Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-11-20

Sammanträde 2001-11-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 15/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
20 november 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Verksamhetsplan för år 2002 (A)

6 Den akuta bristen på studentlägenheter i staden. Skrivelse av Annika Billström (s) (S)

7 Ett tusen nya lägenheter under 50 kvm i hyresrätt - "Bygg lägenheter för oss unga". Motion av Karin Wanngård (s), 2001:46 (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2001 (A) (utdelas)

9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 9/2001 (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7/2001 (RI)

11 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nordsydaxeln/ Centralbron. Inriktningsbeslut (RI)

13 Årsavtal för beläggningsarbeten i region innerstad. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

14 Årsavtal för löpande underhåll i region innerstad. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

15 Ändrad markanvisning inom Sickla Kanal, Hammarby Sjöstad (RI)

16 Köp av mark inom kvarteren Södersjukhuset och Sabbatsberg från landstinget (RI)

17 Upphandling av löpande försäljning och distribution av förbrukningsmaterial. Hemligt (RI)

18 Försäljning av fastigheten Ryttartorpet 1 i Abrahamsberg (RY)

19 Upprustning av Nybohovshöjden i Liljeholmen. Genomförandebeslut (RY)

20 Årsavtal 2002 för beläggningsarbeten i region ytterstad. Hemligt (RY)

21 Försäljning av Lokstallet i Hässelby. Godkännande av köpeavtal (RY)

22 Tidig markreservation av del av Akalla 4:1 i Kista, Hotell Kista City, till Skanska. (RY)

23 Program för ny detaljplan för Gummisvampen i Vällingby samt tomträttsavtal för fastigheten Vällingby 3:9 till Svenska McDonalds AB (RY)

24 Akallavägen, provisorisk rampförbindelse mot E 18 i Hjulstakorset. Inriktningsbeslut (RY)

25 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

26 Överenskommelse med AB Stockholmshem avseende bostadsprojektet Galeasen m m i Gröndal (RY)

27 Ersättning till bostadshyresgäster för flyttningskostnader vid evakuering från fastigheter ägda av kommunen eller kommunala bolag (SV)

28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

29 Försäljning av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 på Södermalm till Stadsholmen AB (F)

30 Försök med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen etapp 2. Genomförandebeslut (St)

31 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata” (Pa)

32 Fler vill bo i Stockholm. Uppföljning av budgetens bostadsbilaga. Bordlagt 6 november 2001 nr 6 (S)

33 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd). Bordlagt 6 november 2001 nr 11 (RI)

34 Upprustning och markreservation m m avseende Zinkensdamms IP. Skrivelser från Börje Vestlund m fl (s). Bordlagt 6 november 2001 nr 13 (RI)

35 Cykelfält- och cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Genomförandebeslut. Bordlagt 6 november 2001 nr 14 (RI)

36 Markanvisning för Hotell Kristineberg. Inriktningsbeslut samt planbeställning. Bordlagt 6 november 2001 nr 15 (RI)

37 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet. Bordlagt 6 november 2001 nr 26 (RY)

38 Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s), 2001:43. Bordlagt 6 november 2001 nr 29 (F)

39 Redovisning av trafiksamarbetet i Kista. Bordlagt 6 november 2001 nr 31 (St)

40 Parkeringsövervakning i område Väster. Utvärdering av upphandling. Bordlagt 6 november 2001 nr 33 (Pa)

41 Upphöjda övergångsställen. Fråga från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 6 november 2001 nr 35 (Pa)

42 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 25 och senast 6 november 2001 nr 42 (RY)

43 Överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken. Bordlagt 6 november 2001 nr 45 (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande

Viviann Gunnarsson (mp)

Svante Linusson (sp)

Margarita Pulido (s), tjänstgörande

Torsten Sandgren (v)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Ordföranden Sten Nordin (m) hälsade nye ersättaren Torsten Sandgren (v) välkommen till nämnden.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 4 december 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Stadens åtgärder för att möjliggöra för unga att få ett eget boende av vice ordföranden Börje Vestlund (s)

2 ”Propaganda á la Östeuropeiskt 1970-tal” av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

3 Outnyttjade lägenheter av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

4 Möte mellan gatu- och fastighetsnämnden och handikapprådet av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

5 Dubbelriktning av Kammakargatan av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Deltagande i Transportforum 2002

------------------------------------------

Inbjudan hade inkommit till Transportforum 2002 den 9 – 10 januari 2002 i Linköping.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att delta i Transportforum med fyra förtroendevalda (2 + 2).

