Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-01-23

Sammanträde 2001-01-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 1/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
23 januari 2001, 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Ändringar i gatu- och fastighetskontorets trafikorganisation(A) P

6 Anställning av chef för staben (A) P

7 Allmännyttan på 2000-talet – beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder. Remiss av delbetänkande av Allbo-kommittén (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2000 (A) (utdelas)

10 Program för handikappanpassning i utemiljön. Revidering och komplettering (RI)

12 Utredning om skyttelfärja över Hammarbykanalen, Hammarby Sjöstad (RI)

13 Skydd mot extremt högt vatten i Mälaren. Skrivelse från Bror Stefenson och Anders Broberg (kd) (RI)

14 Felrapportering från allmänheten underlättar gatuunderhållet. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

15 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 11/2000 (RI)

16 Upplåtelse av cykelparkeringsplatser i parkeringsgarage. Motion av Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) (RI)

17 Anmälan av pågående och planerade gatuarbeten inom Stockholms innerstad våren 2001 (RI)

18 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Inriktningsbeslut (RI)

19 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighets-nämndens handikappråd (RI)

20 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7 och 8 / 2000 (RI)

21 Ombyggnad av lokaler i fastigheterna Leverantören 2, Älvsjö och Förrådet 1, Vinsta för Stockholm MFO AB (RI)

22 Detaljplan för Sickla Kanal (del av Hammarby Sjöstad) inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 1998-06329-54 (RI) *

23 Försäljning av fastigheten Riga 2 inom stadsdelen Ladugårdsgärdet (RI)

24 Försäljning av tomträtten Elementet 4 i Ulvsunda industriområde (RY)

25 Försäljning av fastigheten Strömbrytaren 5, Ulvsunda industriområde (RY)

26 Program för ny detaljplan för del av kv Tapetrabatten m m inom stadsdelen Hässelby Gård. Remissvar (RY)

27 Försäljning av fastigheten Domnarvet 35 i Lunda industri-område (RY)

28 Försäljning av industrifastigheterna Hallsten 21 och 28 i Bromsten (RY)

29 Mark- och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad. Anmälan av lägesrapport (RY)

30 Markanvisning för bostäder på del av Grimsta 1:2 invid kv Säteritaket i Hässelby Gård (RY)

31 Redovisning inför remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde (RY)

32 Avtal om markförsäljning m m för bostadsprojektet Regndroppen i Björkhagen (RY)

33 Försäljning av fastigheten Stora Tallkrogen 4 i Gubbängen (RY)

34 Rapport om kontorets arbete med projekt inom lokala investeringsprogrammet (RY)

35 Inrättande av en kulturscen på den nedlagda stenkrossens tomt (del av Sillö 4) i Larsboda företagsområde. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och skrivelse från Per Bolund och Viviann Gunnarsson (båda mp), 2000:57 (RY)

36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

37 Återlämnande av sommargården Kolbergsbo, Kolbergsbo 1:2, 2:6 och den del av 4:1 som ligger norr om landsvägen, Falu kommun (F)

38 Försäljning av del av fastigheten Grindtorp 1:1 i Haninge kommun (F) *

39 Försäljning av fastigheten Skärlinge 2:3 m fl i Nynäshamns kommun (F) *

40 Nybyggnad av sjukhem på fastigheten Ruddammen, Roslagstull. Inriktningsbeslut (F)

41 Försäljning av fastigheten Östfora 1:25 i Järlåsa (F) *

42 Godkännande av hyresavtal mellan Sycon Stockholm Konsult AB och Stockholms stad avseende fastigheten Sågen 19 på Södermalm (F)

43 Utredning om Cederdalsgatan. Redovisning av uppdragsavtal med vägverket (Ta)

44 Nya vägar till vägar och järnvägar. Remiss av rapport från riksdagens revisorer (Ta)

45 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkerings-dispens för eldrivna bilar (Ta)

46 Fler parkeringsplatser för handikappade. Motion av Karin Hanqvist (s), 2000:51 (Ta)

47 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 9 och 10/2000 (Ta)

