Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-05-07

Sammanträde 2002-05-07

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 5/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
7 maj 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Gatu- och fastighetsnämndens markanvisningar och försäljningar år 2001. Revisionsrapport (RI)

6 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm (RI)

7 Omisolering av Klarabergsviadukten över Centralbangården. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

8 Fotbollsplaner på Kungsholmen. Skrivelse från Svante Linusson m fl (sp) (RI)

9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1, 2 och 3/2002 (RI)

10 Avtal avseende upplåtelse av nyttjanderätt för teknikutrymme i Allébron, Hammarby Sjöstad (RI)

11 Förslag att döpa om Dalagatan till Astrid Lindgrens gata. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

12 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

13 Växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nordvästra del i avsnittet Surbrunnsgatan – Ingemarsgatan. Inriktningsbeslut (RI)

15 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighets-nämnden (RI)

16 Vårdboende och kontor i kv Sommaren. Godkännande av överenskommelse om exploatering samt genom-förandebeslut (RI)

17 Tilläggsavtal till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen (RI)

18 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 2/2002 (RI)

19 Detaljplan för fastigheten Siktet 5 på Södermalm (RI)

20 Markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet i Riksby till Järntorget (RY)

21 Anläggande av en sinnenas trädgård m m i Blackeberg. Framställan från Bromma stadsdelsnämnd (RY)

22 Spårväg Syd. Översiktlig sträckningsstudie (RY)

23 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut (RY)

24 Ombyggnad av Ärvingevägen i Kista. Skrivelse från Kista stadsdelsnämnd (RY)

25 Upphandling av entreprenader för LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm. Hemligt (RY)

26 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s) (RY)

27 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete (RY)

28 Markanvisning för kommersiellt ändamål resp bostäder med hyresrätt inom kv Brevhuvudet, Formuläret och Inköpschefen m m vid Vällingby Centrum till Svenska Bostäder (RY)

29 Markanvisning och markförsäljning för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut (RY)

30 Program för ny detaljplan vid kv Säteritaket i stadsdelen Hässelby Gård. Remiss (RY)

31 Yttrande till hyresnämnden över ansökningar om tillstånd till förvärv av fastigheterna Silvergranen 9 och Krassen 2 i Midsommarkransen (SV)

32 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

33 Försäljning av del av fastigheterna Nynäs 1:1 och Svendal 5:1 i Huddinge kommun (F)

34 Försäljning av Panncentralen 5 i Salem för nybyggnad av bensinstation. Hemlig bilaga (F)

35 Fråga om ekologiska effekter av stadens markförsäljningar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (F)

36 Ombyggnad av lokal i fastigheten Glasbruket 3 på Kungsholmen åt Business Arena Stockholm. Genomförandebeslut (F)

37 Gemensam Vägtrafikcentral med Vägverket. Slutredovisning av genomförandebeslut avseende inredning m m (St)

38 Inriktning för fortsatt arbete med citybanan. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) (St)

39 Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar. Motion av Yidriz Kafkas(mp) och Per Bolund (mp), 2001:58 (St)

40 Anmälan av trafikutskottets protokoll 3/2002 (Pa)

41 Detaljplan för område vid Norra Bantorget. Remiss. Bordlagt 16 april 2002 nr 9 (RI)

42 Cykelbana på Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden. Genomförandebeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 11 (RI)

43 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 18 (RY)

44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen till Veidekke Bostad & Fastighet AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 20 (RY)

45 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder.

Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 21 (RY)

46 Program för ny detaljplan vid kv Minken inom stadsdelen Sundby. Bordlagt 16 april 2002 nr 22 (RY)

47 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 27 (RY)

48 Vision för Söderort och inriktning för genomförande av visionen. Remiss. Bordlagt 16 april 2002 nr 29 (RY)

49 Detaljplan för del av kv Årstaberg m m i Liljeholmen. Remiss. Bordlagt 16 april 2002 nr 32 (RY)

50 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Bordlagt 19 mars 2002 nr 21 och senast 16 april nr 41 (RI)

51 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 mars 2002 nr 36 och senast 16 april nr 47 (RY)

52 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss. Bordlagt 19 mars 2002 nr 46 och senast 16 april nr 48 (F)

53 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 24 och senast 16 april nr 51 (RI)

54 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda. Bordlagt 19 februari 2002 nr 43 och senast 16 april nr 54 (RY)

55 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 och senast 16 april nr 55 (F)

56 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 16 april nr 57 (St)

57 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 5 och senast 16 april nr 58 (S)

58 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Bordlagt 22 januari 2002 nr 21 och senast 16 april nr 59 (RI)

59 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 16 april nr 60 (RI)

60 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 24 och senast 16 april nr 61 (RI)

61 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 och senast 16 april 2002 nr 64 (RY)

62 Metoder för hastighetsdämpning. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 och senast 16 april 2002 nr 65 (St)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 21 maj 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 nämndens upphandlingsbeslut den 22 januari 2002 avseende skytteltrafik med färja över Hammarby kanalen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

2 tävling om Järnvägsparkens utformning av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

3 åtgärder med anledning av Södra Länkens färdigställande av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om svar på skrivelse om Söderledstunneln

-----------------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg ställde vid sammanträdet den 16 april 2002, § 2, fråga om Söderledstunneln och frågade vid dagens sammanträde när denna kommer att besvaras. Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg svarade på frågan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Semester för gatu- och fastighetsdirektören

----------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören hade anmält att han avsåg att ha semester under  veckorna 25-30 och att förordna regionchefen Göran Gahm som vikarie under veckorna 25 och 27, regionchefen Solveig Svedgård vecka 26, ekonomichefen Barbro Collin veckorna 28-29 samt administrative direktören Bengt Hjelm vecka 30.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan och föreslagna förordnanden.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 29 april 2002 och,
vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 7 maj 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan och medgav förtroendevalda som så önskar att delta i yrkestrafikdagen i Stockholm den 29 augusti 2002.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet utdelades före sammanträdet skrivelse (enligt delegationsbeslut redovisat i utlåtandets bilaga 2) från kontoret av den 22 mars 2002 som svar på förfrågan om att köpa parkmark i anslutning till fastigheten Örby 4:17 i Örby. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Gatu- och fastighetsnämndens markanvisningar och försäljningar år 2001. Revisionsrapporter

Dnr 02-130-765

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2).

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm

Dnr 02-512-829

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Omisolering av Klarabergsviadukten över Centralbangården. Anskaffningsbeslut

Dnr 02-670-1081

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Fotbollsplaner på Kungsholmen. Skrivelse från Svante Linusson m fl (sp)

Dnr 02-410-517:1

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 8 april 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets ­utlåtande som svar på Stockholmspartiets skrivelse.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden

att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Nämnden önskar i likhet med författarna till skrivelsen snarast få en redovisning av hur behovet av fotbollsplaner skall tillgodoses.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§9 Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 31 januari, 7 mars och 4 april 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§10 Avtal avseende upplåtelse av nyttjanderätt för teknikutrymme i Allébron, Hammarby Sjöstad

Dnr 00-511-266

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till avtal med Skanova avseende upplåtelse av nyttjanderätt för teknikutrymme i Allébron.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna och genomföra ytterligare erforderliga avtal med Birka Nät AB och Birka värme Stockholm AB avseende upplåtelse av nyttjanderätt för teknikutrymmen i Allébron i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) med anledning av förslag att döpa om Dalagatan till Astrid Lindgrens gata.

Dnr 02-000-883

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga B.

§12 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 01-331-4030 och 02-641-518

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för besvarande av remiss av motion nr 66/2001 i kommunfullmäktige.

3 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Kurt Hultgren.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nordvästra del i avsnittet Surbrunnsgatan – Ingemarsgatan. Inriktningsbeslut

Dnr 00-370-3963

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Valhallavägens norra del tillsvidare inte byggs om.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Kontoret ges i uppdrag att ta fram en ny lösning där förslaget skall baseras på den lösning som framkom under nämndens behandling av samma ärende våren 1998.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§14 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§15 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§16 Vårdboende och kontor i kv Sommaren på Södermalm. Godkännande av överenskommelse om exploatering samt genomförandebeslut

Dnr 02-511-1272

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av kv. Sommaren, vårdboende och kontor i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner beskrivna överenskommelse om exploatering med tomträtt mellan staden och Peab Sverige AB, avseende kv. Sommaren, vårdboende och kontor på Södermalm.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Tilläggsavtal till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen

Dnr 98-785-3003

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal enligt kontorets utlåtande till försäljningen av fastigheten Lustgården 10 med omedelbar justering samt hemställer om att kommunfullmäktige senast den 30 september 2002 godkänner detsamma.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal enligt kontorets utlåtande till försäljningen av fastigheten Lustgården 10 med omedelbar justering samt hemställer om att kommunfullmäktige senast den 30 september 2002 godkänner detsamma.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§18 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 2/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 19 mars 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§19 Detaljplan för fastigheten Siktet 5 på Södermalm och genomförandebeslut

Dnr 01-512-3749

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtalsförslag mellan staden och Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtalsförslag mellan staden och Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till Järntorget

Dnr 01-411-88

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med Järntorget Mark och Byggnads AB för uppförande av bostäder i fastigheten Brandseglet 1, Riksby.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Anläggandet av en sinnenas trädgård m m i Blackeberg. Framställan från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr 02-410-319

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till Bromma stadsdelsnämnd som svar på skrivelsen.

2 Nämnden underrättar stadsdelsförvaltningen om beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till Bromma stadsdelsnämnd som svar på skrivelsen.

2 Nämnden underrättar stadsdelsförvaltningen om beslutet.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Spårväg Syd. Översiktlig sträckningsstudie

Dnr 01-334-4441

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 18 april 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden översänder utredningen om Spårväg Syd och kontorens utlåtande till SL med en hemställan om att starta planeringsarbete för projektet.

2 Nämnden sänder utredningen och kontorens utlåtande för kännedom till Älvsjö, Hägerstens och Skärholmens stadsdelsnämnder samt till vägverket.

3 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden översänder utredningen om Spårväg Syd och kontorens utlåtande till SL med en hemställan om att starta planeringsarbete för projektet.

2 Nämnden sänder utredningen och kontorens utlåtande för kännedom till Älvsjö, Hägerstens och Skärholmens stadsdelsnämnder samt till vägverket.

3 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§23 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-1187

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom Hässelby Strand Centrum och till SBC Mark AB för bostäder inom fastigheten Hundgården 1.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Ombyggnad av Ärvingevägen i Kista. Skrivelse från Kista stadsdelsnämnd

Dnr 02-620-23:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Kista stadsdelsnämnd med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Upphandling av entreprenader för LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm

Dnr 01-006-1162

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även promemoria från kontoret av den 6 maj 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Yrkanden om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) respektive ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på de två framställda yrkandena om återremiss, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Slutbehandlingen skall i enlighet med nämndens beslut av den 2 maj 2000 i första hand ske på den plats där massorna grävs upp. Detta innebär att massorna skall behandlas termiskt på såväl Kv Lyftkranen som Gasverkstomten.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) för återremiss enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

§26 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr 02-511-881:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelse från Börje Vestlund.

2 Nämnden överlämnar svaret till Spånga Tensta stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete

Dnr 01-410-613

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ämnet förelåg även skrivelser från Vinsta Företagsgrupp i mars 2002, Samfälligheten Rosenkavaljeren den 7 april 2002 och Ekenman Fastighet AB i Vinsta den 13 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta programarbete för nya bostäder och verksamheter som anpassas till bostäderna inom Vinsta företagsområde enligt i utlåtandet föreslagna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Markanvisning för kommersiellt ändamål resp bostäder med hyresrätt inom kv Brevhuvudet, Formuläret och Inköpschefen m m vid Vällingby Centrum till Svenska Bostäder

Dnr 02-411-1243

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område för överdäckning av tunnelbanan vid kv Brevhuvudet/Formuläret för kommersiell användning samt område inom den befintliga tomträtten Inköpschefen 5 för bostäder till Svenska Bostäder på två år samt ger kontoret i uppdrag att träffa avtal om markanvisning.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att utse byggherrar genom anbud för markanvisning för bostadsrätter i anslutning till kv Inköpschefen och inom kv Firman när planeringen av övrig utbyggnad av centrum utvisar att detta är lämpligt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta att utreda möjligheten att förlägga bostäder bakom parkeringshuset i kv Inköpschefen mot Solursparken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning och markförsäljning för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-2506

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger en markanvisning till SMÅA AB för 12 parhuslägenheter väster om Kvickensvägen.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att sälja tomtmark för uppförande av 24 parhuslägenheter på båda sidor om Kvickensvägen till SMÅA AB för 8,4 mkr i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter om 7 mkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Program för ny detaljplan vid kv Säteritaket i stadsdelen Hässelby Gård. Remiss

Dnr 02-512-745

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Ansökningar om tillstånd till förvärv av fastigheterna Silvergranen 9 och Krassen 2 i Midsommarkransen. Yttrande till hyresnämnden.

Dnr 01-781-3310 och 99-781-840

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Mats Perssons och Ola Perssons ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Silvergranen 9.

2 Nämnden avstyrker KB Vemox 29:s ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Krassen 2.

3 Nämnden justerar beslutet omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 14 maj 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Försäljning av del av fastigheterna Nynäs 1:1 och Svendal 5:1 i Huddinge kommun

Dnr 99-785-228

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att sälja del av fastigheterna Nynäs 1:1 och Svendal 5:1 i Huddinge kommun till Samfundet Frälsningsarmén för en köpeskilling av 3,25 Mkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Kajsa Stenfelt (v)

Mats Rosén (kd) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag

d v s att

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att sälja del av fastigheterna Nynäs 1:1 och Svendal 5:1 i Huddinge kommun till Samfundet Frälsningsarmén för en köpeskilling av 3,25 Mkr.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§34 Försäljning av Panncentralen 5 i Salem för nybyggnad av bensinstation

Dnr 02-785-1171

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat köpekontrakt om försäljning av Panncentralen 5 i Salem.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,  enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat köpekontrakt om försäljning av Panncentralen 5 i Salem.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§35 Fråga om ekologiska effekter av stadens markförsäljningar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 02-785-520:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att rubricerad fråga är besvarad i och med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden anser att rubricerad fråga är besvarad i och med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§36 Ombyggnad och uthyrning av lokal i fastigheten Glasbruket 3 på Kungsholmen åt Business Arena Stockholm AB (BAS). Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförande av inredning av vind och ny entré med hiss för ökad tillgänglighet i fastigheten Glasbruket 3, byggnad A-B och godkänner uthyrningen till Business Arena Stockholm (BAS).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Gemensam Vägtrafikcentral med Vägverket. Slutredovisning av genomförandebeslut avseende inredning m m

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Inriktning för fortsatt arbete med citybanan. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m)

Dnr 02-334-519:1

Gatu – och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 18 april 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens förslag till inriktning för fortsatt arbete med citybanan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. Motion av Yidriz Kafkas(mp) och Per Bolund (mp), 2001:58

Dnr 01-007-3881

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§40 Anmälan av trafikutskottets protokoll 3/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 21 mars 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§41 Detaljplan för område vid Norra Bantorget. Remiss och inriktningsbeslut

Dnr 99-512-2634

Bordlagt 16 april 2002 nr 9

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för område vid Norra Bantorget på Norrmalm, S-Dp 1999-08281- 54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om rivningslov för den f d busstationen på Norra Bantorget samt i övrigt vidta erforderliga åtgärder för detaljplanens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Den drivmedelsstation som ligger vid Norra Bantorget har förutom bensin också alternativa drivmedel, vilka behövs i en miljövänlig innerstad. Det är därför mycket angeläget att en ersättningsplats hittas i innerstaden som uppfyller de nya kraven på bensinstationers placering.

Kontorets förslag om att ställa bussarna i en lång rad på Torsgatan har en rad brister. Kontoret får därför i uppdrag att se på möjligheterna att utvidga det planerade garaget för att även inrymma turistbussarna.

Om möjligt skall den gamla busstationens byggnad flyttas till annan plats.


Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§42 Cykelbana på Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden. Genomförandebeslut

Dnr 02-322-974

Bordlagt 16 april 2002 nr 11

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om cykelbanor i Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om cykelbanor i Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga N2.

§43 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut

Dnr 00-512-1276

Bordlagt 16 april 2002 nr 18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.
2 Nämnden fattar investeringsbeslut för marksanering av fastigheten
Fredsfors 12.
3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att fatta beslut om entreprenader avseende punkt 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen till Veidekke Bostad & Fastighet AB. Inriktningsbeslut

Dnr 99-411-3002

Bordlagt 16 april 2002 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 till Veidekke Bostad & Fastighet AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktnings- beslut).

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O4.

Yrkanden om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) respektive vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden

att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på de båda framställda återremissyrkandena, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att se över möjligheterna att finna mark för dessa bostäder på annan plats i närområdet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) för återremiss enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§45 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-1478

Bordlagt 16 april 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 anvisa mark för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, område 1 enligt kartan, till AB Svenska Bostäder och ge kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag

2 ge kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut) samt

3 därutöver anföra

Gatu- och fastighetsnämnden anser att område 1 lämpar sig för bostadsbebyggelse. I det fortsatta arbetet skall man därför öka exploateringen inom detta område.


Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§46 Program för ny detaljplan vid kv Minken inom stadsdelen Sundby

Dnr 02-512-828

Bordlagt 16 april 2002 nr 22

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§47 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 02-511-00738

Bordlagt 16 april 2002 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till tjänsteutlåtandet av den 23 april 2002 samt skrivelser från Vinsta Företagsgrupp i mars 2002, Samfälligheten Rosenkavaljeren den 7 april 2002 och Ekenman Fastighet AB i Vinsta den 13 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i två år till SMÅA AB för uppförande av fyra stadsvillor med 24 lägenheter och till AB Svenska Bostäder för uppförande av ca 60 lägenheter.

2 Nämnden godkänner den i utlåtandet föreslagna ersättningsplatsen för befintlig bensinstation.

3 Nämnden godkänner att anbudsförfarande genomförs, innan markanvisning föreslås, för tre - fyra delområden för uppförande av totalt 300 - 400 lägenheter norr om Lövstavägen.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med översyn av Lövstavägen och dess närområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Vision för Söderort och inriktning för genomförande av visionen. Remiss

Dnr 02-511-263

Bordlagt 16 april 2002 nr 29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar till kommunstyrelsen.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra

För att underlätta genomförandet av visionen är det viktigt att de olika

projekten får genomföras med skilda tidplaner med stor delaktighet från de lokalt verkande. Det är viktigt att tillgänglighetsfrågorna inlemmas i arbetet i ett så tidigt skede som möjligt.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Detaljplan för del av kv Årstaberg m m i Liljeholmen. Remiss

Dnr 02-512-642

Bordlagt 16 april 2002 nr 32

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss för ny detaljplan inom kvarteret Årstaberg m m i

Liljeholmen, S-Dp 2001-07922-54, till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss för ny detaljplan inom kvarteret Årstaberg m m i

Liljeholmen, S-Dp 2001-07922-54, till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§50 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården

Dnr

Bordlagt fr o m 19 mars 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Rådet till skydd för Stockholms skönhet av den 22 april 2002 och Rotaria Invest AB av den 6 maj 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Rotaria Invest AB angående försäljning av fastigheten Konsthallen 2.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Det är angeläget att finna en lösning för fastighetens framtid. Det är olyckligt att fastigheten som har ett stort kulturhistoriskt värde fått stå att förfalla.

Under senare tid har det framkommit information som ej är beskrivet i ärendet exempelvis de framtida planerna för fastigheten. Det är angeläget att få dessa närmare belysta samt stadens olika handlingsalternativ och vad dessa kostar.


Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§51 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-2185

Bordlagt fr o m 19 mars 2002 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

3 Nämnden godkänner att kontoret löser frågan rörande trafik­föringen till och

från Björkhagens golfbana i samband med detaljplanearbetet i kvarteret Jämlikheten.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1 .

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U4.

Yrkanden om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) respektive vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på de båda framställda återremissyrkandena, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Nämnden avser att ta ställning till markanvisningen efter behandlingen av stadens del i det blivande Nackareservatet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) för återremiss enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§52 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss

Dnr

Bordlagt fr o m 19 mars 2002 nr 46

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Huddinge kommun som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

i 1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra

Staden måste säkerställa att det område som säljs under förutsättning att bilda naturreservat till fullo blir det. Staden skall ej heller få sämre ersättning än andra fastighetsägare när reservat bildas. Därför skall först reservatet bildas och staden därefter begära ersättning för fastigheten.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga V1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga V2.

§53 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden

Dnr

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stockholms Handelskammare av den 18 februari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förbereda markanvisning för delar av Södra Värtahamnen och Gasverksområdet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) respektive ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förbereda markanvisning för delar av Södra Värtahamnen och Gasverksområdet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga W4.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§54 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda

Dnr 01-512-3879

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 43

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera delvis ändrats vid två tillfällen, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden på rubricerat programförslag.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för att ny detaljplan upprättas i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden ersätter idrottsnämnden med 3 Mkr för att Larsboda bollplan tas i anspråk.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

I den kommande detaljplanen för området anser gatu- och fastighetsnämnden att det skall finnas plats för en något större öppen yta i området där det finns möjligheter till spontant bollspel och lek.

Vidare vill nämnden att behovet av och möjligheterna för infartsparkering i närområdet studeras närmare.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§55 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss

Dnr 97-400-2102

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även beslut i Hässelby-

Vällingby stadsdelsnämnd den 20 mars 2002 och skrivelse från Friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn av den 3 maj 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på kommunfullmäktiges uppdrag att utreda framtida användning av Kyrkhamnsområdet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal med NCC om att tillsammans utreda och utveckla ett förslag till mycket försiktig kompletteringsbebyggelse i området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden

Dnr 02-520-207

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och initierar nödvändiga beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Röstförklaring

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga Y.

§57 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss

Dnr 01-001-3764

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 5

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna kontorets utlåtande som svar på remissen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga Z4.

§58 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker hos stadsbyggnadsnämnden förslag till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm.

2 Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2002-12-31.

3 Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

4 Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för Östra City.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å3.

Yrkanden om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) respektive Ann-Marie Strömberg m fl (v) respektive Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på de tre framställda återremissyrkandena, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Kontoret ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på acceptabla trafiklösningar, där framkomligheten i närområdet inte försämras som en konsekvens av detaljplanförslaget. Detta innebär att trafikplanen för Östra City skall beredas.


Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

§59 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§60 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm

Dnr 01-512-3933

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerat planförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Trafiksituationen får ses över i samband med studien över trafiksituationen av den eventuella ombyggnaden av Kv Hästen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§61 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen

Dnr 01-512-3836

Bordlagt fr o m 11 december 2001 nr 35

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från bostadsrättsföreningen Årsta Gård av den 7 december 2001 och den 20 januari 2002.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för ombyggnad av Svärdlångsvägen för genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till remissvar på programförslaget

2 ge kontoret i uppdrag att se över parkeringssituationen i området i syfte att lösa parkeringsbehovet på tomtmark.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för återremiss enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Ö3.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga Ö4.

§62 Metoder för hastighetsdämpning

Dnr 00-370-1906, 99-300-1616

Bordlagt fr o m 11 december 2001 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av metoder för hastighetsdämpning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en policy för trafiksäkra transporter och resor för kontorets anställda.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta riktlinjer och krav för upphandling av trafiksäkra transporter.

4 Nämnden beslutar att mindre kontroversiella hastighetsdämpande åtgärder än gupp i första hand ska tillämpas och att gupp bara ska användas där andra metoder inte ger önskad förbättring av säkerheten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av metoder för hastighetsdämpning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en policy för trafiksäkra transporter och resor för kontorets anställda.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta riktlinjer och krav för upphandling av trafiksäkra transporter.

4 Nämnden beslutar att mindre kontroversiella hastighetsdämpande åtgärder än gupp i första hand ska tillämpas och att gupp bara ska användas där andra metoder inte ger önskad förbättring av säkerheten.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga AA3.