Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

Klockan 18.00 informerar representanter från trafikkontoret om kommande
upprustning av S Läs mer...olursparken i Vällingby. Därefter kan allmänheten ställa frågor
till politikerna i stadsdelsnämnden samt möjlighet att stanna kvar och lyssna på
nämndens sammanträde som börjar klockan 19.00.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering.

Beslutsärenden

3 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens sociala delegation.

4 Månadsrapport februari 2017 - ekonomi och verksamhet.

5 Tillsynsplan tobaks- och folkölsförsäljning 2017 och tillhörande delegationsordning.

6 Äldreboendeplanering i region Västerort.

Remisser och yttranden

7 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-2128/2016

8 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 141-2067/2016

Anmälningar och redovisningar

9 Redovisning av brukarenkät - äldreomsorgen.

10 Skrivelse om mobila återvinningsstationer i Hässelby-Vällingby Mer återvinning för fler. Svar på skrivelse från (L).

11 Skrivelse om konsekvenserna av ekonomiskt bistånd till papperslösa. Svar på skrivelse från (M).

12 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

13 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

14 Uppdragslista.

15 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

16 Förvaltningschefens information.

- Parkleken Gulsippan
- Inbjudan kommunpolisen sammanträde den 6 april

17 Övriga frågor.


- Fyllnadsval av ledamot till näringslivsrådet

Slutna delen (sekretessärenden)

18 Anmälan protokoll från Sociala delegationen.

19 Delegation i brådskande fall, enligt 6 kap 36 § kommunallagen av beslut enligt 14 § andra stycket LVU. Dnr 1.1-053-2017

20 Anmälan beslut enligt 14 § LVU (umgänge).

21 Yttrande i adoptionsärende.

22 Säteritakets stödlägenheter - anmälan enligt lex Sarah.

23 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende -beställarenheten funktionsnedsättning.

24 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende -beställarenheten äldreomsorg.

25 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende -Skolörtens servicehus.

26 Anmälan beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende.

27 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare.

28 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare.

29 Upphandling av driften av Starbogårdens dagverksamhetför äldre.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens sociala delegation

§4 Månadsrapport februari 2017 - ekonomi och verksamhet.

§5 Tillsynsplan folköl- och tobaksförsäljning 2017 och tillhörande delegationsordning

§7 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 152-2128-2016

§8 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020.

§9 Brukarenkät äldreomsorg

§10 Mobila återvinningsstationer i Hässelby-Vällingby för mer återvinning för fler Svar på skrivelse från Helen Jäderlund Eckardt (L) samt Lars-Åke Davidsson (L)

§11 Skrivelse om konsekvenserna av ekonomiskt bistånd till papperslösa Svar på skrivelse från (M), (L),(C), (KD)

§12 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§13 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§14 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§15 Anmälan inkomna handlingar

§16 Förvaltningschefens information

§18 Kriminella nätverk, skottlossningar, öppen narkotikahandel och knarkgömmor på fritidsgården