48 Parkeringsstudier av Kungsholmen. Uppdrag från Gfn 1998-11-03 (Ta)

49 Vinkelparkering i Vasastan (Ta)

50 Vägverkets redovisning av uppdrag att göra en samlad översyn av bestämmelserna om flyttning av fordon. Remiss (Ta)

51 Anmälan av promemoria om trafiksituationen i Stockholm under oktober 2000 (Ta)

52 Färgsättning av cykelbanor. Motion av Malte Sigemalm (s), 2000:53 (RI) Bordlagt (10)

53 Riktlinjer för uteserveringar. Återremiss (RI) Bordlagt (14)

54 Tillfälliga åtgärder inom Lugnet, Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI) Bordlagt (18)

55 Markanvisning för hotell och kontor vid Lindhagensplan på Kungsholmen (RI) Hemligt Bordlagt (23)

56 Markanvisning för företagslägenheter norr om Drottning-holmsvägen intill kv Gångaren på Kungsholmen (RI) Bordlagt (25)

57 Programutredning avseende förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och gatumiljö längs Rågsvedsvägen i Rågsved. Remissredovisning (RY) Bordlagt (29)

58 Markanvisning för uppförande av lagerlokal inom fastigheten Vindkraften 2 i Skrubba företagsområde (RY) Bordlagt (36)

59 Stadsbondgård på Årstafältet. Lägesrapport november 2000 (RY) Bordlagt (37)

60 Industrispåren inom Ulvsunda industriområde. Lägesredovisning (RY) Bordlagt (40)

61 Redovisning av idékatalog för bebyggelse i ytterstaden, gluggutredningen (RY) Bordlagt (43)

62 Utbyte av luftbehandlingsaggregat m m i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset på Norrmalm. Genomförande-beslut (F) Bordlagt (52)

63 Studentbostäder i Skarpnäck. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (F) Bordlagt (55)

64 Drift och underhåll av parkeringsautomater. Förfrågnings-underlag (Ta) Hemligt Bordlagt (58)

65 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholm 2000-2007 (Ta) Bordlagt (59)

66 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Korpmossevägen i Liljeholmen (Ta) Bordlagt (65) Hänskjutet från trafikutskottet

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Margarita Pulido (s)

Mats Rosén (kd), tjänstgörande

Anders Ygeman (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Lennart Gustafsson §§ 1-5 och 7-65, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Ordföranden Sten Nordin (m) hälsade alla välkomna till nämndens första sammanträde 2001.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 6 februari 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Trafiksituationen i Vasastan av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

2 Varutransporter i kulvert av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

3 Övertalighet med anledning av upphandling av parkeringsövervakning

område Väster av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

4 Ett Söders Kungsträdgården och en trafikeffektivisering av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Studieresa till Barcelona angående tillgänglighet för personer med

funktionshinder

---------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2001 avgivit promemoria om resa

till Barcelona för att studera tillgänglighetslösningar för funktionshindrade personer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att godkänna studieresan enligt kontorets promemoria och att för egen del delta med två förtroendevalda, vilka skulle anges till protokollet. Till protokollet antecknas att dessa är ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ersättaren Juan Carlos Cebrián (s).

Fråga om ombyggnaden av Råcksta sjukhem

------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo besvarade fråga av vice ordföranden Börje Vestlund (s) om fönstrens placering efter aktuell ombyggnad av Råcksta sjukhem.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 16 januari 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

23 januari 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inomgatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 27 december 2000 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ändringar i gatu- och fastighetskontorets trafikorganisation

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokoll från MBL- förhandling av den 12 januari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag i utlåtandet till ändringar i gatu- och fastighetskontorets trafikorganisation.

