviseringar som görs är otillräckliga. Dels i hur ambitiösa målen är, men framför allt i mängden fastigheter de omfattar.

Det är anmärkningsvärt att fastighetskontoret, trots att man i verksamhetsplanen konstaterar att kostnadsökningarna varit större utan energibesparande åtgärder, inte investerar mer i energieffektivisering. Miljöpartiet vill att Fastighetsnämnden ska arbeta för att långsiktigt förvalta och utveckla stadens

fastigheter och idrottsanläggningar samt att Stockholms klimatpåverkan inte ska vara högre än vad som är hållbart i ett globalt perspektiv.

Staden ska minska energianvändningen i sina fastigheter och idrottsanläggningar med 30 procent till år 2014.

I de kontorsfastigheter som staden äger ska energianvändningen minska genom bland annat driftoptimeringar, ökad användning av fjärrkyla istället för fläktar och energieffektiv belysning. All energi ska vara förnybar år 2015 och 10 procent av energin ska produceras med solfångare eller solceller. Fastighetsnämnden ska tillsammans med bostadsbolagen, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inventera stadens samtliga tak, för att utreda vilka tak som är lämpliga för solenergi och gröna tak.

Stadens idrottsanläggningar har en stor potential vad gäller energieffektiviseringar. Arbetet med energieffektivisering och övergången till förnybara energikällor ska i nära samarbete ske med Energicentrum samt idrottsnämnden. Idrottsanläggningar ska byggas kollektivtrafiknära så att de kan nyttjas av personer ifrån flera delar av staden.

För att uppnå dessa mål avsätter vi i vår budget 100 miljoner kronor mer per år än vad majoriteten gör. Detta visar på hur vi gröna prioriterar.

Stadens saluhallar och torgplatser ska förses med kompletta, moderna och effektiva system för källsortering och insamling av alla fraktioner inklusive organiskt avfall för tillverkning av biogas. Så långt som möjligt ska fastighetsnära källsortering införas i nämndens fastigheter. I stadens fortsatta planering för nya återvinningscentraler bör det utredas vilka av stadens bergrum som är lämpliga för att inrymma nya återvinningscentraler.

För att finna lämpliga platser att etablera återvinningscentraler bör ett närmare samarbete med stadsbyggnadsnämnden inledas.

Vi välkomnar att fastighetskontoret har utarbetat bra förslag på utökat ansvar för stadsutveckling. Vi vill att fastighetskontoret ska vara en aktiv del i formandet av vår stad. Ett område vi skulle vilja se ett större ansvarstagande för är möjligheten att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet.

I Stockholms län finns idag drygt 80000 studenter men bara 12000 studentbostäder. Under de senaste 6 åren har antalet tillkommande studentbostäder i Stockholms stad varit försvinnande litet. Situationen för Stockholms studenter är krisartad. Om staden inte lyckas vända utvecklingen riskeras Stockholms tillväxt och framtida utveckling.

Ett annat område är de fantastiska kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna så som gasklockan på Norrmalm, änkedrottning Josefinas hus på Södermalm och ”klamparen” på Kungsholmen. Det optimala är om dessa fantastiska byggnader kan finnas tillgängliga för Stockholmaren. Här vill vi att fastighetsnämnden anstränger sig extra för att hitta lösningar, gärna i samverkan med kulturaktiva intressenter.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

- I huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut

- Därutöver anföra

Genom en aktiv fastighetspolitik kan staden inte bara se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik, vårt kulturliv och hälsan hos stadens invånare. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar stad. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skapar vi en stad som står stark inte bara idag utan i framtiden.

Stadens fastigheter är grunden till en mängd av de verksamheter som förekommer i Stockholm. En smart fastighetspolitik kan innebära stora miljövinster för Stockholm. En smart fastighetspolitik skapar förutsättningar för stockholmarnas hälsa och välmående, genom idrotts- och kulturfastigheterna. En smart fastighetspolitik kan skapa förutsättningar för ett välmående näringsliv och ett skapande klimat.

