Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-02-19

Sammanträde 2002-02-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 2/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
19 februari 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Underlag för budget år 2003 och beräkningar för år 2004 och 2005 (A)

6 Fjärrmanövrering av Stockholms broar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

7 Regionala utsläppsmål – delmål för Stockholms län, vidareutveckling av Miljövårdsprogram 2000. Remiss (S)

8 Några frågor om ordningslagen. Remiss (S)

9 Projekt Sjöbussen - trafik med biogasbåtar. Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) (S)

10 Stadens åtgärder för att möjliggöra för unga att få ett eget boende. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (S)

11 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2001 (A)

12 Tegelladan 1- från hyresrätt till bostadsrätt (RI)

13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 13/2001(RI)

14 Dagvattenstrategi för Stockholm (RI)

15 Reviderat förslag till översiktsplan för Lidingö Stad (RI)

16 Cykelbanor på Sveavägen. Nytt genomförandebeslut (RI)

17 Biltrafik på Drottninggatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

18 Övergångsställe över Hamngatan vid Norrmalmstorg. Skrivelse från Helena Bonnier (m) (RI)

19 Trafiksignaler för cyklister. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (RI)

20 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

21 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning för 2001 (RI)

22 Snötippning i Riddarfjärden m m. Skrivelser från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) respektive Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (RI)

23 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut (RI)

24 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden (RI)

25 Samarbetsavtal med tidig markreservation för KB Positionen 2 avseende del av Södra Värtahamnen (RI)

26 Genomförande av Textilvägen, del av detaljplan för Fryshuset i Hammarby Sjöstad (RI)

27 Detaljplan för kvarteret Kölnan, Hammarby Sjöstad (RI)

28 Regler för uppställning av insamlingscontainrar. Skrivelse från Mats Rosén och Björn Nyström (båda kd ) (RI)

30 Trappa vid Tantogatan. Genomförandebeslut (RI)

31 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn. Motion av Roger Mogert (s), 2001:77 (RI)

32 Tilläggsöverenskommelse avseende upplåtelse med tomträtt inom Mälarvarsområdet på Långholmen (RI)

34 Revisionsrapporten Granskning av upphandling vid gatu- och fastighetsnämnden (RI)

35 ”Intelligenta” papperskorgar. Motion av Juan Carlos Cebrián (s), 2001:54 (RY)

36 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut (RY)

37 Vad kan Stockholms stad göra för att minska bullret från vägbeläggning? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RY)

38 Upprustning av torget i Bagarmossens centrum. Genomförandebeslut (RY)

39 Detaljplaneförslag för barnstuga vid Ekholmsvägen i Skärholmen (RY)

40 Rapport angående gatu- och fastighetskontorets arbete med lokala investeringsprogrammet (LIP) - marksanering (RY)

41 Genomförandeavtal med Vägverket om Västberga trafikplats (RY)

42 Bildande av en frivilligkår för snöröjning. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RY)

43 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda (RY)

44 Detaljplan för fastigheten Bärnstenssmycket 1 i Norra Ängby (RY)

45 Överenskommelse om ansvar för markföroreningar på Stora Mossens IP (RY)

46 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till Besqab Mark AB. Tillägg till tidigare lämnad markanvisning avseende fastigheten Gästvåningen 2 i Hässelby Strand (RY)

47 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Litografin 3 i Johanneshov (SV)

48 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Forsmark 3 i Lunda . Hemligt (SV)

49 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

50 Ombyggnad av byggnad på fastigheten Kristineberg 1:10 till gemensam trafikledningscentral för Vägverket och gatu- och fastighetskontoret. Slutredovisning (F)

51 Försäljning av fastigheten Slipvagnen 1 i Gröndal (F)

52 Avrapportering av skötselprogrammet för Stockholms lantegendomar (F)

53 Upprustning av Södermalm 6:39, Sjömanshemmet. Inriktningsbeslut (F)

54 Rivning av barnstugebyggnad på fastigheten Krubban 18, på Östermalm (F)

55 Försäljning av fastigheten Landbyska Verket 4 och 11 på Östermalm (F)

56 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss (F)

57 Anmälan om deltagande i EU:s projekt Trendsetter (St)

58 Anmälan av promemorian över Trafiksituation i Stockholm under oktober 2001 (St)

59 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden (St)

60 Besvarande av skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) angående att "Det behövs ytterligare en kombiterminal i Stockholmsområdet" (St)

61 Princip för uttagande av parkeringsavgift. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (P)

62 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 5 (S)

63 Propaganda á la Östeuropeiskt 1970-tal. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Bordlagt 22 januari 2002 nr 9 (RI)

64 Dubbelriktning av Kammakargatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 22 januari 2002 nr 12 (RI)

65 Programförslag för Medborgarplatsen. Återremiss och inriktningsbeslut. Bordlagt 22 januari 2002 nr 14 (RI)

66 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall vid Sergels Torg. Bordlagt 22 januari 2002 nr 20 (RI)

67 Ny detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Bordlagt 22 januari 2002 nr 21 (RI)

68 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 (RI)

69 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 24 (RI)

70 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus. Bordlagt 22 januari 2002 nr 26 (RY)

71 Markanvisning av område vid kv Räknestickan i Råcksta till AB Borätt. Bordlagt 22 januari 2002 nr 27 (RY)

72 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige. Bordlagt 22 januari 2002 nr 29 (RY)

73 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Rinkeby. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 januari 2002 nr 33 (RY)

74 Överdäckningar av väg E 18 i stadsdelarna Rinkeby och Tensta. Inriktningsbeslut. Bordlagt 22 januari 2002 nr 34 (RY)

75 Ansökan om 30 km/h-zon på Lilla Essingen. Bordlagt 22 januari 2002 nr 53 (RI)

76 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden. Bordlagt 11 december 2001 nr 15 och senast 22 januari 2002 nr 56 (RI)

77 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd. Bordlagt 11 december 2001 nr 30 och senast 22 januari 2002 nr 61 (RY)

78 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 och senast 22 januari 2002 nr 63 (RY)

79 Hastighetsdämpande åtgärder. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 och senast 22 januari 2002 nr 66 (St)

80 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”. Bordlagt 20 november 2001 nr 31 och senast 22 januari 2002 nr 68 (Pa)

81 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002. Bordlagt 22 januari 2002 nr 69 (RI)

82 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m. Hemligt (RI)

83 Avtal rörande vissa markfrågor m m med Birka Energi AB inför aktieöverlåtelse till Fortum Power and Heat AB (RI) *

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Karin Wanngård (s), §§ 1-17

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Björn Nyström (kd), tjänstgörande

Margarita Pulido (s), tjänstgörande §§ 18-83

Torsten Sandgren (v), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Bengt Hjelm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Martin Skillbäck §§ 1-2, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 mars 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1 Bygg fler villor/radhus av ordföranden i gatu- och fastighetsnämnden Sten Nordin (m) och ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Mikael Söderlund (m)

2 Pendeltågsstunneln måste ges högsta prioritet av ordföranden i gatu- och fastighetsnämnden Sten Nordin (m) och ordföranden i stadsbyggnads- nämnden Mikael Söderlund (m)

3 Destinationsskyltarna i innerstaden saknar belysning av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

4 Ekologiska effekter av stadens markförsäljningar av ledamoten Per Bolund (mp)och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

5 Bristande signalprioritering på stombusslinjerna i innerstaden av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

6 Fotbollsplaner på Kungsholmen av ersättaren Svante Linusson m fl (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- ochfastighetskontoret för beredning.

Information om ändrad tid för besvarande av förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning

--------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade om ändrad tid för besvarande av förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning i område Öster,

Söder och Ytterstaden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Konsekvenser för Stockholms stad av

Stockholmsberedningens betänkande

---------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit promemoria med konsekvenser för Stockholms stad av Stockholmsberedningens betänkande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för promemorian.

Fråga om gräsyta vid Kvastmakarbacken

-------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) om byggnation på gräsyta vid Kvastmakarbacken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om trafiksäkerheten och miljön för Valhallavägens västra del

---------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Helena Bonnier (m) om trafiksäkerheten och miljön för Valhallavägens västra del.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om säkerheten vid tankbiltransporter och ansvaret vid tankbilsolyckor

--------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ordföranden Sten Nordin (m) om säkerheten vid tankbiltransporter och ansvaret vid tankbilsolyckor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om försäljningen av samtliga aktier i

Fastighets AB Bangårdsposten m m

-----------------------------------------------------------

Projektledaren Martin Skillbäck vid gatu- och fastighetskontoret informerade om föreslagen försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m (se § 82) och besvarade frågor från nämndens förtroendevalda i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 februari 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 februari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan och beslöt vidare att förtroendevalda i nämnden får delta i integrationsnämndens konferens om Stockholms Stads integrationsprogram den 19 mars 2002 i Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2002 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Underlag för budget år 2003 och beräkningar för år 2004 och 2005

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2003 och beräkningar för 2004 och 2005 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1 .

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga A2.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3 .

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren

Torsten Sandgren (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna kontorets förslag till underlag till kommunstyrelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§6 Fjärrmanövrering av Stockholms broar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Regionala utsläppsmål – delmål för Stockholms län, vidareutveckling av Miljövårdsprogram 2000. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av länsstyrelsens förslag med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga B1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av länsstyrelsens förslag med kontorets utlåtande.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänst-

görande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga B3.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga B4.

§8 Några frågor om ordningslagen. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av justitiedepartementets promemoria i ärendet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av justitiedepartementets promemoria i ärendet med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

§9 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Stadens åtgärder för att möjliggöra för unga att få ett eget boende. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2001

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner framlagt bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2001 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2002 för förvaltningsnummer 181 med 41,4 mkr p g a förskjutna projekt med genomförandebeslut från år 2001 som inte kan inrymmas inom plan år 2002.

3 Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart p g a gällande tidsplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner framlagt bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2001 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2002 för förvaltningsnummer 181 med 41,4 mkr p g a förskjutna projekt med genomförandebeslut från år 2001 som inte kan inrymmas inom plan år 2002.

3 Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart p g a gällande tidsplan.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt bilaga D3.

§12 Tegelladan 1 - från hyresrätt till bostadsrätt

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagda

förslag till överens­kommelse med Riksbyggen, ekonomisk förening

angående fastigheten Tegelladan 1 på Kungsholmen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättarna Björn Nyström (kd) och Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag

som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättarna Björn Nyström (kd) och Torsten Sandgren (v) gemensamt framställda

yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets förslag till beslut

2 utkräva vite av Riksbyggen enligt det brutna avtalet samt

3 därutöver anföra


Ingångna avtal skall hållas och kan inte ensidigt frångås. Därför skall staden utkräva det vite som avtalet mellan staden och Riksbyggen stipulerar, eftersom Riksbyggen nu brutit mot detsamma.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 13/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektiv-trafikutskott för den 11 december 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Dagvattenstrategi för Stockholm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret m fl hade den 25 januari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet

föreslogs - vad gäller gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till dagvattenstrategi och hemställer att kommunfullmäktige antar detsamma.

2 Nämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagda förslag till avtal om dagvatten med Stockholm Vatten AB.

3 Nämnden hemställer att 2,437 Mkr fr o m 1 januari 2003 i budget överförs från stadsdelsnämnderna till gatu- och fastighetsnämnden.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret, under förutsättning av kommunfullmäktiges antagande av dagvattenstrategin, att genomföra sin del av denna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Reviderat förslag till översiktsplan för Lidingö Stad

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§16 Cykelbanor på Sveavägen. Nytt genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar nytt genomförandebeslut angående

utförande av cykelbanor på Sveavägen enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar nytt genomförandebeslut angående

utförande av cykelbanor på Sveavägen enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

§17 Biltrafik på Drottninggatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på

skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Övergångsställe över Hamngatan vid Norrmalmstorg. Skrivelse från Helena Bonnier (m)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att ta bort det berörda övergångsstället över Hamngatan vid Norrmalmstorg.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) samt tjänst-

görande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga G1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Per Bolund (mp)

och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 avvisa kontorets förslag samt

2 anföra följande

Övergångsstället används av många tusen fotgängare varje dag. Området utgör dessutom ett av stadens mest frekventerade turiststråk. Övergångsstället är inte att betrakta som en säkerhetsåtgärd utan som en framkomlighetsåtgärd.

Reservation

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Inge-Britt Lundin (fp) enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga G3.

§19 Trafiksignaler för cyklister. Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på

skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Trafiktjänsten skall genomföra regelbundna kontroller av att

induktansslingorna registrerar även lättare fordon såsom cyklar.

Nämnden delar helt uppfattningen att man skall undvika onödiga röda faser

för samtliga trafikanter. Vid de undantagstillfällen kontoret beskriver då

svängande bilister inte uppfattar att cyklister har grönt när fotgängare har rött skall man därför istället för att ge cyklister obefogat rött sätta upp trafiksignaler, där så är möjligt, så att bilisterna uppfattar situationen i korsningen korrekt. Obefogade rödljustider minskar respekten för trafiksignalerna.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänst-

görande ersättarna Catarina Agrell (s), Margarita Pulido (s) och Torsten Sandgren (v) enligt kontorets förslag.

§20 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad.

Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning för 2001

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet

inom Tillgänglighetsprojektet under 2001.

2 Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Snötippning i Riddarfjärden m m. Skrivelser från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) respektive Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelserna.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v)

yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att fortsätta utreda alternativ även

för stadens entreprenörer till snötippning i Riddarfjärden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänst-

görande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§23 Cykelbanor på Vasagatan mellan Tegelbacken och Norra Bantorget. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för delen mellan

Norra Bantorget och Mäster Samuelsgatan enligt kontorets förslag i

utlåtandet.

2 Nämnden fattar inriktningsbeslut för delen mellan Mäster Samuelsgatan

och Tegelbacken enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stockholms Handelskammare av den 18 februari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förbereda markan-

visning för delar av Södra Värtahamnen och Gasverksområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Samarbetsavtal med tidig markreservation för KB Positionen 2 avseende del av Södra Värtahamnen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2 för del av Södra Värtahamnen med tidig markreservation för kontors- och bostadsändamål inom kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Textilvägens utbyggnad i Hammarby Sjöstad.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 25 Mkr

enligt kontorets utlåtande.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av del av detaljplan för Fryshuset i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 25 Mkr

enligt kontorets utlåtande.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av del av detaljplan för Fryshuset i enlighet med kontorets utlåtande.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§27 Detaljplan för kvarteret Kölnan, Hammarby Sjöstad

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets

utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets

utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Regler för uppställning av insamlingscontainrar.

Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (båda kd )

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från

Johan Ekvall av den 8 februari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet, d v s att

1 godkänna kontorets svar på skrivelsen samt

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för upplåtelser av insamlingscontainrar.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s), Margarita Pulido (s) och Torsten Sandgren (v) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd)

enligt bilaga L2.

§30 Trappa vid Tantogatan. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en

trappa från Tantogatan till gångbro över järnvägen enligt förslag i

kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en

trappa från Tantogatan till gångbro över järnvägen enligt förslag i

kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§31 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn.

Motion av Roger Mogert (s), 2001:77

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Tilläggsöverenskommelse avseende upplåtelse med tomträtt inom Mälarvarsområdet på Långholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse

avseende tomträttsupplåtelse till Mälarvarvet Uthyrnings AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna

punkt.

§34 Revisionsrapporten Granskning av upphandling vid gatu- och fastighetsnämnden

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som yttrande över rapporten till nämndens revisorer, revisorsgrupp 2.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden

exklusive tilläggsyrkandet, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets förslag till beslut

2 en referensgrupp tillsätts för att följa upphandlingarna enligt nedan

3 därutöver anföra


Nämnden ser mycket allvarligt på de brister i upphandlingarna som revisionen visar. De åtgärder som kontoret föreslår är bra men måste följas av en större kontroll från nämnden. En referensgrupp bestående av sju ledamöter från nämnden ska närmare följa kontorets arbete med upphandlingar. Utöver de konkreta åtgärder som kontoret föreslår ska gruppen ta ställning till om nya rutiner är nödvändiga vad avser avkodningen av entreprenörer till nämnden, utvärderingen av de mjuka variablerna såsom miljö och kvalitet, hur delegationsbesluten skall redovisas till nämnden m m.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänst-

görande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt kontorets förslag.

Beslut avseende tilläggsyrkande

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag

till det ledamoten Per Bolund (mp) framställda tilläggsyrkandet, att avslå tilläggs-

yrkandet.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda tilläggsyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt vidare att till ledamöter i den parlamentariska referensgruppen för upphandlingsfrågor utse följande:

Bo Bladholm (m), sammankallande

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Björn Nyström (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Nämnden beslöt slutligen, på förslag av ordföranden Sten Nordin (m), att hos

kommunstyrelsen begära att sammanträdesarvoden får utgå till förtroendevalda

i den parlamentariska referensgruppen.

§35 ”Intelligenta” papperskorgar. Motion av Juan Carlos Cebrián (s), 2001:54

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och

överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB.

Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en

gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del

av fastigheten Örby 4:1.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisnings-

avtal med AB Familjebostäder och JM AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 Vad kan Stockholms stad göra för att minska bullret från vägbeläggning? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande

ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Kontoret skall belysa möjliga alternativ vidare med speciell vikt på att

tillvarata trafiksäkerhetsaspekterna. Särskilt skall bedömas om rivningsbetong och kross av returglas kan användas och om det kan anses förbättra slitstyrkan och verka bullerdämpande. Slitage och halkningsrisker skall belysas.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s), Margarita Pulido (s) och Torsten Sandgren (v) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga O2.

§38 Upprustning av torget i Bagarmossens centrum.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning

av torget enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Detaljplaneförslag för barnstuga vid Ekholmsvägen i Skärholmen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tjänsteutlåtande

från Skärholmens stadsdelsförvaltning av den 14 januari 2002. I kontorets tjänsteutlåtande föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet med anledning av

remisstiden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet med anledning av

remisstiden.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§40 Rapport angående gatu- och fastighetskontorets arbete med lokala investeringsprogrammet (LIP) - marksanering

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§41 Genomförandeavtal med Vägverket om Västberga trafikplats

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförandeavtal

med Vägverket rörande Västberga trafikplats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Bildande av en frivilligkår för snöröjning. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen.

2 Nämnden översänder svaret till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen.

2 Nämnden översänder svaret till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§43 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden på rubricerat programförslag.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för att ny detaljplan upprättas

i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden ersätter idrottsnämnden med 3 Mkr för att Larsboda bollplan tas i

anspråk.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Detaljplan för fastigheten Bärnstenssmycket 1 i Norra Ängby

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna nytt sidoavtal som upphäver nuvarande avgäldssubvention samt sedvanligt avtal om överenskommelse

om exploatering med Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem i Stockholm.

3 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet med hänsyn till remiss-

tiden.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättarna Björn Nyström (kd) och Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag

som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättarna Björn Nyström (kd) och Torsten Sandgren (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 endast ta bostadsavgäld för den tillkommande byggnaden.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§45 Överenskommelse om ansvar för markföroreningar på Stora Mossens IP

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med byggherrarna avseende ansvar och kostnadsfördelning avseende markföroreningar på Stora Mossens idrottsplats och bemyndigar kontoret att delta i det fortsatta marksaneringsarbetet på det sätt och inom de kostnadsramar som anges i kontorets utlåtande

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m),

vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Björn Nyström (kd) och Torsten Sandgren (v) att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Det är rimligt att staden tar en del av ansvaret för de tillkommande markföroreningarna i området. Innan nämnden tar ställning till hur detta

ansvar skall utfalla måste frågorna om hur frågan om lagen om offentlig upphandling, momsreglerna etc klargöras.

§46 Markanvisningsavtal för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand.

Tillägg till tidigare lämnad markanvisning

till Besqab Mark AB avseende fastigheten

Gästvåningen 2 i Hässelby Strand

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till Besqab Mark AB och ger kontoret i

uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Litografin 3 i Johanneshov

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att gatu- och

fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Staden fullföljer överklagandet av hyresnämndens beslut att lämna

tillstånd till förvärv av fastigheten Litografin 3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Forsmark 3 i Lunda

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§49 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m

beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Ombyggnad av byggnad på fastigheten Kristineberg 1:10 till gemensam trafikledningscentral för Vägverket och gatu- och fastighetskontoret. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen avseende ombyggnaden till vägtrafikcentral i fastigheten Kristineberg 1:10.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret

vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§51 Försäljning av fastigheten Slipvagnen 1 i Gröndal

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten

Slipvagnen 1 för en köpeskilling om 2.300.000 kronor.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen till Bostadsrättsföreningen Slipvagnen 1 enligt till utlåtandet bilagt

köpekontrakt.

3 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga U1.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten

Slipvagnen 1 för en köpeskilling om 2.300.000 kronor.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen till Bostadsrättsföreningen Slipvagnen 1 enligt till utlåtandet bilagt

köpekontrakt.

3 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänst-

görande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§52 Avrapportering av skötselprogrammet för Stockholms lantegendomar till den del det berör jordbruken

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden förklarar att kontorets åtaganden enligt skötselprogrammet har upphört vad gäller jordbruken.

2 Skötselprogrammet läggs till handlingarna.

3 Inga ersättningar med anledning av skötselprogrammet betalas ut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden förklarar att kontorets åtaganden enligt skötselprogrammet har upphört vad gäller jordbruken.

2 Skötselprogrammet läggs till handlingarna.

3 Inga ersättningar med anledning av skötselprogrammet betalas ut.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§53 Upprustning av Södermalm 6:39, Sjömanshemmet.

Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande i ärendet

som inriktning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Rivning av barnstugebyggnad på fastigheten Krubban 18 på Östermalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar riva barnstugebyggnaden på

fastigheten Krubban 18 på Östermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§55 Försäljning av fastigheterna Landbyska Verket 4 och 11 på Östermalm

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljning av

fastigheterna Landbyska Verket 4 och Landbyska Verket 11 för en

köpeskilling om 75.000.000 kronor respektive 110.000.000 kronor.

2 Nämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av

försäljningarna till ovan nämnda belopp.

3 Nämnden uppdrar till kontoret att, under förutsättning av kommun-

fullmäktiges godkännande, genomföra försäljningarna till Norges Hus AB

enligt till utlåtandet bilagda köpekontrakt.

4 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljning av

fastigheterna Landbyska Verket 4 och Landbyska Verket 11 för en

köpeskilling om 75.000.000 kronor respektive 110.000.000 kronor.

2 Nämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av

försäljningarna till ovan nämnda belopp.

3 Nämnden uppdrar till kontoret att, under förutsättning av kommun-

fullmäktiges godkännande, genomföra försäljningarna till Norges Hus AB

enligt till utlåtandet bilagda köpekontrakt.

4 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda

yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§56 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn.

Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på kommunfullmäktiges uppdrag att utreda framtida användning

av Kyrkhamnsområdet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal med NCC om att tillsammans utreda och utveckla ett förslag till mycket försiktig kompletteringsbebyggelse i området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet och uppdra åt kontoret att

besvara fråga från ledamoten Bo Bladholm (m) om direktutsläpp av avlopp i området.

§57 Anmälan om deltagande i EU:s projekt Trendsetter

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m),

Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga Y.

§58 Anmälan av promemorian över Trafiksituation i Stockholm under oktober 2001

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och

initierar nödvändiga beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§60 Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) angående att "Det behövs ytterligare en kombiterminal i Stockholmsområdet"

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets

utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m),

Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga Z.

§61 Princip för uttagande av parkeringsavgift.

Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning samt

uppdrar åt kontoret att utreda och komma med förslag till grunder för

uttagande av parkeringsavgift som möjliggör en flexibel avgiftssättning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens

remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§63 Propaganda á la Östeuropeiskt 1970-tal. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m),

Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga Å1.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga Å2.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga Å3.

§64 Dubbelriktning av Kammakargatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservationer

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§65 Programförslag för Medborgarplatsen.

Återremiss och inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget i utlåtandet

som inriktning för disposition, möblering och trafikförhållanden på Medborgarplatsen.

2 Nämnden uppdrar till kontoret att beställa en revidering av detaljplanen

för Medborgarplatsen i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§66 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall vid Sergels Torg

Dnr

Bordlades 2002-01-22

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även dataillustration och skrivelse från Hans Blomstedt av den 18 januari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall.

2 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplaneändring i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall.

2 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplaneändring i enlighet med kontorets utlåtande.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§67 Detaljplan för kv Hästen på Norrmalm

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker hos stadsbyggnadsnämnden förslag

till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm.

2 Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2002-12-31.

3 Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

4 Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för

Östra City.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§68 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder.

Redovisning av KF-uppdrag

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§69 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar på rubricerat planförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§70 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§71 Markanvisning av område vid kv Räknestickan i Råcksta till AB Borätt

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med AB Borätt för uppförande av bostäder intill kv Räknestickan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga AA1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med AB Borätt för uppförande av bostäder intill kv Räknestickan.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§72 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen.

Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 [GF1] Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utförd trafik- och exploaterings-utredning berörande Skärholmsvägen.

2 Nämnden översänder kontorets utlåtande till kommunfullmäktige som redovisning på uppdrag utdelat 1999-09-20.

3 Nämnden hemställer om att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnads- nämnden att utarbeta ett fördjupat planprogram för exploateringsområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet och, i avvaktan på ärendets

förtsatta behandling, uppdra åt kontoret att ordna syn på platsen för nämnden.

§73 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Rinkeby. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 17 december 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med att

genomföra förslagen i idékatalogen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med att

genomföra förslagen i idékatalogen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§74 Överdäckningar av väg E18 i stadsdelarna Rinkeby och Tensta.

Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att det fortsatta projekteringsarbetet

inom E18-projektet för överdäckningar skall inriktas på en 300 m lång överdäckning i Rinkeby, så utformad att den kan bebyggas.

2 Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s),

ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga CC1.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga CC2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda åter-

remissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra


I nämndens beslut av den 4 december 2000 lyfte man fram vikten av överdäckningar över E18 i syfte att öka tillgängligheten mellan bostadsområdet och Järvafältet och minska olägenheterna av den trafik som idag passerar Hjulsta – Tensta – Rinkeby.

Nämnden vidhåller denna ståndpunkt och anser det därmed inte vara rimligt att avföra överdäckningen vid Tensta.

För att ytterligare öka integrationen och för att få till stånd fler bostäder och arbetsplatser bör möjligheterna att bebygga överdäckningarna undersökas närmare.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§75 Ansökan om 30 km/h-zon på Lilla Essingen

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som

redovisas i bilaga DD1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och lämnar ansökan utan bifall.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av honom framställda ykandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§76 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden

Dnr

Bordlagt senast 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från boende i fastigheten Tulegatan 3 av den 14 december 2001 och från Gösta Wigerman av den 11 januari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden.

3 Kontoret ges i uppdrag att genomföra de dubbelriktningar som föreslås i planen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga EE1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga EE2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden.

3 Kontoret ges i uppdrag att genomföra de dubbelriktningar som föreslås i planen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänst-

görande ersättarna Catarina Agrell (s), Margarita Pulido (s) och Torsten Sandgren (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga EE3.

§77 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd

Dnr

Bordlagt senast 2002-01-22

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Farsta stadsdels- nämd som svar på ”Högdalstoppen, ett grönt idéförslag”.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga FF1.

Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga FF2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp)

och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna kontorets utlåtande som svar på remissen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänst-

görande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt kontorets

förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v)

enligt det av dem framställda yrkandet.

§78 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen

Dnr

Bordlagt senast 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från bostadsrättsföreningen Årsta Gård av den 7 december 2001 och den 20 januari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för ombyggnad av Svärdlångsvägen för genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§79 Metoder för hastighetsdämpande åtgärder

Dnr

Bordlagt senast 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av metoder

för hastighetsdämpning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en policy för trafiksäkra transporter

och resor för kontorets anställda.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta riktlinjer och krav för upphandling

av trafiksäkra transporter.

4 Nämnden beslutar att mindre kontroversiella hastighetsdämpande åtgärder

än gupp i första hand ska tillämpas och att gupp bara ska användas där andra metoder inte ger önskad förbättring av säkerheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§80 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata” Dnr

Bordlagt senast 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§81 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002

Dnr

Bordlagt 2002-01-22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för kännedom till stadsdelsnämnderna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§82 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangården m m

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga GG1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänst-görande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga GG2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänst-

görande ersättarna Catarina Agrell (s) och Margarita Pulido (s) enligt bilaga GG3.

§83 Avtal rörande vissa markfrågor m m med Birka Energi AB och Fortum Power and Heat AB inför aktieöverlåtelse till Fortum Power and Heat AB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner bilagda avtal till kontorets

utlåtande.

2 Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga HH.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner bilagda avtal till kontorets

utlåtande.

2 Beslutet justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vid protokollet

Hans Engstrand


Tillhör § 5, bilaga A1

Ärende 5

Underlag för budget år 2003 och beräkningar för år 2004 och 2005

GFN 2002-02-19

Sten Nordin m fl (m)

Inge-Britt Lundin (fp)

Björn Nyström (kd)

Kurt Hultgren (sp)

Förslag till beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att

1. utan eget ställningstagande överlämna kontorets förslag till underlag till kommunstyrelsen.[GF1] Korta och tydliga beslutsmeningar:

Om det finns fler beslutssatser numreras dessa med 1,2,3 osv istället för att, att, att

Ev önskemål och omedelbar justering ska vara inskrivet direkt efter beslutsmeningarna på denna sida