Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden. Remissvar

6 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan. Inriktningsbeslut

7 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicebyggnad på Grimsta IP. Reviderat genomförandebeslut

8 Nya Solberga BP, anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan med tillhörande omklädningsbyggnad och klubbhus. Genomförandebeslut.

9 Högdalshallen, renovering av reningsverk m.m. Inriktnings- och genomförandebeslut.

10 Förvaltningschefen informerar

11 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.4-006/2014

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.3-007/2014

§5 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden. Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Dnr 1.6-444/2014

§6 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan. Inriktningsbeslut Dnr 5.2-433/2014

§7 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicebyggnad på Grimsta IP. Reviderat genomförandebeslut Dnr 4.2.1-211/2013

§8 Nya Solberga BP, anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan med tillhörande omklädningsbyggnad och klubbhus. Genomförandebeslut. Dnr 4.2.1-395/2014

§9 Högdalshallen, renovering av reningsverk m.m. Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 4.2.1-435/2014

§10 Förvaltningschefen informerar

§11 Frågor för beredning och övrig information