Vi kan konstatera att den budget som den borgerliga majoriteten fattat beslut om i kommunfullmäktige saknar de ambitioner för fastighetspolitik som vi socialdemokrater velat se och med att en socialdemokratisk budget för Stockholm hade fastighetsnämnden getts andra förutsättningar, förutsättningar att utveckla istället för att avveckla. Med en socialdemokratisk budget hade fastighetsnämnden varit en aktiv part i ett Stockholm med jobb, tillväxt och kunskap i fokus:

Ny kurs i Stockholms fastighetspolitik

De senaste årens fastighetspolitik har präglats av stora utförsäljningar. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostäder har sålts av dogmatiska och ideologiska skäl. Nu betalar stadens verksamheter och Stockholms invånare priset för detta. Det har sålts ut så många hus, så mycket mark och så många lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad i allt för många fall lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice, vilket under det gångna året vid flera tillfällen lett till att staden fått köpa nya fastigheter. Det är förvisso rimligt att förvärva fastigheter i de fall staden behöver fastigheter, men det är kortsiktigt och dyrt att sälja för mycket för att sedan få återförvärva. Det är dyr politik och den drabbar alla skattebetalare och stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

Vi vill ha en långsiktigt hållbar politik som värnar och utvecklar stockholmarnas gemensamma egendomar – via stadens innehav av till exempel fastigheter – istället för att avveckla dem. Vi vill se en politik som gynnar stockholmarna och Stockholm. Det kan ibland betyda att fastigheter bör säljas och i andra fall att de bör köpas, och det betyder inte minst att staden ska vara en långsiktig och god förvaltare av de fastigheter staden äger och ansvarar för. Stadens fastighetsinnehav är en resurs, en resurs vi kan använda för att skapa möjligheter för ett levande småföretagande, för ett rikt kulturliv och för stockholmarnas idrottande.

Från 2006 har kostnaderna för planerat underhåll av stadens fastigheter, per kvadratmeter, mer än halverats. Som följd av de nedskärningarna är många av stadens fastigheter i dåligt skick. Det används dels som skäl till försäljningar och det har bidragit till att flera fastigheter nu är i behov av stora och dyra renoveringar. Att sänka värdet på en fastighet för att sedan sälja den till ett lägre pris än motsvarande fastighet i gott skick är kapitalförstöring. Underlåtet underhåll som resulterar i stora, kostsamma renoveringar är också en form av kapitalförstöring. Det är exempel på en oansvarig hantering av stadens kapital, och det är del i ett slöseri vi sett nog av i Stockholm. När flera idrottshallar i samma område är måste genomgå stora renoveringar under en kort period resulterar det dessutom i att möjligheterna till idrott och hälsa i Stockholm försämras, detta i ett Stockholm där hallbristen redan är ett faktum.

En fastighetspolitik för fler jobb

Gröna industrijobb i Stockholm

De senaste tio åren har flera av Stockholms industriområden naggats i kanten eller helt flyttat. Det har inneburit att arbetsplatser har försvunnit från staden samt att förutsättningarna för industriell tillverkning har försämrats. Vi vet att svensk industri är viktig för Sveriges ekonomi och för sysselsättningen. Vi blir allt mer medvetna om vikten industrin kommer att spela för en grön omställning. Stockholm ska vara en stad som spelar roll när Europa ställer om. För att det ska vara möjligt måste Stockholm ha de rätta förutsättningarna för modern och grön industri. Det sker spännande forskning i Stockholm. IVL Swedish eniviromental research institute har helt unika lokaler i Sjöstadsverket, som gör att forskare från hela världen väljer att forska på vattenrening och biogasrötning här i Stockholm. Men trots att det finns forskning här blir det få nya patent, och det är inte här de produkter som sedan ska ut på marknaden tillverkas.

Som en del i stadens större strategi för jobb och utveckling ska staden ge livsmedelsindustrin i Stockholm tydliga och långsiktiga förutsättningar för den fortsatta verksamheten. För många stockholmare är det allt viktigare med närproducerad mat som fraktats på det miljömässigt bästa sättet. Vi ser att Årsta partihallar med Västberga har den potentialen, med närhet till kommunikationer såväl som till stadskärnan. Staden ska under året utreda möjligheterna att flytta livsmedelindustrin till Årsta partihallar med Västberga. Det alternativet ska ställas mot det redan utredda alternativet i Larsboda.

