Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-06-11

Sammanträde 2002-06-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 7/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
11 juni 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Förfrågningsunderlag för upphandling av flyttning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Hemligt (Pa)

6 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesredovisning (S)

7 Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s), 2002:14 (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2002 (A) (utdelas)

9 Revisionsberättelse för år 2001 (A)

10 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2002 (A)

11 Lägesredovisning avseende museispårvägen m m (RI)

12 Vårstädning av stadens gator och parker. Uppdrag från kommunstyrelsen (RI)

13 Anmälan av kollektivrafikutskottets protokoll nr 3/2002 (RI)

14 Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

15 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad (RI)

16 Hästskogången. Godkännande av principöverenskommelse och genomförandebeslut m m (RI)

17 Skytteltrafik med färja över Hammarby Sjö. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

18 Detaljplan för kv Gamen (Åsötorget) på Södermalm. Remiss (RI)

19 Detaljplan för kv Vattenpasset på Södermalm. Remiss och genomförandebeslut (RI)

20 Trafikplan och Trädplan för Kungsholmen (RI)

21 Trafiksäkerheten vid upphöjda övergångsställen. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

22 Förlängning av avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning m fl (RI)

23 Tävling om Järnvägsparkens utformning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

24 Startpromemoria för planering av Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm (RI)

25 Avtal med Statens Fastighetsverk avseende stabilisering av grundvattennivån på Helgeandsholmen (RI)

26 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Genomförandebeslut (RI)

27 Gör Vasaparkens lekpark till stadens minnesmonument över Astrid Lindgren. Remiss av skrivelse till kommun-styrelsen från Håkan Tenelius (fp) (RI)

28 Gör om Kungsträdgården till en grön oas. Motion av Viviann Gunnarsson (mp), 2001:74 (RI)

29 Försäljning av fastigheterna Hingsten 4 och 10 i Mariehäll till NCC (RY)

30 Rapport om elsäkerhet i stadens belysningsanläggning. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RY)

31 Försäljning av fastigheten Drivbänken 3 i Äppelviken (RY)

32 Utbyggnadsetapp 1 för Långbro f d sjukhusområde. Reviderat genomförandebeslut (RY)

33 Individuell avgasinformation till bilister. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RY)

34 Upphandling av entreprenader för LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm. Återremiss. Hemligt (RY)

35 Anvisning till Europark Svenska AB för genomförande av parkeringsutredning för Liljeholmstorget (RY)

36 Tillägg till exploateringsavtal för kv Karet vid Lilje-holmstorget (RY)

37 Kista Science City. Lägesredovisning av utredning om tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla (RY)

38 Program för nya bostäder i Axelsberg, Hägersten. Remiss (RY)

39 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan (SV)

40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

41 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m (SV)

42 Tillbyggnad och ändring av barnstuga på fastigheten Helgonglorian 1 i Sundby. Genomförandebeslut (F)

43 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7 i Skärholmen. Genomförandebeslut (F)

44 Ombyggnad av fastigheten Eklövet 14 i Hässelby Villastad inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning till grupp-bostad. Slutredovisning (F)

45 Översiktsplan för Botkyrka kommun. Remiss (F)

46 Yttrande över laglighetsprövning av beslut om skötselprogrammet för Stockholms lantegendomar (F)

47 Rivning och nybyggnad av barnstuga på fastigheten Snesen 1, Vantör. Inriktningsbeslut (F)

48 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Krubban 18, Östermalm (F)

49 Omflyttning mellan stora hyresgäster i fastigheten Beridarebanan 10, Första Höghuset, på Norrmalm (F)

50 Utökat samråd om Citybanan. Remiss (St)

51 Parkeringssituationen i Gröndal (Pa)

52 Trafikutskottets protokoll nr 4/2002 (Pa)

53 Mitthållplats för stomlinje 2 vid Stureplan. Inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 7 (RI)

54 Underlag för principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost. Bordlagt 28 maj 2002 nr 8 (RI)

55 Betongskador i Söderledstunneln. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 28 maj 2002 nr 9 (RI)

56 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden. Bordlagt 28 maj 2002 nr 10 (RI)

57 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet. Bordlagt 28 maj 2002 nr 13 (RI)

58 Detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm samt avtal med Stockholms Stads Parkerings AB och Högalids Församlings kyrkoråd. Genomförandebeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 14 (RI)

59 Upprustning av Akalla centrum. Genomförandeförslag. Bordlagt 28 maj 2002 nr 17 (RY)

60 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 (RY)

61 Programförslag för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen. Bordlagt 28 maj 2002 nr 22 (RY)

62 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm. Bordlagt 7 maj 2002 nr 6 och 28 maj nr 38 (RI)

