Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera Läs mer...med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Enheternas verksamhetsplan och kvalitetsgarantier 2008

3 Förslag till parkplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

4 Val av pensionärsråd 2008

5 Val av ny ledamot i handikapprådet

6 Tillsyn av enskilda verksamheter enligt SoL

7 Tillsyn av enskildt drivna verksamheter enligt LSS

8 Direktupphandlingsbelopp och lokala rutiner utifrån stadens upphandlingspolicy

9 Uppdatering av delegationsordning för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

10 Delegering till programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab

11 Redovisning av kolloupphandling 2008 och 2009

11 X Justering av grundschablon för Axelsbergs servicehus för 2008

Remissärenden

12 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

13 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

14 Serveringstillstånd för Pizzeria Torino i Örnsberg, Junkergatan 6

Anmälningsärenden

15 Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll från den 22 januari mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från den 17 januari mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 11 december 2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till äldrepeng i tre nivåer

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 11 december 2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Stadsrevisionens rapport nr 9/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

22 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

23 Upphandling av driften av ungdomsgårdar i stadsdelsområdet - tilldelningsbeslut

24 Upphandling av driften av servicetjänster på stadsdelsförvaltningen, Telefonvägen 30 - godkännande av förfrågningsunderlag

25 Adoption - yttrande till tingsrätten

26 Återkallande av anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare

27 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från den 19 december 2007 och den 16 januari 2008, handlingarna finns tillgängliga för nämnden vid sammanträdet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Uppdrogs åt ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordföranden Jan Wallman (s) att justera dagens protokoll.

Ordföranden tillkännagav att protokollet från dagens möte ska justeras den 30 januari 2008 och att protokollet från sammanträdet den 10 januari 2008 justerades den 14 januari 2008.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Enheternas verksamhetsplan och kvalitetsgarantier 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsplaner för 2008 till handlingarna.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier för 2008.

Ärendet

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enhetens ekonomiska ramar beskrivna. Åtaganden som riktar sig direkt till brukare har utformats som kvalitetsgarantier med system för rättelse.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008. Dnr 100-393-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

”Socialdemokraterna hänvisar till sin reservation i fullmäktige i december då vi där framförde vår kritik mot den privatisering som sköljer över staden. Detta gör att vi inte kommer att ha någon som helst möjlighet att bedriva verksamhet inom kommunens regi på dessa områden. Vi anser att samtliga parklekar och ungdomsgårdar ej ska privatiseras”.

______________

§3 Förslag till parkplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd bordlägger ärendet.

Ärendet

Som en fortsättning och fördjupning av arbetet med Stockholms parkprogram ska det i varje stadsdelsområde i Stockholms stad tas fram en parkplan. I planen för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde redovisas tillgångsanalyser och förslag till åtgärder för park- och naturmarkerna. Vidare presenteras en genomgång av varje enskild park innehållande en beskrivning av parken, föreslagen målbild och skötsel, analys av brister samt förslag till åtgärder.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008. Dnr 300-452-07

___________________

§4 Val av pensionärsråd 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd i enlighet med förslag till nomineringar som inkommit från PRO, SPF och SPRF:

Ledamöter Ersättare

Marianne Svensk, PRO Margrét Nilsson, PRO

Eiwor Arthursson, PRO Bertil Wretlund, PRO

Birgit Levén, PRO Lennart Jonsson, SPF

Kerstin Bergenbrant Olsson, SPF Ulla Hannelius, SPF

Lars Åsberg, SPF Kerstin Svenson, SPRF

Ärendet

De lokala pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SPRF har nominerat ledamöter och ersättare till 2008 års nämndsanknutna pensionärsråd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Fördelningen har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 12 december 2007. Dnr 000-408-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_________________

§5 Val av ny ledamot i handikapprådet

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Ellinor Baurne till ledamot i handikapprådet för åren 2008-2010.

Ärendet

Handikapp­föreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad har nominerat Ellinor Barune, Attention-Attention Stockholms stad till ledamot i Hägersten-Liljeholmens handikappråd efter Ewa Ringman, Föreningen Autism, som avsagt sig sitt uppdrag.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008. Dnr 000-438-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§6 Tillsyn av enskilda verksamheter enligt SoL

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisningar och översänder dem till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har under 2007 genomfört tillsyn av de enskilt drivna verksamheter enligt socialtjänstlagen som finns i stadsdelsområdet. Merparten av verksamheterna bedöms fungera väl, medan några i större eller mindre utsträckning behöver vidta förbättringar vad gäller dokumentation, kvalitetsarbete m.m.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008. Dnr 502-427-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.