Ett kreativt företagsklimat i Stockholm

För att Stockholm ska stå konkurrenskraftigt också imorgon måste staden ha en tydlig strategi för innovation och kreativitet. Vi vet exempelvis att många innovationsdrivna företag har ett behov av att få visa upp innovationer, innan de kommer ut på den reguljäras marknad. Här kan staden genom sin fastighetspolitik vara ett stöd. Staden ska under året undersöka intresset för och förutsättningarna för fler pilot- och demonstrationsanläggningar i stadens regi. Om möjligt ska staden förvärva eller bygga om existerande anläggningar för att kunna fungera som pilot- eller demonstrationsanläggningar. Demonstrationsanläggningar är viktiga för att locka utländska besökare och investerare, men också för att behålla utvecklingen i Stockholm. De kan skapa mötesplatser för näring och forskning, men också fungera som en viktig språngbräda för nyare företag.

Ett levande handelsliv i Stockholm

Ett av skälen till att så många trivs i Stockholm eller vill flytta hit är mångfalden av affärer, butiker och tjänsteföretag. Stockholmare är olika, har olika behov och tycker om olika saker. Vi gläds åt att få det nyaste, men blir också frustrerade om kaféet, skomakeriet eller cykelhandlaren som alltid funnits i närområdet helt plötsligt tvingas lägga ner. Särskilt om nedläggningarna inte beror på att vi har ändrat åsikt eller smak, utan för att en stor privat fastighetsägare eller ett offentligt bolag sett en möjlighet att ytterligare öka sina marginaler.

Därför måste det finnas utrymme för både modernitet och tradition. Till skillnad från många andra storstäder runt om i Europa har Stockholms innerstad inte förlorat så stora marknadsandelar till externhandel i form av stora köpcenter. Den småskaliga handel i innerstan och i en del av våra ytterstadscentrum är viktiga trivselfaktorer, som skapar liv, rörelse och trivsel. Småbutiker och torghandel är inte bara bra för de enskilda näringsidkarna, de gör Stockholm trevligare att vistas i.

Vi menar att staden måste vårda sina relationer till småföretagen. Det handlar inte minst om hyressättningspolitiken Vi ska inte subventionera enskilda näringsidkare, men när hyror däremot sätts så att skyltfönster hellre får gapa tomma än att hyrorna justeras kan man ifrågasätta det marknadsmässiga i det hela. Stockholm behöver en hyressättningspolitik som utgår från den verklighet som många av våra småföretag lever i. Även förutsägbarheten och långsiktigheten i hyresvillkoren måste bli betydligt bättre. Vi vet att förutsägbarhet och transparens är viktiga faktorer när näringsidkare väljer Stockholm. Inte minst små, egen och familjeföretag har stora behov av att kunna förutse kostnader. Det kan vara avgörande för om en person väljer att låta sin dröm om ett bageri på Söder bli verklighet. Det måste införas en mer långsiktig hyressättning så att det inte förekommer plötsliga chockhöjningar. Enskilda företagares möjlighet att hävda sin rätt mot det offentliga och begära omprövningar av hyressättningar behöver stärkas. På det sättet främjar vi företagandet i alla dess former, vilket är en nyckel till att bekämpa arbetslöshet och stärka skatteintäkter. Om Stockholm ska fortsätta vara den stad vi alla uppskattar så mycket, har vi inte råd med en näringspolitik som bara fungerar för de största aktörerna.

En fastighetspolitik för möten mellan människor

Fastighetsnämnden spelar en viktig roll i att skapa en levande stadsmiljö i hela staden. Stockholm ska upplevas som en trygg stad och ingen stockholmare ska vara rädd att gå ut en kväll ensam. Idag känner många stockholmare sig inte alltid trygga i våra gemensamma miljöer, det gäller inte minst Stockholms kvinnor. Trots att män i Stockholm löper större risk för våld i offentliga miljöer är kvinnor mer rädda för våld i offentliga miljöer. Som ett reslutat av det undviker kvinnor oftare att vistas i vissa områden vissa tider. Trygghet i våra offentliga miljöer handlar om något så grundläggande som vem som tar och tillåts ta plats i våra gemensamma rum, på våra gator och torg, i offentliga byggnader och anläggningar och på våra spontanidrottsplatser.

Som torgförvaltare och fastighetsägare vid flera av stadens torg ansvarar nämnden för att i samarbete med andra berörda aktörer se till att Stockholm har attraktiva och levande mötesplatser. Det handlar om att se till att det finns ett levande butiksliv, fungerande saluhallar och att det är rent och snyggt. Det handlar också om att understödja en utveckling som gör att våra offentliga mötesplatser är multifunktionella.