63 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 7 maj 2002 nr 12 och 28 maj nr 39 (RI)

64 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och 28 maj nr 42 (RY)

65 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 7 maj 2002 nr 26 och 28 maj nr 44 (RY)

66 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företags-område samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Bordlagt 7 maj 2002 nr 27 och 28 maj nr 45 (RY)

67 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 18 och senast 28 maj nr 50 (RY)

68 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 april 2002 nr 27 och senast 28 maj nr 51 (RY)

69 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 28 maj nr 53 (St)

70 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 28 maj nr 54 (RI)

71 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken. Bordlagt 28 maj 2002 nr 56 (St)

72 Definition som möjliggör stimulans för "miljöbilar" (St)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund Karin Wanngård Bo Bladholm

 

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande, §§ 1-57 och 59-73

Börje Vestlund (s), vice ordförande, §§ 1-10, 12-18, 20-60 och 62-73

Tord Bergstedt (m), §§ 1-10 och 12-73

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m), §§ 1-58

Kurt Hultgren (sp), §§ 1-57 och 59-73

Inge-Britt Lundin (fp), §§ 1-57 och 59-73

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s), §§ 1-57 och 59-73

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s), tjänstgörande §§ 58 och 61

Ulf Fridebäck (fp), tjänstgörande §§ 11 och 58-73

Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande § 58

Svante Linusson (sp), tjänstgörande § 58

Margarita Pulido (s), tjänstgörande §§ 11, 19 och 32-73

Anders Ygeman (s), närvarande och tjänstgörande §§ 1-31

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Christer Lundin, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s), §§ 1-10, 12-18, 20-60 och 62-73, och ledamoten Karin Wanngård (s), §§ 11, 19 och 61, att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m), §§ 1-57 och 59-73, och ledamoten Bo Bladholm (m), § 58, justera dagens protokoll. Justering sker senast den 25 juni 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Bättre framkomlighet för kollektivtrafiken av ordföranden Sten Nordin (m).

 2. Utvidga parkeringszonerna av ordföranden Sten Nordin (m).

 3. Ökad våtsopning av Hornsgatan och Sveavägen i syfte att minska halterna av inandningsbara partiklar av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

 4. Redovisning av stadens markinnehav utanför kommungränsen av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

 5. Förbjud mopedåkning på cykelbanorna av ersättaren Svante Linusson (sp).

 6. Trafiksäkrande åtgärder på Brinells väg av ersättaren Svante Linusson (sp).

 7. Hastighetssäkrande åtgärder vid Slussen av ersättaren Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om Nordins pappershandel i blå bodarna vid Slussen

----------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm besvarade fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om upplåtelsen av lokaler i blå bodarna vid Slussen för Nordins pappershandel.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om Fatburstrappan

--------------------------------

Regionchefen Göran Gahm besvarade fråga av vice ordföranden Börje Vestlund (s) om skador på Fatburstrappan vid Medborgarplatsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Bomässan BoStad 02 i Hammarby Sjöstad

---------------------------------------------------

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ersättaren Viviann Gunnarsson (mp), att uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att ordna visning av bomässan
BoStad 02 i Hammarby Sjöstad för nämndens ledamöter och ersättare.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 5 juni 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 11 juni 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Förfrågningsunderlag avseende flyttning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon

Dnr 02-352-1896

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§6 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport

Dnr 00-511-1029

Gatu- och fastighetskontoret, näringslivskontoret, stadsbyggnadskontoret samt Stockholm Visitors Board AB hade den 22 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämden för egen del godkänner kontorets lägesredovisning utan att därmed ta ställning till de enskilda förslagen till lägen för hotelletableringar.

2 Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner lägesredovisningen, ger hotellgruppen fortsatt uppdrag och inom ramen för detta uppdrag återkomma med en ny lägesredovisning under år 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s), 2002:14

Dnr 02-760-604:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen av motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen av motionen med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2002

Dnr

En av gatu- och fastighetskontoret den 6 juni 2002 avgiven promemoria med  ekonomisk uppföljning för maj 2002 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Revisionsberättelse för år 2001

Dnr 02-130-1244

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av 2001 års verksamhet, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av 2001 års verksamhet, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga C2.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga C3.

§10 Delegation under nämndens sommaruppehåll 2002

Dnr 02-010-1897

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden att efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden under nämndens sommaruppehåll år 2002 och att anmäla dessa beslut vid nämndens sammanträde 20 augusti 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Lägesredovisning avseende museispårvägen m m

Dnr 01-120-182

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner museispårvägsstiftelsens årsredovisning för år 2001 och beviljar stiftelsens styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2001.