Fråga om framkomligheten på Ärvingevägen

-------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om signalregleringen av trafiken vid Tegelbacken

--------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 november 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

20 november 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2001 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan för år 2002

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade förslag till verksamhetsplan för år 2002
2 Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen med begäran om god- kännande om följande budgetjusteringar;

Förvaltningsnummer 181

a) ökade kostnader för hyra till Fastighets AB Bangårdsposten
(19 mkr)

b) minskade kostnader (2,5 mkr) /minskade intäkter (21 mkr) för upplåtelseverksamheten i samband med överföring av delar av verksamheten till stadsdelsnämnderna

c) ökade kostnader för ny övertalighet inom parkeringsverksamheten (5,5 mkr) får täckas av de medel som nu återredovisas som minskade kostnader (6,7 mkr) för övertalighet inom f d resursgruppen

d) minskade intäkter för tomträttsavgälder p g a genomförda försäljningar (15 mkr)

e) minskade kostnader (68,9 mkr) för att täcka bortfall av främst parkeringsintäkter (68,9 mkr)

f) ökade kostnader (30 mkr) för reinvesteringsprojekt som finansieras av medel som avsatts i samband med bokslut 2000 avseende infrastrukturella kostnader

Förvaltningsnummer 182

g) utökat ägartillskott om 24,2 mkr för nedskrivning av bokförda värden p g a rivning inom Råcksta sjukhem och för underskott som inte kan täckas med hyressättnings-systemet för sjukhem

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B4.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 samt därutöver anföra

Gatu- och fastighetsnämnden understryker vikten av att kontoret fortskrider med aktivitetsplanen och konkurrensutsättningar. Även nya metoder att låta entreprenörer få ta ett större ansvar bör prövas. Exempelvis kan BOT-lösningar prövas där en entreprenör får stå för såväl bygget av exempelvis en bro och skötseln av den samma under 20 år.

Nämnden erinrar även om sitt beslut i samband med verksamhetsplanen för 2001 innebärande att minimera arbetena i innerstaden under jubileumsåret 2002. I de fall det är nödvändigt med arbeten i innerstaden måste extra stor hänsyn tas till framkomlighet och stadsmiljö under utförandet. Särskilda åtgärder måste även prövas för att korta byggtiderna.

Med det underlaget som presenteras i verksamhetsplanen kan nämnden ej ta ställning till hastighetsövervakningskameror.

Nämnden understryker vikten av att arbetet med omskyltningen av parkeringsreglerna i ytterstaden fortskrids. Vidare ska i enlighet med nämndens tidigare beslut arbetet med affärsområde egendom fortskrida och enligt planen avslutas under verksamhetsåret.

Nämnden konstaterar att arbetet med cykelbanor/-fält har fortsatt hög prioritet. Den kostnadsberäkningsmodell för cykelbanor/-fält som kontoret presenterar, där angelägna synergieffekter uppnås, får ej medföra en försening av cykelbanorna. Den återstående delen av Gröndalsbron ska färdigställas snarast. Budget och verksamhetsplan garanterar nödvändiga investeringsmedel.

Nackareservatet skall färdigställas snarast.

För att minimera miljö- och trängselproblem i samband med transporter av sanerings- och krossmassor bör alternativ till vägtransporter prövas, exempelvis sjötransporter. Genom bättre logistik kan även antalet transporter minskas.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§6 Den akuta bristen på studentlägenheter i staden.

Skrivelse av Annika Billström (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika Billströms skrivelse med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Ett tusen nya lägenheter under 50 kvm i hyresrätt - "Bygg lägenheter för oss unga". Motion av Karin Wanngård (s), 2001:46

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2001:46 med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2001

En av gatu- och fastighetskontoret den 16 november 2001 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2001 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 9/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott den 2 oktober 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 11 oktober 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nordsydaxeln / Centralbron.

Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja projekteringen och ta fram erforderliga underlag för genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 samt därutöver anföra

I samband med de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna skall kontoret även pröva olika stadsmiljöförbättrande åtgärder.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§12 Serveringspaviljonger i Kungsträdgårdens Östra Allé. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även yttrande från Norrmalms stadsdelsnämnd den 8 november 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut att uppföra serveringspaviljonger i Kungsträdgårdens Östra Allé i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut att uppföra serveringspaviljonger i Kungsträdgårdens Östra Allén i enlighet med kontorets utlåtande.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga D2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga D3.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§13 Årsavtal för beläggningsarbeten i region innerstad. Anskaffningsbeslut.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§14 Årsavtal för löpande underhåll i region innerstad. Anskaffningsbeslut.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§15 Ändrad markanvisning inom Sickla Kanal, Hammarby Sjöstad

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på gatu- och fastighetskontorets förslag, låta ärendet utgå.

