Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

Klockan 18.00 berättar undersköterska Ana Maria Pizarro om sitt uppdrag som Silviasyster p Läs mer...å Koppargården. Klockan 18.30 inleds frågestunden då du kan ställa frågor till politikerna i stadsdelsnämnden. Därefter ges möjlighet att stanna kvar och lyssna på
nämndens sammanträde som börjar klockan 19.00.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Utomhusgym i Råcksta

3:b Konstgräsplan i Kälvesta

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 1/2017 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

5 Uppföljning av Villa Vesta Gruppboende som drivs i enskild regi.

6 Uppföljning av Freja assistanstjänst AB som drivs i enskild regi.

7 Uppförande av servicelägenheter i del av fastigheten Åkermyntan 9 i Hässelby.

8 Uppsägning av hyreskontrakt avseende vissa delar av Skolörtens servicehus

9 Nybyggnation av förskola, Snårvindevägen 6 (Genomförandeärende)

Remisser och yttranden

10 Rekommendation från SLK att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-273/2017.

11 Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/2017:106)´ Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-523/2017

Anmälningar och redovisningar

12 Gemensam målbild för digitalisering i Hässelby-Vällingbys förskolor

13 Anmälan av socialförvaltningens avtalsuppföljning i socialtjänst och LSS-verksamhet 2016

14 Anmälan av socialtjänstinspektörernas årsrapport 2016.

15 Anmälan slutrapport Skolfam 2013-2016.

16 Anmälan av socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning - barn som upplevt våld.

17 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 1, 2017.

18 Svar på skrivelse om en trygg förskola Svar på skrivelse från (M) och (C).

19 Svar på skrivelse om kriminella nätverk, skottlossningar, öppen narkotikahandel och knarkgömmor på fritidsgården Svar på skrivelse från (L).

20 Svar på skrivelse om seniorboendet på Hässelgården. Svar på skrivelse från (L M).

21 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

22 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

23 Uppdragslista.

24 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

25 Förvaltningschefens information.

SLUTNA DELEN (sekretessärenden)

27 Anmälan protokoll från Sociala delegationen. Tillgängligt på sammanträdet

28 Yttrande IVO

29 Yttrande IVO

30 Anmälan av utredning enligt lex Sarah.

31 Anmälan av beslut från IVO enligt lex Sarah.

32 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8a § FB.

33 Yttrande i adoptionsärende.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Utomhusgym i Råcksta Svar på medborgarförslag

§3:b Konstgräsplan i Kälvesta Svar på medborgarförslag

§4 Tertialrapport 1/2017 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§5 Uppföljning av Villa Vesta Gruppboende som drivs i enskild regi

§6 Uppföljning av Freja Assistanstjänst AB som drivs i enskild regi

§7 Uppförande av servicelägenheter i del av fastigheten Åkermyntan 9 i Hässelby.

§8 Uppsägning av hyreskontrakt avseende vissa delar av Skolörtens servicehus

§9 Ny förskola, Kvarteret Snödroppen, Snårvindevägen 6 i Hässelby

§10 Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-273/2017

§11 Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso ­ och sjukvård (prop.

§12 Anmälan av rapportering av gemensam målbild för digitalisering i Hässelby-Vällingbys förskolor.

§13 Anmälan av socialförvaltningens avtalsuppföljning socialtjänst och LSS-verksamhet 2016

§14 Anmälan av socialtjänstinspektörernas årsrapport 2016

§15 Anmälan av slutrapport Skolfam 2013-2016

§16 Anmälan av socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning ­ barn som upplevt våld

§17 Anmälan av rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS ­ kvartal 1, 2017

§18 Svar på skrivelse om en trygg förskola Svar på skrivelse från Bo Arkelsten m.fl.

§19 Svar på skrivelse om kriminella nätverk, skottlossningar, öppen narkotikahandel och knarkgömmor på fritidsgården Svar på skrivelse från (L)

§20 Svar på skrivelse om seniorboendet på Hässelgården Svar på skrivelse från (L)

§21 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd

§22 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§24 Anmälan inkomna handlingar

§25 Förvaltningschefens information

§26 Bevara djuren och den fina verksamheten på Parkleken Gulsippan Dnr 5-233-2017