I Berlin har kommunen i sitt arbete med det de kallar gender mainstreaming konstaterat att synlighet, eller upplevd synlighet, är en viktig faktor. En väg med byggnader där fönster är vända mot vägen upplevs som tryggare än en gata med fastigheter med fönstertomma väggar vända mot vägen. Områden med fastigheter som har husväggar utan fönster ger en större känsla av otrygghet än områden med fastigheter med många fönster åt alla håll. Områden som innehåller både bostäder, arbetsplatser och gärna caféliv och handel fylls av liv dagtid såväl som kvällstid. Områden med tät bebyggelse, blandade funktioner, liv och rörelse upplevs som tryggare. Det gäller kvarter, gator och grönområden, men det gäller också torg. Synlighet och aktivitet på en plats främjar den upplevda tryggheten på platsen. Våra parker, torg och grönområden, precis som våra kvarter, tjänar på att vara multifunktionella och de bör planeras för att främja möten mellan människor som är på platsen av olika skäl. En sådan utveckling ska främjas av fastighetsnämnden, i egenskap av torgförvaltare och fastighetsägare.

En hållbar fastighetspolitik

Energieffektiviseringen av stadens fastigheter släpar efter och nämnden når inte de mål om energieffektiviseringar som man själv satt upp. Med den teknik som idag finns tillgänglig och med den kunskap vi besitter finns det inget försvar för att inte minska energiförbrukningen i stadens fastigheter. En framtidsinriktad fastighetspolitik är att gå i framkant för energieffektiviseringen och utmana med modern teknologi. Vi tror att stockholmarna vill göra hållbara val och ser det som en del i fastighetsnämndens praktiska arbete att möjliggöra sådan val. En del i det arbetet innebär att fastighetsnämnden ska införa en redovisning av elkostnaderna i de fall dessa ingår i hyran. Det blir ett sätt att se effekterna av den egna verksamheten, vilket skapar incitament att sänka energiförbrukningen.

Staden ska utarbeta en ny förvärvspolicy, med skärpta energikrav. När staden förvärvar nya fastigheter ska de antingen redan klassas som energieffektiva, eller så ska en renovering för att energieffektivisera fastigheten genast genomföras. När fastighetsnämnden fattar beslut om förvärv av fastighet ska fastighetens energiklass framgå, och i de fall fastigheten måste renoveras ska beslut om renovering och kostnad för renovering ingå i samma ärende. Den nya förvärvspolicyn är ett steg i att successivt energiomställa stadens fastigheter.

En fastighetspolitik för mer motion för fler

Sedan 2011 sorterar stadens idrottsfastigheter, simhallar och bollplaner under fastighetsnämnden vilket ställer krav. Tillsammans med idrottsnämnden och andra berörda nämnder ska fastighetsnämnden planera för flera investeringar av nya anläggningar och arbeta med ett långsiktigt underhållsarbete för ett idrottsliv i världsklass.

Drygt var tionde fyraåriga flicka i Stockholms län lider av övervikt eller fetma. I socialt utsatta områden är siffrorna ännu högre, visar en ny rapport. Totalt var 13,5 procent av de fyraåriga flickorna i länet överviktiga eller feta 2010. Samma siffra för pojkarna var 9,1 procent. Simkunnigheten bland Stockholms ungdomar är låg, och i flera stadsdelar under 70 %. I de den stadsdelen där simkunnigheten är som högst, Östermalm, ligger den ändå bara på 85 %. Det är oroväckande siffror.

Vi vet att idrottande är viktigt inte bara för de enskilda stockholmarnas fysiska och psykiska hälsa, utan också för exempelvis våra förutsättningar att prestera på jobb och i skola. Det har direkt påverkan på vår livslängd. Den enorma kostnad det innebär för kommun och landsting i längden att ha en inaktiv befolkning syns inte i idrottsnämndens treårsbudget men kommer i slutändan riskera att bli dyrt för såväl individen som staden och landstinget. Det mervärde det ger Stockholm att fler stockholmare stärks fysiskt och socialt av en ökad möjlighet att idrotta syns inte heller under en mandatperiod, men på sikt bygger det Stockholm starkt.

