Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-05-29

Sammanträde 2001-05-29

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 8/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
29 maj 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Avsägelser från Panagiotis Kalpakidis (s) och Else Lundin (mp) av uppdrag som ledamot respektive ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar och fyllnadsval av en ledamot och en ersättare

6 Fjärrmanövrering av Liljeholmsbron, Skansbron och Hammarbyslussen. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

7 El- och styranläggning för Danviksbron. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

8 Överenskommelse med vägverket om frågor kring Essingeleden (RI)

9 Program för handikappanpassning i utemiljön. Revidering och komplettering (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2 och 3/2001 (RI)

11 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktningsbeslut (RI)

12 Avtal med staten om viss markreglering inom stadsdelen Marieberg (RI)

13 Torghandel vid Fridhemsplan på Kungsholmen.Remiss från kommunstyrelsen (RI)

15 Upphandling av exploateringsarbeten för utbyggnad av kv Gunnebo m m inom stadsdelarna Lunda och Solhem. Hemligt (RY)

16 Reparation av Liljeholmsbron 2001. Hemligt (RY)

17 Kulturpark Liljeholmen. Slutredovisning (RY)

18 Stadens godsspår. Motion av Per Ohlin (v), 2001:4 (RY)

19 Markanvisning av fastigheten Teodoliten 1 i Fagersjö. Inriktningsbeslut (RY)

20 Anmälan av Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheterna Brunna Gård 1 och Åkergärdet 1 i Botkyrka kommun. Hemligt (SV)

21 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

22 Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Mari Strömberg (v) och Dick Urban Vestbro (v), 2001:11 (F)

23 Översiktsplan för Nacka kommun. Samrådsremiss (F)

24 Bildandet av naturreservat i Nacka och Lilla Sickla. Svar på remiss från länsstyrelsen (F)

25 Genomförande av den med vägverket gemensamma vägtrafikcentralen. Genomförandebeslut (St)

26 Betalning av parkeringsavgift via mobiltelefon. Lägesrapport och principer (St)

27 Åtgärder för att förbättra parkeringssituationen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (Pa)

28 Upphandling av entreprenör för mynträkning. Hemligt (Pa)

29 Nya bostäder i Vällingby - ett utställningsprojekt med flera byggherrar (RY)

30 Utredning om gemensam bostadsförmedling för studentbostäder. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (S)

31 Vad staden kan göra för att minska kostnaderna för nyproducerade hyresrätter. Remiss av skrivelse av Annika Billström (s) (S) Bordlagt 15 maj nr 6

32 Fortsatt handläggning av Sergels Torg (RI) Bordlagt 15 maj nr 12

33 Upprustning av Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut (RI) Bordlagt 15 maj nr 14

34 Pollarna i Norra Hammarbyhamnen. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (RI) Bordlagt 15 maj nr 15

35 Kablifiering av högspänningsledningar för bostads-byggande (RY) Bordlagt 15 maj nr 17

36 Omlokalisering av företagsområde i Rågsveds friområde. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RY) Bordlagt 15 maj nr 18

37 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22 (RY) Bordlagt 15 maj nr 19

38 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sundby 5:6 i Sundby. Återremiss (RY) Bordlagt 15 maj nr 20

39 Parkeringsförhållanden vid Sedumbacken i Riksby. Skrivelse från Karin Wanngård (s) (RY) Bordlagt 15 maj nr 21

40 Överglasning av Hötorgsgången på fastigheten Beridarebanan 10. Genomförandebeslut (F) Bordlagt 15 maj nr 30

41 Markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen (RI) Bordlagt 24 april nr 10 och senast 15 maj nr 33

42 Försäljning av fastigheten Krukomakaren 16 på Södermalm (RI) Bordlagt 24 april nr 17 och senast 15 maj nr 34

43 Lekplats i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI) Bordlagt 24 april nr 19 och senast 15 maj nr 36

44 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss. (RY) Delvis bordlagt 24 april nr 32 och senast 15 maj nr 38

45 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m) (Pa) Bordlagt 24 april nr 42 och senast 15 maj nr 40

46 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46 (RI) Bordlagt 13 mars nr 10 och senast 15 maj nr 43