2 Nämnden utser Monica Hildingson till chef för avdelningen för strategisk

trafikplanering och Mikael Forkner till chef för parkeringsavdelningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Anställning av chef för staben

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokoll från MBL-

förhandling av den 12 januari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden utser Lennart Gustafsson till avdelningenschef

vid gatu- och fastighetskontorets stab.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Allmännyttan på 2000-talet – beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder. Remiss av delbetänkande av Allbo-kommittén

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Allbo-

kommitténs delbetänkande med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp)

och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen anföra följande:

Vid halvårsskiftet 2001 upphör lagen om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag m.m. (stopplagen) att gälla. I stället vill Allbo-utredningens majoritet ändra spelreglerna för det lokala beslutsfattandet i landets kommuner. När det gäller beslut om försäljning av kommunala bostadsföretag och bostadsfastigheter föreslås att det efter halvårsskiftet 2001 skall krävas en kvalificerad majoritet bestående av två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter. Syftet är detsamma som gällde för stopplagen, nämligen att omöjliggöra eller försvåra sådana bostadspolitiska beslut i kommunerna.

Särskilda beslutsregler motiveras i utredningen för överlåtelse av bostadsföretag och fastigheter med att sådana ”överlåtelser är i regel oåterkalleliga”. Även byggande och förvärv av fastigheter och uppbyggnad av bostadsbolag är emellertid beslut med betydande räckvidd. Därom vittnar såväl dagens kommun- och bostadsakuter som nedslitna betongförorter från miljonprogrammets dagar.

De förslag som utredningen lägger fram har direkt bäring på grundvalarna för det svenska folkstyret. De urholkar den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen genom att inskränka de i allmänna val utsedda kommunpolitikernas beslutsrätt över kommunens egna angelägenheter på bostadsområdet. Även om det inte är fråga om någon formell grundlagsändring så råder det ingen tvekan om att utredningens förslag är ett övergrepp på den kommunala självstyrelsen, en grundsten i den svenska demokratin.

Det är utmanande när lagförslag som har en sådan principiell räckvidd framläggs med ett så bristfälligt underlag. Ändå avfärdar utredningsmajoriteten med några enstaka rader i betänkandet varje problem i relation till bl a principen om kommunal självstyrelse i regeringsformen. Förslaget strider därtill mot det i praxis

fastlagda retroaktivitetsskyddet. Betänkandet ger prov på ett parlamentariskt utredningsväsende i gravt förfall.

Bostadssektorn är inte längre plan- och normstyrd. Byggande och bostadsförvalt-ning har under 1990-talet ställts inför stora – och nödvändiga – krav på anpassning till en mer konkurrensutsatt situation. Bostadspolitiken har genomgått ett systemskifte. Den är inte längre produktions- och utbudsorienterad, utan styrs i huvudsak av bostadsmarknadens efterfrågan. Vi bejakar denna grundläggande förändring, som bl a sker i Malmö, eftersom den innebär att bostadsbyggandet måste anpassas till bostadskonsumenternas önskemål och betalningsvilja, i stället för till statliga byggnormer och låneregler. Detta är den bästa grunden för att få till stånd det utbud av såväl hyresrätter som andra upplåtelseformer som de boende vill ha. Det lägger också en grund för att långsiktigt pressa det svenska folkets höga bostadskostnader.

Det kan finnas olika skäl till att en kommun önskar sälja delar av det kommunala bostadsinnehavet. I vissa kommuner handlar det om att skaffa kapital för att stärka beståndets långsiktiga livskraft och förbättra boendemiljön. I andra kommuner kan det handla om en medveten strävan mot ökad konkurrens på hyresmarknaden eller mot ökad mångfald på bostadsmarknaden genom exempelvis en ombildning till bostadsrätter. Varje kommun har en bostadsmarknad som i något avseende är unik. Kommunerna har också i övrigt skilda förutsättningar och behov.

Siffror skall relateras till det totala lägenhetsbeståndet i de kommunala bostadsföretagen och detta utgörs av över 900.000 lägenheter eller nästan 60 % av Sveriges totala hyresmarknad.

Utredningen har därför åberopat vad Boverket i sin enkätundersökning uppger som planerade försäljningar under år 2000. Då rör det sig plötsligt om drygt 20.000 lägenheter (tabell 2.5), vilket leder utredningen fram till bedömningen ”att det totala allmännyttiga beståndet riskerar att minska avsevärt”.