Det ska vara fastighetsnämndens och idrottsnämndens uppgift att tillhandahålla anläggningar och erbjuda verksamhet till lägsta möjliga kostnad för att göra fysisk aktivitet så tillgänglig som möjligt för stockholmarna. Det gäller när vi talar om simhallar och bollsport, och det gäller också när vi talar om den starkt kvinnodominerade ridsporten. Om lagar och regler framtvingar en utveckling där hyresnivåerna måste sättas marknadsmässigt måste detta på olika sätt kompenseras så att det inte slutar med att stockholmarna ska betala priser för att nyttja stadens anläggningar som kraftigt minskar efterfrågan. Det här är en av alla de insatser staden måste göra för att nå det långsiktiga målet att alla Stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Under de kommande tre åren vill vi öka investeringstakten när det gäller nya anläggningar. I vårt program för ökad rörelse ingår att omvandla fler grusplaner till konstgräs, fler anläggningar för spontanidrott och skolelever, nya utomhusgym samt en multisportanläggning. Underhållet av befintliga anläggningar är dessutom akut. Med en ökad investeringsram för drift och underhåll vill vi säkerställa att Stockholm blir Sveriges främsta idrottsstad i verkligheten

En fastighetspolitik för kreativitet, kunskap och kultur

Stockholms växande befolkning behöver inte bara bostäder och arbetsplatser. I takt med att stockholmarna blir fler ökar också behoven av både fler och större lokaler för kulturverksamhet. Ett av de projekt som under kommande år ska prioriteras är ett nytt stadsbibliotek. Stadsbiblioteket är i behov av nya och ändamålsenliga lokaler. I samarbete med kulturnämnden ska fastighetsnämnden verka för att staden påbörjar arbetet med ett nytt stadsbibliotek.

4) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag med hänvisning till Vänsterpartiets budget 2013

Att därutöver anföra följande:

Strategiskt ägande behövs för att skapa den stad som vi vill leva i. Vi behöver ett ägande för att stimulera det demokratiska deltagandet. Detta gör vi genom att ta fram möteslokaler inom varje stadsdel och på så sätt ge mötesfriheten de grundförutsättningar som den behöver. Dessa lokaler ska vara tillgängliga och möjliga att ha samråd i.

Fastighetsnämnden bör även inventera de fastigheter man har för att försäkra sig om att de fastigheter som är ämnade för kultur också används på detta sätt. De kulturhistoriska fastigheter som staden förvaltar ska rustas upp och fyllas med innehåll som gör att en så bred allmänhet som möjligt kan disponera och besöka lokalerna.

Det fastighetsbestånd vi har ska energieffektiviseras och klimatanpassas enligt våra övergripande mål, stadens ambition bör vara att leda den utvecklingen. Genom vårt ägande ska vi möjliggöra för sport och fritidsverksamheter i Stockholm och investera i idrottsplaner, idrottshallar och de offentlig ägda inomhus- och utomhusbaden.

Vi ska också behålla industrimark och köpa och bli aktiva fastighetsägare, om det behövs, för att stimulera fler arbetstillfällen där dessa är få. Dessutom ska fastighetskontoret verka för att stadens arbetsplatser flyttar utanför tullarna. Vänsterpartiet kräver stopp för all utförsäljning av mark utanför staden tills dess att man utrett stadens strategiska intresse av ägandet. Att sälja av ideologiska anledningar är inte seriöst. Staden ska ha en plan med allt sitt ägande. Stadens fastigheter som hyrs ut till staden själv, till kulturliv eller föreningsliv ska styras av självkostnadsprinciper eller subventioneras när det är motiverat.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§9 Utveckling av Brunkebergstorg. Utredningsbeslut

Dnr 5.2-486/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fortsatt arbete för utvecklingen av Brunkebergstorg i enlighet med kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden godkänner för egen del utredning till en budget om 3 mnkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets, exploateringskontorets, trafikkontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 14 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag.

§10 Arbetsprocess för framtagande av vårdprogram

Dnr 5.2-395/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreslagen arbetsprocess mellan fastighetskontoret och kulturförvaltningen avseende framtagande av vårdprogram.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och kulturförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 29 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag.

