Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-01-27

Sammanträde 2004-01-27

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden år 2004.

3 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i trafikutskottet år 2004.

(Sammansättningen efter senaste val utsänd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2004

(Sammansättningen efter senaste val utsänd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd år 2004 (RI)

8 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

9 Bättre koll på underhåll. Remiss av Boverkets rapport (S)

10 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport (S)

11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2003 (A) (utdelas)

12 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

13 Behov av kollektivtrafik till nya bostadsområden liksom till nya utbildningscentra.

Skrivelse från Helena Bonnier (m) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 9-10/2003 (RI)

15 Vasaplan. Förslag till bilfritt torg. Återremiss (RI)

17 Uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen (idrottshall, friskvård och garage m m) i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

18 Hastighetssäkring vid Kungsholms Strand. Genomförande-beslut (RI)

19 Tilläggsöverenskommelse med HSB Stockholm om ombyggnad från kontor till bostäder av fastigheterna Fatbursbågen 2 och 3 på Södermalm (RI)

20 Ändring av avtal med bl a Vasakronan AB (publ) avseende skifte 2 av fastigheten Marieberg 1:14 på Kungsholmen (RI)

21 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm. Remiss av planförslag (RI)

22 Rivning av Åsöhallen på Södermalm.

Skrivelser från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd av m, fp, v, kd och mp (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm. Återremiss (RI)

24 Ljusare huvudstad.

Motion av Kristina Axén Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m), nr 35/2003 (RI)

25 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 15-16/2003 (RI)

26 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg.

Skrivelse från Per Bolund (mp) och motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003 (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Försäljning av del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50 i Södra Värtahamnen till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (RI)

31 Markanvisning för bostäder invid kvarteret Fickuret i Vantör till Familjebostäder. Inrikningsbeslut (RY)

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Lunda 6:1,2 i Lunda samt inom fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till SMÅA AB. Inriktningsbeslut (RY)

33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Fogde-kammaren 1 i Hässelby till AB Stockholmshem. In-riktningsbeslut (RY)

34 Detaljplan för kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl i Vällingby.

Remiss av planförslag samt godkännande av intentionsavtal med AB Svenska Bostäder (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark i Råcksta och Norra Ängby m m. Inriktnings-beslut (RY)

36 Gångväg längs den norra stranden av Långsjön i Älvsjö.

Skrivelse från Per Bolund m fl (mp) (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostads-bebyggelse inom del av fastigheten Tallkrogen 1:1 i anslutning till fastigheten Sexmännen 1 i Gamla Enskede. Inriktningsbeslut (RY)

38 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss (RY)

39 Detaljplan för Sjötorget, del av kv Kalkbruket m m i Liljeholmen. Remiss (RY)

40 Utveckling av Kärrtorp - startpromemoria för planläggning av Kärrtorp och del av Enskededalen inom stadsdelen Kärrtorp och Enskededalen. Inriktningsbeslut (RY)

41 Programremiss för Kista Gård etapp 1 samt markanvisning inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista för bostäder till NCC Bostad, HSB Bostad, Veidekke, Familjebostäder, Wihlborgs Fastigheter AB samt för kontor och/eller bostäder till LjungbergGruppen AB

42 Naturvårdsverkets redovisning av delmål för efterbe-handling av förorenade områden enligt regeringsuppdrag. Remiss (RY)

43 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan.

Yttrande till hyresnämnden. Hemligt (Sv)

*

44 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

45 Försäljning av del av fastigheten Össeby-Väsby 2:13 i Vallentuna kommun (F)

46 Försäljning av fastigheten Klippsta 4:3 i Botkyrka kommun (F)

47 Ombyggnad av bibliotek i fastigheten Medborgarhuset 1 på Södermalm. Inriktningsbeslut (F)

48 Bostäder för flyktningfamiljer. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (F)

49 Huset som inte finns. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport (F)

50 Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67. Yttrande (St)

51 Infartsparkering. Skrivelser från Roger Mogert m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund m fl (mp) samt Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

52 Upphandling av drift och underhåll av parkerings-automater. Genomförande- och inriktningsbeslut. Hemligt

53 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm. Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg resp Mats Rosén och Björn Nyström (samtliga kd).

Bordlagt 9 december 2003 nr 5 (S)

54 Ändrad trafikföring i Götgatsbacken. Genomförandebeslut.