 2. Nämnden lägger i övrigt kontorets redovisning med godkännande till handlingarna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner museispårvägsstiftelsens årsredovisning för år 2001 och beviljar stiftelsens styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2001.

 2. Nämnden lägger i övrigt kontorets redovisning med godkännande till handlingarna.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) och ledamoten Tord Bergstedt (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§12 Vårstädning av stadens gator och parker. Uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr 02-650-1449:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning enligt utlåtandet.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som redovisning av uppdraget från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga E2.

§13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 16 april 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Borttagande av gupp på Kungsholms Strand. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 01-360-3619

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att ersätta guppen på Kungsholms Strand med avsmalningar enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Ombyggnaden skall inrymmas i förslag till verksamhetsprogram för 2003.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt

ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade i första hand bordläggning och i andra hand bifall till det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Kurt Hultgren (sp) att bordlägga ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda bordläggnings-yrkandet.

Röstförklaring i denna del

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga F4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 gupp på Kungsholms Strand skall tas bort under sommarhalvåret 2002

2 därutöver anföra följande:

För att uppnå en hastighetsdämpning skall en avsmalning och en informationstavla som informerar om bilisternas hastighet inrättas. Avsmalningen skall utformas på ett sådant sätt att två bilar kan mötas. Gatu- och fastighetskontoret återkommer till nämnden med förslag på avsmalning, efter dessa kriterier.

Nämnden hänvisar till tidigare beslut och uttalanden angående användning av gupp som hastighetsdämpande åtgärder. Gupp är en åtgärd som medför stora negativa konsekvenser bland annat för yrkes- och nyttotrafik samt färdtjänst, och skall därmed i största möjliga mån undvikas.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Kurt Hultgren (sp) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§15 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad

Dnr 99-511-2767

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga G2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga G3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga G4.

§16 Hästskogången. Godkännande av principöverenskommelse och genomförandebeslut m m

Dnr 01-630-3844

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner principöverenskommelse mellan staden, AMF Pension, Vasakronan AB, AP Fastigheter samt Nordiska Kompaniet AB avseende upprustning av Hästskogången samt omvandling av gången till gemensamhetsanläggning.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse med AMF Pension avseende utbyggnad inom Trollhättan 29 och 30 m m.

 3. Nämnden godkänner investeringsutgifter avseende Hästskogången enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 4. Nämnden underställer principöverenskommelsen avseende Hästskogången samt överenskommelsen avseende utbyggnad inom Trollhättan 29 och 30 kommunfullmäktige för godkännande senast 2002-12-31.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Skytteltrafik med färja över Hammarby Sjö. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 98-670-2276:25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att sträckan Tegelviksgatan- Ångbåtsbryggan trafikeras med skyttelfärjan senast fr o m den 1 december 2002 samt att ge kontoret i uppdrag att förhandla med de två färjeleverantörerna om den totalt sett bästa lösning för staden under perioden 1 juli till 1 december 2002.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp), att

1 ge kontoret i uppdrag att inleda förhandlingar i enlighet med vad som nedan anförs samt

2 som svar på skrivelsen överlämna och åberopa nämndens beslut.

Kontoret ges i uppdrag att inleda förhandlingar i syfte att låta ”Lotten” trafikera sträckan Ångbåtsbryggan – Tegelviksgatan. Kontoret ges här mandat att skjuta upp starten till den 1 augusti. Utgångspunkten skall då vara att låta Emelie som därmed frigörs, istället under perioden för BoStad02 trafikera Ångbåtsbryggan – Nybrokajen.

När inflyttning sker i Lumaområdet ska ”Lotten” i stället trafikera Lumagatan, så att turtätheten kan höjas.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga H1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga H2.

§18 Detaljplan inom kv Gamen (Åsötorget) på Södermalm. Remiss

Dnr 02-511-1083

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Gamen i stadsdelen Södermalm.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt först bifalla det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 anföra följande

Förslaget till byggnation är bra. Idrottshallen måste dock ersättas innan byggnationen kan påbörjas.

Tilläggsyrkande 1 och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog därefter tilläggsyrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v). Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå detta tilläggsyrkande.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda tilläggsyrkandet.

Tilläggsyrkande 2 och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog slutligen tilläggsyrkandet av ledamoten Per Bolund (mp). Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå även detta tilläggsyrkande.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda tilläggsyrkandet.

§19 Detaljplan för kv Vattenpasset på Södermalm. Remiss och genomförandebeslut

Dnr 01-512-3593

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som remissvar till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtalsförslag mellan staden och AB Stockholmshem.