47 Inriktningsbeslut för affärsområde Egendom på fastighets-förvaltningen och hantering av försäljning av stadens mark utanför kommungränsen (F) Bordlagt 13 mars nr 34 och senast 15 maj nr 46

48 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken i Traneberg (RY) Bordlagt 6 februari nr 17 och senast 15 maj nr 47

49 Helgtrafik med m/s Emelie till Hammarby Sjöstad (RI) Bordlagt 15 maj nr 49

50 Boule i Björns Trädgård. Anmälan om samråd (RI) Bordlagt 15 maj nr 50

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Mats Rosén (kd)

Kurt Hultgren (sp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Esbjörn Eriksson (m)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp), tjänstgörande

Henrik Nyberg (m)

Margarita Pulido (s)

Kajsa Stenfelt (v)

Anders Ygeman (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Mikael Forkner, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 12 juni 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1. Trafiksituationen i Gamla Stan av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

2. Trafiksituationen på Järvafältets gångvägar av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

3. Trafiksituationen i Gröndal av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v)

4. Markanvisningar 2001 av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om trafiken vid Kaknäs på Djurgården

------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm besvarade fråga av ledamoten Karin Wanngård (s) vid nämndens förra sammanträde om trafiken vid Kaknäs på Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 22 maj 2001 enligt

bilaga A1 samt den 29 maj 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Avsägelser från Panagiotis Kalpakidis (s) och Else Lundin (mp) av uppdrag som ledamot respektive ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar och fyllnadsval av en ledamot och en ersättare

Dnr

Protokollsutdrag

Skrivelser av den 14 och 15 maj 2001 om avsägelse från Panagiotis Kalpakidis (s)

och Else Lundin (mp) av uppdrag som ledamot respektive ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälda avsägelser dels utse Börje Vestlund (s) till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar dels ock bordlägga valet av en ersättare i styrelsen.

§6 Fjärrmanövrering av Liljeholmsbron, Skansbronoch Hammarbyslussen. Anskaffningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§7 El- och styranläggning för Danviksbron.Anskaffningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§8 Överenskommelse med vägverket omfrågor kring Essingeleden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till

överenskommelse mellan gatu- och fastighetskontoret och vägverket om utformningsprinciper vid vissa av kommunens väganslutningar till Essingeleden samt cykelbanan på Gröndalsbron.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§9 Program för handikappanpassning i utemiljön.Revidering och komplettering

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets revidering och komplettering av Program för handikappanpassning i utemiljön.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra följande:

Programmet beskriver vilka åtgärder som måste vidtagas för att få en full tillgänglighet vilket utgör ett gott underlag vid ombyggnader etc i staden. Vid det enskilda fallet måste dock ibland olika intressen prövas mot varandra, varav tillgängligheten är en mycket tung aspekt. Långsiktigt måste staden därför sträva efter ett program som väger in alla intressen och därmed kan vara mer ledande. I avvaktan på ett sådant program får programmet ”Stockholm – en stad för alla” utgöra en del av underlaget vid ombyggnader och vara rådgivande avseende tillgänglighet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga C3.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2 och 3/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för

den 1 och 29 mars 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbackenoch Norra Bantorget. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut angående cykelbanor på

Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Avtal med staten om viss markregleringinom stadsdelen Marieberg

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till köpekontrakt och överenskommelse om fastighetsreglering med staten gällande mark inom

stadsdelen Marieberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Torghandel vid Fridhemsplan på Kungsholmen. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker förslag enligt kontorets utlåtande till att inrätta torghandel på Fridhemsplan mellan Drottningholmsvägen och Hantverkar-gatan.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommun-styrelsen för vidarebehandling i kommunfullmäktige.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Ärende som utgått.

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna

punkt.

§15 Upphandling av exploateringsarbeten för utbyggnad av kv Gunnebo m m inom stadsdelarna Lunda och Solhem

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§16 Reparation av Liljeholmsbron 2001

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Kulturpark Liljeholmen. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Stadens godsspår. Motion av Per Ohlin (v), 2001:4

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Markanvisning av fastigheten Teodoliten 1 i Fagersjö. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en tidsbegränsad markanvisning på

två år för bostäder inom och intill fastigheten Teodoliten 1 i Fagersjö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Anmälan av Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheterna Brunna Gård 1 och Åkergärdet 1 i Botkyrka kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§21 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m

beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Mari Strömberg (v) och Dick Urban Vestbro (v), 2001:11

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Översiktsplan för Nacka kommun. Samrådsremiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket delvis ändrats den 17 maj 2001, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Svante Linusson (sp) och Anders Ygeman (s) enligt bilaga D 3.