Bordlagt 9 december 2003 nr 20 (RI)

55 Markanvisning för bostäder till SMÅA AB på del av fastigheten Årsta 1:1,1 vid Lisebergs bollplan inom stadsdelen Östberga. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 9 december 2003 nr 24 (RY)

56 Ändrad detaljplan för kvarteret Åstorp m m i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Gamla Enskede. Remiss av programförslag, samt Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 9 december 2003 nr 28 (RY)

57 Bilpooler för stadens verksamheter. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp).

Bordlagt 9 december 2003 nr 44 (F)

58 Första steget mot verklig nollvision: Säker skolväg. Skrivelse från Sten Nordin (m).

Bordlagt 9 december 2003 nr 49 (St)

59 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan.

Bordlagt 25 november 2003 nr 5 och 9 december 2003 nr 55 (S + RI)

60 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning.

Bordlagt 25 november 2003 nr 7 och 9 december 2003 nr 56 (RI)

61 Cykelvägsanalys Södermalm. Redovisning av undersökning.

Bordlagt 25 november 2003 nr 11 och 9 december 2003 nr 57 (RI)

62 Dubbelriktningar av Kungstensgatan, Döbelnsgatan och Tulegatan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut.

Bordlagt 25 november 2003 nr 13 och 9 december 2003 nr 58 (RI)

63 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från Annika Billström (s).

Bordlagt 25 november 2003 nr 17 och 9 december 2003 nr 59 (RI)

64 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss.

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25 och bordlagt den 9 december 2003 nr 62 (RY)

65 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16 och senast 9 december 2003 nr 64 (RI)

Mötesinformation

Justerat: 9 februari 2004
 
Roger Mogert                      Sten Nordin                         Karin Wanngård

(§§ 1-33 och 35-65)                                                       (§ 34)
 
Närvarande:
 
Ledamöter
Roger Mogert (s), ordförande, §§ 1-33 och 35-65
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp), §§ 1-33 och 35-65
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)
 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp), tjänstgörande § 34
Susanne Hobohm (fp)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande § 34
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Henrik Wallgren (m)
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Katarina Edin.
 

§1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden år 2004

Dnr 2003-010-4185

Till protokollet antecknades att kommunfullmäktige den 1 december 2003, § 17, förrättat val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i bl a gatu- och fastighetsnämnden år 2004. Valet redovisas i bilaga A till detta protokoll.

Ordföranden Roger Mogert (s) hälsade nye ledamoten Anna Wersäll (m) välkommen till nämnden och avtackade avgående ersättaren Henrik Wallgren (m).

§2 Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) - §§ 1-33 och 35-65 - och ledamoten Karin Wanngård (s) - § 34 - justera dagens protokoll. Justering sker senast den 10 februari 2004 i Stadshuset.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Vasaparkens upprustning och omdaning av ordföranden Roger Mogert (s)

 2. Waxholmsbolagets nedlagda färjelinjer av ersättaren Helena Bonnier (m)

 3. Hur skall tullstationerna se ut? av vice ordföranden Sten Nordin (m)

 4. Arsenikförgiftad mark i Gröndal av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

 5. Ge flis till Stockholmarna! av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om publiceringen av nämndhandlingarna till dagens sammanträde på internet

------------------------------------------------------------------------------------------------------

På fråga av ledamoten Ulf Fridebäck (fp) informerade nämndsekreteraren Hans Engstrand att publiceringen av nämndhandlingarna till dagens sammanträde på internet försenats två dagar på grund av tekniskt fel hos den externe publicisten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om fjärrvärmeutbyggnaden i Stockholm

---------------------------------------------------------

På fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om fjärrvärmeutbyggnaden i Stockholm utlovade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg en redovisning i ärendet vid nämndens nästa sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om klottersanering av gångtunnel vid Äppelviksskolan i Bromma

---------------------------------------------------------------------------------------

På fråga av ersättaren Susanne Hobohm (fp) om klottersanering av gångtunnel vid Äppelviksskolan i Bromma utlovade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg en redovisning i ärendet vid nämndens nästa sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om senareläggning av nämndens sammanträdestid på dagen

--------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) framförde på nytt önskemål om senareläggning av nämndens sammanträdestid på dagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden vidtog ingen åtgärd.