 3. Nämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som remissvar till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtalsförslag mellan staden och AB Stockholmshem.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Margarita Pulido (s) och Anders Ygeman (s) enligt bilaga J2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§20 Trafikplan och trädplan för Kungsholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från styrelsen för Bf Mälarvik av den 31 maj 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan och trädplan för Kungsholmen.

3 Kontoret ges i uppdrag att genomföra de dubbelriktningar och borttagande av trafikrestriktioner som föreslås i planen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Trafiksäkerheten vid upphöjda övergångsställen. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 2001-360-1908

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar beslut enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Förlängning av avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning m fl

Dnr 00-600-1863

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse om ytterligare förlängning av tre avtal om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Tävling om Järnvägsparkens utformning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-681-1476:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Startpromemoria för planering av Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§25 Avtal avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen

Dnr 98-410-1777

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med staten avseende riksbyggnaderna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Dnr 00-630-2348

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetskontoret får gatu- och fastighetsnämndens beslut att detaljprojektera och genomföra arbetet med upprustning av Karlavägens mittremsor från Engelbrektsgatan i väster till Karlaplan i öster enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Gör Vasaparkens lekpark till stadens minnesmonument över Astrid Lindgren. Remiss av skrivelse till kommunstyrelsen från Håkan Tenelius (fp)

Dnr 02-681-640:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga K.

§28 Gör om Kungsträdgården till en grön oas. Motion av Viviann Gunnarsson (mp), 2001:74

Dnr 01-680-4244:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Kurt Hultgren (sp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga L3.

§29 Försäljning av fastigheterna Hingsten 4 och 10 i Mariehäll till NCC

Dnr 99-512-1292

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till avtal med NCC.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till avtal med NCC.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga M3.

§30 Rapport om elsäkerhet i stadens belysningsanläggning. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 02-912-1191:2

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Försäljning av fastigheten Drivbänken 3 i Äppelviken

Dnr 02-785-1673

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till köpekontrakt med Garageföreningen Drivbänken nr 3 Ekonomisk Förening avseende försäljning av fastigheten Drivbänken 3 i Äppelviken samt ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Karin Wanngård (s)

Bo Bladholm (m) Anders Ygeman (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Kajsa Stenfelt (v)

Mats Rosén (kd) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till köpekontrakt med Garageföreningen Drivbänken nr 3 Ekonomisk Förening avseende försäljning av fastigheten Drivbänken 3 i Äppelviken samt ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§32 Utbyggnadsetapp 1 för Långbro f d sjukhusområde. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 00-512-1261

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av Långbro f.d. sjukhusområdes utbyggnadsetapp 1, i enlighet med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter på ca 25 Mkr och –inkomster på ca 13 Mkr för utbyggnadsetapp 1.
 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

  1 återremittera ärendet samt

  2 därutöver anföra

  Kontoret får i uppdrag att se över projektets storlek, omfattning och ekonomi. Nämnden anser att det inte är acceptabelt att på ett år ha en kostnadsfördyring på över 60% i ett projekt. Mycket tyder på att nämndens underlag vid upprättandet av ramavtalet med JM varit undermåligt samt att staden därmed fått stå för en större kostnad än som kan anses vara rimligt.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande

  ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga O.

  §33 Individuell avgasinformation till bilister. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

  Dnr 99-370-2982:1

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra projektet individuell avgasinformation i Stockholm enligt kontorets utlåtande.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §34 Upphandling av entreprenader för LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm. Återremiss

  Dnr 01-006-1162

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

  Yrkande om återremiss och beslut i denna del

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

  Reservation i denna del

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

  Propositionsordning

  Vid propositioner på övriga framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

  Omröstning begärdes.

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

  framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

  Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av ledamoten Kurt Hultgren (sp) framställda yrkandet.

  Omröstningen utföll med elva ja och två nej enligt nedan.

  Ja Nej

  Sten Nordin (m) Kurt Hultgren (sp)

  Tord Bergstedt (m) Per Bolund (mp)

  Bo Bladholm (m)

  Helena Bonnier (m)

  Inge-Britt Lundin (fp)

  Mats Rosén (kd)

  Börje Vestlund (s)

  Karin Wanngård (s)

  Margarita Pulido (s)

  Ann-Marie Strömberg (v)

  Kajsa Stenfelt (v)

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

  Reservation

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga P3.

  §35 Anvisning till Europark Svenska AB för genomförande av parkeringsutredning för Liljeholmstorget

  Dnr

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till anvisning till Europark Svenska AB för genomförande av parkeringsutredning för Liljeholmstorget.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till anvisning till Europark Svenska AB för genomförande av parkeringsutredning för Liljeholmstorget.