Av denna siffra utgörs emellertid tre fjärdedelar (15.400 lägenheter) av Stockholms stad. Och här är det inte alls frågan om någon planlagd försäljning, utan siffran anger alla intresseanmälningar som har gjorts enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, vilket är något helt annat. Utredningen redovisar att det under 1999, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät, såldes knappt 8.400 kommunägda bostadslägenheter.

Stockholms stad äger tre kommunala bostadsföretag med sammanlagt 116.000 lägenheter. Under innevarande mandatperiod är det hittills ca 5.000 kommunala hyreslägenheter som har tagits över av hyresgästbildade bostadsrättsföreningar.

Beståndet framstår med andra ord inte precis som hotat.

Utformningen av kriterierna för när regelsystemet skall tillämpas (10 % av beståndet eller 1.000 lägenheter) slår mycket olika mot olika kommuner. Särskilt påtagligt blir detta naturligtvis för Stockholms stad, som bara ca 8 ½ promille av vårt lägenhetsbestånd skulle kunna avyttras innan gränsen på 1.000 lägenheter uppnås. Detta skulle effektivt omöjliggöra en rationell fastighetsförvaltning i huvudstadens tre bostadsbolag.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten

Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2000

En av gatu- och fastighetskontoret den 18 januari 2001 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för december 2000 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilagor till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över uppdrag från nämnden åren

1996-2000.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt – efter att, på förslag av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v), ha kompletterat lägesrapporten med skrivelse från henne lämnad vid sammanträdet den 5 september 2000 om markanvisningar 2000 – att bifalla kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§10 Program för handikappanpassning i utemiljön. Revidering och komplettering

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets revidering och komplettering

av program för handikappanpassning i utemiljön.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 Skyttelfärja över Hammarbyleden, Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Skydd mot extremt högt vatten i Mälaren. Skrivelse från Bror Stefenson (kd) och Anders Broberg (kd)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Felrapportering från allmänheten underlättargatuunderhållet. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§14 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 11/2000

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-

utskott för den 21 november 2000.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§15 Upplåtelse av cykelparkeringsplatser i parkeringsgarage.

Motion av Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till svar på remiss av

motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till svar på

remiss av motionen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Mats Rosén (kd) och Anders Ygeman (s) enligt bilaga D4.

§16 Redovisning av pågående och planerade gatuarbeteninom Stockholms innerstad våren 2001

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan.

Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande, daterat den 16 mars 2000, i

rubricerade ärende till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till utformning av

cykelbanor på Birger Jarlsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkännner de av Kommun-HSO Stockholm

nominerade personerna enligt bilaga till kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7 och 8/2000

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för

den 16 november och 14 december 2000.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§20 Ombyggnad av lokaler i fastigheterna Leverantören 2, Älvsjö

och Förrådet 1, Vinsta för Stockholm MFO AB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även kompletterande prome-moria av den 19 januari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande beskrivna ombyggnader av lokaler i fastigheterna Leverantören 2, Älvsjö och Förrådet 1, Vinsta, för Stockholm MFO AB.

2 Nämnden godkänner uthyrningen till Stockholm MFO AB i Leverantören 2, Älvsjö.

3 Nämnden godkänner att projektet Lustgården 6 belastas med en kostnad för ombyggnad av nya lokaler för Stockholm MFO AB enligt kontorets utlåtande

om max 12 mkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp)

och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Nämnden anser att de föreslagna investeringarna delvis är bra att genomföra i dagsläget. Då ärendet om MFO:s framtid ännu inte är avslutat anser nämnden att gatu- och fastighetskontoret får återkomma med förslag på ombyggnad rörande förrådet på fastigheten i Älvsjö (beräknad till 20 milj kr). Övriga ombyggnader kan starta omgående.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§21 Detaljplan för Sickla Kanal (del av Hammarby Sjöstad) inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, S-Dp 1998-06329-54

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Försäljning av fastigheten Riga 2 inom stadsdelen Ladugårdsgärdet

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del i utlåtandet redovisat exploateringsavtal avseende fastigheten Riga 2.

