Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen på bottenvåningen

Tema Citybanan
Mötet inleds med att Robert Lindfors, delprojektledare Årsta och Peter Gra Läs mer...nström, projektledare Stockholms stad informerar om byggandet av Citybanan och på vilket sätt det berör stadsdelen.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Fördelning av verksamhetsbidrag 2011

3 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/- kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

4 Godkännande av skrivelser

4 X Evakueringslokaler för förskolan Grågåsen

Remissärenden

5 Lokaler för föreningarna - checksystem

Anmälningsärenden

6 Utvärdering av projektet boendestöd till personer med missbruksproblem

7 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

8 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

9 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Förteckning över inkomna skrivelser

12 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Månadsrapport för februari 2011, dnr 76-2011-1.2.1
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

14 Upphandling av entreprenaddrift av Västberga ungdomsgård Godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr 104-2011-2.2.2 Omedelbar justering

15 Upphandling av handledartjänster

Tilldelningsbeslut
Dnr 396-2010-2.2.1 Omedelbar justering

16 Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden Yttrande till kommunstyrelsen

Dnr 95-2011-2.2.2 Omedelbar justering

17 Nedläggning av faderskapsärende

18 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 9 mars 2011.
Handlingarna finns tillgängliga för nämnden vid sammanträdet.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 23 mars 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 17 februari justerades
23 februari 2011.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Fördelning av verksamhetsbidrag 2011

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar verksamhetsbidrag i enlighet med vad som redovisas på sidorna
4-19 i tjänsteutlåtandet daterat 2 mars 2011; totalt 579500 kr.

2. Stadsdelsnämnden beviljar stadsdelsområdets förskolor ett generellt bidrag till kulturaktiviteter; totalt ca 200000 kr.

Ärendet

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidraget ska utgöra stöd till den direkta verksamheten och beviljas en gång per år. Verksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2011.

Dnr 57-2011-5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. En stor del av bidraget tilldelats en enda organisation. En organisation där 60 procent av besökarna kommer från andra stadsdelar. Vi ifrågasätter denna fördelning av verksamhetsbidraget då konsekvenserna blir att alldeles för lite pengar blir kvar att fördela till övriga organisationer.”

____________________

§3 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd återremitterar ärendet. Nämnden ser allvarligt på resultatet av kartläggningen och vill att förvaltningen kommer med en tydligare belysning över kopplingen mellan framtagna fakta och dragna slutsatser. Nämnden begär också en redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av rapporten och tänkt effekt av dessa.

Ärendet

För trettonde året i följd har en kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer genomförts. Resultatet baserar sig på 461 personer boende vid särskilda boendeformer för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i boendeformerna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 mars 2011.

Dnr 77-2011-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis m.fl. (V) ställde sig bakom förslaget om återremiss.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden återremitterade ärendet.

____________________

§4 Godkännande av skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens skrivelser och lägger dem till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 11 februari 2010 att beställa en förskola i kvarteret Korpen 1 av SISAB. I samband med beslutet gavs förskole-verksamheten i kvarteret Korpen och den fristående förskolan föräldrakooperativet Flygande Mattan i angränsande kvarter i uppdrag att komma överens om samnyttjande av den kommunala förskolans tomt. Möten mellan företrädare för den fristående förskoleverksam-heten och förvaltningens förskoleverksamhet har genomförts i syfte att ta fram en gemensam plan för nyttjandet av gården. En gemensam syn på hur gården skulle kunna nyttjas för båda verksamheterna har inte gått att nå. Då den kommunala förskolan i kvarteret Korpen utifrån finansiering av dessa förskoleplatser förhyr byggnad och tomt av SISAB behöver hänsyn i första hand tas till denna förskolas behov. Utifrån detta har förvaltningen utformat en plan för ett tidsbegränsat samnyttjande av tomten. Denna plan har genom bifogade skrivelser meddelats föräldrakooperativet Flygande Mattan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 mars 2011.

Dnr 120-2011-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§5 Evakueringslokaler för förskolan Grågåsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämndgodkänner förslaget om evakueringslokaler för förskolan Grågåsen.

Ärendet

Förskolan Grågåsens byggnad har sådana brister att den måste rivas. Förvaltningen föreslår att en evakueringspaviljong uppförs på mark tillhörande Aspuddens IP. Ett arbeta har påbörjats för att projektera en ny förskola på förskolan Grågåsens tomt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 mars 2011.

Dnr 132-2011-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§6 Lokaler för föreningarna – checksystem. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen

Ärendet

En motion av Tomas Rudin (S) har kommit till nämnden på remiss. Motionären föreslår att föreningar som är anmälda till stadsdelsnämndernas föreningsregister bör få disponera lokaler gratis och bokning ska ske via en för staden gemensam webbaserad bokningsservice.

Stadsdelsnämnden hyr lokaler för förskolor, äldreomsorg samt bostäder och daglig verksamhet för personer med funktionsned-sättning. Bland lokalerna är det endast lokaler i servicehus som är lämpliga för föreningsverksamhet. Dessa lånar förvaltningen redan idag ut till pensionärsföreningar utan kostnad. Efter att servicehusen omvandlats till bland annat trygghetsboenden inom den närmaste tioårsperioden, kommer lokalerna inte längre att hyras av stadsdels-nämnden. Nämnden kommer därmed på sikt inte att ha några lämpliga lokaler för utlåning till föreningar. Mot den bakgrunden anser förvaltningen att frågan inte blir relevant för stadsdelen i framtiden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 mars 2011.