Studium av Londons trängselavgifter 5-6 februari 2004

------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade i promemoria den 22 januari 2004 redovisat planer på ett studiebesök i London den 5-6 februari 2004 med deltagande bl a av ordföranden Roger Mogert (s).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt godkänna planerat studiebesök i London.

Deltagande i Transportforum 14-15 januari 2004

-----------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade i promemoria den 16 januari 2004 redovisat deltagande av ersättaren Björn Nyström (kd) i Transportforum den 14 januari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att i efterhand godkänna ersättaren Björn Nyströms (kd) deltagande i Transportforum 2004.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 20 januari 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 27 januari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§5 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i trafikutskottet år 2004.

Dnr 2003-010-493

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande m m i nämndens trafikutskott år 2004 omvälja följande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Berthold Gustavsson (m), vice ordförande

Ulf Fridebäck (fp)

Kajsa Stenfelt (v)

Göran Wrene (s)

Ersättare

Martina Lind (fp)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s)

Björn Nyström (kd)

Åsa Romson (mp)

Ordningen för ersättarnas inträde till tjänstgöring

Vid förfall för ledamöterna inträder ersättarna i motsvarande ordning som gäller för ersättarna i nämnden.

§6 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2004

Dnr 2003-010-494

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att till ledamöter samt ordförande och vice ordförande i nämndens kollektivtrafikutskott år 2004 omvälja följande:

Ledamöter

Margarita Pulido (s), ordförande

Helena Bonnier (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Claes Fleming (fp)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

§7 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd år 2004

Dnr 2003-010-4108

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de av Kommun-HSO Stockholm nominerade och i utlåtandet redovisade personerna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Bättre koll på underhåll. Remiss av Boverkets rapport

Dnr 2003-000-3942

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Boverkets rapport med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Boverkets rapport med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesrapport

Dnr 2004-511-226

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret, näringslivskontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholm Visitors Board AB hade den 30 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för egen del godkänna lägesredo- visningen utan att därmed ta ställning till de enskilda förslagen till lägen för hotelletableringar.

 2. Nämnden beslutar att hemställa att kommunstyrelsen godkänner lägesredo- visningen, ger hotellgruppen fortsatt uppdrag och inom ramen för detta uppdrag återkommer med en ny lägesredovisning under år 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga C.

§11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2003

Dnr 2003-112-1365

En av gatu- och fastighetskontoret den 22 januari 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för december 2003 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr 2003-120-2551

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag från nämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Behov av kollektivtrafik till nya bostadsområden liksom till nya utbildningscentra. Skrivelse från Helena Bonnier (m)

Dnr 2003-331-1480

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets redovisning.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga D2.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§14 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 9-10/2003

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde 4 november och 9 december 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§15 Vasaplan. Förslag om bilfritt torg. Återremiss

Dnr 2003-320-2514

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker förslaget om ett bilfritt Vasaplan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi delar analysen att det i dagens situation inte är ekonomiskt eller trafikmässigt försvarbart att genomföra den föreslagna förändringen. Under de kommande åren kommer emellertid trafiksituationen att förändras i och med ny- och ombygg-nation vid Norra Bantorget. Eftersom dessa förändringar kan öppna nya möjligheter att göra om Vasaplan till torgmiljö vill vi att kontoret återkommer till nämnden i samband med detta.

§17 Uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen (idrottshall, friskvård och garage m m) i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr 2003-511-573

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 8 december 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret och idrotts- förvaltningen i uppdrag att genomföra projektet enligt utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner gatu- och fastighetskontorets investeringsutgifter för uppförande av Sjöstadshallen inom en ram om 107 mnkr.

 3. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandebeslutet.

 4. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner en utökad investeringsram för gatu- och fastighetsnämnden med 74 mnkr för 2005 inom program bostäder och arbetsplatser. Investeringarna för 2004 om 31 mnkr finansieras via omprioriteringar i gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för bostäder och arbetsplatser 2004.

 5. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga E1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E2.

§18 Hastighetssäkrande åtgärder längs Kungsholms Strand. Genomförandebeslut

Dnr 2004-360-55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till åtgärder längs Kungsholms Strand.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att kontoret får i uppgift att anlägga vägkuddar på vägsträckan samt att därutöver anföra följande:

Vi anser att vägkuddar ger den tydligaste och säkraste trafiklösningen. Dessa tvingar bilisterna att sakta in utan att tvinga ihop olika trafikslag onödigt mycket. Åtgärden fungerade också väl för att få ner hastigheterna, innan de togs bort för ett antal år sedan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga F2.