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast den 2 april 2001

godkänner försäljningen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp)

och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 för sin del godkänna exploateringsavtalet rörande fastigheten Riga 2 samt

2 hemställa att kommunfullmäktige godkänner avtalet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§23 Försäljning av tomträtten Elementet 4 i Ulvsunda industriområde

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 decembeer 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

förslag till köpeavtal med Ulvsunda Industrifastigheter KB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

förslag till köpeavtal med Ulvsunda Industrifastigheter KB.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Försäljning av fastigheten Strömbrytaren 5, Ulvsunda industriområde

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till köpeavtal i kontorets utlåtande och hemställer hos kommunfullmäktige att det godkänns.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till köpeavtal i kontorets utlåtande och hemställer hos kommunfullmäktige att det godkänns.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§25 Program för ny detaljplan för del av kv Tapetrabatten m m inom stadsdelen Hässelby Gård. Remissvar

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remisssvar på rubricerat programförslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remisssvar på rubricerat programförslag.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§26 Försäljning av fastigheten Domnarvet 35 i Lunda industriområde

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

köpeavtal angående försäljning av fastigheten Domnarvet 35.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

köpeavtal angående försäljning av fastigheten Domnarvet 35.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§27 Försäljning av industrifastigheterna Hallsten 21 och 28 i Bromsten

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

köpeavtal angående försäljning av fastigheterna Hallsten 21 och 28.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

köpeavtal angående försäljning av fastigheterna Hallsten 21 och 28.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Mark- och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad. Anmälan av lägesrapport

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt näringslivskontoret hade den 11 december 2000 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapport oktober 2000,

mark- och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning för bostäder på del av Grimsta 1:2 invid kv Säteritaket i Hässelby Gård

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av fastigheten Grimsta 1:2

invid kv Säteritaket i Hässelby Gård till Svenska Bostäder på två år.

2 Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas

för det aktuella området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av fastigheten Grimsta 1:2

invid kv Säteritaket i Hässelby Gård till Svenska Bostäder på två år.

2 Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas

för det aktuella området.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) enligt bilaga M2.

§30 Redovisning inför remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att förberedande program för Vinsta

företagsområde i Vinsta sänds ut på remiss och samråd.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning som svar på nämndens uppdrag

om en specifik utvecklingsplan för Vinsta företagsområde.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att i samband med remissredovisningen

återkomma med förslag till anvisning till byggherrar i enlighet med i

kontorets utlåtande redovisade principer.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade

sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att förberedande program för Vinsta

företagsområde i Vinsta sänds ut på remiss och samråd.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning som svar på nämndens uppdrag

om en specifik utvecklingsplan för Vinsta företagsområde.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att i samband med remissredovisningen

återkomma med förslag till anvisning till byggherrar i enlighet med i

kontorets utlåtande redovisade principer.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) enligt bilaga N4.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§31 Avtal om markförsäljning m m för bostadsprojektet Regndroppen i Björkhagen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtal med Arkitektmagasinet

Bygg AB avseende Regndroppen 1 m m i Björkhagen.

2 Nämnden godkänner exploateringsavtal med Arkitektmagasinet Bygg AB

avseende Regndroppen 1 m m i Björkhagen

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtal med Arkitektmagasinet

Bygg AB avseende Regndroppen 1 m m i Björkhagen.

2 Nämnden godkänner exploateringsavtal med Arkitektmagasinet Bygg AB

avseende Regndroppen 1 m m i Björkhagen

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§32 Försäljning av fastigheten Stora Tallkrogen 4 i Gubbängen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till köpeavtal avseende Stora Tallkrogen 4 i Gubbängen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Rapport om kontorets arbete med projekt inom lokala investeringsprogrammet (LIP)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§34 Inrättande av en kulturscen på den nedlagda stenkrossens tomt (del av Sillö 4) i Larsboda företagsområde. Motion av Viviann Gunnarsson (mp), 2000:57 och skrivelse från Per Bolund och Viviann Gunnarsson (båda mp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remiss av motionen/skrivelsen samt överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remiss av motionen/skrivelsen samt överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§35 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Återlämnande av sommargården Kolbergsbo, Kolbergsbo 1:2, 2:6 och den del av 4:1 som ligger norr om landsvägen, Falu kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden återlämnar fastigheten Kolbergbo 1:2, 2:6 och