§16 Köp av mark inom kvarteren Södersjukhuset och Sabbatsberg från landstinget

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på gatu- och fastighetskontorets förslag, låta ärendet utgå.

§17 Upphandling av löpande försörjning och distribution av förbrukningsmaterial

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Försäljning av fastigheten Ryttartorpet 1 i Abrahamsberg

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal avseende friköp av fastigheten Ryttartorpet 1, Abrahamsberg, Bromma församling, samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal avseende friköp av fastigheten Ryttartorpet 1, Abrahamsberg, Bromma församling, samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§19 Upprustning av Nybohovshöjden i Liljeholmen. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av torg och intilliggande park- och gatuytor för Nybohovshöjden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av torg och intilliggande park- och gatuytor för Nybohovshöjden.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Årsavtal 2002 för beläggningsarbeten i region ytterstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§21 Försäljning av Lokstallet i Hässelby. Godkännande av köpeavtal

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal och ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal och ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Tidig markreservation av del av Akalla 4:1 i Kista, Hotell Kista City, till Skanska

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Fastigheter Stockholm AB av område inom Akalla 4:1 för uppförande av hotell och godkänner upprättat förslag till preliminärt markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadsnämnden beställa detaljplan för hotell invid Kista tunnelbanestation på Akalla 4:1

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Program för ny detaljplan för Gummisvampen i Vällingby samt tomträttsavtal för fastigheten Vällingby 3:9 till Svenska McDonalds AB

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att träffa avtal med Svenska McDonalds AB i huvudsak i enlighet med föreslaget tomträttsavtal

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets förslag till beslut

2 samt därutöver anföra

Det är av betydelse att trafiken till och från den presumtiva restaurangen så lite som möjligt påverkar lokalgatorna och bostäderna i närheten. En alternativ infart till restaurangen bör därför utredas som även kan innefatta bullerskydd.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Akallavägen, provisorisk rampförbindelse mot E 18 i Hjulstakorset. Inriktningsbeslut

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att föra projektet vidare med inriktning på utbyggnad år 2002.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utföra erforderliga upphandlingar m m inom angiven kostnadsram.

3 Nämnden löser kontoret från uppdrag att närmare efterhöra Järfällas intresse och vilja till stöd för en fortsatt breddning av Akallavägen mellan Norrviksvägen och Hjulstakorset.

4 Nämnden underrättar Järfälla kommun om fattat beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att föra projektet vidare med inriktning på utbyggnad år 2002.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utföra erforderliga upphandlingar m m inom angiven kostnadsram.

3 Nämnden löser kontoret från uppdrag att närmare efterhöra Järfällas intresse och vilja till stöd för en fortsatt breddning av Akallavägen mellan Norrviksvägen och Hjulstakorset.

4 Nämnden underrättar Järfälla kommun om fattat beslut.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§25 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) om markanvisningar till Svenska

Bostäder

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Överenskommelse med AB Stockholmshem avseende bostadsprojektet Galeasen m m i Gröndal

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med AB Stockholmshem avseende Galeasen m m i Gröndal samt ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna de avtal som krävs för att genomföra detaljplanen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Ersättning till bostadshyresgäster för flyttningskostnader vid evakuering från fastigheter ägda av kommunen eller kommunala bolag

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att i utlåtandet föreslagna schablonbelopp för bidrag till flyttningar skall utbetalas till bostadshyresgäster i fastigheter som omfattas av beslut om flyttningsersättningar och där evakuering påbörjas efter den 1 januari 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att i utlåtandet föreslagna schablonbelopp för bidrag till flyttningar skall utbetalas till bostadshyresgäster i fastigheter som omfattas av beslut om flyttningsersättningar och där evakuering påbörjas efter den 1 januari 2002.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Försäljning av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 på Södermalm till Stadsholmen AB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del godkänna försäljningen av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 i Stockholms kommun för en sammanlagd köpeskilling om 47 000 000 kronor

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra försäljningen till Stadsholmen AB enligt till utlåtandet bifogade köpeavtal.

3 Nämnden förklarar denna paragraf omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, låta ärendet utgå.

§30 Försök med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen etapp 2. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att försöket med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen slutförs.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Fler vill bo i Stockholm. Uppföljning av budgetens bostadsbilaga

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens redovisning.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§33 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd)

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på

skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Upprustning och markreservation m m avseende Zinkensdamms IP. Skrivelser från Börje Vestlund m fl (s)

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av ärendet

samt anser skrivelse från Py Börjeson (s), Börje Vestlund (s) och Dag

Larsson (s) samt skrivelse från Börje Vestlund (s) besvarade.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Margarita Pulido (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Esbjörn Eriksson (m) Kajsa Stenfelt (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av ärendet

samt anser skrivelse från Py Börjeson (s), Börje Vestlund (s) och Dag

Larsson (s) samt skrivelse från Börje Vestlund (s) besvarade.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga P3.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga P4.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga P5.

Ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt bilaga P6.

§35 Cykelfält och cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Genomförandebeslut.

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja detaljprojektering av cykelfält och cykelbanor enligt kontorets förslag, så att entreprenör kan handlas upp efter årsskiftet och bygge påbörjas så snart som möjligt nästa år.

2 Nämnden godkänner kontorets förslag till utbyggnadstakt av cykelfälten och cykelbanorna på Birger Jarlsgatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja detaljprojektering av cykelfält och cykelbanor enligt kontorets förslag, så att entreprenör kan handlas upp efter årsskiftet och bygge påbörjas så snart som möjligt nästa år.

2 Nämnden godkänner kontorets förslag till utbyggnadstakt av cykelfälten och cykelbanorna på Birger Jarlsgatan.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga Q3.

§36 Markanvisning för Hotell Kristineberg. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till Edicta Hotellfastigheter

AB för hotell, inom del av fastigheten Kristineberg 1:10, på de villkor som framgår nedan i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till Edicta Hotellfastigheter

AB för hotell, inom del av fastigheten Kristineberg 1:10, på de villkor som framgår nedan i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§37 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet.

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Klas

Samuelsson den 31 oktober 2001, Västerleds Trädgårdsstadsförening den 31 oktober 2001, Bo Björkman den 1 november 2001, Börje Lundberg den 1 november 2001, Bromma Hembygdsförening den 5 november 2001, föreningen Rädda Ålstens Kulturmiljö den 6 november 2001 och seniorboföreningen Nocke den 10 november 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid kv Stoppen

till Seniorgården AB för försäljning till marknadspris.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s), 2001:43

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på

remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på

remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§39 Redovisning av trafiksamarbetet i Kista

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av

trafiksamarbetet i Kista.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av

trafiksamarbetet i Kista.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga T2.

§40 Parkeringsövervakning i område Väster. Utvärdering av upphandling

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utvärdering samt uppdrar

åt kontoret att fortsätta med konkurrensutsättning av resterande delar av

parkeringsövervakningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utvärdering samt uppdrar

åt kontoret att fortsätta med konkurrensutsättning av resterande delar av

parkeringsövervakningen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga U3.

§41 Upphöjda övergångsställen. Fråga från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar som svar på frågan kontorets

utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

1 som svar på skrivelsen överlämna kontorets utlåtande

2 ge kontoret i uppdrag att föreslå åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid upphöjda övergångsställen

3 därutöver framföra

Trafiksäkerheten prioriteras högt inom staden. För detta ändamål har bl a 50 miljoner kronor anslagits extra för år 2002.

Syftet med upphöjda övergångsställen är att markera gångtrafikanternas företräde och därigenom skapa ökad säkerhet för de gående. Någon form av ytterligare åtgärd är nödvändig för att ytterligare förtydliga väjningsskyldigheten. I och med förstärkt lagstiftning borde ”herr Gårman” kunna öka säkerheten. Också skyltning för ”gårdsgata” kan bidra till att höja säkerheten, när sådan gata är aktuell.

§42 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg (remiss) samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt

Dnr

Bordlagt senast 2001-11-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Japanen 1 till AB Borätt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal samt överenskommelse om exploatering med marköverlåtelse med AB Borätt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken

Dnr

Bordlagt 2001-11-06

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner – med ändring av nämndens beslut

den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 – avtal om köp och exploatering av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt markanvisning avseende del av Ladugårdsgärdet 1:10. Köpeskillingen uppgår till 191 Mkr.

2 Nämnden godkänner - som komplettering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 - tilläggsavtal 2 till aktieöverlåtelseavtal.

3 Nämnden godkänner - som komplementering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 – tilläggsavtal 2 till avtal om avflytt från lokal i fastigheten Rådstugan 1, Gamla Stan (”Börshuset”).

4 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i p 1-3 nämnda avtal senast den 1 februari 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner – med ändring av nämndens beslut

den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 – avtal om köp och exploatering av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt markanvisning avseende del av Ladugårdsgärdet 1:10. Köpeskillingen uppgår till 191 Mkr.

2 Nämnden godkänner - som komplettering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 - tilläggsavtal 2 till aktieöverlåtelseavtal.

3 Nämnden godkänner - som komplementering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 – tilläggsavtal 2 till avtal om avflytt från lokal i fastigheten Rådstugan 1, Gamla Stan (”Börshuset”).

4 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i p 1-3 nämnda avtal senast den 1 februari 2002.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.