”I underlaget från tillsynen av kvinnohuset Svärdsliljan framkommer att man ända sedan 2005 planerat en utbildning om barn och barns behov. Denna har dock fortfarande inte kommit till stånd, enligt uppgift på grund av tidsbrist. Vi menar att det är viktigt att Svärdsliljan tar ansvar för att deras medarbetare snarast får den kompetens som de behöver i sitt arbete.”

________________

§7 Tillsyn av enskildt drivna verksamheter enligt LSS

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisningar och översänder dem till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har under 2007 genomfört tillsyn av de enskilt drivna verksamheter enligt LSS som finns i stadsdelsområdet. Verksamheterna bedöms i huvudsak fungera mycket väl, men en av dem behöver införskaffa mer kunskap om de formella regler som finns för dokumentation och kvalitetsarbete.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008. Dnr 502-426-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) med instämmande av vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Västbergaskolan har sedan årtionden tillbaka bedrivit skola och fritidsverksamhet för barn/ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Redan före skolans kommunalisering fanns som ett extra plus bl.a. en välfungerande skolgårdsparklek speciellt riktad till dessa barn och ungdomar.

När lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), antogs fanns redan verksamhet för elever som kom att tillhöra lagens personkrets 1 inom Västbergaskolans verksamhet och möjlighet fanns att söka de rättigheter som lagen ger.

Länsstyrelsen utfärdade formellt tillstånd för korttidstillsyn på Västbergaskolan år 2006.

Vänsterpartiet finner det mycket anmärkningsvärt, med tanke på skolans historik, och med tanke på att LSS funnits så pass länge, att ansvariga inom verksamheten brister i kännedom om de regler enligt LSS som gäller för dokumentation och kvalitetsarbete. Forts.

Vi uppskattar därför att förvaltningen granskat verksamheten, och den utförliga rapport som är ett resultat härav, samt hoppas att förvaltningens information om regelverket får till följd att inga anmärkningar noteras vid nästa granskning.”

__________________

§8 Direktupphandlingsbelopp och lokala rutiner utifrån stadens upphandlingspolicy

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner kommunstyrelsens förslag till direktupphandlingsbelopp.
 1. Stadsdelsnämnden godkänner att nämnden, inom ramen för principerna och övriga punkter i Stockholms stads upphandlingspolicy, i förfrågningsunderlagen beslutar om hur miljökrav och sociala krav ska utformas och att tids- och kommunikationsplan utarbetas för de upphandlingar nämnden ansvarar för.
 1. Stadsdelsnämnden godkänner även ärendet som svar på skrivelse från miljöpartiet och socialdemokraterna.

Ärendet

De beloppsgränser som finns i kommunstyrelsens riktlinjer för direktupphandling är rekommenderade och stadens nämnder måste därför fatta beslut avseende de nya beloppsgränserna. Nämnden följer den av kommunstyrelsen beslutade upphandlingspolicyn och kan i de upphandlingar nämnden ansvarar för besluta hur miljökrav och sociala krav ska utformas. I verksamhetsupphandlingar ska en kommunikationsplan och en checklista gällande de avstämningar som bör göras redovisas. I ärendet framgår också svar på de frågeområden gällande upphandling som tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (mp) och vice ordförande Jan Wallman m.fl. (s) ställde i en skrivelse den 15 maj 2007.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 2 januari 2008.

Dnr 3-2008-103 och 103-321-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Att Stockholms stad nu antar enhetliga riktlinjer för direktupphandling är bra. Tyvärr visar det sig att när det kommer till den berömda kritan är alliansens tal om att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas endast är tomma ord. I riktlinjerna framgår att tagande av miljöhänsyn ej får innebära att ekonomisk hänsyn sätts åt sidan. Ehuru föreligger det ju så att ekonomi är läran om att hushålla med resurser, d.v.s. att ta miljöhänsyn! Vi är också synnerligen kritiska till att riktlinjerna inte bejakar frågeställningen kring hur man vid direktupphandling även kan ställa sociala krav samt även införa antidiskrimineringsklausuler.”