§19 Tilläggsöverenskommelse med HSB Stockholm om ombyggnad från kontor till bostäder av fastigheterna Fatbursbågen 2 och 3 på Södermalm

Dnr 2003-760-03293

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse med HSB Stockholm i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Ändring av avtal med bl a Vasakronan AB (publ) avseende skifte 2 av fastigheten Marieberg 1:14 på Kungsholmen

Dnr 2004-785-24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Vasakronan AB (publ) i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm. Remiss av planförslag

Dnr 2002-512-829

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm, S-Dp 2000-08521-54.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att, såsom angivits i utlåtandet, utreda om det går att minska partikelhalterna på Hornsgatan så att Miljökvalitetsnormer klaras efter att länsstyrelsens åtgärdsprogram genomförts.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid Hornstull på Södermalm, S-Dp 2000-08521-54.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att, såsom angivits i utlåtandet, utreda om det går att minska partikelhalterna på Hornsgatan så att Miljökvalitetsnormer klaras efter att länsstyrelsens åtgärdsprogram genomförts.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga G3.

§22 Rivning av Åsöhallen på Södermalm, delgenomförandebeslut. Skrivelser från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt en gemensam skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd av m, fp, v, kd och mp

Dnr 2002-512-1083

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Thomas Lindholm av den 26 januari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att söka rivningslov och handla upp rivnings- entrepenör för rivning av Åsöhallen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm. Återremiss

Dnr 2003-511-3172

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till samarbetsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för dels område vid Majrovägen i Gubbängen och för dels område kring Hornsbergsdepån av stadsbyggnadskontoret.

 3. Nämnden anvisar del av fastigheten Gubbängen 1:1 samt fastigheten Domnarvet 5 till SL för bussdepåer och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 4. Nämnden godkänner i övrigt redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Ljusare huvudstad. Motion av Kristina Axén Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m), nr 35/2003

Dnr 2003-912-3964

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Att lysa upp offentliga miljöer och byggnader skapar både en vackrare och tryggare miljö under dygnets och årets mörka tider. Även om enskilda ljuspunkter självklart kan ha båda dessa effekter vill vi emellertid understryka skillnaden mellan belysning för trygghet och belysning av estetiska skäl. Därmed vill vi också betona vikten av att satsa på båda typerna av belysning över hela staden. Även ytterstadens betydelsefulla byggnader synas kvällstid och innerstadens mörka gator lysas upp för att öka tryggheten.

I den kommande belysningen av staden är det också viktigt att arbeta för att hitta de energisnålaste lösningarna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§25 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 15-16/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 20 november och 4 december 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§26 Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp) och motion av Mats G Nilsson (m), nr 37/2003

Dnr 2002-410-04197

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stockholms tennishall, Janne Lundqvist av den 19 januari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på Per Bolunds skrivelse och remissen av Mats G Nilssons motion.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa avtal med Janne Lundqvist om en förlängning av arrendet för tennishallen till 1 januari 2005 och att tillsammans med Edicta pröva möjligheten att inrymma en tennishall invid Essingeleden och det nya hotell Kristineberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Försäljning av del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50 i Södra Värtahamnen till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag

Dnr 2003-785-2927

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2003 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljning av del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50 i Södra Värtahamnen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga I.

§30 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§31 Markanvisning för bostäder invid kvarteret Fickuret i Örby till Familjebostäder. Inrikningsbeslut

Dnr 2003-411-3674

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kvarteret Fickuret i Örby till Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisnings-avtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att medel avsätts inom projektet för att i samarbete med stadsdelsnämnderna förstärka närliggande park- och naturmarks-områden samt att därutöver anföra följande:

Vi ser mycket positivt på att kunna tillskapa fler bostäder i detta fördelaktiga läge. Bostäderna kommer att ha nära både till natur och goda kommunikationer. Vi vill emellertid stärka den kompensation som föreslås i ärendet, för att ersätta de grönområden som tas i anspråk i området. Det är angeläget att vegetationen mäts in och försök görs att spara de värdefullaste träden.