  Reservationer

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  §36 Tillägg till exploateringsavtal för kv Karet vid Liljeholmstorget

  Dnr 00-785-2225

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tillägg till exploateringsavtal för kv Karet vid Liljeholmstorget.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  Särskilt uttalande

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga R.

  §37 Kista Science City. Lägesredovisning av utredning om tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

  §38 Program för nya bostäder i Axelsberg, Hägersten. Remiss

  Dnr 02-512-1383:1

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på programremissen för nya bostäder i Axelsberg.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

  §39 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan

  Dnr

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Staden ska fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §40 Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

  2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
   m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

  3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

  Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §41 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m

  Dnr 98-411-1617

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en av kontoret den 5 juni 2002 upprättad promemoria till expertrådet för fastighetsfrågor samt SMÅA AB:s årsredovisning för år 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med SMÅA AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvis­ningar.

  2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 31 december 2002 godkänner överenskommelsen.

  3 Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamn.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

  §42 Tillbyggnad och ändring av barnstuga på fastigheten Helgonglorian 1, Spånga. Genomförandebeslut

  Dnr

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd genomför tillbyggnad och ändring av barnstugan på fastigheten Helgonglorian 1 för en total kostnad om 15 mkr. Byggnationen sker under förutsättning av stadsde­lsnämndens beslut om förhyrning av barnstugan.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §43 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7, Skärholmen. Genomförandebeslut

  Dnr

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Skärholmens stadsdelsnämnd genomför nybyggnad av 4-avd barnstuga på fastigheten Fågelholmen 7 i Skärholmen för en total kostnad om 25 mkr. Nybyggnationen utförs under förutsättning av stadsdelsnämndens beslut om förhyrning och att detaljplaneändringen vinner laga kraft.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §44 Ombyggnad av fastigheten Eklövet 14 i Hässelby Villastad inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning till gruppbostad. Slutredovisning

  Dnr

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §45 Översiktsplan för Botkyrka kommun. Remiss

  Dnr

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till

  Botkyrka kommun som svar på remissen.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till

  Botkyrka kommun som svar på remissen.

  Reservation

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

  § 46

  Yttrande över laglighetsprövning av beslut om skötselprogrammet för Stockholms lantegendomar

  Dnr 00-400-4342

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande inklusive bilaga från Stadsledningskontorets juridiska avdelning som yttrande över laglighetsprövningen till Länsrätten.

  2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande inklusive bilaga från Stadsledningskontorets juridiska avdelning som yttrande över laglighetsprövningen till Länsrätten.

  2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

  Reservation

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

  §47 Rivning och nybyggnad av barnstuga på fastigheten Snesen 1, Vantör. Inriktningsbeslut

  Dnr

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering för rivning av förskolan på fastigheten Snesen 1.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering för nybyggnad av en förskola med 4-5-avdelningar på fastigheten Snesen 1.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §48 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Krubban 18, Östermalm

  Dnr

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering för nybyggnad av förskola/-fritids­hem med 4 avdelningar på fastigheten Krubban 18.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett förvärv av mark inom fastigheten Krubban 18.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §49 Omflyttning mellan stora hyresgäster i fastigheten Beridarebanan 10, Första Höghuset, på Norrmalm

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

  §50 Utökat samråd om Citybanan. Remiss

  Dnr 02-334-1356

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

  rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutsatserna i Banverkets förstudie om Citybanan i Stockholm.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutsatserna i Banverkets förstudie om Citybanan i Stockholm.

  Reservation

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilda uttalanden

  Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga U2.

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga U3.

  §51 Parkeringssituationen i Gröndal

  Dnr JT 6369/02

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning samt ändrar gällande lokala trafikföreskrifter enligt kontorets förslag.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning samt ändrar gällande lokala trafikföreskrifter enligt kontorets förslag.

  Reservationer

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  §52 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 4/2002

  Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 18 april 2002.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

  §53 Mitthållplats för stomlinje 2 vid Stureplan. Inriktningsbeslut

  Dnr 98-331-391

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 7

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från kollektivtrafikutskottet den 10 juni 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till mitthållplats i Birger Jarlsgatan vid Stureplan.

  Yrkanden

  Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W1.

  Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga W2.

  Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga W3.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt först enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

  1 godkänna inriktningen för stomlinje 2 samt

  2 därutöver anföra

  I det fortsatta arbetet är det av vikt att kontoret ytterligare belyser konsekvenserna för övrig trafik och passagerare som skall nå busshållplatsen. Vi förutsätter att busshållplatsen är handikappanpassad.