den del av 4:1 som ligger norr om landsvägen, Falu kommun, Dalarnas

län, till Storkyrkoförsamligen i Stockholm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Försäljning av del av fastigheten Grindtorp 1:1 i Haninge kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av

fastigheten Grindtorp 1:1 (Stenbacken) i Haninge kommun.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Försäljning av fastigheten Skärlinge 2:3 m fl i Nynäshamns kommun

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetenämnden godkänner för sin del köpekontrakt mellan

staden och Ulf Myrberg om försäljning av fastigheten Skärlinge 2:3 m fl

i Nynäshamns kommun för en köpeskilling av 19 000 000 kronor.

2 Nämnden hemställer att köpekontraktet godkänns av kommunfullmäktige

senast den 1 juli 2001.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetenämnden godkänner för sin del köpekontrakt mellan

staden och Ulf Myrberg om försäljning av fastigheten Skärlinge 2:3 m fl

i Nynäshamns kommun för en köpeskilling av 19 000 000 kronor.

2 Nämnden hemställer att köpekontraktet godkänns av kommunfullmäktige

senast den 1 juli 2001.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§39 Nybyggnad av sjukhem på fastigheten Ruddammen 24, numera Kattrumpstullen 5, Roslagstull. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att påbörja projektering

av byggnaden på fastigheten Kattrumpstullen 5 samt återkomma till nämnden

med ett förslag till genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Försäljning av fastigheten Östfora 1:25 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheten

Östfora 1:25 till i utlåtandet angiven person för en köpeskilling som kan

godtas av kontorets expertråd för fastighetsfrågor. Något ytterligare beslut

i detta ärende erfordras ej.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m),

vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd), att

1 för sin del godkänna försäljning av fastigheten Östfora 1:25 till i utlåtandet angiven person

2 att delegera till ordföranden att i samråd med vice ordföranden fastställa försäljningen.

Nämnden bör i varje enskilt ärende ta ställning till dels om en försäljning ska ske, dels till priset. I detta fall får presidiet i uppdrag att fastställa försäljningen när pris föreligger.

§41 Godkännande av hyresavtal med SYCON Stockholm Konsult AB avseende fastigheten Sågen 19 på Södermalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetesnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

hyra ut lokaler till SYCON Stockholm Konsult AB i fastigheten Sågen 19

på de villkor som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Utredning om Cedersdalsgatan. Redovisning av uppdragsavtal med vägverket

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Nya vägar till vägar och järnvägar. Remiss av rapport från riksdagens revisorer

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som yttrande över remissen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), leda-möterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s),

ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren

Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna kontorets synpunkter som svar på remissen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§44 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkeringsdispens för eldrivna bilar

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta utvidga boendeparkeringszonerna genom överlappning där så

behövs.

2 Nämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att höja dagavgiften

för boendeparkering från 15 kr till 20 kr samt att avgiften skall börja gälla

fr o m den tidpunkt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden godkänner kontorets förslag och gör en framställan till kommun-fullmäktige om att införa avgiftsfri parkering för boende med särskild boende-dispens för eldriven bil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Fler parkeringsplatser för handikappade. Motion av Karin Hanqvist (s), 2000:51

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 9 och 10/2000

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för

den 26 oktober och 23 november 2000.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§47 Parkeringsstudier av Kungsholmen. Uppdrag från nämnden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar

den till projekt ”Gata för gata” för utökning av antalet parkeringsplatser där

behov finns.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Vinkelparkering i Vasastan

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anordna vinkelparkering på:

Västeråsgatan

Dalagatan (mellan Vanadisvägen och Västeråsgatan)

Gästrikegatan

Hälsingegatan (mellan Frejgatan och Vanadisplan)

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), leda-möterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren

Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Det är angeläget att de av kontoret föreslagna vinkelparkeringarna snarast tillkommer.