För att stärka de lokala naturvärdena och deltagandet i dessa bör medel avsätta inom projektet för att, i samarbete med stadsdelsnämnderna, förstärka närliggande park- och naturmarksområden där bland annat lekparkerna Ventilen och Gaspedalen, samt lekparken väster om Sturebyskolan, är i behov av upprustning. Även möjligheten att göra kompletteringar för att ytterligare stärka lekvärdet i lekplatserna, samt i förekommande fall ersätta grus och asfaltsytor med gräs bör undersökas.

I sammanhanget är det angeläget att analysera den natur- och parkmark som är i stadens ägo i Örby. En översyn av de funktioner som natur- och parkområden erbjuder, skall ställas mot de i området dominerande villaträdgårdarna. Ett program för översynen av funktionerna parkområdena i Örby bör tas fram för att säkerställa att dessa kan erbjuda invånarna ett mervärde. Barnens behov skall särskilt uppmärksammas i kompensationen av ianspråktagen grönyta.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga J2.

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Lunda 6:1,2 i Lunda samt inom fastigheten Aniara 2 i Kälvesta till Småa AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2001-411-00036

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Lunda 6:1 samt inom fastigheten Aniara 2 till Småa AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Fogdekammaren 1 i Hässelby till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-04181

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Fogdekammaren 1 till AB Stockholmshem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga K.

§34 Detaljplan för kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl i Vällingby. Remiss av planförslag samt godkännande av intentionsavtal med AB Svenska Bostäder

Dnr 2003-512-245

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom Kontorsskylten, Inköpschefen i Vällingby, S-Dp 2002-17221-54.

 2. Nämnden godkänner för sin del intentionsavtal med AB Svenska Bostäder för Vällingby Centrum.

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade att nämnden beslutar bordlägga beslutsmening 1 och bifalla beslutsmening 2.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade att nämnden beslutar bordlägga ärendet i sin helhet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet att bordlägga beslutsmening 1 och att bifalla beslutsmening 2, d v s nämnden godkänner för sin del intentionsavtal med AB Svenska Bostäder för Vällingby Centrum.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp)

och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Martina Lind m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga L.

Ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§35 Program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark i Råcksta och Norra Ängby m m. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-1825

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagna program för        kompensationsåtgärder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Gångväg längs den norra stranden av Långsjön i Älvsjö. Skrivelse från Per Bolund m fl (mp)

Dnr 2003-680-4048

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Avvägningen mellan rekreationsvärden och rent ekologiska värden måste göras med största noggrannhet. Vi vill därför ge kontoret i uppdrag att långsiktigt verka för att förlänga gångstråket längs Långsjön i samband med planförändringar m m. Gångstråket måste utformas på ett sätt som inte innebär konflikt med djurlivet i sjön.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§37 Markanvisning till Stockholmshem AB för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Tallkrogen 1:1 i anslutning till fastigheten Sexmännen 1 i Gamla Enskede. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-4208

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger Stockholmshem AB markanvisning för kompletteringsbebyggelse för del av fastigheten Tallkrogen 1:1 för inreglering i fastigheten Sexmännen 1, Gamla Enskede.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Stockholmshem AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja planering för bostadsbebyggelse.

Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi är mycket positiva till detta bostadsprojekt, som kommer att tillföra stadsdelen välbehövliga bostäder och bebyggelse. Många av de omkringliggande befintliga husen är högre än de som planeras på den nu aktuella marken. Därför anser vi emellertid att man bör överväga att lägga till några våningar även på dessa.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga N2.

§38 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss

Dnr 2003-411-2652

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Eva Larsson av den 17 december 2003 och Göran Ekberg av den 26 januari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en tidsbegränsad markanvisning på två år för en butik vid korsningen Huddingevägen/Rågsvedsvägen i Rågsved till LIDL Sverige KB.

 2. Nämnden godkänner en tidsbegränsad markanvisning på två år för en butik vid Lindstigen i Bromma till LIDL Sverige KB.

 3. Nämnden godkänner en tidsbegränsad markanvisning på två år för en butik vid korsningen Östbergavägen/Tussmötevägen i Östberga till LIDL Sverige KB.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal för de anvisade lägena på sedvanliga villkor och att marken säljs till marknadsmässigt pris.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Det är positivt att Stockholm nu ökar antalet lågprisbutiker i centrala lägen och med god kollektivtrafikanslutning. Vi vill poängtera vikten av att följa utvecklingen för att se om behovet av parkeringsplatser är mindre än det antagna. Etableringarna får inte heller innebära kostnad för staden och upplåtelseformen ska vara tomträtt.