§24 Bildande av naturreservat i Nacka och Lilla Sickla. Remiss från länsstyrelsen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga E2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga E3.

§25 Genomförande av den med vägverket gemensamma vägtrafikcentralen. Genomförandebeslut

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§26 Principer för betalning av parkeringsavgift via mobiltelefon.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och däri angivna

principer för betalning av parkeringsavgifter via mobiltelefon.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Åtgärder för att förbättra parkeringssituationen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Upphandling av entreprenör för mynträkning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättare Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Nya bostäder i Vällingby - ett utställningsprojekt med flera byggherrar

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden medger framställning enligt rubriken på sätt som

anges i kontorets utlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att fatta beslut avseende närmare fördelning

av markanvisningar till projektets deltagande byggherrar.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ny detaljplan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Utredning om gemensam bostadsförmedling för studentbostäder. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömbergs

m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Vad staden kan göra för att minska kostnaderna för nyproducerade hyresrätter. Remiss av skrivelse från Annika Billström (s)

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika

Billströms skrivelse med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra följande:

Alla människor betalar i dag fastighetsskatt oavsett upplåtelseform. Boende i hyresrätter i Sverige betalar en månadshyra enbart i fastighetsskatt. Andelen i Stockholm är ännu högre och ökar nu varje år. Vårt boende har blivit en mjölkko för staten.

Idag tillhandahåller inte staten sunda finansiella förutsättningar för bostadsbyggande och bostadsförvaltning. Nyproduktion beskattas såväl som konsumtion (moms) som kapital (fastighetsskatt). Den politiken har ryckt undan grunden för nyproduktionen och har resulterat i att Sverige har nästan lägst nyproduktion i Europa.

För att öka byggandet i Sverige och för att ge nyproduktionen sunda finansiella förutsättningar vill vi avskaffa dubbelbeskattningen på nyproduktion av flerbostadshus.

De flesta inblandade parterna är ense om att det inte är nya krångliga regler, inte nya tillfälliga bidrag eller subventioner som behövs utan långsiktigt hållbara regler.Därmed ökar planeringsförutsättningarna och ryckigheten minskar, vilket minskar kostnaderna.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

§32 Fortsatt handläggning av Sergels Torg

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 5 april 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs, vad avser gatu- och fastighetsnämnden, enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder upprustningsarbetet av Sergels Torg

i enlighet med kontorens utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återemittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden inleder upprustningsarbetet av Sergels Torg

i enlighet med kontorens utlåtande.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§33 Utbyggnad av Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget i kontorets utlåtande till investeringskalkyl för upprustning av Lindhagensgatan från Lindhagensplan

t o m Ulvsundasjön i ett sammanhang.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av upprustningen av del av Lindhagensgatan inom ramen för investeringskalkylen.

3 Nämnden godkänner upprättat exploateringsavtal mellan staden och Skanska

Fastigheter AB med anledning av detaljplanen för Lindhagensterrassen på Kungsholmen, Dp1998-01871-54.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut i dag enligt det av honom framställda yrkandet.

Propositionsordning

Vid propositioner därefter på de båda framställda återremissyrkandena förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till det av honom m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda återremissyrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensant framställda återremissyrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja, fem nej och en som avstod enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Anders Ygeman (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Mats Rosén (kd) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Kurt Hultgren (sp)

Svante Linusson (sp)

Avstod

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att bifalla det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra följande:

Nordvästra Kungsholmen genomgår nu en viktig och sedan länge önskad utveckling. Ombyggnaden av Lindhagensgatan är en del i denna utveckling. Nämnden är därför angelägen om en snar lösning. Stadens kostnad för denna ombyggnad beräknas dock i detta ärende bli allt för hög. Kontoret ges därför i uppdrag att undersöka hur stadens kostnader kan minskas genom såväl förändringar av ombyggnaden som annan finansiering. Inför ett beslut vill nämnden även få klart hur denna ombyggnad påverkar andra planerade investeringar.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda återremissyrkandet.