Vid anordnandet av vinkelparkering måste den barriäreffekt som uppkommer minimeras. Detta kan exempelvis ske genom att gluggar, t ex med träd, lämnas med lämpliga mellanrum.

Kontoret skall redovisa utformningen i trafikutskottet.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt

kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Vägverkets redovisning av uppdrag att göra en samlad översyn av bestämmelserna om flyttning av fordon. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Vägverkets

redovisning med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd), att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Det är inte acceptabelt att den som påkallat flyttningen skall bära kostnader

för flyttning av fordon som inte kan tas ut av fordonsägaren.

§50 Anmälan av promemoria om trafiksituationen i Stockholm under oktober 2000

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemen-samt framställda yrkandet.

§51 Färgsättning av cykelbanor. Motion av Malte Sigemalm (s), 2000:53

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§52 Riktlinjer för uteserveringar

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 9 sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de nya riktlinjerna för uteserveringar,

att tillämpas från och med våren 2001 och i enlighet med den tidplan som presen-

teras, samt ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till

utformning av extra städavgift för nattöppna uteserveringar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Tillfälliga åtgärder inom Lugnet, Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra tillfälliga åtgärder inom Lugnet i avvaktan på exploatering i

enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner investeringar på 40 Mkr för åtgärder enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra tillfälliga åtgärder inom Lugnet i avvaktan på exploatering i

enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner investeringar på 40 Mkr för åtgärder enligt kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§54 Markanvisning för hotell vid Lindhagensplan på Kungsholmen

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även kompletterande promemorior av den 11 och 28 december 2000. Vidare förelåg skrivelse från Bo Dahlström av den 23 januari 2001 med fråga rörande ärendets sekretess, vilken fråga – under överläggning i ärendet – överlämnades till gatu- och fastighetskontoret att besvara.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders

Ygeman (s) enligt bilaga X3.

§55 Markanvisning för företagslägenheter norr om Drottningholmsvägen intill kv Gångaren på Kungsholmen

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även kompletterande promemoria av den 28 december 2000. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen markanvisning

för företags lägenheter norr om Drottningholmsvägen till Skanska Svenska Hem AB med villkor enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen markanvisning

för företags lägenheter norr om Drottningholmsvägen till Skanska Svenska Hem AB med villkor enligt utlåtandet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten

Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) enligt bilaga Y3.

§56 Programutredning avseende förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och gatumiljö längs Rågsvedsvägen i Rågsved. Remissredovisning

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för Rågsvedvägens

ombyggnad som underlag för framtida projektering med beaktande av synpunkter

och förslag till fördjupade studier som redovisas i kontorets utlåtande.

2 Nämnden beslutar att fortsatt arbete med projektet sker först efter det att en plan

för finansiering av åtgärderna utarbetats av kontoret och godkänts av nämnden.

3 Nämnden beslutar att Vantörs stadsdelsnämnd, gatu- och fastighetsnämndens handikappråd jämte SL skall underrättas om beslutet och delges kontorets ut-

låtande i ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag

som redovisas i bilaga Z1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z4.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta

yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Nämnden erinrar om sina tidigare ställningstaganden angående restriktivare användning av gupp och vägkuddar som hastighetsdämpande åtgärder och ger kontoret i uppdrag att hitta andra sätt att uppnå önskad hastighetsdämpning.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§57 Markanvisning för uppförande av lagerlokal inom fastigheten Vindkraften 2 i Skrubba företagsområde

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar fastigheten Vindkraften 2 om ca 3000

kvm, tidsbegränsat till den 1 juli 2001, till Trähjulet Stockholm AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal mellan staden och

Trähjulet Stockholm AB i enlighet med i kontorets utlåtande redovisade

förutsättningar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag

som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet till gatu- och fastighetskontoret samt

2 därutöver anföra

Nämnden vill erinra om fullmäktiges beslut om att exploatering i första hand

ska ske på redan exploaterad mark. Kontoret får därför i uppdrag att ta fram ett markförslag inom Skrubba företagsområde som motsvarar detta.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) för beslut i dag enligt kontorets förslag.