Vi förutsätter också att företaget följer god sed på den svenska arbetsmarknaden.

Eftersom ytorna idag används som rekreationsområden är det ytterst viktigt att grönytan kompenseras. Speciellt lekytor måste finnas i minst lika stor omfattning även i framtiden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga O2.

§39 Detaljplan för Sjötorget, del av kv Kalkbruket m m i Liljeholmen. Remiss

Dnr 2003-512-3806

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remiss rörande ny detaljplan för Sjötorget, del av kv Kalkbruket i Liljeholmen,

S-Dp 2001-12306-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Vi vill understryka vikten av att området blir tillgängligt för personer med funktionshinder. Lokala handikapprådet i Liljeholmens stadsdelsnämnd har påtalat en del brister i utemiljön, bland annat när det gäller tillgängligheten till kajer och bryggor, lutningen av ramper och nivåskillnader med trappsteg i området. Sådana brister i tillgängligheten måste lösas i det fortsatta arbetet. De brister i tillgängligheten som uppstod i Hammarby Sjöstad får inte upprepas.

Vi understryker vidare att miljökvalitetsnormen för partiklar inte får överskridas.

Det är också viktigt att planera in bra cykellösningar redan tidigt då nya stadsdelar kommer till. Gatuytan som detta ärende gäller kommer dessutom att fungera som infart till området. Den bästa lösningen för cykeltrafik är enkelriktade cykelbanor och i avvägning med framkomlighet för övriga trafikslag bör detta prövas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§40 Utveckling av Kärrtorp – startpromemoria för planläggning i Kärrtorp och del av Enskededalen inom stadsdelen Kärrtorp och Enskededalen. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-511-4228

Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 18 december 2003 avgivit ett gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att ge kontoret i uppdrag att inom detta planområde genomföra en markanvisningstävling där boendekostnaden är utslagsgivande samt att därutöver anföra följande:

I samband med att vi påbörjar arbetet med utveckling och komplettering av ett större område vill vi betona vikten av att få ner byggkostnaderna så att många människor upplever bostäderna som bra och prisvärda. Med anledning av detta ger vi kontoret i uppdrag att inom detta planområde genomföra en markanvisningstävling där boendekostnaden är utslagsgivande.

Det är också av yttersta vikt att bostadsbebyggelsen harmoniserar med den pågående reservatsbildningen, Nacka naturreservat. Särskild försiktighet skall iakttas i anslutning till reservatet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga Q2.

§41 Programskiss för Kista Gård etapp 1 samt markanvisning inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista för bostäder till NCC Bostad, HSB Bostad, Veidekke, Familjebostäder, Wihlborgs Fastigheter AB samt för kontor och/eller bostäder till LjungbergGruppen AB

Dnr 2004-511-204

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programskissen för Kista Gård etapp1.

 2. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 10) för bostäder till NCC Bostad.

 3. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 11) för bostäder till HSB Bostad.

 4. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 12) för bostäder till Veidekke.

 5. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 13) för bostäder till Familjebostäder.

 6. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 17) för bostäder till Wihlborgs Fastigheter AB.

 7. Nämnden anvisar mark inom del av fastigheten Akalla 4:1 (kvarter 18) för lokaler och/eller bostäder till LjungbergGruppen AB.

 8. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Naturvårdsverkets redovisning av delmål för efterbehandling av förorenade områden enligt regeringsuppdrag. Remiss

Dnr 2003-007-4029

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga R.