§34 Pollarna i Norra Hammarbyhamnen. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 att bevilja 0.2 Mkr för en genomgång av pollarna i Norra Hammarbyhamnen samt

för en ombyggnad för cykeltrafiken i enlighet med förslag från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

2 som svar på skrivelsen överlämna gatu- och fastighetsnämndens beslut.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga K4.

§35 Kablifiering av högspänningsledningar för bostadsbyggande

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redogörelse och uppdrar

åt kontoret att fortsätta projektarbetet enligt förslag i utlåtandet och uppta

förhandlingar med ledningsägarna om kablifiering av angivna ledningar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redogörelse och uppdrar

åt kontoret att fortsätta projektarbetet enligt förslag i utlåtandet och uppta

förhandlingar med ledningsägarna om kablifiering av angivna ledningar.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) och Anders Ygeman (s) enligt bilaga L2.

§36 Omlokalisering av företagsområde i Rågsveds friområde. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra följande:

För att staden ska kunna fungera behövs också arbetsplatser för alla som bor i Stockholm. Företagsområden är därför viktiga. Förändringar kan ske i de områden som finns i staden, men en sådan förändring måste ske över en längre tid så att företagen har tid att planera en eventuell förändring för sin verksamhet. Stadens samarbete med företagen är viktig i denna process.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§37 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sundby 5:6 i Sundby. Återremiss

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning ang förut-

sättningarna för markanvisning till Järntorget Mark- och Byggnads AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning ang förut-

sättningarna för markanvisning till Järntorget Mark- och Byggnads AB.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§39 Parkeringsförhållanden vid Sedumbacken i Riksby. Skrivelse från Karin Wanngård (s)

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

§40 Överglasning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10 på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra över-

glasning av Hötorgsgången med omedelbar projektering och upphandling

för en planerad byggstart i februari 2002. Kostnaderna beräknas uppgå till

cirka 40 miljoner kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra över-

glasning av Hötorgsgången med omedelbar projektering och upphandling

för en planerad byggstart i februari 2002. Kostnaderna beräknas uppgå till

cirka 40 miljoner kronor.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.


§41 Tidig markreservation och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2

för del av Värtahamnen med tidig markreservation avseende kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att hos stadsbyggnadskontoret

beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Försäljning av fastigheten Krukomakaren 16 på Södermalm

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-15

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Econtive Förvaltnings AB

angående försäljning av fastigheten Krukomakaren 16.

2 Nämnden underställer avtalet kommunfullmäktige för godkännande senast

den 1 oktober 2001.

3 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra avtalet under

förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1 .

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Econtive Förvaltnings AB

angående försäljning av fastigheten Krukomakaren 16.

2 Nämnden underställer avtalet kommunfullmäktige för godkännande senast

den 1 oktober 2001.

3 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra avtalet under

förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga Q4.


§43 Lekplats i Kungsträdgården. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Bordlagt senast 2001-5-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg

m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till det av honom m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v)

och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Anders Ygeman (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Mats Rosén (kd) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Kurt Hultgren (sp) Per Bolund (mp)

Svante Linusson (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra följande:

Det är ytterst beklagligt att den tidigare majoriteten berövade stockholmsbarnen den uppskattade och väl utnyttjade lekplatsen i Kungsträdgården. De i ärendet redovisade förslagen till ersättning är emellertid inte godtagbara, varken med avseende på utformning eller placering. Kontoret bör i samarbete med Kungsträdgården Park och Evenemang fortsätta ansträngningarna att hitta en lämplig plats för en lekplats och därigenom reparera tidigare begångna misstag.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§44 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss

Dnr

Delvis bordlagt senast 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar ca 6400 kvm av fastigheten

Solkraften 15 tidsbegränsat till den första september 2001 till Gourmet

Service AB.

2 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal

mellan staden och Gourmet Service AB i enlighet med i kontorets utlåtande

redovisade förutsättningar.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2, i enlighet med Stockholms översiktsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden hade den 24 april 2001, § 32, godkänt kontorets

beslutsmeningar 1 och 2. Nämnden upptog nu till behandling beslutsmening 3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Parkering i ytterstaden. Remiss av skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till kontorets utlåtande av den 23 maj 2001 samt skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd av den

19 april 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-15

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ”Avgifter för

upplåtelse av offentlig plats i Stockholm” kompletteras med en nolltaxa för

mindre konstutställningar utan inslag av försäljning och reklam.