  Tilläggsyrkande 1 och beslut i denna del

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog därefter tilläggsyrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd). Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla detta tilläggsyrkande.

  Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att därutöver anföra:

  För att bygget av cykelbanan inte skall komma i konflikt med utbyggnaden av stomlinje 2 och perioden för uteserveringar skall cykelbanan istället börja byggas från norr, dvs sträckan Jarlaplan-Roslagstull.

  Denna förändring bör ske med så liten tidsförskjutning som möjligt.


  Reservation i denna del

  Ledamöterna Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) för avslag på detta tilläggsyrkande.

  Tilläggsyrkande 2 och beslut i denna del

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog slutligen tilläggsyrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s). Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå detta tilläggsyrkande.

  Reservation i denna del

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda tilläggsyrkandet.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga W4.

  §54 Underlag för principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost

  Dnr 99-511-2767

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 8

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förhandla med Nacka, Lansdstinget och Vägverket om en principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förhandla med Nacka, Lansdstinget och Vägverket om en principöverenskommelse avseende genomförande av vägtunnel genom Henriksdalsberget med anslutande trafikplatser samt Tvärbana Ost.

  Reservation

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga X2.

  §55 Betongskador i Söderledstunneln. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

  Dnr 02-670-1246

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 9

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg
  m fl (v) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

  Propositionsordning

  Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

  Omröstning begärdes.

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

  Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet.

  Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

  Ja Nej

  Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

  Tord Bergstedt (m) Karin Wanngård (s)

  Bo Bladholm (m) Margarita Pulido (s)

  Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

  Inge-Britt Lundin (fp) Kajsa Stenfelt (v)

  Mats Rosén (kd) Kurt Hultgren (sp)

  Per Bolund (mp)

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

  Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg.

  Reservation

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet.

  Röstförklaring

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga Y2.

  §56 Riktlinjer för textilinsamlingscontainrar. Skrivelse från Jan Björklund (fp) samt uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden.

  Dnr 302-662/2002

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 10

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som redovisning av uppdraget från nämnden.

  2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss från kommunstyrelsen.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som redovisning av uppdraget från nämnden.

  2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss från kommunstyrelsen.

  Reservationer

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga Z3.

  §57 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet.

  Dnr 02-330-821:1

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 13

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på handikapprådets skrivelse.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

  §58 Detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm samt avtal med Stockholms Stads Parkerings AB och Högalids Församlings kyrkoråd. Genomförandebeslut.

  Dnr 00-512-3059

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 14

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till detaljplan för del av Högalidsparken på Södermalm.

  2 Nämnden godkänner förslag till upplåtelse av mark för underjordisk parkeringsanläggning till Stockholms Stads Parkerings AB.

  3 Nämnden godkänner förslag till överenskommelse med Högalids Församlings kyrkoråd.

  4 Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för detaljplanens genomförande enligt kontorets utlåtande.

  Yrkande

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

  Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

  Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand bifall till det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Yrkande om bordläggning

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s) upptog först yrkandena av ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) att bordlägga ärendet.

  Propositionsordning i bordläggningsdelen

  Vid propositioner på bifall respektive avslag till framställt bordläggningsyrkande förklarade sig vice ordföranden Börje Vestlund (s) finna propositionen på avslag till bordläggning av ärendet vara med övervägande ja besvarad.

  Omröstning begärdes.

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till yrkandet om avslag på bordläggning av ärendet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp yrkandet om bifall till bordläggning av ärendet som motförslag i omröstningen.

  Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla yrkandet om avslag på bordläggning av ärendet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla yrkandet om bifall till bordläggning av ärendet.

  Omröstningen utföll med åtta ja och fem nej enligt nedan.

  Ja Nej

  Ulf Fridebäck (fp) Ann-Marie Strömberg (v)

  Tord Bergstedt (m) Kajsa Stenfelt (v)

  Bo Bladholm (m) Per Bolund (mp)

  Helena Bonnier (m) Viviann Gunnarsson (mp)

  Mats Rosén (kd) Svante Linusson (sp)

  Börje Vestlund (s)

  Juan Carlos Cebrián (s)

  Margarita Pulido (s)

  Beslut i bordläggningsdelen

  Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat avslå bordläggningsyrkandet.

  Reservation i bordläggningsdelen

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Viviann Gunnarsson (mp) och Svante Linusson (sp) enligt det av ledamöterna Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda bordläggningsyrkandet.

  Beslut i sakfrågan

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

  1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till detaljplan för

  del av Högalidsparken på Södermalm.

  2 Nämnden godkänner förslag till upplåtelse av mark för underjordisk parkeringsanläggning till Stockholms Stads Parkerings AB.

