Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-12

Sammanträde 2018-04-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om bastuflotte till Hässelby

Beslutsärenden

4 Månadsrapport mars 2018

5 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021.

8 Nya förskolor, kvarteret Rödtoppan och kvarteret Skogsnävan

9 Förlängning av avtal angående driften av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

10 Beslut om förlängning av avtal avseende parkskötsel, renhållning och vinterväghållning

Remisser och yttranden

11 Samråd om förslaget till detaljplan för Skutkrossen 17 i stadsdelen Vinsta

12 Remiss av Strategi för romsk inkludering

13 Remiss av Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

15 Remiss av trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

16 Remiss om handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

17 Remiss av handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019. Bilaga till Stockholms stadsprogram mot hemlöshet

18 Remiss av reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

18:a Remiss av ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

Anmälningar och Redovisningar

19 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2017

20 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 17

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

24 Anmälan av nya, registrerade ärenden (utdrag ur diarium)

26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

27 Förvaltningschefen informerar

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om bastuflotte till Hässelby

§4 Månadsrapport mars 2018

§5 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021

§8 Nya förskolor, kvarteret Rödtoppan och kvarteret Skogsnävan med flera, Kälvesta, Vällingby Inriktningsbeslut

§9 Förlängning av avtal angående driften av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

§10 Beslut om förlängning av avtal avseende parkskötsel, renhållning och vinterväghållning

§11 Remiss om samråd om förslaget till detaljplan för Skutkrossen 17 i stadsdelen Vinsta Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2014-02035

§12 Remiss av strategi för romsk inkludering Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/000070

§13 Remiss av Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/000069

§15 Remiss om trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2018-370

§16 Remiss om förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad 2018-2022 Remiss från trafiknämnden, dnr T2017-03649

§17 Remiss av handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019.

§18 Remiss av reviderat idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/228

§18:a Remiss av ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna Remiss från kommunstyrelsen KS 2018/453

§19 Funktionshindersinspektörernas årsrapport 2017 Rapport från socialnämnden dnr 3.4.2-687-2017

§20 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2017 Rapport från socialnämnden, dnr 3.4.1-725/2017

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§23 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§24 Anmälan av nya, registrerade handlingar (utdrag ur diarium)

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§27 Förvaltningschefen informerar