Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-02-05

Sammanträde 2002-02-05

Datum
Klockan
15:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, 3 tr i Stadshuset

K A L L E L S E

2 Förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning i område Öster, Söder och Ytterstaden. Hemligt (Pa)

3 Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m. Hemligt (RI)

4 Avtal rörande vissa markfrågor m m med Birka Energi AB inför aktieöverlåtelse till Fortum Power and Heat AB (RI)

5 Muntlig information om revisionsrapporten Granskning av upphandling vid gatu- och fastighetsnämnden

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande

Margareta Holmberg (m)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v), tjänstgörande

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Kerstin Boberg, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering m m

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 19 februari 2002 i Stadshuset.

Vidare överlämnade nämnden två skrivelser från vice ordföranden Börje Vestlund (s) om kollektivtrafikens framkomlighet och trafiksituationen i Fagersjö till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

§2 Förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning i områdeÖster, Söder och Ytterstaden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade i första hand bordläggning av ärendet och i andra hand bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

1/ Yrkande om bordläggning

Ordföranden Sten Nordin (m) tog först upp yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att bordlägga ärendet.

Propositionsordning

Vid propositioner på bifall respektive avslag till yrkandet att bordlägga ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet.

Omröstning begärdes.

Ordföranden upptog först frågan om huvudförslag och motförslag i omröstningen. Nämnden beslöt att ta upp yrkandet om avslag på bordläggning av ärendet som huvudförslag och yrkandet om bifall till bordläggning av ärendet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla yrkandet om avslag på bordläggning av ärendet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla yrkandet om bifall till bordläggning av ärendet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Kajsa Stenfelt (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Torsten Sandgren (v)

Mats Rosén (kd) Viviann Gunnarsson (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att avslå bordläggningsyrkandet och att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Torsten Sandgren (v) och Viviann Gunnarsson (mp) för bordläggning av ärendet.

2/ Kontorets förslag och s-yrkande i sakfrågan

Ordföranden Sten Nordin (m) tog efter ajournering upp yrkandena om bifall till kontorets förslag och bifall till det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Propositionsordning

Vid propositioner på nämnda båda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Kajsa Stenfelt (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Torsten Sandgren (v)

Mats Rosén (kd) Viviann Gunnarsson (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut (huvudbeslutet)

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

3/ v-yrkande i sakfrågan

Ordföranden Sten Nordin (m) tog därefter upp yrkandet av ledamoten Kajsa Stenfelt

m fl (v).

Beslut

Vid propositioner på bifall respektive avslag till nämnda yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå ledamoten Kajsa Stenfelts m fl (v) yrkande.

Reservation

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (s) enligt det av ledamoten Kajsa Stenfelt m fl (v) framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i denna del.

4/ mp-yrkande i sakfrågan

Ordföranden Sten Nordin (m) tog slutligen upp yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

Beslut

Vid propositioner på bifall respektive avslag till nämnda yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarssons (mp) yrkande.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i denna del.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga A4

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga A5.

§3 Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§4 Avtal rörande vissa markfrågor m m med Birka Energi AB Inför aktieöverlåtelse till Fortum Power and Heat AB

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§5 Information om revisionsrapporten Granskning av upphandling vid gatu- och fastighetsnämnden

Till gatu- och fastighetsnämnden hade från revisorsgrupp 2 inkommit rubricerad rapport daterad den 30 januari 2002. Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade om rapporten och gatu- och fastighetskontorets planer att förelägga nämnden ett tjänsteutlåtande i ärendet vid nästa nämndsammanträde. Förtroendevalda i nämnden framförde synpunkter i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade - i avvaktan på gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande i ärendet - för informationen.

§6 Säkerheten vid tankbilstransporter och ansvaret vid tankbilsolyckor

Ordföranden Sten Nordin (m) frågade om säkerheten vid tankbilstransporter och ansvaret vid tankbilsolyckor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.