  3 Nämnden godkänner förslag till överenskommelse med Högalids Församlings kyrkoråd.

  4 Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för detaljplanens genomförande enligt kontorets utlåtande.

  Reservationer i sakfrågan

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)

  enligt det av dem framställda yrkandet.

  Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Kurt Hultgren (sp) och Karin Wanngård (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

  §59 Upprustning av Akalla centrum. Genomförandebeslut

  Dnr

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 17

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programmet för upprustning av Akalla centrum.

  2. Nämnden beslutar om genomförande i enlighet med kontorets utlåtande.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §60 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

  Dnr 02-006-855

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 21

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

  2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv
   Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

  §61 Programförslag för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen

  Dnr 02-512-1212

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 22

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen, S-Dp 2001-11793-54.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadskontoret.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för ny detaljplan för del av kv Harholmen m m inom stadsdelen Skärholmen, S-Dp 2001-11793-54.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadskontoret

  Reservationer

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

  §62 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm

  Dnr 02-512-829

  Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 6

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

  Yrkanden

  Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

  Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö3.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö4.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö5.

  Propositionsordning

  Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet vara med övervägande ja besvarad.

  Omröstning begärdes.

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till det av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

  Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröst-ningspropositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

  Omröstningen utföll med sex ja, tre nej och fyra som avstod enligt nedan.

  Ja Nej

  Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

  Tord Bergstedt (m) Karin Wanngård (s)

  Bo Bladholm (m) Margarita Pulido (s)

  Inge-Britt Lundin (fp)

  Ulf Fridebäck (fp)

  Mats Rosén (kd)

  Avstod

  Kurt Hultgren (sp)

  Ann-Marie Strömberg (v)

  Kajsa Stenfelt (v)

  Per Bolund (mp)

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna kontorets remissvar.

  Reservationer

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga Ö6.

  §63 Bättre framkomlighet för stomnätsbussarna. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:66 samt skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

  Dnr 01-331-4030 och 02-641-518

  Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 12

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämden godkänner kontorets redovisning.

  2. Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för besvarande av motion nr 66 i kommunfullmäktige.

  3. Nämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Kurt Hultgren.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

  1. Gatu- och fastighetsnämden godkänner kontorets redovisning.

  2. Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för besvarande av motion nr 66 i kommunfullmäktige.

  3. Nämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Kurt Hultgren.

  Reservationer

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga AA3.

  §64 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut

  Dnr 02-411-1187

  Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 23

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom Hässelby Strand Centrum och till SBC Mark AB för bostäder inom fastigheten Hundgården 1.

  2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

  §65 Åtgärder inom Bromstens industriområde. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

  Dnr 02-511-881:1

  Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 26

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Till tjänsteutlåtandet förelåg tillägg av den 16 maj 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelse från Börje Vestlund.

  2. Nämnden överlämnar svaret till Spånga Tensta stadsdelsnämnd.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp)

  att återremittera ärendet samt

  att därutöver anföra följande

  Staden bör fortsätta att driva på för att få till stånd den byggnation som vore önskvärd och som åsyftas i skrivelsen. Tiden är i sanning mogen och ett projekt kan knappast utesluta ett annat såvida det inte finns direkt tekniska argument. De företag i området som berörs måste erbjudas möjlighet att avflytta under rimliga former. Kontoret bör vidare bearbeta frågan och därefter återkomma till nämnden.

  §66 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete

  Dnr 01-410-613

  Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 27

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

  rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Vinsta Företagsgrupp i mars 2002, Samfälligheten Rosenkavaljeren den 7 april 2002 och Ekenman Fastighet AB i Vinsta den 13 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta programarbete för nya bostäder och verksamheter som anpassas till bostäderna inom Vinsta företagsområde enligt i utlåtandet föreslagna riktlinjer.

  Yrkanden

  Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC1.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC2.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC3.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

  1 ge sitt stöd för den planerade skolan

  2 i övrigt återremittera ärendet samt

  3 därutöver anföra

  Det är angeläget att det nya och utvecklade Vinsta innehåller både bostäder, arbetsplatser och service.

  Som nämnden vid ett flertal tidigare tillfällen understrukit skall företagen i Vinsta värnas. Arbetsplatsområdet på Vinsta 9:4 ska vara kvar.

  I övrigt är nämnden positiv till en etablering av bostäder inom detta område, men hänsyn måste tas till den befintliga verksamheten. I samband med detta bör också kontoret se över möjligheterna att gräva ner kraftledningen inom området.

