Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-04-14

Sammanträde 2015-04-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bergrummet Elefanten, Bäckvägen, Sollentuna

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

6 Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter. Svar på revisorernas rapport.

7 Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar på remiss.

8 Motion om införande av servicegaranti. Remissvar.

10 Övergång till digital ärendehantering för fastighetsnämnden.

11 Långsiktig plan för reinvesteringar och underhåll av fastighetsnämndens byggnader exklusive idrottsanläggningar. Rapport.

13 Anläggande av ett 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP. Förslag till inriktningsbeslut.

14 Enkel idrottshall på Hjulsta bollplan utgår och ersätts av en ny hall på annan plats på Järva. Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut.

15 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan. Förslag till genomförandebeslut.

16 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i Kista Torn 2 i Kista. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-169/2015

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Fastighetskontoret

17 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i projektet Jackproppen, Hjorthagen. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-170/2015

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Fastighetskontoret

18 Förvaltningschefen informerar

19 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr 1.1.2-003/2015

§5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, dnr 1.2.4-144/2015

§6 Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter. Svar på revisorernas rapport, dnr 1.6-082/2015

§7 Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar på remiss, dnr 1.6-145/2015

§8 Motion om införande av servicegaranti. Remissvar Dnr 1.6-143/2015

§10 Övergång till digital ärendehantering för fastighetsnämnden, dnr 1.7-171/2015

§11 Långsiktig plan för reinvesteringar och underhåll av fastighetsnämndens byggnader exklusive idrottsanläggningar. Rapport, dnr 4.2-160/2015

§13 Anläggande av ett 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP. Förslag till inriktningsbeslut, dnr 4.3-161/2015

§14 Enkel idrottshall på Hjulsta bollplan utgår och ersätts av en ny hall på annan plats på Järva. Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut, dnr 4.3-128/2015

§15 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan. Förslag till genomförandebeslut, dnr 4.3-159/2015

§16 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i Kista Torn 2 i Kista. Genomförandebeslut, dnr 4.4.2-169/2015

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut/Protokollsutdrag
protut16.pdf (271 kb)

§17 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i projektet Jackproppen, Hjorthagen. Inriktningsbeslut, dnr 4.4.2-170/2015

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut/Protokollsutdrag
protut17.pdf (271 kb)

§18 Förvaltningschefen informerar

§19 Frågor för beredning och övrig information