2 Nämnden överlämnar och åberopar i övrigt kontorets utlåtande som svar på

remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 avstyrka motionen

2 därutöver som svar på remissen anföra följande:

Nämnden anser, i likhet med motionären, att det är viktigt att främja kulturlivet. Såväl kontorets som motionärens förslag innebär dock många gränsdragningsproblem. Ett sådant problem är att man riskerar konkurrera med gallerier, som betalar hyra för sina lokaler. Dessutom är det många av dem som idag använder sig av möjligheten att med polistillstånd ställa ut sina verk, och också sälja dessa. Motionären påtalar i sin motion det faktum att många yngre förmågor har behov av att visa upp sig, att göra reklam för sig, vilket svårligen gör att någon skulle kunna falla in under den beskrivning som gatu- och fastighetskontoret förslår.

Att avtala med företagareföreningen i Gallerian kan mycket väl de intresseorganisationer som finns inom kulturvärlden göra, där behöver inte Stockholms stad engagera sig för att det skall kunna bli verklighet.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga S2.

§47 Bolagisering av affärsområde Egendom på fastighetsförvaltningen och hantering av stadens mark utanför kommungränsen. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Natur-skyddsföreningen i Stockholms län av den 10 april 2001, Nibbla koloniträdgårds-förening av den 10 maj 2001, Stockholms Vandrarförening av den 14 maj 2001 och Sportfiskarna av den 11 maj 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inriktningsbeslut om bolagisering av affärsområde Egendom enligt i utlåtandet angivna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Idrottsparken i Traneberg. Markanvisning till Riksbyggen

Dnr

Bordlagt senast 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg skrivelser från Hans Tvilling,

Gunnar Eriksson och Hans Cederblad i Bromma den 2 mars 2001 samt från Minneberg-Tranebergs socialdemokratiska förening den 3 mars 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande

till markanvisningsavtal med Riksbyggen för uppförande av ca 50

lägenheter i Idrottsparken, Traneberg.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 avvisa markanvisningen

2 därutöver anföra följande:

Riksbyggens projektidé är i sig intressant och konceptet kan säkerligen användas på annan plats. Det finns bättre platser i staden som bör prövas för bostads- ändamål. Nämnden vill dock framhålla det som återfinns i stadens budget för 2002 att det finns stora fördelar att bygga nya bostäder i kollektivtrafiknära områden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Helgtrafik med m/s Emelie till Hammarby Sjöstad

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i kontorets utlåtande föreslagna utökningen av trafiken med m/s Emelie.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren m fl (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra följande:

Det är viktigt med goda förbindelser mellan det nya Hammarby Sjöstad och bl a Södermalm.

M/s Emelie är en viktig del i dessa kommunikationer så att de som bor och arbetar i sjöstaden får möjlighet att hitta sina resmönster redan innan skytteln över kanalen och tvärspårvägen blir klara. När skytteln och tvärbanan är i funktion kan stadens bidrag till trafiken med m/s Emelie inte fortsätta.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt

bilaga U4.

§50 Boule i Björns Trädgård. Anmälan om samråd och nytt genomförandebeslut.

Dnr

Bordlagt 2001-05-15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av samrådet.

2 Nämnden fattar nytt genomförandebeslut i enlighet med förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren m fl (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

1 godkänna redovisningen av samrådet samt

2 anföra följande:

Mot bakgrund av det genomförda samrådet får kontoret i uppdrag att snarast och utan att fälla befintligt träd, gruslägga det område som i öster och väster avgränsas av en mur och som ligger mellan den nedsänkta gräsytan och trapporna upp till uteserveringen, för att härigenom möjliggöra boulespel. Några avdelande lister är inte nödvändiga, annat än möjligen för att hindra gruset från att spridas utanför det aktuella området. Förebilden för anläggningen bör vara de grusade områdena på Mariatorget, där boulespel blivit ett självklart och uppskattat inslag.

Det beskrivna området är markerat med diagonala streck i skissen ovan

Vid protokollet

Hans Engstrand