§43 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2001-781-2376

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§44 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2002-781-1222

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Försäljning av del av fastigheten Össeby-Väsby 2:13 i Vallentuna kommun

Dnr 2003-785-3873

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Össeby-Väsby 2:13 (Lidberga) i Vallentuna kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Försäljning av fastigheten Klippsta 4:3 i Botkyrka kommun

Dnr 2003-785-1833

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Klippsta 4:3 (Västra Klippsta) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Ombyggnad av bibliotek i fastigheten Medborgarhuset 1 på Södermalm. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-4009

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna projektering av bygghandlingar för ombyggnad av bibliotek i fastigheten Medborgarhuset 1. Projekteringen beräknas kosta 1 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Bostäder för flyktningar. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2003-763-3508

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§49 Huset som inte finns. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2003-700-3718

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67. Yttrande

Dnr 2003-330-3434

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommun- styrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi anser att utredningen innehåller ett stort och viktigt arbete för att stärka kollektivtrafiken som färdmedel, både på kort och lång sikt.

Emellertid är storstadsperspektivet alltför svagt i utredningen. Det innehåller relativt få resonemang kring kollektivtrafikens speciella problem och behov av investeringar i storstäderna. Detta gäller såväl den befintliga situationen som den kommande, i och med de omfattande nybyggnationer som nu sker i storstäderna.

Det är av mycket stor betydelse att den framtida utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser i staden och regionen redan från början har god kollektivtrafik-försörjning. I det förslag till nationella planer för järnvägar, kollektivtrafik och vägar för åren 2004-2015 som remissbehandlades under vintern 2003 föreslås länet dock endast en liten del av de ekonomiska medel som är nödvändiga.

Vi anser att förslaget om att regeringen bör utreda ett antal utpekade ekonomiska incitament till att få fler att åka kollektivt är bra. Vi vill också understryka att där parkeringsplats vid arbetet har ett betydande värde ska detta värde förmåns-beskattas, oavsett om det är i en storstad eller en småstad. Några särskilda skäl för att peka ut just storstadsområden nämns inte heller i betänkandet.

Dessutom saknas helt resonemang om att använda sig av miljö- eller trängselavgifter för att få människor att välja andra färdmedel för att skapa ett hållbart trafiksystem. Vi skulle också gärna se fler förslag som underlättar övergångar mellan trafikslag. Ett typexempel på sådan åtgärd är att tillskapa infartsparkeringar, samåkningsstationer etc.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga S2.

§51 Infartsparkering. Skrivelser från Roger Mogert m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund m fl (mp) samt Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-347-905

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på skrivelserna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§52 Upphandling av drift och underhåll av parkeringsautomater. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-354-206

Gatu- och fastighetskontoret hade i tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2004 framlagt förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§53 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm. Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg resp Mats Rosén och Björn Nyström (samtliga kd)

Dnr 2003-410-3507

Bordlagt 9 december 2003 nr 5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att inhämta Socialstyrelsens granskningssvar, att uppdra åt kontoret att återkomma med en lägesredovisning för kontorets del i 3G-utbyggnaden samt att därutöver anföra följande:

Människors oro måste tas på allvar och elöverkänslighet får inte bagatelliseras. Det är nödvändigt att kontinuerligt inhämta och utvärdera aktuell forskning.

Vi anser att resultatet av den granskning som Socialstyrelsen nu genomför bör inhämtas och de eventuella riskerna med utbyggnad av 3G måste redovisas. Vidare vill vi att kontoret återkommer med en redovisning av tillståndsgivandet till 3G-master.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§54 Ändrad trafikföring i Götgatsbacken. Genomförandebeslut

Dnr 2003-320-4028

Bordlagt 9 december 2003 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ändrad trafikföring i Götgatsbacken m fl gator enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ändrad trafikföring i Götgatsbacken m fl gator enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§55 Markanvisning för bostäder till Småa AB på del av fastigheten Årsta 1:1,1 vid Lisebergs bollplan inom stadsdelen Östberga. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-4096

Bordlagt 9 december 2003 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att anvisa mark för bostäder (inriktningsbeslut) på del av fastigheten Årsta 1:1,1 vid Lisebergs bollplan inom stadsdelen Östberga till Småa AB samt ge kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§56 Ändrad detaljplan för kvarteret Åstorp m m i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Gamla Enskede. Remiss av programförslag, samt Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-3436

Bordlagt 9 december 2003 nr 28

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 till Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på programremiss av ny detaljplan för bostäder i kv Åstorp m m i Hammarbyhöjden, S-Dp 2002-14055-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§57 Bilpooler för stadens verksamheter. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr 2002-321-3999

Bordlagt 9 december 2003 nr 44

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat 18 augusti 2003 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte tillstyrka förslaget om anslutning av stadens bilpooler till externa bilpooler.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte tillstyrka förslaget om anslutning av stadens bilpooler till externa bilpooler.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§58 Första steget mot verklig nollvision: Säker skolväg. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2002-361-2736

Bordlagt 9 december 2003 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med barns trafiksäkerhet enligt beskrivningen i utlåtandet.