Dnr 554-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi anser att förvaltningen missat själva frågeställningen i remissen. Man har inte tagit ställning till förslaget om en gemensam webbbaserad bokningsservice och ett checksystem. Istället har man besvarat remissen med ett konstaterande att frågan inte är relevant för stadsdelen eftersom stadsdelsnämnden på sikt inte kommer att ha några lämpliga lokaler för utlåning till föreningar.

På 1970-talet byggdes föreningsråden ut över hela staden och staden tillhandahöll samlingslokaler i nästan alla stadsdelar. Antalet samlingslokaler har därefter minskat då kommunen skurit ner anslagen till föreningslivet.

För vuxna och äldre har antalet samlingslokaler till rimliga priser minskat kraftigt i takt med att kommunen avvecklat lokaler i många stadsdelar. Ett sätt att komma till rätta med detta problem är förslaget om en för staden gemensam webbaserad bokningsservice.

Även privata lokaler som t.ex. Hökmossens gård och Tellus skulle kunna ingå i systemet.

Fördelen med ett checksystem är att föreningen ges rättigheter samtidigt som kommunen får kostnadskontroll och möjlighet att följa upp och stötta föreningarnas verksamhet över staden.

Vi är positiva till motionärens förslag samtidigt som vi beklagar att nämnden i sitt svar inte stöder motionen.”

____________________

§7 Utvärdering av projektet boendestöd till personer med missbruksproblem

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Utvärdering av projekt med boendestöd till personer med svåra missbruksproblem anmäldes. Projektet pågick från hösten 2009 till hösten 2010. Intervjuer har gjorts med ett antal berörda klienter för att få deras bild av vad projektet betytt för dem. Intervjuerna tillsammans med övrig utvärdering visar att boendestödet bidragit till en tillvaro med mindre missbruk, struktur i vardagen och ett minskat vårdbehov för målgruppen. Eftersom projektet var framgångsrikt har verksamheten permanentats från och med 2011.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 februari 2011.

Dnr 103-2011-1.2.6

____________________

§8 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 15 mars 2011.

____________________

§9 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 10 mars 2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§10 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 8 mars 2011.

____________________

§11 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet 18 februari 2011.

____________________

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

____________________

§13 Nämndens och förvaltningens frågor

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade om uppföljning av budget, månadsrapport för februari 2011, dnr 76-2011-1.2.1

Feriearbete

Maria Mannerholm informerade att broschyren ”Vill du ha sommarjobbare? Vi vet hur du når dem.” delats ut till nämnden. 2010 skapade Stockholms stad över 4000 feriearbeten till ungdomar mellan 16-18 år. I år utmanar staden näringslivet så att ännu fler ungdomar får chansen.

Broschyr om nämndens frågestund

Kerstin Henningsson informerade att en broschyr tagits fram till allmänheten om frågestunden innan nämndens öppna sammanträden.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser.

Rapporter som anmäldes för kännedom

- Vräkningsförebyggande arbete i Stockholms stad
Beslut i socialnämnden 17 februari 2011

- Funktionshinderinspektörernas årsrapport verksamhetsåret 2010
Beslut i socialnämnden 17 februari 2011

- Rapport över härbärgesutnyttjandet under 2010
Beslut i socialnämnden 17 februari 2011

- Sköra länkar i vårdkedjan – äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landsting och kommun
Stadsrevisionens rapport nr 2/2011

____________________

§14 Upphandling av entreprenaddrift av Västberga ungdomsgård Godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

  2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaddriften av Västberga ungdomsgård.

  3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag.

  4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra ungdomsgårdar, som samtliga drivs på entreprenad i enlighet med 2007 års aktivitetsplan för upphandling. Därutöver finns ett ungdomscafé som för närvarande drivs i förvaltningens regi. Avtalet för Västberga ungdomsgård som drivs av Hövdingagården AB upphör den 30 juni 2011. Avtalet går inte att förlänga ytterligare varför en ny upphandling behöver göras. Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara 1 juli 2011 till och med 30 juni 2014 med möjlighet till förlängning i två år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 februari 2011.

Dnr 104-2011-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis m.fl. (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”att inte upphandla driften av Västberga ungdomsgård

att verksamheten återgår till kommunal regi.”

____________________

§15 Upphandling av handledartjänster - tilldelningsbeslut

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser de i ärendet redovisade vinnande utförarna per enhet gällande handledartjänster, innebärande ett tilldelningsbeslut för varje enhet.

  2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna separata ramavtal för var och en av de i ärendet redovisade utförarna, för tiden 1 juni 2011 till och med 31 maj 2013, med möjlig förlängning på samma villkor i ett (1) + ett (1) år.

  3. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd avbryter upphandlingen för de tre i ärendet redovisade enheterna där inga godkända anbud inkommit.

  4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden har behov av handledare med olika metoder, inriktningar, erfarenhet och utbildning. Upphandlingen har därför genomförts på ett sådant sätt att ramavtal kan tecknas med en utförare per enhet för att täcka behoven under avtalsperioden.

Vid anbudstidens utgång hade 24 anbud inkommit. Därutöver inkom två anbud försent. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut i enlighet med de i ärendet redovisade vinnande utförarna per enhet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2011.

Dnr 396-2010-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§18 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 9 mars 2011.

____________________