Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Beslutsärenden

3 Verksamhetsberättelse 2017

Remisser och yttranden

4 Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018

4:a Driftsansvaret för fritidsgårdsverksamhet i Hässelby-Vällingby

5 Remiss om revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

6 Remiss om översyn av stadens budget och skuldrådgivning

7 Remiss om riktlinjer för budget och skuldrådgivning

8 Remiss om motion om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet

9 Remiss om ett Stockholm för alla - program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

10 Remiss om Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

Anmälningar och Redovisningar

11 Anmälan av kontorsyttrande på remiss av förslag till reviderad läroplan för förskolan

13 Uppföljning av Starbogården dagverksamhet som drivs på entreprenad

14 Uppföljning av Resursteamet i Danderyd dagverksamhet LSS som drivs i privat regi

15 Uppföljning av Hässelby hemtjänst som drivs i egen regi

16 Uppföljning av Vällingby hemtjänst som drivs i egen regi

17 Anmälan av resultat från Stockholms stads Demokratiundersökningen 20

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

21 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium)

22 Uppdragslista

23 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

24 Förvaltningschefen informerar

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§4 Tillsynsplan för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018

§4:a Återtagande av driftansvaret av fritidsgårdsverksamheten i Hässelby-Vällingby

§5 Remiss om revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler Remiss från kommunstyrelsen dnr 112-1036/2017

§6 Remiss om översyn av stadens budget och skuldrådgivning Remiss från kommunstyrelsen, dnr 150-672/2017

§7 Remiss om riktlinjerför budget och skuldrådgivning Remiss från kommunstyrelsen, dnr 150-1651/2017

§8 Remiss om motion (2017:49) om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1327/2017

§9 Remiss om ett Stockholm för alla ­ program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1831-2016

§10 Remiss om Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 146-1764-2017

§11 Anmälan av kontorsyttrande på remiss av förslag till reviderad läroplan för förskolan Remiss från kommunstyrelsen, dnr 140-2019/2017

§13 Uppföljning av Starbogården, dagverksamhet som drivs på entreprenad

§14 Uppföljning av LSS verksamhet - Resursteamet i Danderyd Nord/Syds dagliga verksamhet

§17 Anmälan av resultat från Stockholms stads demokratiundersökning 2017

§18 Anmälan av rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2017

§19 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§20 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan inkomna handlingar

§22 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§24 Förvaltningschefens information