Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Sammanträdestider år 2017 för fastighetsnämnden.

6 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Remissvar.

7 Grönare Stockholm - förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Remissvar.

8 Motion om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö. Remissvar.

9 Levande lokala centrum (riktlinje för centrumutveckling). Remissvar.

10 Ombyggnad av vattenrening i Eriksdalsbadet. Inriktningsbeslut.

11 Förvärv av cirka 15 eller 16 bostadsrätter för serviceboende samt 1 lägenhet för personal- och gemensamhetsutrymme i kv Framkallningen i Bandhagen. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-468/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 12 oktober 2016
Fastighetskontoret

12 Förvärv av 12 bostadsrätter för serviceboende samt 1 lägenhet för personal- och gemensamhetsutrymme i kvarteret Proteinet i Hagastaden. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-458/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 14 oktober 2016
Fastighetskontoret

13 Förvärv av 12 bostadsrätter för serviceboende samt 1 lägenhet för personal- och gemensamhetsutrymme i kvarteret Kromosomen i Hagastaden. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-459/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 14 oktober 2016
Fastighetskontoret

14 Uppdrag från idrottsförvaltningen att ta fram ett program för upprustning och modernisering av Gubbängshallen. Initieringsbeslut.

15 Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda förutsättningarna för byggande av en fullstor idrottshall intill Årstafältet. Initieringsbeslut.

16 Förvaltningschefen informerar

17 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Sammanträdestider år 2017 för fastighetsnämnden Dnr 1.1.1-485/2016

§6 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.

§7 Grönare Stockholm ­ förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden.

§8 Motion om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö.

§9 Levande lokala centrum (riktlinje för centrumutveckling).

§10 Ombyggnad av vattenrening i Eriksdalsbadet.

§11 Förvärv av cirka 15 eller 16 bostadsrätter för serviceboende samt 1 lägenhet för personal- och gemensamhetsutrymme i kv.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 12 oktober 2016 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
11 protut.pdf (275 kb)

§12 Förvärv av 12 bostadsrätter för serviceboende samt 1 lägenhet för personal- och gemensamhetsutrymme i kvarteret Proteinet i Hagastaden.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 14 oktober 2016 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
12 protut.pdf (274 kb)

§13 Förvärv av 12 bostadsrätter för serviceboende samt 1 lägenhet för personal- och gemensamhetsutrymme i kvarteret Kromosomen i Hagastaden.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 14 oktober 2016 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
13 protut.pdf (275 kb)

§14 Uppdrag från idrottsförvaltningen att ta fram ett program för upprustning och modernisering av Gubbängshallen.

§15 Uppdrag från idrottsförvaltningen att utreda förutsättningarna för byggande av en fullstor idrottshall intill Årstafältet.

§16 Förvaltningschefen informerar

§17 Frågor för beredning och övrig information