__________________

§9 Uppdatering av delegationsordning för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner ändringarna i delegationsordningen och delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i bilaga 1 till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

 2. Förvaltningschefen ges rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningen kolumn ”Delegat”.

 3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Delegationsordningen anger stadsdelsdirektörens vidaredelegation till annan anställd att fatta beslut i angivna ärenden och förslag till hur beslut fattade av tjänsteman ska anmälas till nämnden. Delegationsordningen behöver uppdateras med anledning av kommunstyrelsens rekommendationer till gemensamma direktupphandlingsbelopp i stadens nämnder. Delegationsordningen behöver även uppdateras enligt stadens nya riktlinjer för biståndsbedömning, där det framgår att hemvårdsbidraget ska prövas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008. Dnr 000-43-07

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Förslag till beslut

Att godkänna förvaltningens förslag med följande tillägg.

Ta bort delegation för tjänsteman vad gäller beviljande av månadskort.”

_______________

§10 Delegering till programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ger programansvariga utredare vid socialtjänstförvaltningens stab delegation i enlighet med vad som framgår av socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103-054/2007, SotN 2007-10-25.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har från 2008 ansvar för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet. Ansvaret innebär att från stadsdelsnämnderna samla in och sammanställa statistikuppgifter och för verksamheten annan relevant information för att på så sätt kunna ge en samlad bild av stadens socialtjänst. För att kunna genomföra uppdraget har socialtjänstnämnden beslutat hemställa hos stadsdelsnämnderna om relevant behörighet till databaserat material. De programansvariga utredarna på socialtjänstförvaltningens stab omfattas av samma sekretess som stadsdelsnämndens personal. De uppgifter som tas fram och sammanställs kommer att avidentifieras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008. Dnr 000-449-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§11 Redovisning av kolloupphandling 2008 och 2009

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för 2008 och 2009.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har genomfört en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för 2008 och 2009. Avtal har tecknats med Stiftelsen Barnens Dag, Utepedagogik AB, Arbacia AB, stiftelsen Birkagården, stiftelsen Skeppsholmsgården, stiftelsen S/Y Ellen, Synsholmens kolloförening, Min Omsorg AB och Svenska Läger i Norden AB.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 9 januari 2008. Dnr 103-134-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Justering av grundschablon för Axelsbergs servicehus 2008

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner justering av grundschablonen för Axelsbergs servicehus för år 2008 från
7450 kr till 7895 kr.

Ärendet

Förvaltningen och Micasa Fastigheter har den 21 december 2007 överenskommit om hyrestillägg för Axelsbergs servicehus från och med år 2008 till och med år 2012 som återbetalning av kostnaden för ombyggnation av entréplanen hösten 2005. Hyrestillägget för 2008 uppgår till 615497 kr vilket föranleder en höjning av grundersättning till Axelsbergs servicehus med 445 kr per plats och månad jämfört med i verksamhetsplanen beslutade 7 450 kr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 24 januari 2008. Dnr 100-400-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§13 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen

Ärendet

Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inkom den 26 november 2007 förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd. De föreslagna ändringarna rör sig inom områdena kök för allsidig matlagning, sena serveringstider samt förordnade ordningsvakter. Förvaltningen ställer sig bakom socialtjänstnämndens förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008. Dnr 006-413-07

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra:

Enligt alkohollagens förarbeten ska sociala hänsyn ha företräde framför näringspolitiska eller konkurrensmässiga förhållanden. Vi anser därför att krogar som fällts för diskriminering i brottsmål eller civilmål inte ska beviljas serveringstillstånd, samt att 5-tillstånd ska ges med restriktivitet.

Att alkohollagen är en social skyddslagstiftning får inte glömmas bort. Tillsyn av restauranger utifrån problem med överservering och servering till minderåriga har högsta prioritet, eftersom sådan misskötsel går stick i stäv med stadens ambitioner att minska missbruket bland de unga. Frågan om serveringstider och annat kan kopplas till såväl kvinnofrid och övriga våldsbrott som till människors hälsa.

Vidare önskar vi i stadsdelsnämnden svar på den fråga om gemensamma principer för utskänkningstillstånd inom Skärholmens närpolisområde som de tidigare stadsdelsnämnderna Hägersten respektive Liljeholmen, tillsammans med polisen, tillskrivit kommunfullmäktige.”