 2. Nämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med barns trafiksäkerhet enligt beskrivningen i utlåtandet.

 2. Nämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga X2.

§59 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan

Dnr 2002-700-2422 och 2003-000-2980

Bordlagt 25 november 2003 nr 5 och 9 december 2003 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§60 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning

Dnr 2003-600-3327

Bordlagt 25 november 2003 nr 7 och 9 december 2003 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets drift- och underhållsplan i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samband med kommande budgetarbete beakta drift- och underhållsplanens intentioner.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§61 Cykelvägsanalys Södermalm. Redovisning av undersökning

Dnr 2002-322-3505

Bordlagt 25 november 2003 nr 11 och 9 december 2003 nr 57

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga Y.

§62 Dubbelriktningar av Kungstensgatan, Döbelnsgatan och Tulegatan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2001-370-2434

Bordlagt 25 november 2003 nr 13 och 9 december 2003 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra återstående dubbelriktningar i enlighet med trafikplanen för Vasastan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra återstående dubbelriktningar i enlighet med trafikplanen för Vasastan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga Z2.

§63 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från Annika Billström (s)

Dnr 2003-319-3226

Bordlagt 25 november 2003 nr 17 och 9 december 2003 nr 59

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är av yttersta vikt att den plats som omger konstverket ”Livets källa” iordningställs och får en värdig utformning. Det är utmärkt att konstverket ”Livets källa” får omvandlas till ett verkligt vattenkonstverk. Det är väl förenligt med en minnesplats för Anna Lindh. I samråd med kulturnämnden ska platsen också förses med en konstnärlig utsmyckning som anknyter till Anna Lindh och till konstverket ”Livets källa”. På så sätt vävs gammalt och nytt, historia och framtid, samman. Det vore mycket glädjande om platsen kunde vara färdig för användning på årsdagen av den tragiska händelsen. Frågan om en lämplig plats att namnge efter Anna Lindh behandlas givetvis av Stadsbyggnadsnämnden som bereder namnfrågor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§64 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2001-411-1036

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25 och den 9 december 2003 nr 62

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 samt inom fastigheten Skogskarlen 2. Inriktningsbeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Familjebostäder och JM AB.

Nämnden upptog till behandling den bordlagda delen av ärendet, nämligen frågan om markanvisning i del av Örby 4:1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga frågan om markanvisning i del av Örby 4:1.

§65 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm

Dnr 2002-411-3361

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16 och senast 9 december 2003 nr 64

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

På fråga av ersättaren Åsa Romson (mp) utlovade gatu- och fastighetsdirektör Olle Zetterberg att återkomma i fråga om särskild bullerutredning för området.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till återemissyrkandet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet.

Omröstning begärdes.

Propositionsordning

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstnings-propositioner. Den, som vill avslå återremissyrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Roger Mogert (s) Sten Nordin (m)

Karin Wanngård (s) Helena Bonnier (m)

Karin Hanqvist (s) Anna Wersäll (m)

Johanna Nilsson (s) Ulf Fridebäck (fp)

Hasan Dölek (s) Martina Lind (fp)

Ann-Marie Strömberg (v) Björn Nyström (kd)

Per Bolund (mp)

Beslut avseende yrkandet om återremiss

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att avslå det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) framställda återremissyrkandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter i sakfrågan enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Planerna på nybyggnation av lägenheter i det aktuella hamnområdet är naturligtvis ur många perspektiv intressanta. Det berörda området är synnerligen centralt beläget, det är sjönära och det är rimligt att tro att dessa bostäder kan komma att bli ett attraktivt tillskott på Stockholms bostadsmarknad. Läget är dock inte helt okomplicerat och de fulla konsekvenserna av en byggnation i de aktuella kvarteren går i dagsläget ej att överblicka, exempelvis vad gäller buller. Det är därför viktigt att i detta sammanhang påpeka att det torde vara en förutsättning för detta projekts genomförande att det kan harmonisera med den hamnverksamhet som måste finnas i närområdet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.