§58 Stadsbondgård på Årstafältet. Lägesrapport november 2000

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att underrätta Enskede-Årsta stadsdels-

förvaltning om beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att underrätta Enskede-Årsta stadsdels-

förvaltning om beslutet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten

Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§59 Industrispåren inom Ulvsunda industriområde. Lägesredovisning

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från banverket av den 21 december 2000 samt från AB Pripps Bryggerier av den 3 januari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fullfölja uppsägningen av avtalet med SJ.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), leda-möterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg

m fl (v) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet

d v s att anföra följande

Inte minst ombygganden av Tranebergsbron utgör idag en kraftig begränsning för den tunga trafiken. Det är angeläget att transporterna till Pripps kan fortsätta att gå med miljövänliga transporter.

Det är möjligt att de nuvarande spåren kan hamna i konflikt med den framtida spårvägen. Detta är frågor som en kommande analys måste studera djupare.

Det bör också undersökas huruvida Ulvsundaspåret kan kombineras med Tvärspårvägen. Härigenom skulle fördelar kunna vinnas. Ett hastigt beslut ska inte föregripa en konstruktiv lösning som utnyttjar befintliga resurser.

Kontoret ges därför i uppdrag att skyndsamt utreda vilka åtgärder som kortsiktigt måste vidtagas för att kunna upprätthålla järnvägstrafiken fram till år 2004 samt avtala med Pripps hur kostnaderna för det löpande underhållsarbetet skall finansieras.

Därutöver ska kontoret utreda hur man långsiktigt kan lösa såväl transporterna till Pripps som annan industri i Ulvsunda med likartade transportbehov och tvärbanans utbyggnad.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga Ö3.

§60 Redovisning av idékatalog för bostadsbebyggelse i ytterstaden, gluggutredningen

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner katalogen.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet för att genomföra

förslagen i katalogen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Odrdföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag

som redovisas i bilaga AA1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp)

och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Nämnden anser att kontoret gjort ett bra arbete i att ta fram katalogen. Den utgör ett underlag för kommande bostadsprojekt. Varje markanvisning kommer innan den ges att beslutas av nämnden.

Det är viktigt att det vid framtagandet av markanvisningar tas hänsyn till det av fullmäktige fattade beslutet att exploatering ska ske i första hand på redan exploaterad mark.

Kontoret får också i uppdrag att se över möjligheterna och göra grova kostnadsberäkningar för eventuella projekt vid kraftledningar, där man för att bygga gräver ner ledningarna. Vidare vill nämnden påpeka att det finns byggare som idag i huvudsak arbetar med ombyggnader av fastigheter som har intresse av

mindre nyproduktion. Projekt på 10-30 bostäder kan eventuellt vara intressant för denna grupp av byggherrar.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga AA4.

§61 Utbyte av luftbehandlingsaggregat m m i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra utbyte av luftbehandlingsaggregaten m m för de första två reinvesteringsetapperna samt

projektera resterande etapper till färdigt förfrågningsunderlag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Studentbostäder i Skarpnäck. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) enligt bilaga BB3.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga BB4.

§63 Drift och underhåll av parkeringsautomater. Förfrågningsunderlag

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även MBL-protokoll av den

1 december 2000.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga CC3.

§64 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholm 2000-2007

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ”Stockholms stads trafiksäkerhets-

program, TSP 2000” gällande under åren 2000-2007 och uppdrar åt gatu-

och fastighetskontoret att arbeta enligt programmet.

2 Nämnden översänder TSP 2000 till kommunfullmäktige för beslut.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att verka för utökad trafikskaderegistrering vid

landstingets akutsjukhus.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§65 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Korpmossevägen i Liljeholmen

Dnr

Bordlagt 2000-12-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från trafik-gruppen i Hökmossens trädgårdsförening av den 12 november 2000. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vid protokollet

Hans Engstrand


FÖRSLAG TILL BESLUT

Nämnden beslutar att:

1. Bifalla ansökan och införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Korpmossevägen.

2. I övrigt anföra följande: