Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-05-28

Sammanträde 2002-05-28

Datum
Klockan
14:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
28 maj 2002, kl 14.30 i Bråvallasalen, Stadshuset

OBS Tiden!!!
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret, bl a revisorsbesök

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 4/2002 (A) (utdelas)

6 Om tillstånd för försäljning för organisationen Revansch till arbete. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

7 Mitthållplats för stomlinje 2 vid Stureplan. Inriktningsbeslut (RI)

8 Underlag för principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost (RI)

9 Betongskador i Söderledstunneln. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

10 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

11 Iordningställande av parkmark vid kv Katsan på Södermalm. Reviderat genomförandebeslut (RI)

12 Avtal med Vägverket om anslutningar till cykelbana över Gröndalsbron (RI)

13 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet (RI)

14 Detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm samt avtal med Stockholms Stads Parkerings AB och Högalids Församlings kyrkoråd. Genomförandebeslut (RI)

15 Tvärbana Ost. Samrådsremiss (RI)

16 Upphandling av drift av trafikleder för region innerstad. Hemligt (RI)

17 Upprustning av Akalla centrum. Genomförandeförslag (RY)

18 Hantering av schaktmassor inom gatu- och fastig-hetskontorets bygg- och anläggningsverksamhet. Inrikt-ningsbeslut (RY)

19 Försäljning av fastigheten Stenmurklan 6, Gamla Enskede (RY)

20 Programförslag för bostäder i kv Järsätra och kv Hjälmsätra, Sätra (RY)

21 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut (RY)

22 Programförslag för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen (RY)

23 Förnyad upplåtelse av tomträtt för bostadsbebyggelse i del av kv Dörrhagen i Rågsved (RY)

24 Upphandling av drift av trafikleder för region ytterstad. Hemligt (RY)

25 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av fastigheten Stenskvättan 14 och andelar i Gubo Fastigheter handelsbolag (SV)

26 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

27 Försäljning av fastigheten Jungfrudansen 5 i Gröndal (F)

28 Försäljning av fastigheten Erasmus 18 i Spånga (F)

29 Rivning av annexbyggnad på fastigheten Instruktionen 1, Älvsjö. Rivningsbeslut (F)

30 Remiss av fördjupad behovsanalys samt sammanställning av analys av förslag till förbättrade marktransporter till och från Arlanda (St)

31 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken (St)

32 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Söder. Hemligt (Pa)

33 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Ytterstaden. Hemligt (Pa)

34 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Öster. Hemligt (Pa)

35 Yttrande i ärende rörande flyttning av fordon (änr 674-2002) från Riksdagens Ombudsmän. Remiss (Pa)

36 Upphandling av skadedjurssanering inom Stockholms stad (Tt)

37 Gatu- och fastighetsnämndens markanvisningar och försäljningar år 2001. Revisionsrapport. Bordlagt 7 maj 2002 nr 5 (RI)

38 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm. Bordlagt 7 maj 2002 nr 6 (RI)

39 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 7 maj 2002 nr 12 (RI)

40 Vårdboende och kontor i kv Sommaren. Godkännande av överenskommelse om exploatering samt genom-förandebeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 16 (RI)

41 Markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet i Riksby till Järntorget. Bordlagt 7 maj 2002 nr 20 (RY)

42 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 (RY)

43 Ombyggnad av Ärvingevägen i Kista. Skrivelse från Kista stadsdelsnämnd. Bordlagt 7 maj 2002 nr 24 (RY)

44 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 7 maj 2002 nr 26 (RY)

45 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företags-område samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Bordlagt 7 maj 2002 nr 27 (RY)

46 Markanvisning för kommersiellt ändamål resp bostäder med hyresrätt inom kv Brevhuvudet, Formuläret och Inköpschefen m m vid Vällingby Centrum till Svenska Bostäder. Bordlagt 7 maj 2002 nr 28 (RY)

47 Markanvisning och markförsäljning för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 29 (RY)

48 Program för ny detaljplan vid kv Säteritaket i stadsdelen Hässelby Gård. Remiss. Bordlagt 7 maj 2002 nr 30 (RY)

49 Inriktning för fortsatt arbete med citybanan. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m). Bordlagt 7 maj 2002 nr 38 (St)

50 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 18 och 7 maj nr 43 (RY)

51 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 27 och 7 maj nr 47 (RY)

52 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 och senast 7 maj nr 55 (F)

53 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 7 maj nr 56 (St)

54 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 7 maj nr 59 (RI)

55 Överenskommelse angående försäljning av aktier i SMÅA AB m m (SV)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund Karin Wanngård BoBladholm

(§§ 1-31 och 35-56) (§§ 1-19, 21 och 23-56) (§§ 20 och 22) (§§ 32-34)

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande, §§ 1-31 och 35-56

Börje Vestlund (s), vice ordförande, §§ 1-19, 21 och 23-56

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp), §§ 2-31, 35-48 och 50-56

Teres Lindberg (s), §§ 1-34

Inge-Britt Lundin (fp), §§ 1-31 och 35-56

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s), §§ 1-31 och 35-56

Ersättare

Catarina Agrell (s), §§ 1-13

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande §§ 32-34

Ulf Fridebäck (fp), tjänstgörande §§ 1 och 32-34

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp), §§ 2-56, tjänstgörande §§ 32-34 och 49

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s), tjänstgörande §§ 20, 22 och 32-56

Personalföreträdare

Bert Eriksson TCO, §§ 32-34

Berit Jörlebo SACO, §§ 32-34

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Under revisorsbesöket deltog de förtroendevalda revisorerna Per Holmberg (m) (ordförande), Östen Bohlin (fp), Artur Burup (m) och Gunilla Hansson (s), tjänstemännen vid revisionskontoret Lars-Erik Kalles, Jan-Erik Ek och Staffan Brunborg samt konsulten från Sköld Partners AB Karl Johan Sköld (§§ 1-2).

Ordföranden Sture Nordin (m) hälsade besökande revisorer välkomna till dagens sammanträde.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) §§ 1-19, 21 och 23-56 och ledamoten Karin Wanngård (s), §§ 20 och 22 att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m), §§ 1-31 och 35-56, och ledamoten Bo Bladholm (m), §§ 32-34, justera dagens protokoll. Justering sker senast den 11 juni 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Möte mellan gatu- och fastighetsnämnden och revisorsgrupp 2

---------------------------------------------------------------------------

Ordföranden i revisorsgrupp 2 Per Holmberg hade den 16 april 2002 tillskrivit gatu- och fastighetsborgarrådet Sten Nordin. I skrivelsen, som utsänts bland nämnd-handlingarna till dagens nämndsammanträde, framhålls att revisorsgrupp 2 mot bakgrund av det senaste årets granskningar begärt att få ett möte med gatu- och fastighetsnämnden och att det överenskommits att mötet skall äga rum vid nämndsammanträdet den 28 maj 2002. Vidare framhålls att att revisorsgruppen avser att med nämnden ta upp följande frågor:

1. Styrning och uppföljning av investeringar, bl a rapporteringen i nämnden och beslut om åtgärder vid avvikelser, behovet av lönsamhetskalkyler samt genomförandet av upphandlingar.

2. Markanvisningar och försäljningar av fastigheter, bl a beslutsunderlagens utformning.

3. Dokumentation och hantering av handlingar i samband med dessa ärenden.

Ordföranden i revisorsgrupp 2 Per Holmberg och konsulten Karl Johan Sköld från Sköld Partners AB informerade i ärendet. De aktuella frågorna diskuterades därefter mellan gatu- och fastighetsnämndens förtroendevalda och tjänstemän samt revisors-grupp 2:s förtroendevalda och tjänstemän.

Beslut

Efter avslutad diskussion tackade ordföranden Sten Nordin på gatu- och fastighets-nämndens vägnar och ordföranden Per Holmberg på revisorsgrupp 2:s vägnar för mötet.

Anmälan av promemoria från gatu- och fastighetsnämndens referensgrupp för upphandlingsfrågor

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Bo Bladholm (m) anmälde i egenskap av ordförande i gatu- och fastighetsnämndens referensgrupp för upphandlingsfrågor en av gruppen den 28 maj 2002 avgiven promemoria.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Ombyggnaden av Strandvägskajen av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp).

2 Handikapparkeringsplatser vid Konserhuset av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp).

3 Underlätta sjukhusparkering för de som behöver läkarvård av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

4 Markanvisningar 2001 av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Inbjudan till seminarium om Boende-Finansering-Framtid

---------------------------------------------------------------

Ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) anmälde en inbjudan till seminarium om Boende-Finansiering-Framtid den 16 augusti 2002 i Stockholm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för inbjudan och beslöt att förtroendevalda som önskar deltaga i seminariet får göra det efter anmälan till nämndsekreteriatet.

Fråga om pappershandeln i blå bodarna vid Slussen

--------------------------------------------------------------

Ersättaren Svante Linusson (sp) frågade om upplåtelsen av lokaler för pappershandeln i blå bodarna vid Slussen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om Fatuburstrappan

--------------------------------

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) frågade om Fatburstrappans vid Medborgarplatsen skick.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om trapporna vid Medborgarplatsen

---------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) om trapporna vid Medborgarplatsen i allmänhet, bl a dess konstruktion.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Uppdrag om upphöjda övergångsställen

--------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret meddelade på förfrågan av ledamoten Kurt Hultgren (sp) att svar på uppdrag från nämnden om upphöjda övergångsställen kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 11 juni 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 21 maj 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 28 maj 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 4/2002

En av gatu- och fastighetskontoret den 21 maj 2002 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för april 2002 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§6 Om tillstånd för försäljning för organisationen Revansch till arbete. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 02-420-884

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden medger inte förtur för organisationen ”Revansch till arbete” framför andra sökanden till försäljningsplatser i innerstaden samt överlämnar och åberopar i övrigt kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden medger inte förtur för organisationen ”Revansch till arbete” framför andra sökanden till försäljningsplatser i innerstaden samt överlämnar och åberopar i övrigt kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§7 Mitthållplats för stomlinje 2 vid Stureplan. Inriktningsbeslut

Dnr 98-331-391

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till mitthållplats i Birger Jarlsgatan vid Stureplan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§8 Underlag för principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost

Dnr 99-511-2767

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förhandla med Nacka, Landstinget och Vägverket om en principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§9 Betongskador i Söderledstunneln. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 02-670-1246

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann- Marie Strömberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 302-662/2002

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som redovisning av uppdraget från nämnden.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 Iordningställande av parkmark vid kv Katsan på Södermalm. Reviderat genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Avtal med Vägverket om anslutning till cykelbana över Gröndalsbron

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisat preliminärt förslag till avtal mellan Stockholms stad och Vägverket.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisat preliminärt förslag till avtal mellan Stockholms stad och Vägverket.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga B2.

§13 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet

Dnr 02-330-821:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit utlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på handikapprådets skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm samt avtal med Stockholms Stads Parkerings AB och Högalids Församlings kyrkoråd. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-3059

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm.

2 Nämnden godkänner förslag till upplåtelse av mark för underjordisk parkeringsanläggning till Stockholms Stads Parkerings AB.

3 Nämnden godkänner förslag till överenskommelse med Högalids Församlings kyrkoråd.

4 Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för detaljplanens genomförande enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Tvärbana Ost. Samrådsremiss

Dnr 00-334-470:11

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga C2.

§16 Drift av trafikleder för region innerstad. Anskaffningsbeslut

Dnr 02-006-657

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även komplettering till kontorets utlåtande av den 24 maj 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§17 Upprustning av Akalla centrum. Genomförandeförslag

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna programmet för upprustning av Akalla centrum.
2 Nämnden beslutar om genomförande i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Hantering och återvinning av schaktmassor inom gatu- och fastighetskontorets bygg- och anläggningsverksamhet. Inriktningsbeslut

Dnr 02-970-1042

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda i utlåtandet föreslagna platser, där tillfällig materialseparering, krossning och lagring av schaktmassor skulle kunna utföras.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att, ifall mark kunnat upplåtas enligt punkt 1, också i upphandlingar ställa krav på att entreprenören själv eller i samarbete med andra aktörer skall utföra återvinning av schaktmassor, asfalt, sand, tegel och betong, när så är möjligt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag

2 därutöver anföra

Kontoret får i uppdrag att under processen också studera andra alternativ, som inte minst kan användas långsiktigt. Det kan vara andra industritomter, bergrum m m. Vid stora projekt bör dock hanteringen ske i närheten så att minskad belastning på gator och miljö p g a transporter kan uppnås.

§19 Försäljning av tomträttsfastigheten Stenmurklan 6 i Gamla Enskede

Dnr 02-785-989

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal angående friköp av fastigheten Stenmurklan 6, Gamla Enskede, Enskede församling samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal angående friköp av fastigheten Stenmurklan 6, Gamla Enskede, Enskede församling samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Programförslag för bostäder i kv Järsätra och kv Hjälmsätra i Sätra

Dnr 02-512-1010

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för bostäder i kv Järsätra vid Eksätravägen och kv Hjälmsätra vid Bogsätravägen i Sätra, Dnr 2001-11910-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för bostäder i kv Järsätra vid Eksätravägen och kv Hjälmsätra vid Bogsätravägen i Sätra, Dnr 2001-11910-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§21 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

Dnr 02-006-855

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

2 Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Programförslag för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen

Dnr 02-512-1212

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen, S-Dp 2001-11793-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§23 Förnyad upplåtelse av tomträtt för bostadsbebyggelse i del av kv Dörrhaken i Rågsved

Dnr 2000-12723-54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner nyupplåtelse av tomträtt på del av kv Dörrhaken i Rågsved.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av bostadsbebyggelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Upphandling av drift av trafikleder för region ytterstad

Dnr 02-006-656

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även komplettering till kontorets utlåtande av den 24 maj 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§25 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av fastigheten Stenskvättan 14 och andelarna i Gubo Fastigheter handelsbolag

Dnr 01-781-3810, 00-783-3255

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Försäljning av fastigheten Jungfrudansen 5 i Gröndal

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2002avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Jungfrudansen 5 för en köpeskilling om 6.400.000 kronor.

  2. Nämnden uppdrar till kontoret att genomföra försäljningen till Bostadsrättsföreningen Blommensberg enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt.

  3. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Jungfrudansen 5 för en köpeskilling om 6.400.000 kronor.

  2. Nämnden uppdrar till kontoret att genomföra försäljningen till Bostadsrättsföreningen Blommensberg enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt.

  3. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Försäljning av fastigheten Erasmus 18 i Spånga

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av del av fastigheten Erasmus 18 för en köpeskilling om 1.770.000 kronor.

2 Nämnden uppdrar till gatu- och fastighetskontoret att genomföra försäljningen till XX enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt.

3 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§29 Rivning av annexbyggnad på fastigheten Instruktionen 1 i Älvsjö. Rivningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om rivning av annexbyggnaden på fastigheten Instruktionen 1, Snöripsvägen 32, Älvsjö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Remiss av fördjupad behovsanalys samt sammanställning av analys av förslag till förbättrade marktransporter till och från Arlanda

Dnr 02-331-1160

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Propositionsordning

Vid propositioner på framförda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstningen genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med nio ja och fyra nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Tord Bergstedt (m) Kajsa Stenfelt (v)

Bo Bladholm (m) Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m) Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Börje Vestlund (s)

Teres Lindberg (s)

Karin Wanngård (s)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§31 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter överläggning, att låta ärendet utgå under denna punkt (se § 56).

§32 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Söder

Dnr 02-006-1100

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även protokoll från MBL-behandling samt skrivelse från Securitas Bevakning AB av den 28 maj 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) tog först upp till behandling de båda framställda huvudyrkandena.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på de båda framställda huvudyrkandena enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen på område Söder.

Reservation

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) tog därefter upp till behandling framställt tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Vid propositioner på bifall respektive avslag till det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet förklarade sig vice ordföranden Börje Vestlund (s) finna propositionen på avslag till det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) upptog först frågan om motförslag till yrkandet om avslag på tilläggsförslaget i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp yrkandet om bifall till tilläggsförslaget som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla yrkandet om avslag på tilläggsförslaget, röstar ja. Den, som inte vill det röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla yrkandet om bifall till tilläggsförslaget.

Omröstningen utföll med nio ja och fyra nej enligt nedan.

Ja Nej

Esbjörn Eriksson (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Tord Bergstedt (m) Kajsa Stenfelt (v)

Bo Bladholm (m) Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m) Svante Linusson (sp)

Ulf Fridebäck (fp)

Mats Rosén (kd)

Börje Vestlund (s)

Teres Lindberg (s)

Anders Ygeman (s)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat avslå det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga H3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga H4.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga H5.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga H6.

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Inge-Britt Lundin (fp) och Karin Wanngård (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§33 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Ytterstaden

Dnr 02-006-1101

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även protokoll från MBL-behandling samt skrivelse från Securitas Bevakning AB av den 28 maj 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) tog först upp till behandling de båda framställda huvudyrkandena.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på de båda framställda huvudyrkandena, enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen på område Ytterstaden.

Reservation

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) tog därefter upp till behandling framställt tilläggsyrkande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till

det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet, att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga I3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga I4.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga I5.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga I6.

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Inge-Britt Lundin (fp) och Karin Wanngård (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§34 Entreprenör för parkeringsövervakningen på område Öster

Dnr 02-006-387

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även protokoll från MBL-behandling samt skrivelse från Securitas Bevakning AB av den 28 maj 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) tog först upp till behandling de båda framställda huvudyrkandena.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på de båda framställda huvud- yrkandena, enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen på område Öster.

Reservation

Ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) tog därefter upp till behandling framställt tilläggsyrkande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet, att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga J3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga J4.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga J5.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga J6.

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Kurt Hultgren (sp), Inge-Britt Lundin (fp) och Karin Wanngård (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§35 Yttrande i ärende rörande flyttning av fordon (dnr 674-2002) från Riksdagens Ombudsmän. Remiss

Dnr 02-350-996:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§36 Upphandling av skadedjurssanering inom Stockholms stad

Dnr 0150086

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avbryta upphandlingen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga L.

§37 Gatu- och fastighetsnämndens markanvisningar och försäljningar år 2001. Revisionsrapport

Dnr 02-130-765

Bordlagt 7 maj 2002 nr 5

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2).

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2).

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§38 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm

Dnr 02-512-829

Bordlagt 7 maj 2002 nr 6

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 01-331-4030 och 02-641-518

Bordlagt 7 maj 2002 nr 12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för besvarande av motion nr 66 i kommunfullmäktige.

3 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Kurt Hultgren.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Vårdboende och kontor i kv Sommaren. Godkännande av överenskommelse om exploatering samt genomförandebeslut

Dnr 02-511-1272

Bordlagt 7 maj 2002 nr 16

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av kv. Sommaren, vårdboende och kontor i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner beskrivna överenskommelse om exploatering med tomträtt mellan staden och Peab Sverige AB, avseende kv. Sommaren, vårdboende och kontor på Södermalm.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand bifall till det av ledamoten Per Bolund (mp) framställda yrkandet.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först det av ledamoten Kurt Hultgren (sp) framställda bordläggningsyrkandet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av kv. Sommaren, vårdboende och kontor i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner beskrivna överenskommelse om exploatering med tomträtt mellan staden och Peab Sverige AB, avseende kv. Sommaren, vårdboende och kontor på Södermalm.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Reservation

Ledamöterna Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) enligt det av ledamoten Per Bolund (mp) framställda yrkandet.

§41 Markanvisning för bostäder i fastigheten Brandseglet 1 i Riksby till Järntorget

Dnr 01-411-88

Bordlagt 7 maj 2002 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med Järntorget Mark och Byggnads AB för uppförande av bostäder i fastigheten Brandseglet 1, Riksby.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 ej markanvisa området samt

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetsnämnden gör bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt av olika anledningar att bygga bostäder på denna plats.

Bl a har Solna lagt förslag om att Huvudstaleden skall grävas ner, vilket skulle kunna ge många tusen bostäder, och väntar på svar från regeringen om finansiering.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga O3.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga O4.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§42 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-1187

Bordlagt 7 maj 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom Hässelby Strand Centrum och till SBC Mark AB för bostäder inom fastigheten Hundgården 1.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Ombyggnad av Ärvingevägen i Kista. Skrivelse från Kista stadsdelsnämnd

Dnr 02-620-23:1

Bordlagt 7 maj 2002 nr 24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Kista stadsdelsnämnd med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Kista stadsdelsnämnd med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§44 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr 02-511-881:1

Bordlagt 7 maj 2002 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till kontorets utlåtande av den 16 maj 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelse från Börje Vestlund.

2 Nämnden överlämnar svaret till Spånga Tensta stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete

Dnr 01-410-613

Bordlagt 7 maj 2002 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Vinsta Företagsgrupp i mars 2002, Samfälligheten Rosenkavaljeren den 7 april 2002 och Ekenman Fastighet AB i Vinsta den 13 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta programarbete för nya bostäder och verksamheter som anpassas till bostäderna inom Vinsta företagsområde enligt i utlåtandet föreslagna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Markanvisning för kommersiellt ändamål resp bostäder med hyresrätt inom kv Brevhuvudet, Formuläret och Inköpschefen m m vid Vällingby Centrum till Svenska Bostäder

Dnr 02-411-1243

Bordlagt 7 maj 2002 nr 28

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område för överdäckning av tunnelbanan vid kv Brevhuvudet/Formuläret för kommersiell användning samt område inom den befintliga tomträtten Inköpschefen 5 för bostäder till Svenska Bostäder på två år samt ger kontoret i uppdrag att träffa avtal om markanvisning.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att till nämnden föreslå byggherrar genom anbud för markanvisning för bostadsrätter i anslutning till kv Inköpschefen och inom kv Firman när planeringen av övrig utbyggnad av centrum utvisar att detta är lämpligt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta att utreda möjligheten att förlägga bostäder bakom parkeringshuset i kv Inköpschefen mot Solursparken.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område för överdäckning av tunnelbanan vid kv Brevhuvudet/Formuläret för kommersiell användning samt område inom den befintliga tomträtten Inköpschefen 5 för bostäder till Svenska Bostäder på två år samt ger kontoret i uppdrag att träffa avtal om markanvisning.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att till nämnden föreslå byggherrar genom anbud för markanvisning för bostadsrätter i anslutning till kv Inköpschefen och inom kv Firman när planeringen av övrig utbyggnad av centrum utvisar att detta är lämpligt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta att utreda möjligheten att förlägga bostäder bakom parkeringshuset i kv Inköpschefen mot Solursparken.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten

Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§47 Markanvisning och markförsäljning för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut.

Dnr 00-512-2506

Bordlagt 7 maj 2002 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger en markanvisning till SMÅA AB för 12 parhuslägenheter väster om Kvickensvägen.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att sälja tomtmark för uppförande av 24 parhuslägenheter på båda sidor om Kvickensvägen till SMÅA AB för 8,4 mkr i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter om 7 mkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

att återremittera ärendet

att uppdra åt kontoret att återkomma med ett förslag som innebär att marken upplåtes med tomträtt samt

att därutöver anföra följande

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger.

Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god

förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar!

Reservationer

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

Röstförklaring

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga R4.

§48 Program för ny detaljplan vid kv Säteritaket i stadsdelen Hässelby Gård. Remiss.

Dnr 02-512-745

Bordlagt 7 maj 2002 nr 30

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Börje Vestlund (s), ledamoten Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga S.

§49 Inriktning för fortsatt arbete med citybanan. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m)

Dnr 02-334-519:1

Bordlagt 7 maj 2002 nr 38

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 18 april 202 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens förslag till inriktning för fortsatt arbete med citybanan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens förslag till inriktning för fortsatt arbete med citybanan.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga T2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§50 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut

Dnr 00-512-1276

Bordlagt sedan 16 april 2002 nr 18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.
2 Nämnden fattar investeringsbeslut för marksanering av fastigheten
Fredsfors 12.
3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att fatta beslut om entreprenader avseende punkt 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§51 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 02-511-00738

Bordlagt sedan 16 april 2002 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till tjänsteutlåtandet av den 23 april 2002 samt skrivelser från Vinsta Företagsgrupp i mars 2002, Samfälligheten Rosenkavaljeren den 7 april 2002 och Ekenman Fastighet AB i Vinsta den 13 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i två år till SMÅA AB för uppförande av fyra stadsvillor med 24 lägenheter och till AB Svenska Bostäder för uppförande av ca 60 lägenheter.

2 Nämnden godkänner den i utlåtandet föreslagna ersättningsplatsen för befintlig bensinstation.

3 Nämnden godkänner att anbudsförfarande genomförs, innan markanvisning föreslås, för tre - fyra delområden för uppförande av totalt 300 - 400 lägenheter norr om Lövstavägen.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med översyn av Lövstavägen och dess närområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss

Dnr 97-400-2102

Bordlagt sedan 19 februari 2002 nr 56

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Mats Eriksson av den 23 maj 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på kommunfullmäktiges uppdrag att utreda framtida användning av Kyrkhamnsområdet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal med NCC om att tillsammans utreda och utveckla ett förslag till mycket försiktig kompletteringsbebyggelse i området.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra

Det är angeläget med en lösning för Kyrkhamns framtida användning. I det framtida arbetat bör även utvecklingen i Hässelby – Lövsta – Kyrkhamn översiktligt belysas. Samarbetet med NCC får ej störa den för staden övergripande bästa lösningen. Eventuellt skulle olika tävlingar kunna öppna för olika lösningar.

Nyexploateringen skall vara försiktig men kunna bära en VA-anslutning av området. Den nya bebyggelsen ska begränsas i möjligaste mån. Exploateringen skall vara försiktig ur såväl natur som kultursynpunkt – detta även för att arrendekostnaderna inte skall bli för kostsamma. En överföring av de kulturellt bevarandevärda husen till Stadsholmen bör undersökas. Området ska även framgent vara tillgängligt för medborgarna. Nuvarande hyresgäster bör om möjligt beredas möjlighet att delta i förvaltningen av området.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (m) enligt det av honom framställda yrkandet.


§53 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden.

Dnr 02-520-207:1

Bordlagt sedan 19 februari 2002 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och initierar nödvändiga beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag

Dnr

Bordlagt sedan 22 januari 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§55 Överenskommelse angående försäljning av aktier i SMÅA AB

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§56 Överenskommelse med Vägverket om finansering av Norra Länken

Dnr 02-620-265 och 02-520-885

Gatu- och fastighetsnämnden upptog på nytt till behandling rubricerade ärende (se § 31. Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i ärendet. I tjänsteutlåtandet, som utdelades vid sammanträdet, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Vägverket om finansiering av projekt Norra Länken samt överlämnar överenskommelsen till kommunfullmäktige för godkännande.

2 Nämnden uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Norra Länken, delen Norrtull – Roslagstull.

3 Nämnden godkänner avsiktsförklaringen med Vägverket att påbörja planeringsarbetet för en tunnelförläggning av Roslagsvägen mellan Frescati och Ålkistan.

4 Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på remiss från kommunstyrelsen över skrivelse från Annika Billström (s) om påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra Länken.

5 Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på skrivelse från Börje Vestlund (s) om åtgärder för att påbörja utbyggnaden av Norra Länken.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin (m) yrkade att ärendet bordläggs.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) yrkade att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Sten Nordin (m) framställda yrkandet, d v s att bordlägga ärendet.