§11 Arbetet med femårig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Lägesrapport

Dnr 4.2.1-512/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets lägesrapport.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl.(S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets rapport

Att nämnden begär budgetjustering för att finansiera de ökande kostnaderna

Att därutöver anföra

Under diagram Planerat underhåll 2012-2015 kan vi se att det fattas medel för underhåll och att underhållsskulden ökar från år till år. Utvecklingen är ohållbart och oacceptabel. Det är uppenbart att kontorets förslag till åtgärder inte kommer att räcka. Det är ekonomiska medel som brister och politiken måste tillstyrka mer pengar för underhåll. Vårt förslag är att nämnden omedelbart bryter denna utveckling genom att verka för att kontoret får de medel som behövs.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Utveckling Sturehof. Lägesrapport

Dnr 5.2-509/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets lägesrapport Utveckling Sturehof.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§13 Försäljning av Klamparen 8. Inriktningsbeslut

Dnr 5.3.2-536/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att för sin del uppdra till fastighetskontoret att genomföra försäljningen av Klamparen 8 i enlighet med kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 16 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl.(S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Avslå förvaltningens förslag till beslut

Ge kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla Klamparen 8 till studentbostäder

Därtill anföra följande

Den borgerliga majoritetens utförsäljning av Stockholms stads egendomar fortsätter, och sker dessvärre utan någon djupare analys eller eftertanke. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostadsrätter säljs av dogmatiska och ideologiska skäl. Den borgerliga ledningen har sålt ut så många hus, mark och lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice. Denna politik är dyr och drabbar tyvärr alla skattebetalare och stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

I dagens Stockholm saknas inte bara lokaler för samhällsservice, bostadsbristen är allvarlig och ett reellt hot mot stadens tillväxt och framtid. Fastighetsnämnden har tidigare getts i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla egna fastigheter till studentbostäder. Den fastighet som nu är aktuell för försäljning ligger i ett bra läge och skulle med stor sannolikhet kunna bli ett attraktivt boende för Stockholms studenter. Det hade med stor sannolikhet varit ett bättre användningsområde.

Vi vill ha en långsiktigt hållbar politik som värnar och utvecklar stockholmarnas gemensamma egendomar – via stadens innehav av till exempel fastigheter – istället för att avveckla dem. Till skillnad från den styrande borgerliga majoriteten är vi inte dogmatiska och ideologiskt låsta. Vi vill se en politik som gynnar stockholmarna och Stockholm. Det kan ibland betyda att fastigheter bör säljas och i andra fall att de bör köpas.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP.

Dnr 4.2.1-397/2012

Genomförandebeslut

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner, den ena på Kaknäs BP och den andra på Årsta IP, till en sammanlagd investeringsutgift om 16,0 mnkr, inklusive hittills ned­lagda kostnader. Arbetet utförs efter beställning från idrottsförvaltningen.

2 Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret i samråd med idrotts­ förvaltningen genomför nödvändiga programändringar i syfte att inrymma projektet inom ramen 16,0 mnkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 3 december 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§15 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen lämnar en skriftlig ekonomisk månadsrapport från november 2012.

Förvaltningschefen lämnar en skriftlig slutrapport om Slakthusåret.

§16 Frågor för beredning och övrig information

Anmälan görs av inkommen skrivelse till fastighetsnämnden enligt följande:

1. Pröva möjligheterna att bygga studentbostäder vid framtida idrottshallprojekteringar, från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C). Dnr 1.6-546/2012

2. Möte om omlokalisering av Slakthusområdet, från Bengt Sandberg m.fl. (S). Dnr 1.6-554/2012

3. Renoveringsbehov och kostnader kring bad - och idrottshallar, från Sebastian Wiklund (V). Dnr 1.6-555/2012

4. Moderna energieffektiva badanläggningar, från Ewa Larsson m.fl. (MP). Dnr 1.6-556/2012

5. Inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet, från vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP). Dnr 1.6-557/2012

****

Ordföranden Madeleine Sjöstedt tackar de avgående ledamöterna Billy Östh (M),

Lennart Jansson (M), Sten-Åke Larsson (M) Per Altenberg (FP) och Jeanette Hemmingsson (S) för deras insats i nämnden.

Ordföranden Madeleine Sjöstedt tackar därefter förvaltningen för det här året och önskar både förvaltning och nämnden en God Jul.

Förvaltningschefen önskar nämnden God Jul ifrån kontoret.