_________________

§14 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Beslut

 1. Hägersten - Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inkom den 5 december 2007 förslag till reviderade riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsyn samt utökande av rapportering till handläggarstödet OL2. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget med förbehåll att uppgifter om eventuella påminnelser och inkassokrav till enskilda näringsidkare inte ska redovisas i OL2.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 7 januari 2008. Dnr 006-432-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§15 Serveringstillstånd för Pizzeria Torino i Örnsberg, Junkergatan 6

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd översänder följande som svar på remissen till socialtjänstnämnden:

Nämnden anser att serveringstillstånd bör meddelas. Det är viktigt att det finns förutsättningar för att ha överblick över hela restaurangen i syfte att upprätthålla åldersgräns, nykterhet och ordning. I tjänsteutlåtandet framgår att Pizzeria Torino är väl etablerad och har en upparbetad kundkrets som är viktiga omständigheter som talar för att serveringstillstånd bör meddelas.

Ärendet

Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inkom den 28 november 2007 en ansökan om alkoholservering på remiss. Ansökan avser tillstånd för restaurang Pizzeria Torino i Örnsberg, Junkergatan 6, 126 53 Hägersten, att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 12.00-22.00. Restaurangen är lokaliserad på ömse sidor om trapphuset i det bostadshus där restaurangen är belägen, vilket ökar risken för ordningsproblem och störningar för de boende. Förvaltningen anser att serveringstillstånd inte bör meddelas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 10 december 2007. Dnr 006-431-07

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förslaget från (fp) och (m). Forts. nästa sida

Ersättaryttrande

Ersättaren Fredrik Möller (kd) anmälde att han stödjer beslutet från (fp) och (m).

__________________

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet av den 22 januari 2008.

______________

§17 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll handikapprådet av den 17 januari 2008.

_______________

§18 Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollsutdraget till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 11 december 2007 (memorial 2007:22) med val av ledamöter och ersättare till nämnder.

_______________

§19 Förslag till äldrepeng i tre nivåer

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollsutdraget till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 11 december 2007 (memorial 2007:184) med förslag till äldrepeng i tre nivåer.

_________________________

§20 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Stadsrevisionens rapport nr 9/2007 om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

____________________

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegation av stadsdelsdirektören enligt följande:

- Beslut om medfinansiering som partner för projektet Creative Metropoles i EU-ansökan till INTERREG IVC programmet.
Dnr 14-2008-000

__________________

§22 Inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser enligt följande:

- Synpunkter på placeringen av förskola vid Axelsbergs seniorboende. Dnr 001-441-07

- Synpunkter på planförslaget för kvarteret Staven i Aspudden.
Inkom 27 augusti 2007 från Tommy Streling. Dnr 300-151-07

_______________

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

Nämndens och förvaltningens frågor

Flytten av Antikträffen och Café Droppen

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm samt avdelningscheferna Ingrid Widebäck och Annmarie Sandberg tog emot synpunkter och besvarade frågor om flytten av Antikträffen och Café Droppen, från ledamoten Eva Fagerhem (s), ersättarna Ulf Ekberg (s) och Kata Hansson (s) samt ledamöterna Helena Söderlind Paues (s) och Sverker Rudeberg (m).

Flytten av Glasade Gången

Ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (v) ställde frågor om flytten av verksamheten Glasade Gången. Avdelningschef Ingrid Widebäck informerade att flytten sker planenligt den 1 mars och att nämnden inbjuds till invigning den 3 april 2008.

Upprustningen av Västertorps centrum

Ersättaren Kata Hansson (s) frågade om upprustningen av Västertorps centrum är försenad. Förvaltningen återkommer i frågan.

Stadsdelsdirektörens information

Synpunkter på planförslaget för kvarteret Staven

Avdelningschef Gunnar Ohlsén informerade och besvarade frågor från nämnden med anledning av synpunkter på planförslaget för kvarteret Staven i Aspudden, inlämnade från Tommy Streling boende i Aspudden. Dnr 300-151-07

Uppsägning av hus 3 och 4 på Kastanjens servicehus

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm informerade att förvaltningen sagt upp hyreskontraktet för hus 3 och 4 vid Kastanjens servicehus, efter godkännande från kommunstyrelsen.

Utbildning till nämndledamöter och ersättare

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm informerade att förvaltningen kommer att inbjuda till en utbildning för nämnden om kommunallagen, sekretess m.m. Förvaltningen återkommer om tid och plats.

Verksamhetsbesök

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm informerade att förvaltningen gärna anordnar verksamhetsbesök under året om intresse finns från nämnden. Ledamoten Johan Nilsson (m) föreslog att förvaltningen bokar en heldag med möjlighet till besök vid flera verksamheter, vilket nämnden ställde sig bakom. Nämnden mejlar önskemål om vilka verksamhetsområden som önskas besökas till nämndsekreteraren. Förvaltningen återkommer därefter med tid och program.

Avstängning av Hägerstensvägen

Projektchef Monica Slama informerade att Hägerstensvägen stängs av från den 1 april 2008 fram till juni 2009. Mer information om avstängningen kommer att ges vid nämndsammanträdet den 27 mars, då representanter från exploateringskontoret informerar.

Bokslut 2007

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm och ekonomichef Lars Wennberg informerade och besvarade frågor från nämnden med anledning av att förvaltningen kommer att redovisa ett underskott i bokslutet för 2007. Verksamhetsberättelse och bokslut föreläggs nämnden den 14 februari 2008.

Arvoden till förtroendevalda

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm informerade om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag enligt utsänt ärende från KF/KS kansli.

Sekretess

Med anledning av att nämnden har fyra nya ersättare informerade stadsdelsdirektör Maria Mannerholm om hantering av sekretessärenden.

Nya riktlinjer för biståndsbedömning

Äldreomsorgschef Annmarie Sandberg besvarade frågor från vice ordföranden Jan Wallman (s) med anledning av nya riktlinjer för biståndsbedömning avseende bland annat servicehusboende. Utbildning kommer att ges till Sociala delegationen vid kommande sammanträde. Stadsdelsnämnden kommer att få ta del av mer information vid sammanträdet den 14 februari som har tema äldreomsorg.

Enkelriktningen av Hökarvägen

Ledamoten Lars Svärd (m) frågade om svar inkommit från trafiknämnden på stadsdelsnämndens begäran om att enkelriktningen på Hökarvägen ska upphöra. Förvaltningen återkommer.

Dnr 300-338-07

_______________

§24 Upphandling av driften av ungdomsgårdar i stadsdelsområdet - tilldelningsbeslut

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Hövdingagården AB med organisationsummer 556592-1367 som entreprenör för driften av Aspudddens ungdomsgård och Västberga ungdomsgård.

 2. Stadsdelsnämnden utser Fruängens ungdomsgård AB med organisationsnummer 556740-5898 som entreprenör för driften av Fruängens ungdomsgård och Storsvängens ungdomsgård.

 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Hövdingagården AB och med Fruängens ungdomsgård AB med de avtalstider som anges i detta tilldelningsbeslut.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Enligt 2007-års aktivitetsplan ska driften av de fyra ungdomsgårdarna Aspudden, Västberga, Fruängen och Storsvängen upphandlas. Med anledning av detta fattade stadsdelsnämnden den 16 oktober 2007 beslut om att genomföra en upphandling. Vid anbudstidens utgång den 30 november 2007, hade två anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 27 december 2007. Dnr 103-053-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§25 Upphandling av driften av servicetjänster på stadsdels-förvaltningen, Telefonvägen 30 – godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av servicetjänster på stadsdelsförvaltningen –
  Telefonvägen 30.

 3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, såsom förtydligande av förfrågningsunderlag.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt i aktivitetsplanen som antogs den 15 maj 2007 att upphandla driften av servicetjänster på stadsdelsförvalt-ningens huvudkontor. Förvaltningen har utarbetat ett förfrågnings-underlag och en tids- och kommunikationsplan. Avtal beräknas kunna tecknas i maj 2008 för att börja gälla från den 1 augusti 2008. Syftet med upphandlingen är att med hänsyn tagen till alla de faktorer som bedöms viktiga i detta sammanhang, få god service till ett fördelaktigt pris.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande av den 8 januari 2008. Dnr 6-2008-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp), ledamoten Johan Nilsson m.fl. (m) och ledamoten Ylva Wahlström m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) med instämmande av ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) och ledamoten Kjell Marténg m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Förslag till beslut

att upphandlingen inte genomförs, och nämnda verksamhet även fortsättningsvis bedrivs i kommunal regi.”

__________________

§26 Adoption – yttrande till tingsrätten

Adoption – yttrande till tingsrätten

Sekretess

_________________

§27 Återkallande av anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare

§28 Sociala delegationens protokoll

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes sociala delegationens protokoll av den 19 december 2007 och den 16 januari 2008.

______________________