Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-04-22

Sammanträde 2003-04-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret¨

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2003 (A) (utdelas) P

6 Ungdomsparlamentets motion angående integrationspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), nr 2001:87 (S)

7 Förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg, Södermalm. Genomförandebeslut (RI)

8 Stombussarnas framkomlighetsproblem. Skrivelse från Roger Mogert (s) (RI)

9 Bygg- och materialcontainers på gatumark, parkeringsrutor och trottoarmark. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2003 (RI)

11 Överklagande av genomförandebeslut om cykelbanor på Folkungagatan, Södermalm. Yttrande till Länsrätten (RI)

12 Östra City till bilfri zon. Motion från Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp), 2002:16 (RI)

13 Förbindelse över Hammarbyleden. Inriktningsbeslut (RI)

14 Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen (RI)

15 Trafikföring under reparation av Vasabron. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) (RI)

17 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm. Återremiss (RI)

18 Paviljonger i Kungsträdgården - etapp 2. Reviderat genomförandebeslut (RI)

19 Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården. Reviderat genomförandebeslut (RI)

20 Parkering längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd) (RI)

21 Markanvisning för skola inom kv Kölnan i Hammarby Sjöstad till SISAB (RI)

22 Tilläggsöverenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående nybyggnad inom fastigheten Hästen 27 på Norrmalm m m (RI)

23 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss (RI)

24 Skrivelse från stiftelsen Fryshuset angående ansökan om befrielse från tomträttsavgäld för fastigheten Fryshuset 2, Hammarby Sjöstad. Remiss (RI)

25 Revidering av Program för ekologiskt byggande. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) (RY)

26 Idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v), nr 2002:62 (RY)

27 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostads-bebyggelse inom delar av fastigheterna Måseskär 2, 4 och 5 i Hammarbyhöjden. Inriktningsbeslut (RY)

28 Ombyggnad av korsningen Kontrollvägen – Västbergavägen i Västberga. Genomförandebeslut samt godkännande av avtal med Vägverket (RY)

29 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångs-bostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s) (RY)

30 Avtal med Fortum om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Inriktningsbeslut (RY)

31 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Remiss av programförslag (RY)

32 Park och gångväg inom Årstadal samt ombyggnad av Sjöviksbacken (RY)

33 Markanvisning för bostäder inom programområde för Örnsberg i Hägersten och Liljeholmen till HEFAB (RY)

34 Uppföljning av åtgärder för upphandling (RY)

35 Anmälan om tingsrättens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Orgelpipan 4 i City. Hemligt (SV)

36 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden (SV)

37 Ansökan om tillstånd till förvärv av 50 % av aktierna i Essingestupet AB, ägare till fastigheterna Essingestupet 9, 10 och 11. Yttrande till hyresnämnden (SV)

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

39 Markförsäljningar, markinköp och markbyten för naturreservatsändamål (F)

40 Nybyggnad av 4-avdelnings barnstuga i fastigheten Klisterburken, Vällingby. Inriktningsbeslut (F)

41 Om- och tillbyggnad av barnstuga i fastigheten Bibliotekarien 4, Bävervägen 43, Abrahamsberg. Genomförandebeslut (F)

42 Återuppbyggnad och tillbyggnad av brunnen barnstuga, på fastigheten Laxholmen 4, Vårberg. Slutredovisning (F)

43 Markskötsel inom affärsområde Barnstugor, fastighetsförvaltningen. Genomförandebeslut (F)

44 Nybyggnad av barnstuga i fastigheten Björing 2 (f d Björinge 1), Tensta. Slutredovisning (F)

45 Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

46 Genomförande av demonstrationsprojekt ”Säker huvudgata”. Inriktningsbeslut (St)

47 Användning av 30-zoner och hastighetsdämpande åtgärder i Stockholms stad samt skrivelse om plåtpoliser - ett steg mot nollvisionen - från Mats Rosén (kd) (St)

48 Ansökan om utökning/ändring av 30 km/h begränsning på Svartviksslingan, Margretelundsvägen och Tranebergsvägen (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet

49 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Olshammarsgatan i stadsdelen Hagsätra (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet

50 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Frustunavägen i stadsdelen Örby (RY)

Hänskjutet från trafikutskottet

51 Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid. Yttrande över länsstyrelsens samråd (St)

52 Ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats (Pa)

53 Förstärkt trafikövervakning i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v) (Pa)

54 Underlätta för boendeparkering. Skrivelse från Mats Rosén (kd), Anders Broberg (kd) och Björn Nyström (kd) (Pa)

55 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 7 (S)

56 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter. Bordlagt 1 april 2003 nr 9 (RI)

57 Fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Återremiss. Bordlagt 1 april 2003 nr 16 (RI)

58 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten m m på Norrmalm. Remiss. Bordlagt 1 april 2003 nr 18 (RI)

59 Samverka för ett effektivare utnyttjande av Västberga samt utveckling av Västberga industriområde. Svar på skrivelser från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) samt Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 21 (RY)

60 Reparation av sättningsskador och förbättring av trafiksäkerheten på Ärvingevägen i Kista. Genomförandebeslut. Bordlagt 1 april 2003 nr 26 (RY)

61 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v). Bordlagt 1 april 2003 nr 31 (F)

62 Samrådsremiss av förslag till detaljplan för Betsede i Värmdö kommun. Bordlagt 1 april 2003 nr 33 (F)

63 Spår till östra Södermalm. Motion av Per Olin (v) 2002:37 Bordlagt 1 april 2003 nr 39 (St)

64 Uppförande av minnesmonument över trafikens offer. Motion av Svante Linusson (sp) nr 38/2002. Bordlagt 1 april 2003 nr 40 (St)

65 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl. Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 och senast 1 april 2003 nr 51. Delvis bordlagt (RI)

66 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och senast 1 april 2003 nr 54 (RY)

67 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp). Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 och senast 1 april 2003 nr 56 (RI)

68 Trafikplan och trädplan för Södermalm. Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 1 april 2003 nr 57. Delvis bordlagt (RI).

69 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 1 april 2003 nr 58 (RY)

70 Förslag till ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats (Pa)