  Reservationer

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  §67 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut

  Bordlagt fr o m 16 april 2002 nr 18

  Dnr 00-512-1276

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

  2 Nämnden fattar investeringsbeslut för marksanering av fastigheten
  Fredsfors 12.

  3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att fatta beslut om entreprenader avseende punkt 2.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD1.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD2.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,
  enligt kontorets förslag d v s

  1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

  2 Nämnden fattar investeringsbeslut för marksanering av fastigheten
  Fredsfors 12.

  3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att fatta beslut om entreprenader avseende punkt 2.

  Reservationer

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga DD3.

  §68 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut Bordlagt fr o m 16 april 2002 nr 27

  Dnr 02-511-00738

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till tjänsteutlåtandet av den 23 april 2002 samt skrivelser från Vinsta Företagsgrupp i mars 2002, Samfälligheten Rosenkavaljeren den 7 april 2002 och Ekenman Fastighet AB i Vinsta den 13 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i två år till SMÅA AB för uppförande av fyra stadsvillor med 24 lägenheter och till AB Svenska Bostäder för uppförande av ca 60 lägenheter.

  2. Nämnden godkänner den i utlåtandet föreslagna ersättningsplatsen för befintlig bensinstation.

  3. Nämnden godkänner att anbudsförfarande genomförs, innan markanvisning föreslås, för tre - fyra delområden för uppförande av totalt 300 - 400 lägenheter norr om Lövstavägen.

  4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med översyn av Lövstavägen och dess närområde.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga EE1.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga EE2.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga EE3.

  Yrkande om återremiss och beslut i denna del

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

  Reservation i denna del

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

  1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i två år till SMÅA AB för uppförande av fyra stadsvillor med 24 lägenheter och till AB Svenska Bostäder för uppförande av ca 60 lägenheter.

  2. Nämnden godkänner den i utlåtandet föreslagna ersättningsplatsen för befintlig bensinstation.

  3. Nämnden godkänner att anbudsförfarande genomförs, innan markanvisning föreslås, för tre - fyra delområden för uppförande av totalt 300 - 400 lägenheter norr om Lövstavägen.

  4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med översyn av Lövstavägen och dess närområde.

  Reservationer

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilda uttalanden

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) enligt bilaga EE4.

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga EE5.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga EE6.

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Margarita Pulido (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

  §69 Skrivelse från Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden

  Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 59

  Dnr 02-520-207:1

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och initierar nödvändiga beslut.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

  §70 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag

  Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 23

  Dnr

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

  2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga FF1.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

  2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

  Reservation

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Ulf Fridebäck (fp) enligt bilaga FF2.

  §71 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken

  Bordlagt 28 maj 2002 nr 56

  Dnr 02-620-265, 02-520-885

  Protokollsutdrag

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Vägverket om finansiering av projekt Norra Länken samt överlämnar överenskommelsen till kommunfullmäktige för godkännande.

  2. Nämnden uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Norra Länken, delen Norrtull – Roslagstull.

  3. Nämnden godkänner avsiktsförklaringen med Vägverket att påbörja planeringsarbetet för en tunnelförläggning av Roslagsvägen mellan Frescati och Ålkistan.

  4. Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på remiss från kommunstyrelsen över skrivelse från Annika Billström (s) om påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra Länken.

  5. Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på skrivelse från Börje Vestlund (s) om åtgärder för att påbörja utbyggnaden av Norra Länken.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga GG1.

  Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga GG2.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga GG3.

  Yrkande om återremiss och beslut i denna del

  Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

  Reservation i denna del

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

  enligt kontorets förslag d v s

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Vägverket om finansiering av projekt Norra Länken samt överlämnar överenskommelsen till kommunfullmäktige för godkännande.

  2. Nämnden uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Norra Länken, delen Norrtull – Roslagstull.

  3. Nämnden godkänner avsiktsförklaringen med Vägverket att påbörja planeringsarbetet för en tunnelförläggning av Roslagsvägen mellan Frescati och Ålkistan.

  4. Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på remiss från kommunstyrelsen över skrivelse från Annika Billström (s) om påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra Länken.

  5. Nämnden anser kontorets utlåtande vara svar på skrivelse från Börje Vestlund (s) om åtgärder för att påbörja utbyggnaden av Norra Länken.

  Reservationer

  Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättare Margarita Pulido (s) enligt bilaga GG4.

  Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

  Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

  §72 Definition som möjliggör stimulans för "miljöbilar"

  Dnr 00-341-2280:3

  Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag av definition av ”miljöbil”.

  Beslut

  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

  §73 Tillönskan om trevlig sommar

  Ordföranden Sten Nordin (m) tackade anställda och förtroendevalda för arbetet i förvaltning och nämnd under året och tillönskade alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Börje Vestlund (s) och gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg instämde och tillönskade ordföranden detsamma.